Wolna Strefa / The Wall

Regulamin

AAA

Regulamin Ściany

Postanowienia Ogólne

Narodowy Instytut Audiowizualny, zwany dalej „NInA”, udostępnia na stronie internetowej Europejskiego Kongresu Kultury culturegongress.eu, zwanego dalej „Serwisem” obszar o nazwie „The Wall – recykling internetu”, zwany dalej „Ścianą”, która umożliwia Użytkownikowi, po przejściu procesu rejestracji i zalogowania, tworzenie i przeglądanie wizualnych kolekcji odnośników internetowych, pod adresem culturecongress.eu/wall.

Regulamin określa zasady dostępu oraz użytkowania Ściany przez Użytkownika.
Udostępnianie odnośników internetowych, zwanych dalej „Linkami”, następuje za pośrednictwem wizualnych kolekcji w obszarze Ściany w celach niekomercyjnych oraz ich przeglądania.

Użytkownik rejestrując się w Serwisie zakłada konto, poprzez które może tworzyć wizualne kolekcje Linków, zwane dalej „Kolekcjami”, które redakcja Serwisu może opublikować w obszarze Ściany.

„Zawartość Ściany” zwana dalej Zawartością oznacza wszystkie Kolekcje przedstawione w formie kolażu graficznego, utworzone przez zarejestrowanych Użytkowników.

„Moje Ściany” jest to dział Ściany dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu, zawierający stworzone przez niego Kolekcje widoczne dla każdego odwiedzającego Serwis. NInA nie odpowiada ani za zmiany występujące w adresach Linków, ani w obrazach linkujących, które nastąpiły po stronie administracyjnej polecanych w Kolekcji stron internetowych.

Zakładanie i zamykanie kont w Serwisie
W celu korzystania z obszaru Ściany należy zarejestrować się w Serwisie poprzez adres http://www.culturecongress.eu/register. Konto można utworzyć na dwa sposoby:

1. Rejestracja wyłącznie w Serwisie z podaniem adresu e-mail i nadanie unikalnego hasła.

2. Rejestracja poprzez posiadane konto w serwisie społecznościowym Facebook. W przypadku braku konta Facebook, system poprosi najpierw o jego utworzenie, a następnie o integrację konta Facebook z kontem w Serwisie. Tworząc taki typ konta, Użytkownik wyraża zgodę na dostęp Serwisu do swojego konta Facebook. Użytkownik może w każdej chwili odłączyć konto Facebook od konta w Serwisie odznaczając odpowiednie opcje w profilu Facebook.

W procesie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać aktualne, prawdziwe i kompletne dane wymagane do założenia konta w Serwisie. NInA ma prawo zawiesić lub usunąć konto Użytkownika, jeśli podane dane są nieaktualne lub niekompletne.

Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania hasła do konta w Serwisie i niewyjawiania go osobom trzecim. NInA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie hasła Użytkownika.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto z Serwisu wchodząc w odnośnik „Twój Kongres”, a następnie „Usuń konto”.

Zasady linkowania w obszarze Ściany
1. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Użytkownik zaświadcza, że ani jego Kolekcje, ani zachowanie wobec innych Użytkowników za pośrednictwem Ściany nie narusza dóbr osób trzecich, w tym patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku, czy też prawa do prywatności. Rozpowszechnianie znaków towarowych oraz wizerunków wymaga każdorazowo uzyskania zgody osób uprawnionych.

2. Użytkownik oświadcza, że treści publikowane w ramach jego Kolekcji pochodzą od niego samego lub ze źródła uprawnionego do ich rozpowszechniania.

3. Zabrania się:
1) Kopiowania, modyfikacji, publikowania poza określonymi przez Regulamin ramami, sprzedawania, publicznego prezentowania Kolekcji z obszaru Ściany.
2) Zamieszczać, udostępniać, transmitować treści:
a) obsceniczne, pornograficzne, wulgarne obraźliwe, promujące dyskryminację, bigoterię, rasizm, nienawiść do jakiejkolwiek jednostki lub grupy społecznej,
b) brutalne, stosujące szantaż, promujące przemoc oraz czyny zagrażające bezpieczeństwu jakiejkolwiek osobie lub grupie społecznej,
c) łamiące obowiązujące na terenie RP przepisy prawa i promujące inne zachowania niezgodne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
3) Prób testowania kodu strony obszaru Ściany, kopiowania go w części lub w całości, prób modyfikacji lub usuwania rozwiązań technologicznych Ściany.
4) Umieszczania jakichkolwiek treści reklamowych, promocyjnych, spamu, łańcuszków etc.
5) Używania obszaru Ściany oraz Serwisu w celach komercyjnych oraz autopromocji przez umieszczanie logotypów.

4. Decyzję o publikacji każdej Kolekcji podejmuje redakcja Serwisu.

5. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek z Kolekcji zasad niniejszego regulaminu redakcja Serwisu ma prawo do usunięcia takiej Kolekcji bez zawiadamiania Użytkownika.

Konkursy
W ramach obszaru Ściany będą ogłaszane konkursy na najciekawsze Kolekcje Linków. Kolekcje powstawać będą na zadany przez redakcję Serwisu temat. Zasady prowadzenia konkursów będą objęte odrębnymi regulaminami.

Postanowienia końcowe
Założenie i aktywacja konta w Serwisie oznacza akceptację powyższego Regulaminu.
NInA zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn.
 

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku