wolna strefa / strefa NGO

Orędownictwo na rzecz kultury

AAA

Dragan Klaić

Orędownictwo to systematyczne przedstawianie kluczowych interesów określonej grupy, okręgu wyborczego czy danego sektora liderom opinii publicznej i organom decyzyjnym, mające na celu skłonienie ich do wprowadzania zmian.

Należy jednoznacznie rozgraniczyć orędownictwo, które ma charakter niekomercyjny, od lobbingu stosowanego przez liczne sektory przemysłu i przedsięwzięcia komercyjne, takie jak: przemysł tytoniowy, gorzelnictwo, budownictwo, transport samochodowy czy przemysł zbrojeniowy. W niektórych językach brak jednak adekwatnych terminów dla powyższego rozróżnienia.

Orędownictwo odnosi się do dziedzin, których zasoby instytucjonalne, kolektywy i przedstawiciele organizują się w efektywne platformy, wyznaczające rolę aktywizmu w społeczeństwie obywatelskim: praw człowieka, emancypacji i równouprawnienia płci, zdrowia publicznego, ochrony zwierząt i niekomercyjnej produkcji kulturalnej. Wraz ze wzrostem znaczenia regionów i miast powstają platformy orędujące również na tym poziomie administracji publicznej. Stąd pojawiają się lokalne sojusze kulturalne i inne organizacje orędujące na rzecz określonych interesów lokalnych, które nie są jedynie miejscowymi oddziałami organizacji działających na szczeblu państwowym.

Europejski wymiar orędownictwa

Większość organizacji orędowniczych działa w obrębie własnego państwa, jednak wraz z postępem europejskich procesów integracyjnych i wzrostem kompetencji Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim (2009) obserwuje się odczuwalny wzrost liczby organizacji orędowniczych w Brukseli (działających obok około 20.000 lobby komercyjnych). Pośród wpływowych europejskich organizacji orędowniczych warto wymienić choćby:

 • Culture Action Europe (wymiar kulturalny integracji europejskiej, europejska polityka kulturalna),
 • Europa Nostra (europejski wymiar spuścizny kulturalnej),
 • Nemo (europejskie muzea),
 • EBLIDA (biblioteki),
 • European Music Office,
 • Opera Europe,
 • PEARLE (pracodawcy sektora sztuk scenicznych),
 • European Festival Association,
 • European Producers Club (kino niezależne).

Wszystkie te organizacje przeważnie nie ograniczają swojej działalności do orędownictwa, ale zajmują się np. stymulowaniem przepływu informacji, profesjonalnym dyskursem i koordynowaniem współpracy między swoimi członkami. W ich skład wchodzą organizacje kulturalne i narodowe zrzeszenia kulturalne, które z kolei posiadają własnych członków nieraz nie tylko instytucjonalnych, ale i indywidualnych.

Orędownictwo w krajach transformacji ustrojowej

W krajobrazie kulturalnym krajów postsocjalistycznych Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej wciąż widoczny jest brak efektywnych platform orędowniczych. Struktury służące reprezentowaniu interesów kulturalnych, odziedziczone po poprzednim ustroju, złożone z tradycyjnych stowarzyszeń, ograniczonych, do danej dyscypliny artystycznej bądź profesji (pisarze, kompozytorzy, artyści sztuk wizualnych), są obecnie dysfunkcyjne.

Przed rokiem 1989 ich głównym zadaniem było dystrybuowanie wśród artystów przywilejów (stanowiska pracy, mieszkania, pobyty w sanatoriach i na wczasach) oraz regulacja ich statusu społeczno-ekonomicznego w zamian za lojalność ideologiczną i akceptację oficjalnej linii politycznej władzy. W okresie transformacji te odziedziczone struktury reprezentacyjne dążyły do zachowania przysługujących uprzednio ich członkom przywilejów, broniły niezrównoważonej infrastruktury kulturalnej i nierówności, wzywały do zwiększenia finansowania kultury w jej aspekcie instytucjonalnym z pieniędzy publicznych, ale jednocześnie blokowały zmiany w polityce kulturalnej. Wiele stowarzyszeń skomercjalizowało się, wykorzystując posiadane nieruchomości do celów zarobkowych. Rosyjskie stowarzyszenie skupiające pracowników teatrów zarządza siedmioma hotelami (powstałymi z byłych sanatoriów) i trzema fabrykami kosmetyków (dawniej produkujących makijaż sceniczny) i podnajmuje przestrzenie biurowe w 80 domach aktora w różnych miastach.

Nowe Centrum Kreatywne w Moskwie, zbudowane w strefie wolnocłowej, poświęca działalności statutowej jedynie 20 procent swojej powierzchni, pozostała część budynku jest wynajmowana komercyjnie.

Inne stowarzyszenia tego typu stały się przedsiębiorstwami lub organizacjami non-profit konkurującymi z organizacjami pozarządowymi stworzonymi przez swoich członków i kolegów.

Kryzys ekonomiczny – orędownictwo jeszcze potrzebniejsze

Liczne kulturalne organizacje pozarządowe, które powstały w ciągu ostatnich dwudziestu lat w Europie Środkowej i Wschodniej, stały się najważniejszym, najbardziej dynamicznym i innowacyjnym segmentem działalności kulturalnej w krajach transformacji ustrojowej. Świetnie powiązane w europejskie sieci wciąż nie posiadają jednak zadowalających platform orędowniczych na poziomie państwowym, co zresztą nie dziwi, zważywszy ich kruchość i konieczność ustawicznej walki o przetrwanie. W konsekwencji aktywiści z nimi powiązani nie mają czasu na angażowanie się w altruistyczne działania dla dobra ogółu.

Wraz z gwałtowną i przeciągającą się zapaścią ekonomiczną i radykalnymi cięciami budżetowymi na wszystkich poziomach finansowania publicznego, cały sektor poddany został naciskowi i może przestać istnieć, ponieważ rządy mają tendencję w pierwszej kolejności ograniczać właśnie subsydia, z których organizacje te finansują swoją działalność. We wszystkich pararządowych funduszach grantowych zredukowano środki finansowe. Państwowe instytucje kulturalne również dotknęło ograniczenie subsydiów, zmniejszając jeszcze bardziej ich efektywność i pogarszając stosunek zainwestowanych w nie środków do uzyskanych efektów.

Kryzys ekonomiczny i jego pokłosie stworzyły szereg warunków zagrażających i osłabiających kulturę publiczną, tj. produkcję kulturalną i jej dystrybucję typu non-profit. Natomiast wzrost bezrobocia, brak stabilizacji zawodowej i mniejsze budżety rodzinne spowodowały dalsze zmniejszenie konsumpcji kulturalnej. Władze państwowe, które latami oportunistycznie unikały angażowania się w rekonstrukcję sektora kultury publicznej (nawet mimo lepszej sytuacji ekonomicznej), obecnie stać jedynie na cięcia budżetowe i nie mogą przeprowadzać dalekosiężnych reform, których efektywność wymagałaby zwiększenia nakładów finansowych. Instytucje kulturalne i niektóre organizacje pozarządowe również paraliżuje strach o przyszłość i unikają angażowania w kwestie wymagające przeprowadzenia intensywnej kampanii orędowniczej i tworzenia infrastruktury. W żadnym z dwudziestu państw mogących skorzystać z Funduszu Kryzysowego G. Sorosa, dysponującego stoma milionami dolarów amerykańskich na złagodzenie społecznych i kulturalnych konsekwencji kryzysu ekonomicznego 2009 roku, organizacje kulturalne nie stworzyły szerszego przymierza ani nie przedstawiły propozycji, jak wesprzeć je w orędownictwie i zwiększyć ich spójność z pozostałymi sferami działalności społecznej. Wszystko to jest dramatycznym świadectwem braku wizji i świadomości jak palące są to sprawy – ze strony samych działaczy kultury.

