Uwag parę o historycznych peregrynacjach pojęcia „kultury”

AAA

Zygmunt Bauman

Sztuką jest wszystko, co uchodzi na sucho.

Kul­tu­ra skła­da się dziś z ofert, nie na­ka­zów; z pro­po­zy­cji, a nie norm. Jak to już Bo­ur­dieu od­no­to­wał, kul­tu­ra po­słu­gu­je się dziś roz­ta­cza­niem po­kus i roz­sta­wia­niem przy­nęt, ku­sze­niem i uwo­dze­niem, a nie nor­ma­tyw­ną re­gu­la­cją; pia­rem ra­czej niż po­li­cyj­nym nad­zo­rem; pro­duk­cją, roz­sie­wa­niem i na­sa­dza­niem no­wych po­trzeb, po­żą­dań i pra­gnień ra­czej niż przy­mu­sem. Je­śli ist­nie­je coś, wo­bec cze­go dzi­siej­sza kul­tu­ra peł­ni fun­kcję ho­me­o­sta­tu, to jest to nie kon­ser­wa­cja sta­nu ak­tu­al­ne­go, lecz prze­moż­ny pęd do nie­u­sta­ją­cej zmia­ny (choć w od­róż­nie­niu od fa­zy oświe­ce­nio­wej zmia­ny nie­u­kie­run­ko­wa­nej czy o kie­run­ku z gó­ry nie­o­kre­ślo­nym). Moż­na by po­wie­dzieć, że ob­słu­gu­je ona nie ty­le uwar­stwie­nia i po­dzia­ły spo­łecz­ne, ile ry­nek zo­rien­to­wa­ny na przy­śpie­sza­nie ob­ro­tu kon­sum­pcyj­nych to­wa­rów.

Wszystkożerni

Na­sze spo­łe­czeń­stwo jest spo­łe­czeń­stwem kon­su­men­tów, w ja­kim kul­tu­ra, po­dob­nie resz­cie świa­ta przez kon­su­men­tów doświad­cza­ne­go, ja­wi się lu­dziom ja­ko skład­ni­ca prze­zna­czo­nych do kon­sum­pcji to­wa­rów, z któ­rych każ­dy ry­wa­li­zu­je o przy­cią­gnię­cie nie­znoś­nie ulot­nej i roz­pro­szo­nej uwa­gi po­ten­cjal­nych klien­tów oraz za­trzy­ma­nie jej na so­bie przez dłuż­szą niż mgnie­nie oka chwi­lę. Jak już za­u­wa­ży­liś­my na wstę­pie, wy­zby­cie się sztyw­nych stan­dar­dów, nie­wy­bre­dza­nie, ak­cep­ta­cja wszel­kich gu­stów bez uprzy­wi­le­jowy­wa­nia i bez jed­noz­nacz­ne­go opo­wie­dze­nia się po stro­nie któ­re­go­kol­wiek z nich, „ela­stycz­ność” pre­fe­ren­cji (po­li­tycz­nie po­praw­nej dziś na­zwy dla bra­ku krę­go­słu­pa) oraz tym­cza­so­wość i nie­kon­sek­wen­cja wy­bo­rów są wy­róż­ni­ka­mi stra­te­gii za­le­ca­nej dziś ja­ko je­dy­na wła­ści­wa i roz­sąd­na. Zna­mie­niem przy­na­leż­no­ści do kul­tu­ro­wej eli­ty jest dziś mak­sy­mal­na to­le­ran­cja i mi­ni­mal­na wy­bred­ność. Sno­biz­mem kul­tu­ral­nym jest osten­ta­cyj­ne wy­rze­ka­nie się sno­biz­mu.

Za­sa­dą wyż­szo­ści kul­tu­ro­wej jest wszyst­ko­żer­ność – i za­cho­wy­wa­nie się w każ­dym śro­do­wi­sku kul­tu­ro­wym jak w do­mu, bez te­go, by któ­re­kol­wiek z nich za włas­ny swój dom, a tym bar­dziej je­dy­ny, uzna­wać. Te­le­wi­zyj­ny re­cen­zent/kry­tyk or­ga­nu pra­so­we­go bry­tyj­skiej eli­ty in­te­lek­tu­al­nej za­chwa­lał syl­we­stro­wy pro­gram z 2007/08 r. za obiet­ni­cę „do­star­cze­nia mu­zycz­nej roz­ryw­ki w za­kre­sie za­spo­ka­ja­ją­cym każ­dy ape­tyt”. „Do­bre jest (w tym) – wy­jaś­nił – to, że je­go uni­wersalna atrak­cyj­ność poz­wa­la do­wol­nie prze­bie­rać w pro­gra­mie w za­leż­no­ści od pre­fe­ren­cji” [1]. God­na to po­chwa­ły i, w rze­czy sa­mej, po­żą­da­na wła­ści­wość kul­tu­ro­wej po­da­ży w spo­łe­czeń­stwie, w któ­rym sie­ci za­stę­pu­ją struk­tu­ry, a nie­przer­wa­na gra w pod­łą­cza­nie się i od­łą­cza­nie do sie­ci oraz nie­koń­czą­cy się ciąg po­łą­czeń i roz­łą­czeń za­stę­pu­ją de­ter­mi­na­cję, przy­pi­sa­nie i przy­na­leż­ność.

O co chodzi?

Opi­sy­wa­ne tu ten­den­cje ma­ją in­ny jesz­cze as­pekt: jed­nym z na­stępstw wy­zwo­le­nia sztu­ki z ob­cią­ża­ją­cych ją w prze­szło­ści do­nio­słych fun­kcji jest też dy­stans, czę­sto iro­nicz­ny al­bo i cy­nicz­ny, wo­bec niej przyj­mo­wa­ny za­rów­no przez jej twór­ców, jak i jej od­bior­ców. Gdy o sztu­ce mo­wa, rzad­ko sły­chać w gło­sie po­wszech­ny jej daw­niej ton na­masz­cze­nia i na­bo­żeń­stwa. Nie kru­szy się o spo­so­by jej upra­wia­nia ko­pii. Nie wzno­si się ba­ry­kad. Nie po­brzę­ku­je sza­bel­ką. Je­śli się już mó­wi się o prze­wa­gach jed­nej for­my ar­ty­stycz­nej nad dru­gą, to bez za­cię­cia i za­cie­trze­wie­nia w gło­sie; a wy­ro­ki ska­zu­ją­ce i od­są­dza­ją­ce od czci i wia­ry rzad­kie są jak ni­gdy do­tąd.
Zza ta­kie­go sta­nu rze­czy prze­zie­ra za­kło­po­ta­nie, nie­pew­ność sie­bie, po­czu­cie za­gu­bie­nia: je­śli twór­cy sztu­ki nie ma­ją za­dań ogrom­nych a waż­nych do speł­nie­nia i je­śli ich two­ry nie słu­żą ni­cze­mu po­za przy­no­sze­niem for­tu­ny i roz­gło­su gar­stce wy­brań­ców, a ich be­ne­fi­cjen­tom – roz­ryw­ki i oso­bi­stej przy­jem­no­ści, to we­dle cze­go ją są­dzić, je­śli nie we­dle pu­blicz­ne­go har­mi­dru, ja­ki jej w da­nej chwi­li to­wa­rzy­szy?

Jak ten stan rze­czy Mar­shall McLu­han zwię­źle oce­nił: „Sztu­ką jest wszyst­ko, co ci mo­że ujść na su­cho”[2] . Al­bo jak to Da­mien Hirst, ak­tu­al­nie bo­żysz­cze naj­mod­niej­szych ga­le­rii lon­dyń­skich i tych, któ­rych stać na by­cie ich klien­ta­mi, przy­znał w chwi­li szcze­ro­ści, gdy się do­wie­dział o przy­zna­niu mu naj­bar­dziej na Wy­spach Bry­tyj­skich pre­sti­żo­wej Na­gro­dy Tur­ne­ra: „To za­dzi­wia­ją­ce, cze­go moż­na do­ko­nać z trój­ką mi­nus ze sztu­ki na ma­tu­rze, zwich­nię­tą wy­o­braź­nią i pi­łą łań­cu­cho­wą”.

