REGULAMIN EUROPEJSKIEGO KONGRESU KULTURY, 8-11 WRZESIEŃ 2011 ROK, WROCŁAW

AAA

REGULAMIN EUROPEJSKIEGO KONGRESU KULTURY,
8-11 WRZESIEŃ 2011 ROK, WROCŁAW

1. Postanowienia ogólne
1. 1.Europejski Kongres Kultury, zwany dalej „EKK”, odbędzie się w dniach od 8 do 11 września 2011 roku we Wrocławiu.

1.2. Organizatorem EKK jest Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem” oraz Urząd Miejski Wrocławia.

1.3. Uczestnikami EKK mogą być:

- osoby, które otrzymały zaproszenia do udziału w Kongresie i prawidłowo zarejestrowały się do 31 lipca 2011 roku
- osoby, które zakupiły akredytację, o których mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu,
- osoby, które zarejestrowały się koncerty „Krzysztof Penderecki & Jonny Greenwood”, „Krzysztof Penderecki & Aphex Twin” oraz koncerty w ramach projektu „Scary Monsters and Super Creeps”,z wejściem za okazaniem bezpłatnych wejściówek, zgodnie z pkt.3 tego regulaminu,
- osoby, które zarejestrowały się na wolne miejsca w czasie imprez EKK, gdzie wstęp dozwolony będzie za okazaniem aktualnej wejściówki, zgodnie z pkt. 4 tego regulaminu,
- osoby zaproszone, które otrzymały imienne zaproszenie od organizatora EKK.

1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w EKK i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.5. Oficjalny strona internetowa EKK znajduje się pod adresem http://www.culturecongress.eu.

1.6 Akredytacja to kartonowy identyfikator z unikalnym kodem kreskowym oraz imieniem i nazwiskiem osoby, która zakupiła akredytację.

1.7. Wejściówka to wydruk z unikalnym kodem kreskowym oraz imieniem i nazwiskiem.

1.8 Pawilon Akredytacyjny to miejsce wydawania akredytacji i wejściówek, przygotowane przez Organizatorów, położne na terenie pomiędzy Iglicą a Halą Stulecia przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu. Pawilon Akredytacyjny będzie czynny 7 września od godz. 14.00 do 21.00, w dniach od 8 do 11 września w godz. 9.00 - 21.00.

1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na EKK celem powiadamiania uczestników Kongresu o zmianach programu imprez, regulaminu oraz w celach promocyjnych.

2. Regulamin internetowej sprzedaży akredytacji na Europejski Kongres Kultury
2.1. Sprzedaż jest ograniczona ilością dostępnych akredytacji. Zgłoszenia zakupu będą przyjmowane do wyczerpania dostępnej puli akredytacji.

2.2. Sprzedaż akredytacji trwa od 1 lipca 2011 r. do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r.

2.3. Sprzedaż akredytacji odbywa się tylko on-line:

- zakupu można dokonać na polskojęzycznej stronie https://rejestracja.culturecongress.eu lub stronie anglojęzycznej https://registration.culturecongress.eu.

2.4. Zakup akredytacji upoważnia do:

a) rezerwacji miejsca na wybrane wydarzenia Europejskiego Kongresu Kultury, które mają limitowaną liczbę miejsc na widowniach. Lista wydarzeń podlegających rezerwacji to:
- uroczysta inauguracja EKK i wykład inauguracyjny prof. Zygmunta Baumana,
- 10 spotkań/dyskusji,
- debata organizowana przez inicjatywę “A Soul for Europe”,
- seanse w ramach projektów „Kino Dźwięku” i „Funny Games EU”,
- wydarzenia teatralne i performance w ramach projektu „Trickster 2011”,
- warsztaty „we are more”,
- koncert „Krzysztof Penderecki & Jonny Greenwood”,
- koncert „Krzysztof Penderecki & Aphex Twin”,
- koncerty w ramach projektu „Scary Monsters and Super Creeps”,
- uroczyste zamknięcie EKK.

b) uczestnictwa w konkursie na udział w projekcie „LUNCH z….” – zasady konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 15 sierpnia 2011r.

c) uczestnictwa we wszystkich otwartych projektach kuratorskich,

d) wejścia do klubu festiwalowego w miarę wolnych miejsc,

e) otrzymania bezpłatnie pakietu startowego EKK,

f) bezpłatnych przerw na kawę podczas spotkań,

g) bezpłatnej komunikacji miejskiej we Wrocławiu między 8 a 11 września 2011r.