Wstępny program dla orędownictwa

W kilku krajach transformacji ustrojowej (Słowenia, Łotwa, Węgry i in.) liderzy organizacji pozarządowych podjęli nieśmiałe próby zainicjowania trwałego, oficjalnego dialogu między instytucjami, które reprezentują. Jednocześnie organizacje te konkurują ze sobą o wsparcie rządowe, uwagę mediów i społeczeństwa oraz sponsorów. Rośnie świadomość faktu, że organizacje pozarządowe, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i państwowym, muszą łączyć się aby:

 • skutecznie orędować na rzecz modernizacji kultury (która jak dotąd poddana została jedynie kosmetycznym zmianom),
 • walczyć o zwiększenie subsydiów i usprawnienie kryteriów i procedur ich przyznawania przez autonomiczne fundusze,
 • pracować nad wzajemną ewaluacją,
 • wprowadzić zmiany w regulacjach prawnych dotyczących podatkowego, pracowniczego i ekonomicznego statusu oraz ubezpieczeń społecznych działaczy kulturalnych (regulacje te wciąż postrzegają pełnoetatowego, zatrudnionego na stałe pracownika jako normę, podczas gdy schemat zatrudnienia działacza kulturalnego charakteryzują tymczasowe angaże w różnym wymiarze dla organizacji publicznych, prywatnych i non-profit, a nawet jednoczesne zatrudnienie na kilku stanowiskach na raz bądź płynne przechodzenie z jednego miejsca zatrudnienia na drugie).
Organizacje pozarządowe – pionierzy orędownictwa

Od rosnącej świadomości do przemyślanych działań droga dosyć daleka. Świadomości orędowniczej i koniecznej po temu infrastruktury nie da się jednak narzucić z zewnątrz. Działacze kulturalni powinni:

 •  wspólnie przeanalizować obecną sytuację i dokonać jej projekcji w przyszłość,
 • sformułować swoje cele,
 • zidentyfikować organy decyzyjne, do których powinni kierować swoje postulaty,
 • przedstawić konkretne żądania i propozycje,
 • narzucić kampanii ograniczenia czasowe,
 • wykorzystać swoje zasoby i stworzyć mapę strategiczną,
 • rozwijać mechanizmy nadzoru i ewaluacji.

Mobilizacją w zakresie orędownictwa lepiej objąć cały niekomercyjny sektor kulturalny niż osobno poszczególne dziedziny (sztuki sceniczne, wizualne, literaturę, spuściznę kulturalną, film itd.). Brak równości między kulturalnymi organizacjami pozarządowymi a państwowymi instytucjami kulturalnymi (dotowanymi corocznie niezależnie od efektów ich pracy) sprawia, że trudno wyobrazić sobie włączenie jednych i drugich w jedną wspólną strategię orędowniczą.

Kulturalne instytucje rządowe są przeważnie nastawione defensywnie i dążą do zachowania swojego statusu, podczas gdy ich pozarządowe odpowiedniki mają powody, by postulować daleko idące reformy i tym samym odgrywać pionierską rolę w budowaniu strategii orędowniczej.

Organizacje, które podejmą pierwsze kroki w tym kierunku mogą liczyć na wsparcie europejskiego świata kultury (szczególnie istniejących organizacji orędowniczych). Mają szanse wnieść swój wkład w niedawno zapoczątkowaną kampanię „We Are More” zorganizowaną przez Culture Action Europe, jednocześnie ucząc się i integrując narodowy i europejski wymiar orędownictwa.

Tłumaczył Jakub Banasiak

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

TAGI: Dragan Klaić, orędownictwo, lobbing, NGO, warsztaty

 1. HJMdEQeBMASSPQ2011-09-15 23:38:07

  I can't blieeve you're not playing with me--that was so helpful.

 2. buy cheap oem software2012-02-12 06:39:34

  gkt05y Not bad post, leave it at my bookmarks!....

 3. OlOKcriMmsd2012-04-08 00:39:49

  Dramat kiczu i pomieszania stylf3w taka disizaj jest rzeczywistość wielu polskich miast. Nie ominęła też Kołobrzegu.Kołobrzeg miasto portowe o pięknej historii i specyficznym klimacie.Chodzi przede wszystkim o to, by miało ono swoją charakterystyczną tożsamość.Nowoczesna i wielofunkcyjna doprawiona miejscową tradycją i kulturą wraz z komfortem mieszkania to jest dobra i przyszłościowa architektura miasta transparentna architektura. Tylko jak sprostać wyzwaniom i pogodzić interesy wielu stron? Mam na myśli także wygodne życie mieszkańcf3w kontra turyści i kuracjusze. Niełatwo pogodzić możliwości to, co wartościowe w polskiej tradycji z infrastrukturą oraz otwartością na innowacje i nowoczesny design. Tego pogodzenia życzę kołobrzeskim architektom.Nie przesadzaj ble ble@ Kołobrzeska nowa starf3wka jest przepiękna, ładnie utrzymana, czysta, w miarę nowoczesna i ładnie wkomponowana . .Efekt jest urzekający: nowe domy nie są wcale rekonstrukcją dawnych (jak np. w Warszawie), lecz tylko subtelnie nawiązują do minionych epok.

 4. 2012-04-08 00:39:52

 5. 2012-04-08 06:09:32

 6. 2012-04-08 08:14:21

 7. 2012-04-08 10:48:22

 8. 2012-04-09 17:06:22

 9. 2012-04-11 02:34:27

 10. 2012-04-11 06:07:40

 11. IkOqKLUB2012-09-12 06:02:20

  Good post. I be taught sihotmeng more difficult on totally different blogs everyday. It would at all times be stimulating to read content material from different writers and apply a bit of sihotmeng from their store. I’d desire to use some with the content material on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink in your web blog. Thanks for sharing.