Natychmiastowe grzybienie

Stop­nio­wą trans­for­ma­cję po­ję­cia „kul­tu­ry” do jej płyn­nono­wo­czes­ne­go wcie­le­nia na­pę­dza­ją te sa­me si­ły, któ­re sprzy­ja­ją wy­zwo­le­niu ryn­ków spod ogra­ni­czeń nie­e­ko­no­micz­nej na­tu­ry – a głów­nie spo­łecz­nych, po­li­tycz­nych i et­nicz­nych. Płyn­nie no­wo­czes­na, na kon­su­men­ta zo­rien­to­wa­na gos­po­dar­ka li­czy na nad­miar swych pro­po­zy­cji, ich przy­spie­szo­ne sta­rze­nie się i szyb­ki uwiąd ich uwo­dzi­ciel­skiej mo­cy. Po­nie­waż nie wia­do­mo z gó­ry, któ­re z pro­po­no­wa­nych przed­mio­tów lub usług oka­żą się na ty­le ku­szą­ce, by wzbu­dzić żą­dzę ich na­by­cia, je­dy­na dro­ga do od­sia­nia re­a­liów z mrzo­nek wie­dzie przez mno­że­nie prób i kosz­tow­nych błę­dów.

Nie­przer­wa­na do­sta­wa wciąż no­wych ofert jest wa­run­kiem przy­śpie­sze­nia to­wa­ro­we­go ob­ro­tu, skra­ca­nia cza­so­wej od­leg­ło­ści mię­dzy na­by­ciem to­wa­ru a je­go się po­zby­ciem i za­stą­pie­niem „no­wym i ulep­szo­nym” to­wa­rem. Jest też nie­zbęd­na dla za­po­bie­gnię­cia sy­tu­a­cji, w któ­rej ko­lej­ne roz­cza­ro­wa­nia klien­ta do kon­kret­nych pro­duk­tów skon­den­so­wać by się mog­ły w ogól­ne znie­chę­ce­nie do ży­cia tka­ne­go z przę­dzy kon­sum­pcyj­nych unie­sień na kan­wie han­dlo­wych sie­ci.

Kul­tu­ra prze­o­bra­ża się dzi­siaj w je­den z de­par­ta­men­tów gi­gan­tycz­ne­go do­mu to­wa­ro­we­go, ja­kim stał się świat prze­ży­wa­ny przez lu­dzi prze­o­bra­żo­nych, po pier­wsze i po osta­t­nie, w kon­su­men­tów. Jak w in­nych dzia­łach te­go me­gask­le­pu pół­ki wy­peł­nio­ne są po brze­gi wy­mie­nia­ny­mi co dzień atrak­cja­mi, a la­dy ozdo­bio­ne re­kla­ma­mi naj­no­wszych ofert – zni­ka­ją­cy­mi rów­nie bły­ska­wicz­nie jak re­kla­mo­wa­ne przez nie no­wo­ści się sta­rze­ją. Za­rów­no to­wa­ry na pół­kach, jak i re­kla­my na la­dach są ob­li­czo­ne na wzbu­dza­nie za­chły­stu­ją­cych, ale, jak to w ich na­tu­rze chwi­lo­wych, za­chcia­nek (jak to ka­pi­tal­nie ujął Ge­or­ge Ste­i­ner – na „wy­war­cie mak­sy­mal­ne­go wra­że­nia i na­tych­mia­sto­we grzy­bie­nie”). Sprze­daw­cy to­wa­rów i au­to­rzy re­klam li­czą na za­ślu­bi­ny kun­sztu uwo­dze­nia z im­pul­sem po­ten­cjal­nych klien­tów do za­bie­ga­nia o po­dziw współ­ziom­ków i włas­ną nad ni­mi prze­wa­gę.

Nieosiągalna satysfakcja

By na­sze roz­wa­ża­nia zwię­źle pod­su­mo­wać: kul­tu­ra płyn­nej no­wo­czes­no­ści nie po­sia­da „lu­du” do oświe­ca­nia i uszla­chet­nia­nia; po­sia­da nato­miast klien­tów do uwo­dze­nia. Uwo­dze­nie, w od­róż­nie­niu od oświe­ce­nia czy uszla­chet­nie­nia, nie jest za­da­niem do jed­no­ra­zo­we­go, raz-na-za­wsze speł­nie­nia, lecz nie­koń­czą­cą się czyn­no­ścią. Fun­kcją kul­tu­ry nie jest za­spo­ka­ja­nie ist­nie­ją­cych po­trzeb, ale stwa­rza­nie no­wych – przy rów­no­czes­nym utrzy­my­wa­niu po­trzeb już wprzó­dy za­ko­rze­nio­nych czy po­sia­nych w sta­nie per­ma­nen­tne­go nie­zas­po­ko­je­nia. Jej tro­ską na­czel­ną jest za­po­bie­ga­nie sa­tys­fak­cji jej by­łych wy­cho­wan­ków/po­do­piecz­nych, te­raz w klien­tów prze­dzierz­gnię­tych, a już szcze­gól­nie prze­ciw­dzia­ła­nie ich kom­plet­nej i osta­tecznej, nie­wy­ma­ga­ją­cej dal­szych uzu­peł­nień sa­tys­fak­cji, ja­ka nie po­zo­sta­wi­ła­by miej­sca dla dal­szych, no­wych i jesz­cze nie­zaspo­ko­jo­nych po­żą­dań i za­chcia­nek.

Fragment książki Zygmunta Baumana „Kultura w płynnych czasach”, która ukaże się w maju 2011 roku. Śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od redakcji.

 1. 1. Patrz: Z. Bauman, Życie na przemiał, Kraków 2007.
 2. 2. P.A.French, Hootenanny New Year to All, "The Observer", 30.12.2007/5.01.2008
odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

 1. wqtttHpiYJps2011-09-16 11:50:19

  That's more than senibsle! That's a great post!

 2. RsjboMukIXVUIjTgtQ2011-12-25 04:14:38

  That saves me. Thanks for being so seslnibe!

 3. uaCjUxkZqZaokTHK2011-12-25 08:59:03

  I will be putting this dazzling iisnhgt to good use in no time.

 4. TwGaxMYmmTuD2012-07-01 05:57:51

  Down and Out of Saigon, the interesting thing is that the prentats in that map haven't changed in 100 years. William Booth first mapped the relationship between economic and health inequality in London 100 years ago, and recently . The levels were higher, but the ienquality remained. The London Health Observatory's is pretty disturbing too. Every station you go west from greenwich on the Jubilee line you gain a half year of life expectancy.To put those differences in context, the life expectancy gap between the richest 20% of Britons and the poorest 20% is about 8 or 9 years. The gap between white and Aboriginal Australia is now about 12 years. Most Australians now accept that life expectancy gap as our national shame, and it afflicts only 2.5% of the population. Most Britons don't even realize this problem exists in their own country. Indeed, when I was working at a major health research organization in London and I pointed this similarity out to them, they were flabbergasted. They had never put the life expectancy gap in their own country into perspective. Truly, Britain has a long way to go to come to terms with its own problems.

 5. 2012-07-01 05:57:53

 6. 2012-07-02 03:57:42

 7. 2012-07-02 18:01:25

 8. 2012-07-04 04:32:30

 9. 2012-07-04 09:30:40

 10. 2012-07-27 14:19:45

 11. pSfBbChYoPSdrjiFAM2012-11-13 14:42:50

  How could any of this be better satetd? It couldn't.

 12. 2012-11-13 14:42:52

 13. 2012-11-14 02:42:24

 14. 2012-11-14 06:35:08

 15. 2012-11-16 15:48:43

 16. 2012-11-17 01:37:19

 17. 2013-01-19 06:06:43

 18. 2013-02-25 01:50:07

 19. buy viagra online2013-03-02 19:40:21

  MvKIQr Thanks-a-mundo for the blog article.Much thanks again. Much obliged.

 20. 2013-03-02 19:40:24

 21. buy discount viagra2013-03-02 23:36:44

  Muchos Gracias for your article post.Much thanks again.

 22. buy viagra online2013-03-02 23:36:50

  Thanks again for the blog.Much thanks again. Will read on...

 23. amazing site2013-03-03 02:12:49

  byb2Rj I really like and appreciate your article post.Thanks Again.

 24. 2013-03-03 02:12:51

 25. 2013-03-29 20:47:34

 26. social bookmarking service2013-04-20 08:43:55

  EXKw68 I cannot thank you enough for the article.Much thanks again. Will read on...

 27. 2013-04-20 08:43:57

 28. 2013-05-02 10:58:05

 29. camera buying guide2013-05-14 00:57:09

  spRCca Very good article.Much thanks again. Awesome.

 30. 2013-05-14 00:57:12

 31. seo service2013-05-27 12:25:45

  rmttCP A round of applause for your blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 32. 2013-05-27 12:25:48

 33. seo service2013-05-28 01:17:04

  lW89F6 Really appreciate you sharing this blog article.Much thanks again. Great.

 34. 2013-05-28 01:17:06

 35. 2013-06-01 20:53:51

 36. best social bookmarks2013-06-19 17:43:39

  r6ugkS Wow, great blog article.Really looking forward to read more. Great.

 37. 2013-06-19 17:43:41

 38. 2013-06-28 10:21:15

 39. news and many more2013-07-04 15:38:59

  jUEzUO A big thank you for your article post.Really thank you! Cool.

 40. 2013-07-04 15:39:01

 41. sDMwKrfIHqkjpnT2013-07-24 05:49:05

  A big thank you for your article post. Will read on...

 42. VXhFmOqxqkgnzfed2013-07-25 07:47:21

  Say, you got a nice blog article. Will read on...

 43. best news on earth2013-07-26 10:54:03

  DZrmVE Muchos Gracias for your blog post.Much thanks again. Much obliged.

 44. 2013-07-26 10:54:05

 45. 2013-07-29 22:58:45

 46. greatest news2013-08-02 16:29:21

  A big thank you for your article post. Great.

 47. greatest news2013-08-02 20:59:38

  aJJ04p I really enjoy the blog. Want more.

 48. 2013-08-02 20:59:40

 49. great link buildng2013-08-19 13:37:48

  qyLsJl I cannot thank you enough for the blog article.Really thank you! Want more.

 50. 2013-08-19 13:37:50

 51. great link buildng2013-08-20 05:03:24

  axSvQG I really enjoy the article post. Want more.

 52. 2013-08-20 05:03:26

 53. best link building2013-09-04 06:49:16

  PaNA64 Hey, thanks for the article.Really looking forward to read more. Want more.

 54. 2013-09-04 06:49:18

 55. the best seo service2013-09-08 01:20:02

  O8Kwro Thank you ever so for you post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 56. 2013-09-08 01:20:04

 57. make money online2013-09-11 23:04:44

  UuKr8V Fantastic blog article.Thanks Again. Great.

 58. 2013-09-11 23:04:46

 59. online business2013-09-13 06:40:38

  LbR6Ie I really enjoy the blog article.Much thanks again. Great.

 60. 2013-09-13 06:40:41

 61. make money online2013-09-14 00:03:14

  51PeX5 I think this is a real great blog post.Much thanks again.

 62. online business2013-09-14 00:03:15

  z6CMSu Thanks so much for the article.Thanks Again. Want more.

 63. 2013-09-14 00:03:17

 64. 2013-09-14 00:03:18

 65. cheap link building2013-09-24 20:00:34

  fDuby9 This is one awesome blog. Awesome.

 66. 2013-09-24 20:00:36

 67. check out these guys!2013-10-16 08:07:02

  qQyyVN Thank you for your blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 68. 2013-10-16 08:07:04

 69. top seo guys2013-10-24 20:46:52

  TSWP35 Im grateful for the article post.Much thanks again. Great.

 70. 2013-10-24 20:46:54

 71. smashing top seo2013-10-25 02:42:24

  s49S3y Thanks a lot for the article.Really thank you! Cool.

 72. 2013-10-25 02:42:26

 73. smashing top seo2013-11-02 02:57:38

  VCBS1A Awesome blog article.Really thank you! Will read on...

 74. 2013-11-02 02:57:40

 75. watch this pls2013-11-17 20:08:28

  CJ7Mxa Thank you ever so for you article.Really thank you! Want more.

 76. 2013-11-17 20:08:57

 77. seo service2013-12-15 14:44:55

  8i04ro Thanks a lot for the blog.Thanks Again. Awesome.

 78. 2013-12-15 14:44:57

 79. nice site here2014-01-18 09:26:02

  Q9gSmr Thanks-a-mundo for the post. Really Great.

 80. 2014-01-18 09:26:05

 81. awesome things!2014-02-28 12:40:16

  AeK5vb Really enjoyed this post.Really looking forward to read more. Really Great.

 82. 2014-02-28 12:40:18

 83. best prices2014-03-22 22:27:09

  bK4maP Im obliged for the article post. Awesome.

 84. 2014-03-22 22:27:11

 85. seo for cheap2014-04-01 14:54:19

  L6quFN A round of applause for your article post.Much thanks again. Really Great.

 86. 2014-04-01 14:54:24

 87. 2014-04-07 13:00:48

 88. 2014-04-09 01:25:02

 89. seo for cheap2014-05-12 03:08:33

  hpGvya Enjoyed every bit of your post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 90. 2014-05-12 03:08:35

 91. 2014-05-21 07:21:38

 92. seo company2014-06-04 19:44:48

  ZyDGMl I truly appreciate this blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 93. 2014-06-04 19:44:50

 94. cheap seo services2014-06-17 20:20:05

  2MVf4G Very neat blog article.Much thanks again. Will read on...

 95. 2014-06-17 20:20:07

 96. nice penalty removal2014-06-19 13:36:35

  seENSg Thanks for the article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 97. 2014-06-19 13:36:37

 98. cheap seo services2014-07-04 06:26:50

  IJNMj9 Im obliged for the blog article.Much thanks again. Fantastic.

 99. 2014-07-04 06:26:52

 100. crorkservice2014-07-17 05:58:32

  jkKPhi Major thanks for the article.Really thank you! Cool.

 101. 2014-07-17 05:58:34

 102. 2014-07-21 04:39:11

 103. Turbin ventilator2014-07-24 07:48:28

  I really enjoy the post.Really looking forward to read more. Awesome.

 104. bulk sms marketing uae2014-07-24 09:09:25

  Really appreciate you sharing this blog post. Great.

 105. traffic2014-07-24 10:21:05

  Looking forward to reading more. Great post.Much thanks again. Cool.

 106. Insurance-Life2014-07-24 11:33:31

  Muchos Gracias for your article post.Thanks Again. Cool.

 107. Web Filter2014-07-24 12:40:21

  Wow, great blog post.Really thank you! Will read on...

 108. discover this info here2014-07-24 13:49:27

  Really enjoyed this blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 109. tomorrowland 2014 dates2014-07-24 14:57:38

  This is one awesome blog post.Much thanks again. Much obliged.

 110. Money Earning From Home Online2014-07-26 08:37:31

  Im thankful for the blog post. Cool.

 111. start to make money online2014-07-26 08:41:38

  Really appreciate you sharing this article post. Really Great.

 112. make extra money from home2014-07-26 09:54:14

  Wow, great blog article.Really thank you! Fantastic.

 113. العا&#2014-07-26 11:08:17

  Thanks for the post. Great.

 114. Ways To Make Money Online2014-07-26 11:21:21

  Muchos Gracias for your post.Thanks Again. Cool.

 115. العا&#2014-07-26 12:23:32

  I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Cool.

 116. العا&#2014-07-26 13:37:14

  Very good article post.Much thanks again. Keep writing.

 117. grow boxes2014-07-26 14:08:02

  Thanks again for the blog article.Much thanks again. Really Great.

 118. Make Real Money Online2014-07-26 14:49:53

  Thanks-a-mundo for the blog.Much thanks again. Want more.

 119. Tyrosine2014-07-26 16:05:48

  Wow, great blog.Much thanks again. Want more.

 120. ingreso cybernetico andre smith2014-07-26 16:53:17

  wow, awesome post.Really thank you! Much obliged.

 121. 五月二冬2014-07-26 17:19:01

  Thanks for the article. Great.

 122. ottawa seo company2014-07-26 18:33:34

  Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Really Great.

 123. wifi hacking2014-07-26 19:42:36

  Thanks-a-mundo for the post.Much thanks again. Fantastic.

 124. العا&#2014-07-26 22:31:48

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Great.

 125. bali hai cruise2014-07-27 01:23:38

  Looking forward to reading more. Great post.Thanks Again. Great.

 126. discount2014-07-27 04:18:21

  Enjoyed every bit of your blog post.Really thank you! Much obliged.

 127. Earn Money Online At Home2014-07-27 07:10:48

  Im thankful for the blog post.Really thank you! Much obliged.

 128. test2014-07-27 10:03:26

  Muchos Gracias for your blog post.Thanks Again. Keep writing.

 129. football2014-07-28 09:25:33

  Hey, thanks for the article post.Much thanks again. Want more.

 130. how do i earn money from youtube2014-07-28 12:58:35

  Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Cool.

 131. mobile roaming2014-07-28 14:59:24

  Im grateful for the article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 132. bitcoin article german2014-07-28 16:12:45

  Great, thanks for sharing this blog. Much obliged.

 133. Music Videos2014-07-28 17:31:54

  I truly appreciate this article.Really looking forward to read more. Really Great.

 134. submit infographic2014-07-28 18:52:01

  Looking forward to reading more. Great blog.Much thanks again.

 135. celebrity jeans2014-07-28 20:04:45

  Major thanks for the post.Really thank you! Want more.

 136. dementia homecare2014-07-28 21:21:33

  This is one awesome blog.Thanks Again. Really Great.

 137. repairing alloy2014-07-28 22:39:50

  Major thankies for the article.Much thanks again. Great.

 138. australia2014-07-28 23:52:46

  Appreciate you sharing, great post.Thanks Again.

 139. nyc urban informatics2014-07-29 12:23:07

  I value the blog.Thanks Again. Want more.

 140. Steampunk2014-07-30 10:50:44

  Thank you ever so for you blog.Much thanks again. Keep writing.

 141. assisted living care2014-07-30 12:44:02

  A big thank you for your blog.Much thanks again. Cool.

 142. money for your opinion2014-07-31 09:16:51

  Thank you for your blog post. Will read on...

 143. live music South West2014-07-31 09:17:47

  Appreciate you sharing, great blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 144. mobistealth2014-07-31 09:23:05

  Appreciate you sharing, great article. Really Cool.

 145. movies 20142014-07-31 10:43:04

  I think this is a real great blog article. Will read on...

 146. cheap crossbows2014-07-31 10:50:24

  Im obliged for the blog.Really thank you! Keep writing.

 147. Digital Magazine2014-07-31 12:07:56

  I cannot thank you enough for the blog article.Much thanks again. Really Great.

 148. natural cancer cures2014-07-31 12:12:06

  Thank you for your article.Thanks Again. Want more.

 149. ipad screen repair liverpool2014-07-31 12:17:50

  Thank you for your blog post.Really thank you! Cool.

 150. mejores juegos android2014-07-31 13:31:12

  I value the post.Much thanks again. Awesome.

 151. broadband internet2014-07-31 13:31:25

  Thanks again for the post.Really looking forward to read more. Really Great.

 152. survey|sites|pay|paid|opinion|surveys|ways|make|mo2014-07-31 14:49:29

  Thank you ever so for you blog post.Thanks Again. Really Great.

 153. what is idlecrawler2014-07-31 14:56:08

  Thanks for the blog.Much thanks again. Cool.

 154. site stats2014-07-31 16:11:01

  I cannot thank you enough for the blog post.Thanks Again.

 155. Animated Character Design2014-07-31 16:15:43

  Say, you got a nice post.

 156. Brother Printer Offline2014-07-31 17:31:47

  A big thank you for your post.Really looking forward to read more.

 157. certified used cars2014-07-31 17:33:56

  Appreciate you sharing, great article.Much thanks again. Really Great.

 158. best commercial real estate blog2014-07-31 18:51:30

  Hey, thanks for the article post.Really looking forward to read more.

 159. plus wedding dress2014-07-31 18:54:04

  Great, thanks for sharing this blog.Much thanks again. Cool.

 160. cara bermain poker online2014-07-31 20:07:18

  Enjoyed every bit of your blog post.Really thank you! Really Great.

 161. basement finishing boston ma2014-07-31 20:17:38

  Im obliged for the blog post.Much thanks again. Much obliged.

 162. weight loss plans2014-07-31 21:32:38

  Very good blog.Really thank you! Much obliged.

 163. holiday shopping2014-08-01 07:12:51

  Im thankful for the blog article.Really thank you! Great.

 164. Top Network Marketing Training2014-08-01 07:46:19

  Say, you got a nice blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 165. resume templates2014-08-01 08:37:37

  Im grateful for the blog article.Much thanks again.

 166. activity2014-08-01 09:58:11

  Appreciate you sharing, great article.Really thank you! Want more.

 167. The Expendables 3 (2014) DVDSCR XviD AC3 ACAB2014-08-01 10:51:46

  Really informative article.Really thank you! Really Great.

 168. Brazil women website2014-08-01 11:21:42

  Thanks-a-mundo for the blog post.Much thanks again. Keep writing.

 169. kompensation for forsinket flyvning2014-08-01 12:45:20

  I value the blog.Much thanks again. Really Great.

 170. crorkz matz2014-08-01 13:16:51

  BqTSoa I loved your blog article.Really thank you! Will read on...

 171. 2014-08-01 13:16:53

 172. agen togel2014-08-01 13:55:50

  Really informative blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 173. cayman islands corporate services2014-08-01 14:07:08

  Im grateful for the blog.Really looking forward to read more.

 174. increase blood flow to penis2014-08-01 15:35:53

  Thanks for the article.Really looking forward to read more. Cool.

 175. arkitektforbundet2014-08-01 16:55:09

  Great, thanks for sharing this blog post.Much thanks again. Really Cool.

 176. Expensive Hosting2014-08-01 16:59:16

  Fantastic article.Really looking forward to read more. Want more.

 177. bbq grills kennedale2014-08-01 18:14:48

  Fantastic article post.Much thanks again. Really Cool.

 178. seo portland oregon2014-08-01 19:38:09

  Muchos Gracias for your blog article. Keep writing.

 179. 65 year old medicare plans2014-08-01 20:04:35

  Really enjoyed this blog.Thanks Again. Really Great.

 180. electric bikes chch2014-08-01 20:57:43

  Thanks for the blog. Awesome.

 181. voip2014-08-01 22:18:54

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really thank you! Really Great.

 182. juegos de cocina2014-08-01 23:20:42

  I really like and appreciate your blog.

 183. argan oil hair mask2014-08-02 02:22:48

  I cannot thank you enough for the post.Much thanks again. Keep writing.

 184. cara bermain judi2014-08-02 05:25:40

  I cannot thank you enough for the post.Much thanks again. Much obliged.

 185. http://www.bellenews.com2014-08-02 08:03:44

  Awesome blog article. Really Great.

 186. make money online forum2014-08-02 08:25:41

  Great blog.Much thanks again. Cool.

 187. happiness 2014-08-02 09:23:03

  Muchos Gracias for your post.Really thank you! Want more.