2.5. Harmonogram wydarzeń EKK znajduje się na stronie www.culturecongress.eu/program.

2.6. Osoba nabywająca akredytację nie może dokonywać rezerwacji na więcej niż jedno wydarzenie odbywające się o tej samej godzinie w danym dniu.

2.7. Akredytacja upoważnia do wstępu na wybrane wydarzenia tylko do godziny rozpoczęcia wydarzenia. Osobom spóźnionym rejestracja na dane wydarzenia zostanie automatycznie anulowana bez względu na przyczynę spóźnienia.

2.8. O dostępności miejsc na dane wydarzenie w systemie rejestracji decyduje kolejność rejestracji.

2.9. Akredytacja jest imienna – zostanie wystawiona na imię i nazwisko podane w formularzu rejestracyjnym. Osoba, która poprawnie dokonała rejestracji nazywana jest dalej „Uczestnikiem EKK”.

2.10. Nie można cedować praw do akredytacji na inną osobę.

2.11. Nie można dokonać zwrotu akredytacji ani dokonywać zmian w zarezerwowanych wydarzeniach.

2.12. Opłata akredytacyjna wynosi 100 zł lub 25 EURO. Kwoty te uwzględniają podatek VAT.

2.13. Opłatę akredytacyjną należy wpłacić na konto Organizatora za pośrednictwem systemu e-Card SA udostępnionego w systemie rejestracyjnym EKK. Płatności za akredytację można dokonać za pomocą karty kredytowej Visa, Mastercard, JCB lub szybkiego przelewu dostępnego z poziomu platformy płatniczej e-Card SA.

2.14. Osoba lub podmiot gospodarczy dokonujący płatności, zwany dalej Płatnikiem, otrzyma drogą elektroniczną, na adres podany w formularzu rejestracyjnym, fakturę VAT, potwierdzającą otrzymanie akredytacji upoważniającej Uczestnika EKK do udział w wybranych wydarzeniach EKK. Faktura zostanie wystawiona automatycznie na rzecz Płatnika.

2.15. Korekt faktur VAT można dokonać w terminie nie późniejszym niż 7 dni po zakończeniu EKK, kontaktując się bezpośrednio z Organizatorem.

2.16. Nabywając akredytację na rzecz osoby trzeciej, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu.

2.17. Zakupioną akredytację można odebrać w Pawilonie Akredytacyjnym wyłącznie osobiście za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości(dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu). Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz firma e-Card SA.

2.18. Dane osobowe Uczestnika EKK lub Płatnika nie będą przekazywane innym podmiotom bez jego wiedzy i zgody. Uczestnik EKK lub Płatnik mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zakup akredytacji stanowi równocześnie wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz na przekazanie danych osobowych Uczestnika EKK i/lub Płatnika Organizatorowi i firmie e-Card SA.

2.19. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w zmian w programie EKK.

3. Regulamin internetowej rejestracji na bezpłatne wejściówki na koncerty „Krzysztof Penderecki & Jonny Greenwood”, „Krzysztof Penderecki & Aphex Twin” oraz koncerty w ramach projektu „Scary Monsters and Super Creeps”
3.1.Rejestracja na bezpłatne wejściówki na koncerty jest ograniczona ilością dostępnych miejsc. Zgłoszenia rejestracji będą przyjmowane do wyczerpania dostępnej puli wejściówek na poszczególne koncerty.

3.2.Rejestracja trwa od 1 lipca 2011 r. do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r. Rejestracja odbywa się tylko on-line: w wersji polskojęzycznej na stronie https://koncerty.culturecongress.eu, w wersji anglojęzycznej na stronie https://concerts.culturecongress.eu

3.3. Osoba dokonująca rejestracji ma prawo do jednej wejściówki na każdy z oferowanych w rejestracji koncertów.

3.4. Imienna wejściówka, w postaci dokumentu w formacie PDF z unikalnym kodem kreskowym, na koncerty wybrane w czasie rejestracji zostanie wysłana pocztą elektroniczną pod wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

3.5.Osoba dokonująca rejestracji jest zobowiązana do wydrukowania wejściówki na kartce w formacie A4 i okazania jej przy wejściu na koncert.