 12. 2012-09-12 06:02:25

 13. 2012-09-12 23:30:40

 14. 2012-09-13 07:33:41

 15. 2012-09-13 20:55:41

 16. 2012-09-16 16:18:42

 17. dLKmVGigpYsPPf2012-10-12 03:05:08

  1. Wyrażenie „ex-szlachcice” w wierszu Tadeusza Boya Żeleńskiego „Pieśń o ziemi nesazj” oznacza że szlachta z przełomu wiekf3w 19-go i 20-go miała wiele swobody artystycznej oraz autonomię. Życie szlachty było wesołe i rozrywkowe nocą natomiast za dnia cichło. Obecnie życie pisarzy nie jest takie rozrywkowe i barwne jak w tamtych czasach.2. Bohemą nazywane było f3wczesne środowisko artystyczne, gromadzące się w kawiarniach ktf3rego członkowie spędzali czas na wspf3lnych zabawach i tworzeniu, demonstrując pogardę dla konwenansf3w, norm społecznych i materializmu.3. Mikołaj Kopernik odkrył i przedstawił dowody, że to Ziemia i inne planety kręcą się wokf3ł Słońca, a nie tak jak twierdzili inni średniowieczni uczeni, ze planety i Słońce kręcą się wokf3ł Ziemi. Jego teoria nazywana jest teorią heliocentryczną i tym samym obali teorię geocentryczną. Zasługi Kopernika dla rozwoju fizyki polegają jednak nie tyle na wadze jego własnych odkryć i hipotez, co na wadze problemf3w fizycznych, jakie dzieło jego otworzyło dla następnych pokoleń astronomf3w i fizykf3w.Hugo Kołłątaj .Położył wielkie zasługi w przygotowywaniu i ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja, wcześniej zaś zorganizował manifestację mieszczan w sali sejmowej i na placu Zamkowym. Był zresztą głf3wnym twf3rcą utworzonego 10 V 1791 r. Zgromadzenia Przyjacif3ł Konstytucji Rządowej. Po 3 maja odgrywał jedną z bardziej znaczących rf3l w państwie. Jego zasługi uhonorowano 17 V 1791 r. awansem na podkanclerzego koronnego oraz nagrodzeniem Orderem Orła Białego. W dwa dni pf3źniej podkanclerzy koronny i kanonik katedralny krakowski Hugo Kołłątaj stawił się przed aktami Metryki Koronnej i zeznał, że przystąpił do konfederacji sejmowej zawiązanej dnia 7 X 1788 r., co zostało oblatowane w aktach grodzkich warszawskich 9 października oraz zadeklarował poparcie i podporządkowanie się założeniom Ustawy Rządowej (Konstytucji 3 Maja). Swe zeznanie własnoręcznie podpisał. Uwagę zwraca jedynie fakt, iż wypis z Metryki Koronnej owego zeznania podpisał jako podkanclerzy i niejako opiekun tych akt, sam zeznający.Lech Wałęsa – laureat pokojowej nagrody Nobla, zasłużył się w obaleniu komunizmu w Polsce i NRD, międzynarodowy autorytet Polaka na świecie, inicjator obrad okrągłego stołu, w wyniku ktf3rych „Solidarność” zostaje ponownie zalegalizowana, a czwartego czerwca przeprowadzono wybory parlamentarne, ktf3re doprowadziły do powstania pierwszego niekomunistycznego rządu po II wojnie światowej. Poza tym nastąpiło zniesienie cenzury, centralistycznej gospodarki, powstały pierwsze zręby instytucji demokratycznych zapoczątkowano trudną, ale konieczną reformę państwa i gospodarki. Lech Wałęsa w czasie swojej prezydentury zgodnie z uprawnieniami konstytucyjnymi skutecznie bronił bezpieczeństwa wewnętrznego reprezentował wraz z ministrami Skubiszewskim, Olechowskim i Bartoszewskim nasz kraj poza jego granicami, dążąc do przyjęcia Polski do NATO i Unii Europejskiej.Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) wybitny fizyk i chemik polski. Mieszkała i pracowała we Francji. Jako pierwsza kobieta w historii była profesorem Sorbony. Wraz z mężem Piotrem Curie w 1898 r. odkryła pierwiastki: polon i rad. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Nobla: w 1903 r. z fizyki (wraz z mężem) za badania w dziedzinie promieniotwf3rczości naturalnej, w 1911 r. z chemii za wydzielenie czystego radu. W roku 1995 Maria Skłodowska-Curie została pierwszą kobietą pochowaną pod kopułą paryskiego Panteonu w uznaniu jej zasług.Jan Paweł II Polacy mają co zawdzięczać Janowi Pawłowi II, do jego zasług zaliczają przede wszystkim wyzwolenie Polski , podkreślając przy tym znaczący wpływ papieża na przemiany ustrojowe w kraju, niepodległość oraz uniezależnienie się od Związku Radzieckiego , a także na integrację Polski z Unią Europejską oraz przystąpienie naszego kraju do NATO . Rodacy zawdzięczają papieżowi poprawę wizerunku Polski i jej obywateli w świecie. Jan Paweł II był godnym reprezentantem naszego kraju na arenie międzynarodowej dzięki niemu wiele krajf3w w ogf3le usłyszało o Polsce. Wpajał zasady etyczne oraz uczył, jak żyć, przyczyniając się jednocześnie do odnowy moralnej narodu , był najwyższym autorytetem moralnym i przywf3dcą duchowym , uczył szacunku, tolerancji, zrozumienia i zaufania do innych ludzi , a także uwrażliwiał na los pokrzywdzonych i potrzebujących. Polacy zawdzięczają papieżowi coś szczegf3lnego udział w obalaniu komunizmu, zjednoczenia i społecznego pojednania Polakf3w, zbliżenie między rf3żnymi wyznaniami, religiami, narodami oraz dbałość o pokf3j na świecie , budowanie więzi z młodzieżą , opiekę nad Polską i Polakami, umocnienie pozycji Polski w świecie.Michał Kalecki jeden z najwybitniejszych ekonomistf3w polskich, Zajmował się głf3wnie problematyką wzrostu gospodarczego. Na trzy lata przed J.M. Keynesem opublikował pracę Prf3ba teorii koniunktury (1933), w ktf3rej podjął kwestię wpływu popytu globalnego na rozmiary i strukturę dochodu narodowego, wskazując na decydującą rolę inwestycji. W czasie wojny badał i opisywał zjawiska gospodarki wojennej Wielkiej Brytanii. Po wojnie światowym uznaniem cieszyła się praca Kaleckiego Teoria dynamiki gospodarczej (1954), stanowiąca syntezę jego badań nad procesami wzrostu gospodarki rynkowej. W pracy Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej (1963) zajął się istotą i determinantami wzrostu i rozwoju gospodarki planowej. Niemałe były także jego zasługi w dziedzinie metodologii planowania perspektywicznego, rachunku efektywności inwestycji i statystyki.Aleksander Wolszczan We wrześniu 1990 roku dokonał jednego z największych odkryć w historii Astronomii. Za pomocą radioteleskopu w Arecibo, ktf3ry mieści się na terenie Portoryko, odkrył pierwsze 3 planety krążące poza naszym Układem Słonecznym. Odkrycie zostało oficjalnie zaprezentowane na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w Atlancie w styczniu 1992 roku, oraz opublikowane w czasopiśmie „Nature dnia 9 stycznia 1992 roku. 11 listopada 1997 roku, za wybitne zasługi dla nauki polskiej, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W lutym 2005 roku na konferencji w Aspen w Kolorado ogłosił, że odkrył jeszcze czwartą planetę w tym układzie. Dwa lata pf3źniej, wraz z grupą Polskich astronomf3w, dokonał kolejnego odkrycia.Marian Smoluchowski Wyjaśnił zjawisko błękitu nieba (niebieski kolor nieba), badał zjawiska cieplne w gazach i ciałach sypkich, sformułował teorię ruchf3w Browna, a także statystyczną interpretację II zasady termodynamiki (termodynamiki zasady). Autor prac z dziedziny geofizyki i geologii oraz chemii fizycznej.Stanisław Ulam wspf3łtwf3rca amerykańskiej bomby wodorowej (zwanej pf3źniej w skrf3cie bombą H), ktf3rą zdetonowano po raz pierwszy na Pacyfiku niemal dokładnie 50 lat temu.Jan Matejko malarz, rysownik związany z Krakowem, najwybitniejszy reprezentant nurtu historyzmu w malarstwie polskim. Jeden z najwyżej cenionych malarzy w historii sztuki polskiej, twf3rca narodowej szkoły malarstwa historycznego, ktf3re miało spełnić szczegf3lną rolę w państwie pozbawionym suwerenności politycznej w wyniku traktatf3w rozbiorowych z lat 1772-1795. Ukazując dawną wielkość Rzeczypospolitej i chwałę jej oręża, Matejko pragnął kształtować serca i umysły Polakf3w, wskrzesić wiarę w odrodzenie niepodległej ojczyzny. Jako pierwszy nadał tak wysoką rangę malarstwu historycznemu, zafascynował nim szerokie rzesze społeczeństwa, zamanifestował na arenie międzynarodowej odrębny charakter i wysoki poziom artystyczny sztuki polskiej, zdobywając najwyższe wyrf3żnienia na wystawach w Paryżu, Wiedniu czy Berlinie. Jako członek wielu prestiżowych Akademii i Instytutf3w Sztuki stanął w szeregu najwybitniejszych malarzy europejskich drugiej połowy XIX w.Stanisław Staszic Założenie Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego, przyczyniając się do pomocy chłopom i staje się prekursorem spf3łdzielczości w Polsce, doprowadził do wielu zmian w polskim sejmie, wspf3łorganizator szkoły uniwersyteckiej w Warszawie w roku 1816 oraz Akademii Gf3rniczej w Katowicach, ma zasługi w rozwoju przemysłu i geologii, przygotował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, odkrył złoża węgla kamiennego na terenie Dąbrowy Gf3rniczej i wydał decyzję o budowie kopalni węgla kamiennego w tym miejscu, powstało dzięki niemu wiele ośrodkf3w przemysłowych, z pierwszą w Krf3lestwie Polskim hucie cynku.Ksawery Drucki-Lubecki wprowadził politykę oszczędnościową, egzekwował zaległości podatkowe, zlikwidował deficyt budżetowy, założył Towarzystwo Kredytowe Ziemskiego i Bank Polski, doprowadził do zniesienia bariery celnej między Krf3lestwem Polskim i Rosją, wprowadził przywozowe cła na granicy z Niemcami.4. Konrad Adenauer – Niemiecki prawnik, polityk, działacz chrześcijańsko-demokratyczny. Od 1906 członek Partii Centrum. W okresie międzywojennym prezydent Pruskiej Izby Panf3w, przewodniczący Pruskiej Rady Państwa, nadburmistrz Kolonii. 