 188. Online Game2014-08-02 10:42:15

  This is one awesome blog post. Fantastic.

 189. trading robot2014-08-02 11:32:14

  Really appreciate you sharing this blog article.Really thank you! Great.

 190. Key to Markets forex broker2014-08-02 12:02:26

  Wow, great post.Much thanks again. Great.

 191. How Do I Make Money Online UK2014-08-02 13:21:19

  Really appreciate you sharing this article.Really thank you! Really Great.

 192. best electric bike2014-08-02 14:41:08

  This is one awesome blog.Really thank you!

 193. Hip Hop Samples2014-08-02 14:42:41

  Appreciate you sharing, great article post.Thanks Again. Really Great.

 194. black people meet2014-08-02 15:59:23

  A big thank you for your article.Thanks Again. Want more.

 195. Parenting2014-08-02 17:23:42

  Very neat blog.Thanks Again. Great.

 196. electric bicycles2014-08-02 18:21:25

  Wow, great post.Really thank you! Keep writing.

 197. meladerm cream amazon uk2014-08-02 18:45:17

  Im grateful for the blog.Much thanks again. Keep writing.

 198. Field test2014-08-02 20:07:43

  I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 199. Eden Prairie Home inspections2014-08-02 21:22:42

  Thanks-a-mundo for the article.Much thanks again.

 200. voyance gratuite2014-08-02 22:46:35

  I really liked your article.Thanks Again. Fantastic.

 201. Honolulu Hi lasik eye surgery2014-08-03 00:07:36

  This is one awesome post.Much thanks again. Awesome.

 202. acai berry pure max2014-08-03 00:26:03

  Muchos Gracias for your blog post.Thanks Again. Cool.

 203. paypal money2014-08-03 03:31:14

  I think this is a real great article post.Much thanks again. Really Great.

 204. running calf sleeves2014-08-03 08:49:16

  Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 205. Natural Remedies For Allergy2014-08-03 09:39:42

  Thanks-a-mundo for the article post.Thanks Again. Will read on...

 206. stop bedwetting2014-08-03 10:14:13

  Awesome blog article.Much thanks again. Keep writing.

 207. cash for houses2014-08-03 11:38:46

  I truly appreciate this post.Much thanks again. Fantastic.

 208. Allergy Remedies2014-08-03 12:48:48

  Very neat post.Thanks Again. Want more.

 209. Buy Google Followers2014-08-03 13:06:09

  Thank you for your article.Thanks Again. Much obliged.

 210. Forex Trading Systems2014-08-03 14:29:19

  Very informative article.Thanks Again.

 211. lower back pain exercises2014-08-03 15:56:02

  Enjoyed every bit of your blog article.Thanks Again. Really Great.

 212. PR9 Profiles Backlinks2014-08-03 16:43:38

  This is one awesome article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 213. cinnamon benefits2014-08-03 19:01:43

  Enjoyed every bit of your article.Really thank you! Cool.

 214. crorkz matz2014-08-03 20:55:56

  HTzdYO I cannot thank you enough for the blog.Really thank you! Much obliged.

 215. 2014-08-03 20:55:58

 216. air conditioning repair tampa2014-08-03 22:05:01

  Appreciate you sharing, great post.Thanks Again. Much obliged.

 217. pet2014-08-04 01:19:13

  A round of applause for your article post.Thanks Again. Will read on...

 218. living2014-08-04 01:20:02

  Appreciate you sharing, great post.Really looking forward to read more. Great.

 219. does body by vi work2014-08-04 07:29:11

  I really liked your blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 220. Online Game2014-08-04 10:02:57

  Fantastic blog.Much thanks again. Cool.

 221. The Expendables 3 Movie Full2014-08-04 11:22:05

  Wow, great article post.Really thank you! Want more.

 222. Valet Parking nj2014-08-04 11:52:47

  Fantastic post.Thanks Again. Will read on...

 223. best way to finishing your basement in ma2014-08-04 13:14:04

  Really enjoyed this blog.Really thank you! Great.

 224. concert tickets2014-08-04 14:20:44

  Enjoyed every bit of your blog.Really thank you! Really Cool.

 225. Multi-language learning software2014-08-04 14:36:30

  Im obliged for the blog.Really thank you! Want more.

 226. iherb2014-08-04 16:23:08

  wow, awesome post. Really Cool.

 227. iherb2014-08-04 17:45:21

  Thanks so much for the post. Much obliged.

 228. keratin hair extensions2014-08-04 19:07:49

  I really enjoy the blog post.Much thanks again. Awesome.

 229. hair extensions liverpool2014-08-04 20:29:13

  Thanks again for the article. Really Great.

 230. bath resurfacing2014-08-04 21:51:37

  Really appreciate you sharing this blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 231. crorkz2014-08-04 22:21:40

  Fal0Mm I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 232. 2014-08-04 22:21:42

 233. bath resurfacing2014-08-04 23:13:50

  Major thankies for the blog article. Fantastic.

 234. led downlight2014-08-05 00:38:13

  Muchos Gracias for your post.Really thank you! Really Cool.

 235. led down lights2014-08-05 02:02:08

  Muchos Gracias for your blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 236. mr16 led light bulbs2014-08-05 03:27:19

  Really appreciate you sharing this post.Much thanks again. Will read on...

 237. mr16 led bulb2014-08-05 04:55:35

  Appreciate you sharing, great blog.Thanks Again. Keep writing.

 238. dslr courses2014-08-05 06:19:28

  A big thank you for your blog post.Really looking forward to read more. Will read on...

 239. photography courses2014-08-05 07:45:18

  Awesome blog post.Thanks Again. Really Great.

 240. hotel door lock systems2014-08-05 09:08:19

  This is one awesome blog.Thanks Again. Fantastic.

 241. hotel door lock systems2014-08-05 10:34:25

  Awesome blog.Really looking forward to read more. Cool.

 242. top basement finishing contractors in massachusett2014-08-05 11:55:44

  A round of applause for your article.Much thanks again. Will read on...

 243. boxing live streaming2014-08-05 13:16:57

  Major thanks for the blog.Thanks Again. Really Cool.

 244. grocery store coupons2014-08-05 14:40:42

  I really enjoy the blog.Much thanks again. Great.

 245. printable coupons2014-08-05 16:04:33

  Appreciate you sharing, great blog. Fantastic.

 246. Urban rivals hack credits2014-08-05 17:25:47

  I really liked your article. Awesome.

 247. angel soft coupons2014-08-05 18:45:00

  Thank you for your blog article.Really thank you! Awesome.

 248. laundry coupons printable downy2014-08-05 20:07:16

  Great, thanks for sharing this blog article.Much thanks again. Want more.

 249. laundry coupons printable 20132014-08-05 21:31:34

  I cannot thank you enough for the blog post.Much thanks again. Cool.

 250. Inbox Blueprint2014-08-05 22:50:37

  Thanks for the blog article.Really thank you! Want more.

 251. beg porn tumblr2014-08-06 00:09:21

  Thank you for your article post.Thanks Again. Really Cool.

 252. Buy Social Bookmarks2014-08-06 08:40:47

  Say, you got a nice blog post. Fantastic.

 253. Mantaltrainer2014-08-06 11:01:15

  Very good article post.Much thanks again. Really Cool.

 254. Buy Google Followers2014-08-06 11:38:26

  Major thankies for the blog post.Really thank you! Cool.

 255. software outsourcing company2014-08-06 12:27:52

  I am so grateful for your blog.Much thanks again. Keep writing.

 256. Business Coaching2014-08-06 13:52:41

  Thank you ever so for you blog article. Fantastic.

 257. home business opportunity2014-08-06 15:18:20

  Thank you ever so for you article post.Really looking forward to read more. Want more.

 258. SEO software2014-08-06 19:11:46

  I value the article. Great.

 259. 2014-08-07 02:55:20

  sOTD

 260. 2014-08-07 02:55:23

  sOTD[.("']."''

 261. 2014-08-07 02:55:26

  sOTD) AND (SELECT 1115 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716d626771,(SELECT (CASE WHEN (1115=1115) THEN 1 ELSE 0 END)),0x716d7a7971,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND (5560=5560

 262. 2014-08-07 02:55:28

  sOTD AND (SELECT 1115 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716d626771,(SELECT (CASE WHEN (1115=1115) THEN 1 ELSE 0 END)),0x716d7a7971,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)

 263. 2014-08-07 02:55:30

  sOTD') AND (SELECT 1115 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716d626771,(SELECT (CASE WHEN (1115=1115) THEN 1 ELSE 0 END)),0x716d7a7971,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND ('hJnr'='hJnr

 264. 2014-08-07 02:55:32

  sOTD' AND (SELECT 1115 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716d626771,(SELECT (CASE WHEN (1115=1115) THEN 1 ELSE 0 END)),0x716d7a7971,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND 'PFDf'='PFDf

 265. 2014-08-07 02:55:34

  sOTD%' AND (SELECT 1115 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716d626771,(SELECT (CASE WHEN (1115=1115) THEN 1 ELSE 0 END)),0x716d7a7971,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND '%'='

 266. 2014-08-07 02:55:36

  sOTD AND (SELECT 1115 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716d626771,(SELECT (CASE WHEN (1115=1115) THEN 1 ELSE 0 END)),0x716d7a7971,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)-- MVBn

 267. 2014-08-07 02:55:39

  sOTD) AND 8697=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8697=8697) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (9883=9883

 268. 2014-08-07 02:55:41

  sOTD AND 8697=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8697=8697) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)) AS NUMERIC)

 269. 2014-08-07 02:55:43

  sOTD') AND 8697=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8697=8697) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('Hjcw'='Hjcw

 270. 2014-08-07 02:55:45

  sOTD' AND 8697=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8697=8697) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'hyIY'='hyIY

 271. 2014-08-07 02:55:47

  sOTD%' AND 8697=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8697=8697) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND '%'='

 272. 2014-08-07 02:55:49

  sOTD AND 8697=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8697=8697) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- SeXF

 273. 2014-08-07 02:55:51

  sOTD) AND 9252=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(98)+CHAR(103)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9252=9252) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(122)+CHAR(121)+CHAR(113))) AND (2270=2270

 274. 2014-08-07 02:55:53

  sOTD AND 9252=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(98)+CHAR(103)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9252=9252) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(122)+CHAR(121)+CHAR(113)))

 275. 2014-08-07 02:55:55

  sOTD') AND 9252=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(98)+CHAR(103)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9252=9252) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(122)+CHAR(121)+CHAR(113))) AND ('WlzE'='WlzE

 276. 2014-08-07 02:55:58

  sOTD' AND 9252=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(98)+CHAR(103)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9252=9252) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(122)+CHAR(121)+CHAR(113))) AND 'SQzT'='SQzT

 277. 2014-08-07 02:56:00

  sOTD%' AND 9252=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(98)+CHAR(103)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9252=9252) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(122)+CHAR(121)+CHAR(113))) AND '%'='

 278. 2014-08-07 02:56:02

  sOTD AND 9252=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(98)+CHAR(103)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9252=9252) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(109)+CHAR(122)+CHAR(121)+CHAR(113)))-- uuhA

 279. 2014-08-07 02:56:04

  sOTD) AND 2394=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2394=2394) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (7341=7341

 280. 2014-08-07 02:56:06

  sOTD AND 2394=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2394=2394) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)

 281. 2014-08-07 02:56:08

  sOTD') AND 2394=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2394=2394) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('abJC'='abJC

 282. 2014-08-07 02:56:10

  sOTD' AND 2394=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2394=2394) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'yMYh'='yMYh

 283. 2014-08-07 02:56:12

  sOTD%' AND 2394=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2394=2394) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND '%'='

 284. 2014-08-07 02:56:15

  sOTD AND 2394=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(103)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (2394=2394) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(109)||CHR(122)||CHR(121)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- MRoY

 285. [)]'(['](.2014-08-07 02:56:17

  sOTD

 286. ) AND (SELECT 9630 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x72014-08-07 02:56:20

  sOTD

 287. AND (SELECT 9630 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x712014-08-07 02:56:22

  sOTD

 288. ') AND (SELECT 9630 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(02014-08-07 02:56:24

  sOTD

 289. ' AND (SELECT 9630 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x2014-08-07 02:56:26

  sOTD

 290. %' AND (SELECT 9630 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(02014-08-07 02:56:28

  sOTD

 291. AND (SELECT 9630 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x712014-08-07 02:56:30

  sOTD

 292. ) AND 3095=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(2014-08-07 02:56:32

  sOTD

 293. AND 3095=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(12014-08-07 02:56:35

  sOTD

 294. ') AND 3095=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CH2014-08-07 02:56:37

  sOTD

 295. ' AND 3095=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR2014-08-07 02:56:39

  sOTD

 296. %' AND 3095=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CH2014-08-07 02:56:41

  sOTD

 297. AND 3095=CAST((CHR(113)||CHR(109)||CHR(98)||CHR(12014-08-07 02:56:43

  sOTD

 298. ) AND 8380=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(109)2014-08-07 02:56:45

  sOTD

 299. AND 8380=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(109)+2014-08-07 02:56:47

  sOTD

 300. ') AND 8380=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(102014-08-07 02:56:49

  sOTD

 301. ' AND 8380=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(1092014-08-07 02:56:52

  sOTD

 302. %' AND 8380=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(102014-08-07 02:56:54

  sOTD

 303. AND 8380=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(109)+2014-08-07 02:56:56

  sOTD

 304. ) AND 6535=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)|2014-08-07 02:56:58

  sOTD

 305. AND 6535=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||2014-08-07 02:57:00

  sOTD

 306. ') AND 6535=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(582014-08-07 02:57:02

  sOTD

 307. ' AND 6535=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)2014-08-07 02:57:04

  sOTD

 308. %' AND 6535=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(582014-08-07 02:57:06

  sOTD

 309. AND 6535=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||2014-08-07 02:57:09

  sOTD

 310. Wing Chun Los Angeles2014-08-07 07:33:04

  Thanks again for the article.Really thank you!

 311. personalised baby vest2014-08-07 07:36:48

  Really appreciate you sharing this blog.Really thank you! Will read on...

 312. How To Earn Extra Money From Home UK2014-08-07 09:01:27

  wow, awesome post.Really looking forward to read more. Will read on...

 313. los angeles home staging2014-08-07 10:26:14

  Thanks again for the blog post.Much thanks again. Really Cool.

 314. shirt2014-08-07 10:39:26

  I really liked your post. Will read on...

 315. kırıkkale evden eve nakliyat 2014-08-07 11:48:05

  Thank you ever so for you blog article.Really looking forward to read more. Will read on...

 316. reviews2014-08-07 13:07:30

  I loved your blog article.Really thank you! Really Cool.

 317. Jasaseojakartaindonesia2014-08-07 13:35:50

  I truly appreciate this article. Fantastic.

 318. organik hit2014-08-07 14:32:12

  This is one awesome blog article.Thanks Again. Keep writing.

 319. SSI lawyer2014-08-07 15:52:14

  Very informative blog. Will read on...

 320. Brain Booster2014-08-07 16:40:42

  Major thanks for the article post.Much thanks again. Much obliged.

 321. Nevada Social Security lawyer 2014-08-07 17:15:22

  A big thank you for your blog post.Much thanks again. Will read on...

 322. Las Vegas workers compensation attorney2014-08-07 18:40:32

  Im grateful for the article post.Really thank you! Much obliged.

 323. personalised iphone 5 cover2014-08-07 20:00:41

  Awesome article post.Really thank you! Want more.

 324. nobis cartel2014-08-07 20:03:19

  Muchos Gracias for your article post. Really Great.

 325. 2014-10-06 07:36:11

 326. 2014-10-16 00:13:48

 327. 2014-10-16 00:29:56

 328. matz crorkz2014-11-23 18:10:58

  Mgkm5p This website online can be a walk-through for all the info you wanted about this and didn't know who to ask. Glimpse right here, and also you'll positively discover it.

 329. 2014-11-23 18:11:00

 330. 2014-12-13 22:50:56

 331. 2015-01-08 18:55:31

 332. 2015-01-08 18:55:36

 333. 2015-01-10 18:19:22

 334. 2015-01-11 17:41:07

 335. crorkz mattz2015-01-15 23:39:06

  H0WJcc I'd should test with you here. Which is not something I often do! I enjoy studying a submit that may make folks think. Also, thanks for allowing me to comment!

 336. 2015-01-15 23:39:08

 337. crorkz mattz2015-01-16 02:04:30

  QxyMtd I'm not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later on. Cheers

 338. 2015-01-16 02:04:32

 339. 2015-02-02 01:10:16

 340. 2015-02-27 09:54:17

 341. 2015-05-16 04:59:54

 342. 2015-07-13 19:32:35

 343. 2015-07-17 11:55:29

 344. 2015-07-28 06:38:50

 345. 2015-08-05 01:23:19

 346. 2015-08-10 00:40:23

 347. 2015-10-24 22:34:03

 348. 2016-01-10 16:32:47

 349. 2016-02-06 07:47:06

 350. 2016-04-11 13:05:50

 351. 2016-05-09 02:02:59

 352. 2016-05-13 04:14:09

 353. 2016-05-26 19:44:15

 354. 2016-05-30 17:05:46

 355. 2016-06-09 00:57:06

 356. 2016-06-09 16:38:16

 357. 2016-06-13 18:49:53

 358. 2016-06-18 17:21:04

 359. 2016-06-23 07:00:12

 360. 2016-07-05 23:34:03

 361. 2016-07-09 02:39:45

 362. 2016-07-18 22:33:08

 363. 2016-07-21 14:12:16

 364. 2016-07-27 14:33:42

 365. 2016-08-09 21:06:52

 366. 2016-08-13 05:57:25

 367. 2016-08-13 11:36:12

 368. 2016-08-13 20:33:09

 369. 2016-08-14 07:52:19

 370. 2016-09-13 01:23:11

 371. suba buba2016-10-11 09:44:00

  DazrQC This is one awesome article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 372. 2016-10-11 09:44:02

 373. 2016-10-12 16:05:04

 374. 2016-10-12 16:05:36

 375. 2016-11-10 03:45:45

 376. 2016-12-06 03:31:59

 377. 2016-12-27 06:58:37

 378. 2016-12-28 15:17:27

 379. 2017-01-01 07:22:02

 380. 2017-01-05 08:23:57

 381. 2017-01-08 16:51:56

 382. 2017-01-15 16:14:03

 383. 2017-02-03 16:11:01

 384. 2017-05-12 13:32:20

 385. 2017-05-12 13:36:59

 386. jake jilennanal2017-07-10 20:04:43

  6v01Hu This website truly has all the info I needed concerning this subject and didn at know who to ask.

 387. 2017-07-10 20:04:46

 388. 2017-08-20 18:03:21

 389. 2017-09-04 09:09:51

 390. 2017-12-05 20:13:30

 391. 2017-12-20 20:28:22

 392. 2018-02-04 09:37:30

 393. 2018-02-20 15:48:37

 394. 2018-05-01 14:48:21

 395. 2018-05-01 14:54:29

 396. 2018-05-01 14:59:41

 397. 2018-05-01 18:39:31

 398. click me2018-05-30 23:59:19

  5Tq05u Im grateful for the blog.Thanks Again. Really Cool.

 399. 2018-05-30 23:59:21

 400. 2018-11-27 12:30:47

 401. 2018-11-29 04:09:40

 402. see pron 2018-12-17 03:27:31

  r8e3fa This is one awesome post.Much thanks again. Cool.

 403. 2018-12-17 03:27:33

 404. for more info2018-12-24 13:41:07

  You, my pal, ROCK! I found exactly the information I already searched everywhere and simply could not find it. What a great web site.

 405. รถเช&#2018-12-24 15:30:50

  This blog is without a doubt interesting as well as diverting. I have found a lot of helpful things out of this source. I ad love to come back again soon. Thanks!

 406. to learn more2018-12-24 15:58:03

  wow, awesome blog article.Really thank you! Great.

 407. visit website2018-12-26 13:59:22

  me profite et quoi tokyo pas va changer que avaient ete rabattus

 408. this website2018-12-26 15:38:43

  Im obliged for the blog post.Really thank you! Great.

 409. https://www.yelp.com/biz/web-design-san-diego-san-2018-12-26 17:17:27

  Thanks-a-mundo for the blog post.Really looking forward to read more. Great.

 410. pemenang promo kingpoker992018-12-26 18:55:59

  Im obliged for the blog.Much thanks again. Want more.

 411. coloring2018-12-26 20:36:07

  just me or do some of the comments look like they are

 412. what is mca2018-12-26 22:17:20

  Thanks so much for the blog article.Really thank you! Cool.

 413. trabajo de cuidar personas mayores en madrid2018-12-26 23:59:07

  That is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise info Appreciate your sharing this one. A must read post!

 414. Lung Detox2018-12-27 01:39:12

  It as enormous that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our dialogue made at this place.

 415. Tacoma Property Attorney2018-12-27 03:17:42

  Wow! I cant believe I have found your weblog. Extremely useful information.

 416. for more information2018-12-27 04:59:52

  whoah this blog is excellent i love reading your articles. Keep up the good work! You know, a lot of people are searching around for this information, you could help them greatly.

 417. this website2018-12-27 06:42:18

  Very neat blog.Much thanks again. Fantastic.

 418. Power Efficiency Guide PDF2018-12-27 08:27:28

  I will right away grab your rss feed as I can at find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please allow me know so that I could subscribe. Thanks.

 419. IELTS in Karachi2018-12-27 10:10:53

  There as definately a great deal to know about this topic. I really like all of the points you ave made.

 420. My Face Gifts Reviews2018-12-27 12:05:05

  It as really a nice and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 421. Automotive2018-12-27 16:16:49

  Your kindness will likely be drastically appreciated.

 422. joycasino bonus2018-12-27 19:14:15

  Some truly prime articles on this web site , bookmarked.

 423. smm panel2018-12-27 22:10:27

  You made some really good points there. I looked on the net for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 424. ong thep luon day dien tron2018-12-27 23:52:50

  This blog is extremely good. How was it made ?

 425. vidpochynok v karpatakh2018-12-28 02:39:56

  Nearly all of the opinions on this particular blog site dont make sense.

 426. dentist2018-12-28 02:52:41

  Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Much obliged.

 427. Oluwadamilare2018-12-28 04:35:58

  This particular blog is no doubt educating and besides factual. I have picked up a bunch of interesting stuff out of it. I ad love to return every once in a while. Thanks!

 428. https://www.toprydecarpetcleaning.com.au/2018-12-28 07:59:54

  It as nearly impossible to find well-informed people about this subject, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 429. more details2018-12-28 09:43:57

  There is certainly a great deal to find out about this issue. I really like all of the points you ave made.

 430. click here2018-12-28 11:28:12

  Say, you got a nice article.Much thanks again.

 431. this website2018-12-28 13:11:15

  I really liked your blog article.Thanks Again. Fantastic.

 432. for more information2018-12-28 14:52:27

  I will immediately snatch your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me recognise so that I may subscribe. Thanks.

 433. website2018-12-28 16:33:53

  louis vuitton outlet sale should voyaging one we recommend methods

 434. to learn more2018-12-28 18:18:17

  It as hard to come by educated people about this subject, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks

 435. here2018-12-28 20:01:22

  Really appreciate you sharing this blog.Much thanks again. Great.

 436. gambling online roulette2018-12-28 21:45:34

  I really liked your blog article. Really Great.

 437. Clicking Here2018-12-28 23:28:14

  Say, you got a nice article. Will read on

 438. consecuencias del uso del celular2018-12-29 01:56:36

  I value the article.Really looking forward to read more. Want more.

 439. home2018-12-29 03:40:10

  There is apparently a lot to know about this. I assume you made various nice points in features also.

 440. 2019-01-03 10:50:45

 441. find out more2019-01-18 13:38:38

  The most beneficial and clear News and why it means quite a bit.

 442. pre ipo investing2019-01-19 20:54:19

  Thank you ever so for you blog post.Thanks Again. Keep writing.

 443. securities2019-01-21 12:13:34

  up with everything fresh you have to post. Would you list of the complete urls of

 444. farfetch promotional code2019-01-21 16:04:36

  This is one awesome blog article.Much thanks again. Keep writing.

 445. digital marketing strategy2019-01-21 18:11:25

  In addition, The contents are masterpiece.

 446. thiet ke web2019-01-22 16:25:39

  Looking around I like to surf around the internet, often I will just go to Digg and follow thru

 447. Tattoo Artist2019-01-22 23:30:17

  It is really a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this helpful tidbit with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 448. Martial Arts2019-01-23 01:35:56

  Wow, this paragraph is fastidious, my younger sister is analyzing such things, therefore I am going to tell her.

 449. to learn more2019-01-24 14:22:28

  You have brought up a very excellent points , regards for the post.

 450. https://kuilpoker.com2019-01-24 16:38:08

  Tarologie gratuite immediate divination en ligne

 451. IPTV Providers2019-01-25 05:32:38

  This blog was how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thank you!

 452. IPTV Subscribtion2019-01-25 07:45:29

  I think this is a real great article post.Really looking forward to read more. Cool.

 453. free apk for android download full2019-01-25 13:37:07

  I was able to find good advice from your articles.

 454. free apk download for pc windows2019-01-25 13:48:44

  Thank you, I have recently been looking for information about this topic for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 455. free apk full download for pc windows2019-01-25 13:55:01

  Thanks again for the blog article.Really thank you! Really Great.

 456. Online2019-01-25 16:22:23

  placing the other person as website link on your page at appropriate place and other person will also do similar in support of you.

 457. Elena Matei 2019-01-25 18:38:59

  News info I was reading the news and I saw this really cool information

 458. Joi2019-01-25 20:51:15

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I all be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 459. Jen2019-01-25 23:02:55

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the site is also really good.

 460. port renfrew hotel2019-01-26 01:14:20

  This excellent website really has all the information and facts I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 461. visit website2019-01-26 03:25:41

  Thanks-a-mundo for the article.Really looking forward to read more.

 462. bestoutdoorpicks.com2019-01-26 05:39:34

  Very good info. Lucky me I discovered your website by chance (stumbleupon). I have saved it for later!

 463. make money online2019-01-26 08:48:42

  You made some good points there. I looked on the internet for the subject and found most individuals will go along with with your blog.

 464. mmbanifo2019-01-26 11:03:50

  Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Really Great.

 465. software de locação2019-01-28 10:27:03

  Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Great.

 466. to learn more2019-01-28 12:57:01

  You made some clear points there. I looked on the internet for the topic and found most guys will consent with your website.

 467. Digital Marketing Guest Blog2019-01-28 16:56:57

  I think this is a real great blog.Really looking forward to read more. Cool.

 468. Make money online2019-01-28 19:14:26

  Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Really Great.

 469. Hosting2019-01-28 21:27:22

  We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in

 470. aliexpress promotional code2019-01-29 11:02:26

  Really enjoyed this post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 471. Todays 3652019-01-29 14:22:07

  Wow, great article post.Really looking forward to read more.

 472. Hens Parties2019-01-29 16:42:48

  pretty handy material, overall I consider this is well worth a bookmark, thanks

 473. btc miner2019-01-29 19:02:32

  internet slowing down How can I drive more traffic to my railroad blog?

 474. lowongan kerja2019-01-29 21:21:38

  There as definately a lot to find out about this subject. I love all of the points you made.

 475. aliexpress coupon code2019-01-30 00:23:23

  wow, awesome article post.Much thanks again. Keep writing.

 476. insurance progressive2019-01-30 16:29:05

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, let alone the content!

 477. steroids-warehouse.com/2019-01-30 18:48:26

  There is obviously a bundle to realize about this. I think you made various nice points in features also.

 478. maeng da kratom2019-01-30 21:05:38

  Thank you for your article.Much thanks again. Really Cool.

 479. cheap car insurance2019-01-30 23:19:56

  This is a very good thing, is your best choice, this is a good thing.

 480. aliexpress coupon code2019-01-31 12:54:48

  So pleased to have located this submit.. My personal internet searching seem complete.. thank you. Wonderful feelings you have here.. I value you sharing your point of view..

 481. car insurance online free quotes2019-01-31 15:56:10

  Microsoft Access is more than just a database application.

 482. cheap insurance quotes online2019-01-31 18:41:56

  Thanks a lot for the article post.Thanks Again. Cool.

 483. get rid of belly fat2019-01-31 23:02:14

  The distance from a Bikini Carwash Not Confusing

 484. to learn more2019-02-04 19:28:04

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Much thanks again. Will read on

 485. for more information2019-02-04 21:43:18

  Say, you got a nice blog post. Really Great.

 486. fire extinguisher service2019-02-05 00:26:11

  I visit every day a few sites and information sites to read articles or reviews, however this webpage provides feature based writing.

 487. Waec expo2019-02-05 03:09:06

  I truly appreciate this article post.Thanks Again. Really Great.

 488. School admission2019-02-05 05:24:56

  It as not that I want to replicate your web page, but I really like the design. Could you tell me which style are you using? Or was it tailor made?

 489. ark ps4 server2019-02-05 07:40:50

  There is also one more method to increase traffic in favor of your website that is link exchange, therefore you as well try it

 490. immigration form i-1302019-02-05 09:57:47

  Im having a little problem. I cant get my reader to pick-up your feed, Im using msn reader by the way.

 491. oral2019-02-07 17:29:41

  Thank you ever so for you blog.Really thank you! Cool.

 492. buy lol account2019-02-07 19:51:27

  Im inquisitive should any individual ever endure what individuals post? The web never was like which, except in which recently it as got become much better. What do you think?

 493. https://buyfortniteaccount.com2019-02-07 22:11:31

  Valuable information. Lucky me I found your site by accident, and I am shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it.

 494. Jordan 11 retro win like 82 price2019-02-08 00:28:22

  Muchos Gracias for your article. Awesome.

 495. Jordan 11 win like 82 on feet2019-02-08 10:52:08

  Thank you ever so for you blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 496. Bandar Q2019-02-08 14:11:07

  I simply could not depart your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide on your guests? Is going to be again often in order to check out new posts

 497. cancun real estate2019-02-08 18:08:58

  This is one awesome article.Thanks Again. Keep writing.

 498. reduslim2019-02-08 18:29:42

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your website in my social networks!

 499. Cars For Sale2019-02-08 18:34:55

  Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw great style and design. Justice is always violent to the party offending, for every man is innocent in his own eyes. by Daniel Defoe.

 500. sbobet2019-02-11 11:44:38

  Thanks-a-mundo for the article post. Want more.

 501. http://112.140.187.117/login/2019-02-11 14:03:22

  This website truly has all of the information and facts I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 502. https://www.replicahause.is/2019-02-11 16:22:46

  very good submit, i actually love this web site, carry on it

 503. Open heavens2019-02-11 18:41:31

  Thanks for an concept, you sparked at thought from a angle I hadn at given thoguht to yet. Now lets see if I can do something with it.

 504. Edna2019-02-11 20:56:33

  Thanks for the article.Much thanks again. Keep writing.

 505. trademark objection reply2019-02-11 23:08:31

  Major thanks for the blog article. Cool.