3.6.Wejściówki zniszczone lub z nieczytelnym kodem kreskowym tracą ważność i nie będą honorowane. Wstęp na koncert możliwy będzie tylko z ważną wejściówką.

3.7.Organizator nie umożliwia druku wejściówek przed koncertami.

3.8. Osoby spóźnione na koncerty w Hali Stulecia nie zostaną wpuszczone - wejściówka jest ważna tylko do godziny rozpoczęcia koncertu, która będzie podana na wejściówce.

3.9.Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3.10.Dane osobowe Uczestnika EKK nie będą przekazywane innym podmiotom bez jego wiedzy i zgody. Uczestnik EKK ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3.11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w zmian w programie koncertów.

4. Wolne miejsca
4.1. Po rozpoczęciu koncertów wejściówki na te koncerty tracą ważność. Jeżeli na sali będą wolne miejsca, Organizator może wpuścićw pierwszej kolejności Wolontariuszy, o ile nie będą wykonywać w tym czasie powierzonej im pracy.

4.2. W drugiej kolejności będą wpuszczane wszystkie zainteresowane osoby – warunkiem jest okazanie wejściówki uprawniającej do wejścia na wolne miejsca.

4.3. Bezpłatne wejściówki uprawniające do wejścia na wolne miejsca będą wydawane po zarejestrowaniu się w Pawilonie Akredytacyjnym.

4.4. Wejściówka uprawniające do wejścia na wolne miejsca będzie wydawana jednokrotnie i będzie obowiązywała na wszystkie wydarzenia EKK. Duplikaty nie będą wydawane.

 5.Regulamin imprez masowych „Krzysztof Penderecki & Jonny Greenwood”, „Krzysztof Penderecki & Aphex Twin” odbywających się we Wrocławiu w Hali Stulecia przy ul.Wystawowej 1 w dniach 9,10 września 2011 roku oraz koncertów w ramach projektu „Scary Monsters and Super Creeps” odbywających się we Wrocławiu na Parkingu IASE przy ul.Wystawowej 1 w dniach 8-10 września 2011 roku.
5.1.Uczestnicy imprezy mogą przebywać jedynie w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

5.2.Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników służb informacyjnych i porządkowych organizatora imprezy, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

5.3.Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów określonych w ustawie o Broni i amunicji, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

5.4.Przebywającym na terenie imprezy masowej nie wolno palić tytoniu.

5.5.Służby porządkowe i informacyjne organizatora imprezy, wyposażone w odpowiednie identyfikatory mają prawo:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa pkt 5.3 regulaminu.

5.6.Identyfikator służb porządkowo-informacyjnych organizatora zawiera: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.

5.7.Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, posiadające przedmioty określone w punkcie 5.3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 5.5. a-c) regulaminu oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

5.8.Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

5.9.Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

5.10. Uczestnikom imprezy masowej zabrania się filmowania i fotografowania bez zgody Organizatora. Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej, pod rygorem prawnych jej nieważności.

5.11.Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na terenie imprezy masowej ponoszą materialną odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.

5.12.Uczestników imprez masowych obowiązują ponadto postanowienia Regulaminu Obiektu Hala Stulecia.

5.13. REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.CULTURECONGRESS.EU ORAZ W FORMIE OBWIESZCZEŃ NA TERENIE IMPREZY MASOWEJ.

6. TŁUMACZENIA/SŁUCHAWKI
6.1.Spotkania i debaty będą tłumaczone symultanicznie.

6.2.Uczestnikom EKK będą wydawane zestawy słuchawkowe do tłumaczeń symultanicznych. Warunkiem pobrania zestawu słuchawkowego będzie pozostawienie w zastaw aktualnego dokumentu ze zdjęciem.

6.3.Słuchawki będą wydawane i zbierane każdego dnia EKK.

6.4.W przypadku:
a)zagubienia,

b) nie dokonania zwrotu,

c) zwrotu, niekompletnego, uszkodzonego lub zniszczonego zestawu słuchawkowego organizator obciąży osobę, która pobrała słuchawki kwotą 1.000 PLN

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem EKK oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim oraz wykorzystania wizerunku osób utrwalonych w tych materiałach.

 8. Zmiana Regulaminu
8.1.Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad EKK. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.

8.2. Ewentualne informacje o zmianach lub wprowadzeniach poprawek do Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronie www.culturecongress.eu.

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku