Przejrzystość sieci

AAA

Andrzej Leder

„Przejrzystość rzeczy”, której doświadczamy dzięki sieci, jest jak błysk miliona halogenowych lamp, skierowanych z milionów stron w źrenicę naszego oka. Bez żadnego filtra czy osłony.

„Teraz, kiedy nad każdym z nas ciąży lęk przed życiem w społeczeństwie,
wywołany skutkami coraz gęstszego zaludnienia,
zmniejszającego wszechświat i niedającego schronienia
żadnej części ludzkości przed godną wzgardy przemocą…"
Claude Lévi-Strauss

„W najsilniejszym świetle świat może nam się rozpłynąć.
Pod wejrzeniem słabych oczu tężeje."
Franz Kafka

Były kiedyś piękne czasy… Były czasy, kiedy śniło się teoretykom, że każdy człowiek będzie mógł sam definiować swoją tożsamość, tworzyć własny obraz siebie i świata, sięgając zaś do nieskończonego zasobu symboli i znaków, dostępnych „na jedno kliknięcie myszy”, będzie panem i władcą uprawnionym do określania ludzi, rzeczy i zdarzeń w zgodzie ze swoim subiektywnym… Subiektywnym… No właśnie, czym subiektywnym?

Czym jest owa subiektywność, która miałaby określać projekt świata i tożsamość człowieka? Zadanie to w końcu niewąskie, na wielką miarę, które w czasach poprzedzających zadekretowaną przez Nietzschego śmierć Boga uznawano za zadanie na miarę Boską.

Otóż w czasach omawianych przez nas zostało ono powierzone człowiekowi. Co więcej, uznano, że kultura tym lepiej uwalniać będzie jednostkę z więzów konieczności, im bardziej pozwoli mu być autorem i aktorem własnego świata. Na tym właśnie miała polegać „kultura partycypacji”. Stąd pytanie, jaka subiektywność miała kierować ową tajemniczą kreacją, albo inaczej mówiąc, jaka jest koncepcja podmiotowości, na której zasadza się idea „kultury partycypacji”?

Inteligencja wyższego rzędu?

Pojęcie „kultury partycypacji” wiąże się z obserwowanym od początku XXI stulecia skokiem rozwojowym – kolejnym skokiem rozwojowym – w obszarze środków komunikowania, zwanym pojawieniem się poziomu Web 2.0 w internecie. Moc obliczeniowa osobistych narzędzi elektronicznych – powiedzmy głupiej komórki – porównywalna do komputerów NASA z lat 60. XX stulecia, a także wykładniczy wzrost przepustowości łączy, które przenoszą informacje, uzasadniają pojawienie się koncepcji równoprawnej wymiany i udziału wszystkich we wszystkim. Ba, uzasadniają ideę, najdobitniej może formułowaną przez francuskiego myśliciela Bruno Latoura, że jesteśmy świadkami wyłonienia się nowego typu podmiotowości zbiorowej, aktora-sieci, w której to podmiotowości wszyscy uczestniczymy.

Oczywiście, jeśli mamy kontakt z internetem. Ci, którzy nie mają, nie uczestniczą.
Oznaczałoby to, że poszczególne jądra myśli, błyski idei, spięcia rozumowań przestają funkcjonować w indywidualnym, ludzkim umyśle, lecz wrzucane w ową przestrzeń przepływów, jaką jest Web 2.0 konstytuują jakąś nową, samodzielnie myślącą inteligencję wyższego rzędu. Miliony blogów czytanych przez miliardy oczu, Wikipedia pisana szybciej niż jest studiowana, dziennikarstwo obywatelskie, w którym dyskusja poprzedza informację, produkcje filmowe „jednego wieczoru” wpuszczane w YouTube i inne serwisy tej tubie podobne, twórczość artystyczna udostępniana na ekranie całemu światu, konta i profile na Facebooku czy MySpace, których liczba zbliża się do liczby ludzi żyjących na północnej półkuli, komentarze, wymiany, komentarze do wymian, komentarze do komentarzy do wymian, projektowanie. Żadnych zasad poza dostępnością. Pozornie.

Zmiana przyjdzie z innej strony

Każda generacja lubi zaznaczać wyjątkowość przełomu, którego jest świadkiem i aktorem. To nowożytna cecha społeczeństw zachodnich, mocno związana z potrzebą wyraźnego odcięcia swojego ja od wpływu poprzedników. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie społeczeństw żyjących na przełomie wieków, a tym bardziej na przełomie tysiącleci.

Pierwsze millenium kończyło się lękiem przed końcem świata, drugie – nadzieją na koniec świata czysto ludzkiej myśli.

Na fali podobnych obaw i nadziei ogromne przyspieszenie rozwoju technologii internetowych, którego jesteśmy świadkami od mniej więcej dziesięciu lat, stało się pretekstem do formułowania radykalnych hipotez o zmianie charakteru tego, co najbardziej ludzkie, a więc samego procesu myślenia. Takich jak hipoteza aktora-sieci Bruno Latoura. Zgodnie z nią, procesy myślowe tracą swój indywidualny charakter, a stają się atrybutem podmiotu zbiorowego, tworzonego przez sieć samą, łączącą wszystkich indywidualnych użytkowników.
Można zauważyć nieco zgryźliwie, że koncepcja ta ujawnia swoje zadłużenie w bardzo dziewiętnastowiecznej myśli Émile’a Durkheima, który takim aktorem-siecią, stającym się podmiotem wyższego rzędu, czynił po prostu społeczeństwo. W nim każdy miał partycypować, a jednocześnie ono miało determinować każdego indywidualnego człowieka, tkwiącego w węzłach społecznej sieci. Nie na darmo Latour jest francuskim badaczem nauk społecznych; każdy z nich jest przecież dziedzicem Durkheima.

Czy ta uwaga pozwala podtrzymać jednak konserwatywny pogląd, że gdy zmienia się wszystko, w gruncie rzeczy nie zmienia się nic?

Osobiście byłbym może skłonny do tego rodzaju odpowiedzi, sądzę jednak, że tak dobrze to nie jest. To byłoby za proste. Postuluję więc raczej, że zmienia się bardzo wiele, ale nie tam i nie w taki sposób, który uzasadnia optymistyczne hipotezy, takie jak ta o „zbiorowej inteligencji” Pierre’a Lévy’ego czy „semiotycznej demokracji” Johna Fiske’a.

Permanentny konflikt z siecią

Punktem wyjścia tezy, że zmienia się wiele, „ale nie tam i nie w taki sposób”, jest przekonanie, że doświadczającym świat, również świat sieci, Web 2.0, jest i pozostanie indywidualny podmiot. Aktualnie – człowiek. Myślący, czujący, przeżywający; pewne ja wobec wszelkiego nie-ja. Taki podmiot jest zawsze wobec Innego, w którym zbiega się owo nie-ja i wobec którego podmiot orientuje swoją aktywność. Również komunikacyjną. Tym Innym – owszem, proszę bardzo – może być też sieć Latoura. Ale jako Inny wobec podmiotu.

Czym dla tak doświadczającego podmiotu są możliwości, które otwiera współczesna sieć? Oznaczają one niewspółmierne zwielokrotnienie zasięgu jego władz poznawczych. Stukrotnie ostrzejszy wzrok, sięgający w tysiące miejsc, dotychczas niedostępnych, rozpoznający miliony znaków zawsze dotąd będących poza zasięgiem. Słuch mogący słuchać niepoliczalnej liczby melodii, dźwięków, opowieści. Głos o cyklopowej mocy, który pozwala mówić gdzieś daleko, poza zasięgiem zwyczajnie przenoszonych fal głosowych…
Nadmiar. Przesyt.

Indywidualny podmiot w jednym momencie może świadomie uchwycić tylko jeden jedyny znak, sens, obraz. Nie pięć, nie sto ani tysiąc.

Oczywiście, po sekundzie może przerzucić swoją uwagę na inny, ale w danej chwili ujmuje tylko jeden. Skądinąd ten następny jest do pewnego stopnia już określony przez poprzedni. To właśnie myślenie. I stąd podkreślana przez wielu przenikliwych myślicieli, od Nietzschego po współczesnych neurofenomenologów, ochronna, eliminacyjna rola naszego umysłu.
Umysł eliminuje nadmiar. Ale sieć produkuje nadmiar. Indywidualny umysł jest więc w permanentnym konflikcie z siecią. Ludzki, indywidualny podmiot jest w antagonistycznej relacji z owym medium, do którego jednocześnie wpada jak ćma w płomień świecy.

Dawna słabość środków komunikowania chroniła myśl przed nadmiarem. Metaforycznie można powiedzieć: pozostawiała ją w półmroku.