1933 zwolniony ze stanowisk przez władze hitlerowskie. W związku z zamachem na Hitlera powtf3rnie uwięziony. Po wkroczeniu aliantf3w do Kolonii ponownie objął urząd nadburmistrza. Odegrał wybitną rolę w procesach integracji europejskiej, przyczyniając się do powstania EWG i Euratomu, wprowadził Niemcy do EWWiS oraz Rady Europy, zaliczany do tzw. Ojcf3w Europy. Dążył do budowy ustroju opartego na zasadach demokracji parlamentarnej. Prowadził politykę denazyfikacji oraz remilitaryzacji Niemiec, a także nieuznawania NRD i granicy na Odrze i Nysie. Odegrał ogromną rolę przy wprowadzeniu RFN do zachodnich struktur politycznych i wojskowych NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej. Doprowadził do zbliżenia z Francją (1954 porozumienie w sprawie obszaru Saary, 1963 Traktat elizejski).Władysław Gomułka sekretarz generalny Polskiej Partii Robotniczej oraz I sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, znany też pod pseudonimem Wiesław , był aktywnym działaczem partyjnym, należał do grona wspf3łzałożycieli Polskiej Partii Robotniczej, był pierwszym sekretarzem PZPR i czołowym działaczem ruchu robotniczego w Polsce.Jf3zef Piłsudski – pierwszy Marszałek Polski, bierze udział w tworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej, pod pseudonimem Wiktor redaguje i drukuje pismo PPS-u Robotnik , utworzył Pierwszą Kompanię Kadrową, I Brygadę, Polską Organizację Wojskową, Jf3zef Piłsudski został szefem Departamentu Wojskowego Tymczasowej Rady Stanu, 22 listopada 1918 roku Jf3zef Piłsudski otrzymał tytuł Tymczasowego Naczelnika Państwa. Z kolei wybrany 26 stycznia 1919 roku Sejm Ustawodawczy powierzył Jf3zefowi Piłsudskiemu funkcję Naczelnika Państwa do czasu uchwalenia konstytucji.Jan Paweł II Polacy mają co zawdzięczać Janowi Pawłowi II, do jego zasług zaliczają przede wszystkim wyzwolenie Polski , podkreślając przy tym znaczący wpływ papieża na przemiany ustrojowe w kraju, niepodległość oraz uniezależnienie się od Związku Radzieckiego , a także na integrację Polski z Unią Europejską oraz przystąpienie naszego kraju do NATO . Rodacy zawdzięczają papieżowi poprawę wizerunku Polski i jej obywateli w świecie. Jan Paweł II był godnym reprezentantem naszego kraju na arenie międzynarodowej dzięki niemu wiele krajf3w w ogf3le usłyszało o Polsce. Wpajał zasady etyczne oraz uczył, jak żyć, przyczyniając się jednocześnie do odnowy moralnej narodu , był najwyższym autorytetem moralnym i przywf3dcą duchowym , uczył szacunku, tolerancji, zrozumienia i zaufania do innych ludzi , a także uwrażliwiał na los pokrzywdzonych i potrzebujących. Polacy zawdzięczają papieżowi coś szczegf3lnego udział w obalaniu komunizmu, zjednoczenia i społecznego pojednania Polakf3w, zbliżenie między rf3żnymi wyznaniami, religiami, narodami oraz dbałość o pokf3j na świecie , budowanie więzi z młodzieżą , opiekę nad Polską i Polakami, umocnienie pozycji Polski w świecie.Jan III Sobieski – krf3l Polski od 1674 roku, dowodził wojskami polskimi pod Podhajcami i Chocimiem. Poprzez zawarcie w Jaworowie tajnego przymierza z Francją chciał uzyskać sojusznika do walki z Brandenburgią o Prusy Wschodnie i Austrią o Śląsk. Plany krf3lewskie po części tylko pokrzyżowały walki z Turcją, ktf3re zakończyły się bitwą i traktatem pokojowym w Żf3rawnie. Przeciwko planom Jana III Sobieskiego wystąpiła grupa magnatf3w, pozostająca pod wpływami Brandenburgii i Austrii oraz Stolica Apostolska. Pod naciskiem tych sił krf3l zawarł polsko-austriackie przymierze zaczepno-odporne, ktf3re przyniosło zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem oraz zobowiązywało krf3la, jako sygnatariusza Ligi Katolickiej, do kontynuowania wojny z Turcją. Efektem tego były dwie nieudane wyprawy przeciwko zhołdowanej przez Turkf3w Mołdawii. Sobieski zawarł z Rosją pokf3j wieczysty. Należał do najwybitniejszych wodzf3w Rzeczypospolitej. Mecenas kultury i sztuki.5. „Hierarchiczna struktura społeczna” oznacza podział społeczeństwa na klasy. Każdy człowiek zajmuje w niej inne miejsce i wykonuje inną pracę na rzecz społeczności. Ważną częścią struktury jest jej historyczna ciągłość oraz o tradycja, ktf3ra w społeczeństwie winna być kultywowana i przekazywana kolejnym pokoleniom np.: syn rolnika powinien być rolnikiem a nie prawnikiem.„Wysoki poziom urbanizacji” charakterystyczny jest dla krajf3w wysokorozwiniętych np.: kraje Europy Zachodniej, USA. Kanada, Australia, Japonia. Charakteryzują się one przestrzennym rozwojem miast oraz zmianą stylu życia na miejski.6. Cechy społeczności prymitywnej: scentralizowanie władzy przekonanie o naturze innych jako z gf3ry złej i przeświadczenie o konieczności kontrolowania tej natury przekonanie o wyższości jednych istot nad innymi przekonanie o naturalności dominacji i eliminacji jednych jednostek lub gatunkf3w przez inne uznanie aktf3w nacisku, manipulacji i pozbawiania życia, jako środkf3w niezbędnych do przeżycia lub jako sposobu rozwiązywania problemf3w rywalizacja płci7. kultura w ujęciu szerszym – rozumie się zwykle to wszystko, co zostało wytworzone przez człowieka. Zasadniczym elementem kultury są wartości. Przyjmuje się, że bez wspf3lnego dążenia do pewnych wartości nie może istnieć żadna grupa społeczna i szersza zbiorowość. Społeczeństwo i kultura nie mogą być utożsamiane. Przez kulturę rozumie się niekiedy „całość stylf3w życia rozmaitych grup ludzkich, stosunkf3w w tych grupach i postaw ich członkf3w, a także uznawane przez nie wartości, przekonania, normy i sposoby poznawania świata”kultura w ujęciu węższym kultura rozumiana jest jako kultura ducha (cultura animi). W jej zakres wchodzą m.in. takie dziedziny, jak filozofia, religia, nauka, sztuka. Proces komunikowania, będący immanentną częścią każdej z tych dziedzin, zakłada umiejętność posługiwania się znakami oraz symbolami.„Pałac Kultury i Nauki” – ujęcie szersze„Ministerstwo Kultury” – ujecie węższe Instytut Kultury Materialnej PAN – ujęcie szersze budownictwo Biskupina należy do kultury łużyckiej – ujęcie węższe8. Nie ma cywilizacji bez kultury natomiast istnieją kultury na poziomie niższym niż cywilizacja.9. kultura materialna: wszelkie wytwory człowieka: obraz, rzeźba, maszynykultura duchowa: malarstwo, muzyka, sztuka kulinarnaKultura materialna służy zaspokojeniu energii, natomiast kultura duchowa służy zaspokajaniu informacji.10. akty twf3rcze – obraz, symfonia, rzeźbaakty instynktowne – tradycja, religia, podaniaakty rutynowe – modlitwa, kulinaria, poglądy11. Nowela ktf3rą ułożyła w głowie Ewa nie przekazana nikomu w mowie ani w piśmie nie jest wytworem kultury. Dopiero po powrocie z bezludnej wyspy, jeśli opowie ją komuś bądź spisze stanie się to wytworem kultury.12. a – jedzenie, ubrania, łf3żkob – silniki, maszyny, brońc – malarstwo (obraz), sztuka kulinarna (kanapka), muzyka (płyta CD)d – radio, prasa, telewizor13. Moim zdaniem totemy i talizmany należą do kultury, są wytworem człowieka oraz przedmiotem wierzeń. Totem należy do kultury materialnej natomiast talizman do kultury duchowej.14. Both definitions have something in common. Namely, in both cases mentioned is that the creation of material culture to satisfy human needs for example: medicine or clothes.15. material culture: clothing, food, advertisingspiritual culture: the art of cooking, the patterns of behavior, slavery

 18. 2012-10-12 03:05:10

 19. 2012-10-12 10:23:11

 20. 2012-10-12 21:31:07

 21. 2012-10-14 17:17:24

 22. 2012-10-15 04:21:03

 23. 2013-02-24 12:04:35

 24. buy discount viagra2013-03-03 00:41:14

  AtDErz wow, awesome blog article.Really looking forward to read more.

 25. 2013-03-03 00:41:16

 26. amazing site2013-03-03 03:56:28

  31YvBn I loved your blog post.Really thank you! Fantastic.

 27. 2013-03-03 03:56:31

 28. buy discount viagra2013-03-03 11:15:20

  UKytd8 Great article post.Thanks Again. Want more.

 29. 2013-03-03 11:15:24

 30. bookmaring service2013-03-13 15:51:35

  o7SWir Really enjoyed this blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 31. 2013-03-13 15:51:39

 32. bookmaring service2013-03-13 18:39:24

  NvvLrx Major thankies for the blog post. Will read on...

 33. 2013-03-13 18:39:26

 34. bookmarks2013-03-13 23:48:50

  bvDUpw Fantastic article.Much thanks again. Keep writing.

 35. 2013-03-13 23:48:54

 36. what is ciprofloxacin2013-03-15 17:34:11

  Very neat blog.Really looking forward to read more.

 37. ciprofloxacin side effects2013-03-15 17:50:22

  Looking forward to reading more. Great article post.Really thank you! Want more.

 38. generic viagra without a prescription2013-03-15 19:12:35

  I cannot thank you enough for the blog post.Thanks Again. Really Great.

 39. generic viagra without a prescription2013-03-15 19:28:44

  Fantastic article post.Much thanks again. Fantastic.

 40. generic cialis online2013-03-15 20:51:25

  I appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Great.

 41. generic cialis online2013-03-15 21:08:03

  I really like and appreciate your article post.Thanks Again. Keep writing.

 42. Buy Levitra2013-03-15 22:30:54

  Great blog post. Great.

 43. Buy Levitra uk2013-03-15 22:47:32

  Im grateful for the post.Thanks Again. Want more.

 44. 2013-03-23 01:27:57

 45. Social bookmarks2013-04-19 23:03:43

  SxdEoN Major thankies for the post.Really thank you! Really Great.

 46. 2013-04-19 23:03:45

 47. 2013-04-22 14:07:27

 48. digital camera guide2013-05-14 01:27:20

  P8Ak8k Im grateful for the blog post.Really thank you! Will read on...

 49. 2013-05-14 01:27:23

 50. 2013-05-19 22:22:36

 51. good seo2013-05-25 15:05:45

  t6yEmW I really like and appreciate your article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 52. 2013-05-25 15:05:53

 53. seo service2013-05-28 07:35:22

  5OAOCT Hey, thanks for the post. Will read on...

 54. 2013-05-28 07:35:24

 55. 2013-06-16 23:18:25

 56. cheap social bookmarks2013-06-19 19:21:38

  1aPKjj Awesome blog.Thanks Again. Really Cool.

 57. 2013-06-19 19:21:41

 58. great service2013-07-04 16:37:29

  kIf1zH I really liked your blog post.Thanks Again. Really Great.

 59. 2013-07-04 16:37:31

 60. Lilian2013-07-13 21:31:48

  I love it when folks come together and share thoughts. Great blog, keep
  it up!

 61. 2013-07-19 09:42:42

 62. MGGQYWEXhxGQaC2013-07-24 18:22:26

  wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 63. best news on earth2013-07-26 15:12:28

  StKlCG Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really looking forward to read more.

 64. 2013-07-26 15:12:30

 65. news2013-08-02 18:00:35

  nLYS1R Really enjoyed this article.Thanks Again. Awesome.

 66. 2013-08-02 18:00:37

 67. awesome links for you2013-08-19 14:48:51

  PV6xYe Thanks again for the blog post. Great.

 68. 2013-08-19 14:48:53

 69. awesome links for you2013-08-20 00:23:38

  Ul0ztu This is one awesome post.Really thank you! Much obliged.

 70. 2013-08-20 00:23:40

 71. good seo guys2013-09-04 02:13:21

  ZcCwnf I cannot thank you enough for the article post.Much thanks again. Really Cool.

 72. 2013-09-04 02:13:24

 73. link building2013-09-06 22:42:40

  Wz9ZVF Really informative post. Much obliged.

 74. 2013-09-06 22:42:42

 75. seo service2013-09-08 00:07:47

  XmXWDk Thanks so much for the article.Really thank you! Keep writing.

 76. 2013-09-08 00:07:49

 77. make money online2013-09-12 01:51:06

  nvQJkw Muchos Gracias for your article post.Thanks Again. Really Great.

 78. 2013-09-12 01:51:08

 79. make money online2013-09-12 02:48:07

  SqAech Fantastic blog article.Thanks Again. Much obliged.

 80. 2013-09-12 02:48:09

 81. make money online2013-09-13 04:26:19

  aZ1duh Great, thanks for sharing this blog.Much thanks again. Cool.

 82. 2013-09-13 04:26:21

 83. online business2013-09-13 17:53:24

  x2iHiE Thank you for your blog post.Much thanks again. Fantastic.

 84. 2013-09-13 17:53:26

 85. awesome link building2013-09-24 21:14:45

  1H1YKe Very neat post.Thanks Again. Really Cool.

 86. 2013-09-24 21:14:49

 87. best link build2013-10-15 21:46:32

  p132Fw I am so grateful for your article post.Much thanks again. Much obliged.

 88. 2013-10-15 21:46:34

 89. link building team2013-10-16 02:50:07

  75KnZG I really like and appreciate your article.Thanks Again. Keep writing.

 90. 2013-10-16 02:50:09

 91. best link build2013-10-16 03:23:01

  KjQqnQ Major thanks for the blog post.Much thanks again. Much obliged.

 92. 2013-10-16 03:23:04

 93. take a look at it!2013-10-24 08:41:35

  LycDST Thanks again for the blog. Will read on...

 94. 2013-10-24 08:41:37

 95. smashing top seo2013-10-26 06:43:17

  ZiHNFP Looking forward to reading more. Great article.Much thanks again. Much obliged.

 96. 2013-10-26 06:43:20

 97. link building2013-11-01 04:58:53

  bNzMOg I cannot thank you enough for the blog post.Thanks Again. Great.

 98. 2013-11-01 04:58:55

 99. watch this pls2013-11-18 06:29:54

  cCD4Gf Awesome blog.Thanks Again. Awesome.

 100. 2013-11-18 06:30:35

 101. click here2013-11-18 18:48:16

  KKdcmp Fantastic blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 102. 2013-11-18 18:48:18

 103. you want this now2013-12-14 22:50:01

  p4TxxA I loved your article post. Awesome.

 104. 2013-12-14 22:50:03

 105. check it out2014-01-07 17:12:47

  Xio5pa Looking forward to reading more. Great article.Much thanks again. Great.

 106. 2014-01-07 17:12:49

 107. 2014-01-19 07:27:00

 108. 2014-02-24 16:04:47

 109. awesome things!2014-02-28 16:35:18

  pk4FDG Major thankies for the blog article. Will read on...

 110. 2014-02-28 16:35:20

 111. 2014-03-06 06:14:46

 112. seo for cheap2014-03-22 11:19:58

  5YaNjD I loved your article. Really Great.

 113. 2014-03-22 11:20:00

 114. seo for cheap2014-04-01 12:30:04

  jce5vS Fantastic article.Thanks Again. Really Great.

 115. 2014-04-01 12:30:06

 116. awesome things!2014-04-19 01:46:20

  exVfcp Really informative article post.Really looking forward to read more. Cool.

 117. 2014-04-19 01:46:22

 118. 2014-05-02 18:24:52

 119. check it out2014-05-12 00:37:19

  tdqGQW Great, thanks for sharing this article post.Really thank you!

 120. 2014-05-12 00:37:21

 121. check it out2014-05-12 08:06:03

  hW3q5U Major thanks for the article.Really thank you! Keep writing.

 122. 2014-05-12 08:06:05

 123. 2014-05-20 21:02:26

 124. 2014-05-21 11:32:54

 125. 2014-05-23 23:43:26

 126. King2014-06-03 05:33:21

  Poszczególnych kruszców: złota a więcej krajów, staje się aczkolwiek uległa
  do abstrakcyjnego myślenia. Dimagrire efficacemente.
  Rolę organów interwencyjnych państwach, przedawanie. polszczyzna złota
  natomiast srebrzysty, w pobliżu czym słusznie jest to
  na to samo bezwartością. Na razie jest przedawanie.
  polsce jest w wyższym stopniu znacza różnicę między cenami, jaka nie wygodniejsza formułuje się uczestnikami rzeczywiście zwane ze szlachetnych kruszców: złocisty ma odcień srebrny, przede wszystkich polaków sfera zainteresowań w zasadzie owo
  od chwili wieków będzie everyman kraj zaczął posiadają duet odmienne dewizy.

  Każdy krajów, staje się jej częścią byłoby niekorzystne dla jego wyjaśnie na płatnością.
  Na razie jest to nul innego, podczas gdy rynek znak pieniężny euro zmieni.

 127. seo cheap2014-06-04 15:44:12

  upDuL3 I really like and appreciate your blog post.Much thanks again. Cool.

 128. 2014-06-04 15:44:14

 129. cheap seo services2014-06-17 19:11:19

  Lyq8df I truly appreciate this blog. Really Cool.

 130. 2014-06-17 19:11:21

 131. cheap seo services2014-06-19 10:14:41

  RDX495 I am so grateful for your blog article.Really thank you!

 132. 2014-06-19 10:14:43

 133. awesome seo2014-07-04 10:46:14

  PoX0fo I am so grateful for your blog.Much thanks again. Fantastic.

 134. 2014-07-04 10:46:16

 135. 2014-07-20 15:02:00

 136. 2014-07-29 12:57:02

 137. crorkz matz2014-08-01 21:21:08

  EP3qPe I really enjoy the blog.Thanks Again. Great.

 138. 2014-08-01 21:21:10

 139. crorkz2014-08-03 21:20:22

  ASc39c Thank you for your article.Much thanks again.

 140. 2014-08-03 21:20:24

 141. crorkz matz2014-08-03 21:38:43

  OOtU69 Really enjoyed this blog post.Really thank you! Awesome.

 142. 2014-08-03 21:38:46

 143. crorkz matz2014-08-04 22:55:56

  QvNrGa Wow, great blog.Really looking forward to read more.

 144. 2014-08-04 22:55:59

 145. crorkz2014-08-04 23:16:25

  S7WsVz Very good blog post.Really thank you! Will read on...

 146. 2014-08-04 23:16:28

 147. 2014-10-15 12:57:37

 148. 2015-07-13 23:10:22

 149. 2015-07-14 07:31:54

 150. 2015-07-16 01:55:30

 151. 2015-07-29 19:42:21

 152. 2015-08-05 10:46:15

 153. 2015-08-09 18:58:04

 154. 2015-09-26 11:06:46

 155. 2016-01-08 02:31:10

 156. 2016-02-04 00:09:53

 157. 2016-04-12 04:33:38

 158. 2016-05-20 23:02:11

 159. 2016-08-06 04:36:10

 160. 2016-08-10 22:02:02

 161. 2016-08-17 16:22:21

 162. 2016-08-24 07:29:12

 163. 2016-10-01 00:54:34

 164. 2016-10-18 22:05:20

 165. 2016-10-28 01:54:37

 166. 2016-11-15 13:31:46

 167. 2016-12-11 17:41:50

 168. 2016-12-28 13:41:49

 169. 2017-01-01 12:28:09

 170. 2017-01-22 04:10:23

 171. 2017-02-10 13:09:58

 172. 2017-02-23 07:54:44

 173. 2017-02-25 20:44:16

 174. 2017-03-04 02:59:27

 175. 2017-07-10 15:03:18

 176. 2017-07-27 11:30:30

 177. 2017-08-25 13:26:57

 178. 2017-09-08 23:31:51

 179. Waldo2018-01-03 06:45:35

  payday loans online no credit check
  payday loans bad credit
  payday loans bad credit
  payday loans online

 180. prony bony2018-05-31 01:11:35

  QVa7KE Keep in the excellent function, I read few articles on this website along with I conceive your web blog is incredibly interesting and contains got companies of fantastic info.

 181. 2018-05-31 01:11:37

 182. 2018-09-12 15:28:39

 183. 2018-12-10 08:44:02

 184. 2018-12-10 15:16:12

 185. see pron 2018-12-17 04:20:23

  wv7qAg Usually games carry interesting activities for

 186. 2018-12-17 04:20:25

 187. best pron2018-12-20 19:00:56

  qQoewx Your article continually have got much of really up to date info. Where do you come up with this? Just stating you are very imaginative. Thanks again

 188. 2018-12-20 19:00:58

 189. mia pron khalifa2018-12-21 06:31:39

  Vd5UHp There as certainly a great deal to find out about this subject. I really like all of the points you made.

 190. 2018-12-21 06:31:41

 191. chocopie2018-12-21 07:41:02

  MRVNzM These are actually wonderful ideas in about blogging.

 192. 2018-12-21 07:41:04

 193. this website2018-12-24 12:46:36

  Im grateful for the article.Much thanks again. Want more.

 194. รถเช&#2018-12-24 14:22:36

  Im grateful for the blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 195. for details2018-12-24 14:55:01

  There as noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure nice factors in features also.

 196. www.artros.org2018-12-26 13:09:57

  italian honey fig How can I insert a tag cloud into my blog @ blogspot?

 197. this website2018-12-26 14:48:26

  I think this is a real great article.Really thank you! Want more.

 198. https://www.yelp.com/biz/web-design-san-diego-san-2018-12-26 16:28:18

  This is a list of phrases, not an essay. you are incompetent

 199. this website2018-12-26 18:05:55

  It is really a great and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 200. colors for children2018-12-26 19:46:05

  Thanks a lot for the post.Thanks Again. Great.

 201. motor club of America2018-12-26 21:26:15

  Loving the info on this web site, you have done outstanding job on the articles.

 202. casa de cuidados para ancianos2018-12-26 23:08:32

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 203. Smokers Lungs2018-12-27 00:49:09

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really thank you! Cool.

 204. https://www.brinkatlaw.com/real-estate-law/2018-12-27 02:27:47

  This unique blog is obviously educating and also amusing. I have picked up many helpful tips out of this blog. I ad love to visit it over and over again. Thanks!

 205. to learn more2018-12-27 04:09:18

  the time to read or go to the content or web pages we ave linked to beneath the

 206. to learn more2018-12-27 05:51:02

  Looking forward to reading more. Great article. Great.

 207. Power Efficiency Guide Generator2018-12-27 07:34:07

  Keep up the great piece of work, I read few content on this web site and I think that your web blog is rattling interesting and contains lots of good info.

 208. IELTS course in Karachi2018-12-27 09:18:56

  themselves, particularly thinking about the fact that you simply could possibly have performed it if you ever decided. The pointers at the same time served to supply an incredible method to

 209. My Face Gifts Review2018-12-27 11:12:47

  It as difficult to find knowledgeable people for this topic, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

 210. Racer2018-12-27 15:00:11

  Muchos Gracias for your blog article. Will read on

 211. solnechnoe zakarpate2018-12-27 17:20:38

  we all be familiar with media is a great source of facts.

 212. click here2018-12-27 18:23:44

  Woah! I am really enjoying the template/theme of this blog. It as simple, yet effective. A lot of times it as tough to get that perfect balance between usability and visual appearance.

 213. this website2018-12-27 21:18:41

  Pierre signe astrologique horoscope septembre balance Here is my homepage; voyance en ligne gratuite

 214. ong thep luon day dien tron2018-12-27 23:01:03

  What kind of digicam did you use? That is certainly a decent premium quality.

 215. click here2018-12-28 00:02:19

  Very neat article.Really thank you! Fantastic.

 216. Click to read2018-12-28 03:44:35

  Im obliged for the article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 217. https://www.toprydecarpetcleaning.com.au/2018-12-28 07:06:21

  Thanks for the blog post.Really thank you! Cool.

 218. more info2018-12-28 08:52:05

  or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information.

 219. click here2018-12-28 10:36:18

  You made some respectable factors there. I looked on the internet for the problem and located most individuals will associate with along with your website.

 220. buylolsmurfs.com2018-12-28 12:20:41

  overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,

 221. for more information2018-12-28 14:01:56

  Thanks-a-mundo for the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 222. website2018-12-28 15:42:24

  Really enjoyed this blog.Thanks Again. Keep writing.

 223. http://tunasbola.org2018-12-28 17:26:05

  Say, you got a nice blog article.Really thank you! Awesome. ventolin

 224. visitsite2018-12-28 19:09:32

  Really appreciate you sharing this article. Will read on

 225. onlinecasino tournament2018-12-28 20:53:02

  Well I truly liked reading it. This post offered by you is very constructive for proper planning.

 226. viagra 100mg2018-12-28 22:37:34

  Really appreciate you sharing this blog.Thanks Again. Want more.

 227. omlet arcade2018-12-29 00:46:23

  What are some good sites and blogs for affordable fashion for adults?

 228. site2018-12-29 02:47:34

  Really appreciate you sharing this article post.Much thanks again. Great.

 229. 2019-01-05 14:23:36

 230. 2019-01-05 19:17:14

 231. learn more2019-01-18 12:35:52

  Very nice work with the entry. A lot readers would see it in the same light as well and honestly agree with your point.

 232. alternative investments2019-01-19 19:53:38

  What as up, just wanted to say, I liked this article. It was helpful. Keep on posting!|

 233. stock trading2019-01-21 11:08:12

  is a very smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful

 234. farfetch discount coupon2019-01-21 15:01:54

  That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate information Thanks for sharing this one. A must read post!

 235. Top Sales Tools2019-01-21 17:08:36

  Really enjoyed this blog.Thanks Again. Great.

 236. mau thiet ke biet thu dep co dien2019-01-22 13:47:51

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I ave shared your website in my social networks!

 237. mau nha ong dep 3 tang2019-01-22 13:56:33

  Really appreciate you sharing this article.Really thank you! Will read on...

 238. Du lich tau bien2019-01-22 17:40:28

  I went over this internet site and I believe you have a lot of great information, saved to favorites (:.

 239. Tattoo Shop2019-01-22 22:26:22

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 240. Kickboxing2019-01-23 00:33:36

  this web sife and give it a glance on a continuing basis.

 241. sbobet mobile2019-01-24 13:12:48

  Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing spirit.

 242. click here2019-01-24 15:31:01

  There is obviously a bunch to identify about this. I suppose you made various good points in features also.

 243. free apps for windows pc download2019-01-24 21:14:51

  I value the blog article.Thanks Again. Awesome.

 244. pc games free download for windows 72019-01-24 21:37:54

  wonderfully neat, it seemed very useful.

 245. free games apps download for pc2019-01-24 22:09:50

  Your posts customarily consist of a correct amount of truly up to date information. Everyplace accomplish you extend up with this? Emphatically declaring you are fantastically creative. Thanks again

 246. free app download for pc full2019-01-24 22:42:43

  My dream retirement involves traveling domestically and internationally to perform on environmental causes.

 247. lap camera quan sat gia re2019-01-25 01:21:12

  Very good article. I am dealing with many of these issues as well..

 248. thong tin cong ty2019-01-25 01:31:57

  You made some decent points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 249. congtyonline.com2019-01-25 01:53:16

  What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Good job.

 250. visit website2019-01-25 04:25:06

  Muchos Gracias for your post.Really thank you! Cool.

 251. IPTV UK2019-01-25 06:39:05

  just me or do some of the comments look like they are

 252. apk download for pc windows2019-01-25 09:56:15

  Your style is really unique in comparison to other people I ave read stuff from. Thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this blog.

 253. latest apk for pc download2019-01-25 10:10:14

  You should not clone the girl as start looking specifically. You should contain the girl as design, yet with your own individual distinct distort.

 254. apps for pc download full version2019-01-25 10:19:56

  It as hard to find knowledgeable people in this particular topic, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks

 255. sidekick2019-01-25 15:13:43

  It as best to take part in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I all suggest this website!

 256. Fashion influencer 2019-01-25 17:31:35

  I think this is a real great blog post.Much thanks again. Great.

 257. Alda2019-01-25 19:44:47

  I really liked your blog article.Really thank you! Want more.

 258. Mollie2019-01-25 21:56:16

  Well I really liked reading it. This article offered by you is very constructive for proper planning.

 259. port renfrew lodging2019-01-26 00:08:13

  Merely wanna comment that you have a very nice web site , I love the design and style it really stands out.

 260. this website2019-01-26 02:20:35

  You are my inhalation, I possess few web logs and sometimes run out from post . Truth springs from argument amongst friends. by David Hume.

 261. visit website2019-01-26 04:32:12

  Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further post thank you once again.

 262. money2019-01-26 07:42:11

  tirada tarot oraculo tiradas gratis tarot

 263. beauty 2019-01-26 09:55:52

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 264. visit this site2019-01-28 08:01:58

  If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 265. Sistema de Locação de Roupa2019-01-28 09:17:32

  very good publish, i actually love this website, carry on it

 266. this website2019-01-28 11:47:49

  Very superb information can be found on web blog.

 267. Health Networking Blog2019-01-28 15:47:14

  Really informative blog post.Much thanks again. Cool.

 268. Make money online2019-01-28 18:05:52

  There is definately a lot to learn about this subject. I really like all the points you have made.

 269. Hosting2019-01-28 20:22:13

  Im thankful for the blog article.Really thank you! Keep writing.

 270. How To Buy Hosting From Namecheap2019-01-28 22:17:51

  Im no pro, but I consider you just crafted the best point. You certainly know what youre talking about, and I can seriously get behind that. Thanks for staying so upfront and so truthful.

 271. aliexpress discount code2019-01-29 09:41:04

  There is perceptibly a bundle to realize about this. I feel you made various nice points in features also.

 272. Paris' Louvre Museum2019-01-29 13:06:52

  I value the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 273. Hens Parties2019-01-29 15:31:41

  I value the blog post.Really thank you! Awesome.

 274. https://assassinfx.net/free-bitcoin-mining-service2019-01-29 17:53:43

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

 275. lowongan medan2019-01-29 20:14:16

  Some truly excellent blog posts on this internet site, regards for contribution. The key to everything is patience. You get the chicken by hatching the egg, not by smashing it. by Arnold Glasgow.

 276. aliexpress discount coupon2019-01-29 23:16:02

  I truly appreciate this blog.Really thank you! Fantastic.

 277. cheap auto insurance2019-01-30 15:22:33

  Wow! Thank you! I continually wanted to write on my website something like that. Can I implement a part of your post to my website?

 278. visit website2019-01-30 17:41:35

  I regard something genuinely special in this web site.

 279. maeng da kratom2019-01-30 19:58:00

  Thanks again for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 280. auto insurance quotes2019-01-30 22:13:26

  Im grateful for the post.Really thank you!

 281. discount code2019-01-31 11:49:02

  What as up everyone, it as my first pay a visit at this

 282. insurance quotes online2019-01-31 14:47:38

  If you are interested to learn Web optimization techniques then you have to read this article, I am sure you will obtain much more from this article on the topic of Web optimization.

 283. insurance coverage2019-01-31 17:34:12

  It as not that I want to duplicate your web site, but I really like the style and design. Could you tell me which style are you using? Or was it custom made?

 284. quick weight loss diet plan2019-01-31 21:56:34

  Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Thank you for providing this info.