Często wręcz pozostawiała ją w głębokim cieniu, co z perspektywy oświecenia jawiło się jako upośledzenie. Jednak dziś wiemy, że półcień i mrok czasem pobudzały autonomiczną aktywność myślową – wiele dobrego powstało w warunkach izolacji – wywoływało bowiem dążenie do, nazwijmy to, odległego światła.

„Przejrzystość rzeczy”, której doświadczamy dzięki sieci, jest jak błysk miliona halogenowych lamp, skierowanych z milionów stron w źrenicę naszego oka. Bez żadnego filtra czy osłony. Partycypacja to „przejrzystość rzeczy”. W tym przejrzystym środowisku im kto bardziej lśni, tym więcej miejsca zajmuje, inni zaś kąpią się w jego blasku. Osłonę każdy musi wypracować sobie sam.

Kreacja czy reakcja?

Przesyt zmusza do redukcji nadmiaru, na tym polega właśnie osłonowa funkcja umysłu. Teorie, takie jak ta aktora-sieci, pełnią – do pewnego stopnia – funkcję mechanizmu osłonowego. Mówią nam, że problemu przesytu nie ma, gdyż myśleniem zajmuje się nie tyle indywidualny człowiek, co podmiot zbiorowy. Wszelka nadwyżka informacji i znaczeń, dla każdego ujętego pojedynczo przytłaczająca, znajduje swoje miejsce w nieprzebranych myślowych zasobach zbiorowej inteligencji.

Osłaniając, teorie te jednak zasłaniają, mimochodem przechodzą bowiem do porządku nad pytaniem: co pozostanie z indywidualnego podmiotu w świecie, w którym myśli podmiot wyższego rzędu?

Można optymistycznie mówić, że nic złego się nie stanie, przez udział w myśleniu zbiorowym jego indywidualny status wręcz się podniesie.

Tu jednak pojawiają się wątpliwości. Przesyt, czyniący umysł interaktywnym, czyni go również reaktywnym – gęstość bodźców przychodzących z zewnątrz powoduje, że umysł łatwo nastawia się na reakcję, a nie kreację. Kreacja bowiem wymaga autonomii. W klasycznym sensie tego słowa: samostanowienia własnych reguł. A to oznacza w miarę stałe trwanie przy własnej drodze, niezależnej od zewnętrznych bodźców, znaków i sensów, niezależnej od przejmującego blasku sieci. W przeciwnym razie, powtórzmy, kreacja łatwo staje się reakcją. Słaby podmiot zbiorowej inteligencji reaguje w dość chaotyczny sposób na silne bodźce, których napływ przekracza jego zdolność do chronienia się, do redukcji. To akurat łatwo zaobserwować, czytając w serwisach komentarze do komentarzy czy oglądając na YouTube sequele sequeli znanych wideoklipów.

W istocie więc gra w kulturę partycypacji nie polega na tym, że każdy na tych samych prawach partycypuje w podmiocie zbiorowym, aktorze-sieci, czy jak to tam zechcemy nazwać.

Owszem, czasem jakiś filmik wrzucony przez nastolatka z Bombaju staje się przedmiotem zainteresowania milionów. Ale to nie odbiega zbyt daleko od zjawiska zdefiniowanego już przez Andy’ego Warhola: „każdy może mieć swoje pięć minut”. Wybrany w chaotycznym procesie przypadkowych zdarzeń, ma ucieleśniać regułę, że każdemu owo pięć minut się należy.

Bezwzględność sieci

Są jednak tacy, którzy mają swoje godziny, tygodnie, lata. Ich możliwości są tak naprawdę określone przez umiejętność korzystania z różnych mechanizmów redukcji nadmiaru, chronienia swojej obecności przed blaskiem obecności innych. Jednym ze skuteczniejszych mechanizmów jest na przykład powtarzanie obecności w bardzo wielu punktach sieci, wzmacniające kontrast pomiędzy tymi, na których „jawienie się” natykamy się stale, a tymi, o których obecności nikt nie wie. Szczególnie jeśli łączą się tu obrazy internetowe, telewizyjne, głos płynący z radia, z komórkowego telefonu… Temu również służy praktyka pozycjonowania miejsca strony w wyszukiwarkach.

Ten, kto sprawnie posługuje się mechanizmami pozycjonowania, będzie stale partycypował w kulturze partycypacji. Więcej: będzie dyktował jej prawa.

Ten zaś, którego spojrzenie zdominowane jest chaotycznym blaskiem sieci, podmiot zniewolony jawieniem się innych, będzie podporządkowany. I może najwyżej wylewać swoją frustrację, przeklinając tam, gdzie administrator dopuścił opcję „skomentuj”.

W tym kontekście działanie sieci można porównać do działania rynku. Istnienie rynków lokalnych, odciętych od innych, gwarantowało lokalnym producentom zainteresowanie ich produkcją. Chłopi wędrowali do okolicznego grodu, by kupić sierp wykuty w trudzie przez lokalnego kowala. Połączenie lokalnych rynków przez bezpieczną komunikację zmiotło drobnych producentów, a wzmocniło producentów masowych, eliminujących wszelką konkurencję. Sierpy zaczęto produkować w fabrykach, a kowalstwo, jako rzeczywisty zawód, na Zachodzie zanikło.

Jeśli kultura sieci jest najwyższą formą istnienia „społeczeństwa spektaklu”, jak już pół wieku temu nazwał nasze społeczeństwo Guy Debord, to właśnie do niej odnosi się rozpoznanie, że obecny okres „to okres powszechnego przechodzenia od mieć do jawić się”.

To przejście „od mieć do jawić się” powoduje właśnie, że „jawienie się” nie jest równo podzielone.

I znowu trafny wydaje się komentarz Deborda: „U korzeni spektaklu tkwi […] najstarszy podział społeczny, specjalizacja władzy”. Gdy istnienie indywidualne – a to znaczy zawsze istnienie wobec Innego – koncentruje się w wirtualnym świecie, jeszcze bardziej niż dawniej staje się zależne od tego, ile ma zasobów. Materialnych czy symbolicznych, ale zawsze zasobów. Istnieje hierarchia możliwości „jawienia się”. Sieć jest najdoskonalszym medium tej bezwzględnej hierarchii i królowa Facebooka, Lady Gaga, pochodzi jak gdyby nigdy nic z Nowego Jorku, a nie ze wspomnianego przed chwilą Bombaju.

Ostatecznie więc, jak sądzę, „kultura partycypacji” w swej istocie bliższa jest społeczeństwu spektaklu Guy Deborda niż zbiorowej inteligencji Pierre’a Lévy’ego. By istnieć, każdy z nas, indywidualnych podmiotów, musi przyjąć twarde reguły. I jeszcze bardziej się starać.
There is no business like show business.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

TAGI: Friedrich Nietzsche, kultura partycypacji, Bruno Latour, teoria aktora-sieci, Émile Durkheim, John Fiske, Guy Debord, Pierre Lévy, Andy Warhol, Lady Gaga, Web 2.0, Facebook, YouTube, MySpace

 1. BKauqTPgUEYcJ2011-09-15 21:14:53

  That's really shwred! Good to see the logic set out so well.

 2. DdHvxKFZjUaiiqwTB2011-09-16 08:07:57

  Hey hey hey, take a gndaer at what' you've done

 3. cheap oem software2012-02-12 06:41:52

  gIcsRa However, the author created a cool thing..!

 4. 2012-08-23 01:58:25

 5. GnfIzIQS2012-10-11 18:50:15

  Articles like this really grease the shafts of konewlgde.

 6. 2012-10-11 18:50:17

 7. TTgvzMAYFsOce2012-10-11 23:37:38

  the only way to have 2 seperate wileress networks is to have 2 vlans and 2 SSIDs associated with thoughs vlans. This cannot be done with a home wileress router. I would recommend a MikroTik routerboard access point for this and they run at about $300. This is assuming that you want your 2 wileress networks completely seperate. If you just want 2 different wileress networks but attached to the same network you could buy another wileress router and plug the 2 together not using the internet port on the second router. You would need a crossover ethernet cable to do this, and then setup the second router with whatever wileress network you want. Im am not sure why you would want to do this though

 8. 2012-10-11 23:37:41

 9. DjWtJozUAChk2012-10-12 02:10:05

  Niech wożą Wałęsę jako ikonę Solidarności,pod warunkiem,że książka Gontarczyka i Cenckiewicza ztsoanie zakazana i spalona na stosie III RP.To przełknę,ale autorytet to z niego żaden.Lubi pan czytac, bajkopisarzy?... książki zbf3jeckie!Adam Mickiewicz, DziadyInstytut Pamięci Narodowej, zwany niekiedy Instytutem Parodii Narodowej, wystawił kolejną sztukę wyreżyserowaną przez dwf3ch takich, co ukradli księżyc, a napisaną przez dwf3ch takich, co ukradli złudzenia. Chodzi oczywiście o bestseller ostatniego tygodnia, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii. Historyk IPN Sławomir Cenckiewicz miał osiem miesięcy i dopiero raczkował, gdy Lech Wałęsa w zbuntowanym Trf3jmieście narażał się na kulkę albo aresztowanie przez Służbę Bezpieczeństwa, co zakończyło się rzekomą ofertą wspf3łpracy. Piotra Gontarczyka nie było jeszcze wtedy na polskim łez padole, ale miał się niebawem na nim pojawić, by go wybawić.Obaj autorzy są dziś wybitnymi znawcami i badaczami okresu Grudnia '70 i lat po nim następujących tudzież autorami dzieła napisanego na podstawie esbeckich teczek i własnej, jedynie słusznej interpretacji najnowszej historii Polski. Waśnie i spory o tę pozycję znacznie przewyższyły najważniejszą sprawę narodową, jaką do niedawna była sprawa gwizdka sędziego Webba. Młodzi historycy, jako nieprzejednani tępiciele wszelkiego bolkowizmu (tudzież bolszewizmu), postanowili rozpiąć na trzech krzyżach, zbudowanych przed Stocznią Gdańską, nikomu w świecie nieznanego Lecha Wałęsę.Sztuka cieszy się dużym wzięciem narodu, głodnego igrzysk, bo chleba już nie brak. Do teatrf3w, zamienionych chwilowo w księgarnie Instytutu Palenia Niewiernych (Instytutu Panaceum Na-wszystko, Instytutu Paranoi Narodowej, etc.) ustawiają się kolejki ochoczych oglądaczy linczowania bohatera narodowego, rzekomo przez bezpiekę wybranego. Ludzie płacą 65 złotych za dzieło, czyli tyle srebrnikf3w, ile ma rzekomy "Bolek" na liczniku, jako że 29 września Lech Wałęsa skończy 65 lat. Tak się składa, że jeden z jego pogromcf3w też się urodził dnia 29, tyle że kwietnia i ćwierć wieku pf3źniej.Marek Kusiba

 10. 2012-10-12 02:10:07

 11. 2012-10-12 09:40:55

 12. 2012-10-12 10:03:22

 13. 2012-10-12 10:15:00

 14. 2012-10-12 20:50:48

 15. 2012-10-12 21:23:58

 16. 2012-10-14 16:45:13

 17. 2012-10-14 17:02:11

 18. 2012-10-14 17:11:07

 19. 2012-10-15 03:47:12

 20. 2012-10-15 04:05:07

 21. 2012-10-15 04:14:24

 22. kWPuYtRKlPqhJZcFX2013-02-06 22:01:59

  Your posting ralely straightened me out. Thanks!

 23. 2013-02-06 22:02:05

 24. 2013-02-09 07:50:03

 25. 2013-02-09 07:50:09

 26. 2013-02-24 02:35:04

 27. amazing site2013-03-04 04:24:34

  wFr0gG I truly appreciate this blog article.Much thanks again. Great.

 28. 2013-03-04 04:24:36

 29. bookmaring service2013-03-14 16:53:49

  GLI7rg I really like this website , and hope you will write more ,thanks a lot for your information.

 30. 2013-03-14 16:53:51

 31. bookmarks2013-03-14 22:44:36

  KGLzAG I loved your article. Much obliged.

 32. 2013-03-14 22:44:39

 33. what is ciprofloxacin2013-03-15 18:24:36

  Thanks so much for the article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 34. generic viagra online2013-03-15 20:03:46

  Thanks for the article post.Thanks Again. Great.

 35. cialis online2013-03-15 21:42:56

  I really enjoy the blog post.Much thanks again. Great.

 36. no prescription2013-03-15 23:23:13

  Appreciate you sharing, great article post.Really looking forward to read more. Cool.

 37. 2013-03-29 13:55:40

 38. 2013-04-27 21:55:30

 39. best compact digital cameras2013-05-14 02:54:08

  LUUcTq Thanks again for the blog.Much thanks again. Great.

 40. 2013-05-14 02:54:10

 41. 2013-05-27 14:26:35

 42. seo service2013-05-27 19:48:03

  Atil4Y Say, you got a nice article post.Thanks Again. Want more.

 43. 2013-05-27 19:48:05

 44. seo service2013-05-28 12:43:47

  yd1c4o Hey, thanks for the blog.Thanks Again. Will read on...

 45. 2013-05-28 12:43:50

 46. cheap social bookmarks2013-06-19 21:30:17

  AdHS3H Im thankful for the article. Fantastic.

 47. 2013-06-19 21:30:20

 48. 2013-06-24 20:30:42

 49. great service2013-07-04 17:13:45

  YnjnCp Thanks so much for the article post.Thanks Again. Much obliged.

 50. 2013-07-04 17:13:47

 51. huIqkVcHp2013-07-24 07:20:58

  Im obliged for the blog post.Much thanks again. Will read on...

 52. disNEjch2013-07-25 09:19:26

  Thanks for the article post. Cool.

 53. best news on earth2013-07-26 16:32:58

  BUa7eV Very informative blog. Will read on...

 54. 2013-07-26 16:33:00

 55. super news2013-08-02 16:52:38

  W6zwnA I cannot thank you enough for the article.Much thanks again. Will read on...

 56. 2013-08-02 16:52:41

 57. 2013-08-13 08:15:51

 58. awesome links for you2013-08-19 19:30:11

  MeygAc A round of applause for your post.Really thank you! Really Cool.

 59. 2013-08-19 19:30:14

 60. great seo service2013-09-04 07:51:54

  opM9TC Appreciate you sharing, great blog post.Thanks Again. Fantastic.

 61. 2013-09-04 07:51:56

 62. link building2013-09-07 03:06:11

  A08CQV I loved your blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 63. 2013-09-07 03:06:13

 64. link building2013-09-07 11:07:33

  gpIAYe Fantastic post.Really thank you! Great.

 65. 2013-09-07 11:07:35

 66. link building2013-09-07 15:18:20

  MzqQxK Major thankies for the article post.Thanks Again. Really Cool.

 67. 2013-09-07 15:18:22

 68. make money online2013-09-12 01:46:35

  hR12eP I loved your article post.Much thanks again. Really Cool.

 69. 2013-09-12 01:46:37

 70. make money online2013-09-12 21:58:18

  dgEnmn Thanks so much for the blog article.Much thanks again. Really Great.

 71. 2013-09-12 21:58:21

 72. online business2013-09-13 10:29:36

  4dDypb Major thanks for the blog post.Thanks Again.

 73. 2013-09-13 10:29:38

 74. check out these guys!2013-10-16 07:22:25

  cdpxwp Great, thanks for sharing this post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 75. 2013-10-16 07:22:27

 76. take a look at it!2013-10-25 15:53:58

  FJHfs4 I think this is a real great blog.Thanks Again.

 77. 2013-10-25 15:54:01

 78. top seo guys2013-10-26 04:45:30

  dyBNcY Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Thanks Again. Will read on...

 79. 2013-10-26 04:45:32

 80. take a look at it!2013-10-31 20:48:08

  64ujyO I loved your article.Really thank you! Really Great.

 81. 2013-10-31 20:48:10

 82. click here2013-11-18 07:52:17

  7SlAa8 Thanks a lot for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 83. 2013-11-18 07:52:20

 84. seo service2013-12-14 20:55:08

  shPAeZ Very good blog post.Thanks Again. Want more.

 85. 2013-12-14 20:55:10

 86. seo service2013-12-15 07:40:07

  jE6nxG I appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Really Cool.

 87. 2013-12-15 07:40:09

 88. stunning seo guys2014-01-08 12:48:37

  IW9LxM Im thankful for the blog article. Keep writing.

 89. 2014-01-08 12:48:41

 90. nice site here2014-01-18 17:26:39

  ig90n0 Im thankful for the blog post. Great.

 91. 2014-01-18 17:26:41

 92. check it out2014-01-31 06:58:24

  sxPN6l A round of applause for your blog article.Really thank you! Awesome.

 93. 2014-01-31 06:58:27

 94. stunning seo guys2014-01-31 09:19:33

  B1duPB I am so grateful for your post.Much thanks again. Want more.

 95. 2014-01-31 09:19:35

 96. 2014-03-11 08:59:03

 97. nice seo guys2014-03-22 18:26:02

  QEs24G Appreciate you sharing, great blog article. Cool.

 98. 2014-03-22 18:26:09

 99. seo for cheap2014-03-22 22:47:28

  C47TTO I truly appreciate this article post.Really thank you! Awesome.

 100. 2014-03-22 22:47:31

 101. check it out2014-04-01 11:54:03

  bHR9k5 Really informative blog article.Really thank you! Really Great.

 102. 2014-04-01 11:54:05

 103. check it out2014-04-01 18:42:11

  i3rbmm I cannot thank you enough for the blog post.Thanks Again. Awesome.

 104. 2014-04-01 18:42:13

 105. 2014-04-10 00:38:08

 106. stunning seo guys2014-04-17 17:02:57

  HIO2kq I loved your post.Much thanks again. Will read on...

 107. 2014-04-17 17:03:00

 108. 2014-04-30 08:29:43

 109. seo for cheap2014-05-12 00:47:01

  9U3t2y Hey, thanks for the blog.Thanks Again. Really Cool.

 110. 2014-05-12 00:47:03

 111. nice seo guys2014-05-12 11:10:02

  K9AoyE Major thanks for the blog.Really looking forward to read more.

 112. 2014-05-12 11:10:04

 113. seo company2014-06-04 17:02:24

  98FtiV Great blog. Keep writing.

 114. 2014-06-04 17:02:28

 115. awesome seo solutions2014-06-04 22:09:16

  8HLiJl I cannot thank you enough for the blog post.Thanks Again. Fantastic.

 116. 2014-06-04 22:09:18

 117. cheap seo services2014-06-18 17:40:27

  jic4ab Major thankies for the post.Much thanks again. Much obliged.

 118. 2014-06-18 17:40:29

 119. cheap seo services2014-06-19 18:58:36

  NUM1P1 Im grateful for the blog.Really thank you! Want more.

 120. 2014-06-19 18:58:38

 121. nice penalty removal2014-07-04 01:02:16

  kTgKcg I truly appreciate this blog post.Thanks Again. Much obliged.

 122. 2014-07-04 01:02:18

 123. cheap seo services2014-07-04 05:56:49

  pLEU3x I really like and appreciate your article.Thanks Again.

 124. 2014-07-04 05:57:17

 125. crorkz matz2014-08-02 07:38:40

  Otswj2 Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 126. 2014-08-02 07:38:43

 127. crorkz2014-08-03 20:32:26

  GPmTO0 A round of applause for your blog post.Thanks Again. Great.

 128. 2014-08-03 20:32:28

 129. 2014-10-06 07:49:09

 130. 2014-10-06 07:56:16

 131. 2014-10-06 11:57:26

 132. 2015-01-10 01:38:43

 133. crorkz2015-01-16 00:32:43

  wLtM0j I have been reading out some of your stories and i can claim nice stuff. I will surely bookmark your site.

 134. 2015-01-16 00:32:45

 135. 2015-02-01 17:14:45

 136. 2015-07-16 02:23:14

 137. 2015-07-18 06:21:11

 138. 2015-08-01 10:18:41

 139. 2015-08-02 19:48:40

 140. 2015-08-05 06:33:09

 141. 2015-08-06 17:22:54

 142. 2015-09-12 18:39:53

 143. 2015-12-09 10:47:19

 144. 2016-01-10 06:21:23

 145. 2016-02-06 01:01:44

 146. 2016-04-12 16:35:45

 147. 2016-05-20 21:04:38

 148. 2016-05-24 21:31:51

 149. 2016-06-10 19:37:15

 150. 2016-08-17 17:31:17

 151. 2016-08-24 05:31:59

 152. 2016-09-30 14:47:25

 153. makarena2016-10-10 23:10:11

  pHvuyC term and it as time to be happy. I ave read this publish and if I may

 154. 2016-10-10 23:10:13

 155. 2016-10-18 19:23:23

 156. 2016-10-28 03:28:53

 157. 2016-11-15 20:26:34

 158. 2016-11-23 12:54:20

 159. 2016-12-11 17:31:45

 160. 2017-01-01 07:22:00

 161. 2017-01-01 20:06:51

 162. 2017-01-08 12:42:31

 163. 2017-01-22 08:16:46

 164. 2017-02-10 20:34:42

 165. 2017-02-10 20:35:06

 166. 2017-03-04 10:22:52

 167. 2017-03-10 17:52:57

  A minute saved is a minute eadner, and this saved hours!

 168. 2017-03-10 17:53:00

 169. 2017-04-14 00:35:11

 170. 2017-04-14 22:05:53

 171. 2017-04-15 17:27:46

 172. 2017-04-16 10:02:03

 173. this site2017-07-10 16:22:50

  OdABRb This is one awesome blog post.Really looking forward to read more. Great.

 174. 2017-07-10 16:22:52

 175. 2017-07-10 16:30:35

 176. this site2017-07-10 20:45:24

  tfzLKE you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren at afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 177. 2017-07-10 20:45:26

 178. 2017-07-27 10:28:56

 179. 2017-08-25 14:31:07

 180. 2017-09-09 02:59:31

 181. 2018-02-10 01:50:50

 182. 2018-02-10 01:51:20

 183. 2018-02-10 01:51:23

 184. 2018-05-21 14:56:56

 185. suba me2018-05-30 23:13:04

  ld5QcI Major thanks for the article.Thanks Again. Fantastic.

 186. 2018-05-30 23:13:06

 187. 2018-11-18 22:06:25

 188. 2018-12-07 16:54:41

 189. i love pron2018-12-17 01:55:41

  vRxP1F Regards for this post, I am a big fan of this web site would like to go along updated.

 190. 2018-12-17 01:55:43

 191. suba me2018-12-17 07:17:27

  3TWcUM xrumer ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 192. 2018-12-17 07:17:30

 193. see pron 2018-12-21 05:48:22

  3yHpTK That is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise info Appreciate your sharing this one. A must read post!

 194. 2018-12-21 05:48:24

 195. mia pron khalifa2018-12-21 07:01:34

  EvlEZK Thanks a lot for the article post. Really Cool.

 196. 2018-12-21 07:01:37

 197. 2019-01-18 11:06:40

 198. 2019-01-20 17:26:53

 199. 2019-03-28 12:30:47

 200. 2019-05-07 23:50:34

 201. 2019-06-02 10:44:50

 202. 2019-06-16 22:37:37

 203. 2019-07-12 00:16:22

 204. 2019-08-12 23:34:58

 205. 2019-08-21 20:34:50

 206. 2019-11-17 22:38:36

 207. 2019-12-02 21:30:19

 208. 2019-12-09 07:59:23

 209. 2019-12-18 07:25:08

 210. 2019-12-25 19:51:42

 211. 2019-12-29 23:52:00

 212. 2020-01-06 21:43:30

 213. 2020-01-11 15:12:52

 214. 2020-01-18 12:47:11

 215. 2020-02-01 07:27:18

 216. 2020-02-08 22:12:44

 217. 2020-02-13 21:24:49

 218. 2020-02-27 00:30:30

 219. 2020-03-04 13:08:34

 220. 2020-03-16 19:03:08

 221. 2020-05-21 03:56:37

 222. 2020-06-03 07:02:11

 223. suba suba2020-06-09 18:49:09

  I want to encourage you to definitely continue your great

 224. 2020-06-12 06:44:43

 225. 2020-06-16 11:18:30

 226. 2020-06-25 03:29:27

 227. 2020-06-28 18:46:12

 228. 2020-08-02 06:04:21

 229. 2020-08-05 13:12:48

 230. 2020-08-10 21:56:46

 231. 2020-08-13 21:12:06

 232. 2020-08-14 22:49:01

 233. 2020-08-17 19:19:17

 234. 2020-08-25 08:30:52

 235. 2020-08-28 06:21:56

 236. 2020-09-04 10:48:44

 237. 2020-09-16 04:10:00

 238. 2020-09-20 12:45:28

 239. cbd washington dc2020-09-25 11:11:11

  2bI6CY You should take part in a contest for one of the greatest blogs on the net. I will highly recommend this website!

 240. 2020-09-25 11:11:13

 241. 2020-10-16 01:49:58

 242. 2020-10-25 15:03:15

 243. 2020-10-28 13:47:33

 244. 2020-11-02 08:27:36

 245. 2020-11-14 07:19:01

 246. washington dc cbd2020-11-18 12:54:58

  PwfpLq This sort of clever work and exposure! Keep up

 247. 2020-11-18 12:55:00

 248. 2021-01-15 15:04:58

 249. 2021-01-19 12:22:54

 250. 2021-02-07 23:52:28

 251. Royal CBD2021-02-22 17:31:59

  wFUR4R I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Awesome.

 252. 2021-02-22 17:32:01

 253. cbd washington dc2021-02-22 20:10:02

  l2n8jU I used to be suggested this blog via my cousin. I am no longer sure whether this post is written by him as no one else realize such detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!

 254. 2021-02-22 20:10:04

 255. Royal CBD2021-03-02 13:40:10

  y0IIGV Muchos Gracias for your article.Really looking forward to read more. Really Great.

 256. 2021-03-02 13:40:12

 257. washington dc cbd2021-03-02 16:16:22

  sbDNhM Very nice info and straight to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you folks have any ideea where to hire some professional writers? Thanks

 258. 2021-03-02 16:16:24

 259. 2021-03-30 21:25:56

 260. 2021-04-06 05:58:42

 261. 2021-06-14 19:25:49