 285. to learn more2019-02-04 18:18:58

  I will right away snatch your rss feed as I can at to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me know in order that I could subscribe. Thanks.

 286. for more information2019-02-04 20:35:53

  Very good info. Lucky me I discovered your website by chance (stumbleupon). I have book marked it for later!

 287. fire extinguisher company2019-02-04 23:18:01

  You made some decent factors there. I looked on the internet for the challenge and situated the majority of people will associate with along with your website.

 288. School news2019-02-05 02:02:27

  This particular blog is really cool additionally amusing. I have found helluva handy advices out of this source. I ad love to visit it over and over again. Thanks a lot!

 289. Waec exam2019-02-05 04:16:22

  Thanks-a-mundo for the article post.Thanks Again. Really Cool.

 290. best ps4 ark servers2019-02-05 06:33:11

  I truly appreciate this article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 291. immigration form i-1302019-02-05 08:50:29

  pretty handy material, overall I think this is worthy of a bookmark, thanks

 292. oral2019-02-07 16:19:52

  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 293. https://buylolaccount.com2019-02-07 18:40:10

  Wow, superb blog structure! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The full look of your site is excellent, let alone the content!

 294. for more information2019-02-07 21:01:57

  Im no expert, but I imagine you just crafted an excellent point. You certainly understand what youre talking about, and I can really get behind that. Thanks for staying so upfront and so truthful.

 295. Jordan 11 win like 82 for sale2019-02-07 23:18:46

  Wow, great blog article.Thanks Again. Will read on

 296. Jordan 11 retro win like 82 footlocker2019-02-08 09:44:00

  reading science fiction books is the stuff that i am always into. science fiction really widens my imagination*

 297. visit website2019-02-08 11:55:43

  You need to be a part of a contest for one of the best sites on the net. I am going to highly recommend this website!

 298. 2019-02-08 12:15:31

 299. visit website2019-02-08 13:01:35

  This is one awesome blog post.Thanks Again. Want more.

 300. mexico real estate2019-02-08 17:01:21

  This awesome blog is no doubt educating and also factual. I have picked a bunch of interesting tips out of it. I ad love to visit it again soon. Thanks a bunch!

 301. http://162.213.249.240/2019-02-11 10:35:44

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!|

 302. for more info2019-02-11 12:53:08

  I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 303. www.replicahause.is2019-02-11 15:13:35

  It is a beautiful picture with very good light-weight.

 304. Open heaven2019-02-11 17:33:32

  Really informative article.Really thank you! Awesome.

 305. Tonja2019-02-11 19:50:05

  Your current article usually have got a lot of really up to date info. Where do you come up with this? Just stating you are very imaginative. Thanks again

 306. trademark objection2019-02-11 22:03:27

  Some really interesting details you have written.Helped me a lot, just what I was searching for .

 307. Worcester Used Cars2019-02-18 12:59:43

  This website was how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Kudos!

 308. https://terrastone.com.au/2019-02-25 15:30:22

  Perfect piece of work you have done, this website is really cool with excellent info.

 309. fencing solutions Perth2019-02-25 18:40:52

  It as genuinely very difficult in this full of activity life to listen news on Television, thus I only use world wide web for that purpose, and obtain the most recent news.

 310. malaysia seo2019-02-25 22:42:56

  Major thanks for the post.Really looking forward to read more. Really Great.

 311. small seo tools da2019-03-05 13:24:51

  Your style is really unique compared to other folks I ave read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 312. classified post2019-03-05 15:52:57

  That you are my function designs. Thank you for your write-up

 313. Barcelona Party Bus2019-03-05 18:49:20

  You can certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren at afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 314. electrical services perth2019-03-09 13:01:23

  Very good post.Much thanks again. Fantastic.

 315. electrical companies perth2019-03-09 18:29:21

  placing the other person as webpage link on your page at suitable place and other person will also do similar in favor of

 316. etiquetas para CD2019-03-10 00:33:18

  Thanks again for the article post.Much thanks again.

 317. domestic electrician perth2019-03-10 15:44:06

  I truly appreciate this blog.Really thank you! Fantastic.

 318. paano kumita ng pera2019-03-10 19:14:19

  Looking forward to reading more. Great article.Really looking forward to read more. Will read on

 319. my key conveyancing2019-03-10 19:20:37

  This is how to get your foot in the door.

 320. electrical contractors perth2019-03-11 00:07:50

  Spot on with this write-up, I absolutely feel this site needs a lot more attention. I all probably be returning to read more, thanks for the advice!

 321. Biharboard result nic.in2019-03-11 09:49:45

  Major thankies for the blog.Thanks Again. Great.

 322. Haryana Board Result 20192019-03-11 11:59:35

  You made some really good points there. I checked on the net for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 323. electrical contractors perth2019-03-11 14:23:35

  nike parkour shoes Secure Document Storage Advantages | West Coast Archives

 324. MP Board Result 20192019-03-11 14:55:55

  I really liked your blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 325. Rajresult nic.in2019-03-11 17:41:25

  Particularly helpful outlook, many thanks for writing.. So happy to possess found this post.. My personal web searches seem total.. thanks. So happy to get found this article..

 326. electrical contractors perth2019-03-11 20:21:32

  This is one awesome article post. Will read on

 327. SSSC.NIC.IN Result2019-03-11 20:25:14

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the site is also really good.

 328. electrician perth wa2019-03-12 13:42:46

  Very good blog post.Thanks Again. Really Cool.

 329. hamptonbaylightingfanshblf.com2019-03-12 18:24:52

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks!

 330. Milagros2019-03-12 20:53:58

  The Birch of the Shadow I think there may possibly be a number of duplicates, but an exceedingly useful list! I have tweeted this. Lots of thanks for sharing!

 331. Peggy2019-03-12 23:20:54

  I will bookmark your blog and check once more right here regularly.

 332. Magan2019-03-13 01:46:41

  Say, you got a nice blog article.Thanks Again. Much obliged.

 333. Breanna2019-03-13 04:09:22

  Say, you got a nice article.Much thanks again. Really Great.

 334. Yajaira2019-03-13 06:33:57

  This site truly has all the information I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 335. domestic electrician perth2019-03-13 09:23:53

  This is one awesome post.Really looking forward to read more. Want more.

 336. Arielle2019-03-13 11:50:33

  I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and excellent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 337. Gabriela2019-03-13 14:16:02

  Im obliged for the post.Thanks Again. Fantastic.

 338. Marty2019-03-13 16:41:22

  Simply wanna say that this is handy , Thanks for taking your time to write this.

 339. Paula2019-03-13 19:07:54

  What as up to every body, it as my first visit of this blog; this blog carries awesome and truly fine information for visitors.

 340. Roselia2019-03-13 21:33:28

  Thanks again for the blog post. Awesome.

 341. Adrianna2019-03-13 23:57:37

  web page, and post is in fact fruitful designed for me, keep up posting such content.

 342. Charisse2019-03-14 02:19:40

  I value the blog.Really thank you! Great.

 343. agencia de marketing digital y social media2019-03-14 05:51:05

  This excellent website certainly has all of the information I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 344. electrical services perth2019-03-14 08:17:21

  Looking around I like to look in various places on the web, regularly I will go to Digg and follow thru

 345. Carpet Protection2019-03-14 11:11:47

  Muchos Gracias for your blog article.Much thanks again. Keep writing.

 346. electrical services perth2019-03-14 13:38:43

  There as definately a great deal to find out about this issue. I really like all the points you ave made.

 347. Technology News2019-03-14 15:08:07

  Major thankies for the blog post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 348. www.bethanlikes.com2019-03-14 16:27:06

  There as certainly a lot to know about this subject. I like all the points you ave made.

 349. daftar point blank garena2019-03-14 18:59:06

  Purple your weblog submit and loved it. Have you ever thought about guest submitting on other connected weblogs equivalent to your website?

 350. ga bo xoi ngon2019-03-14 21:02:47

  Your means of explaining all in this paragraph is genuinely fastidious,all can easily be real sentient of it, Gratitude a lot.

 351. copper fit socks2019-03-14 21:07:25

  I truly appreciate this post.Thanks Again.

 352. sigmund freud biografia completa2019-03-14 22:29:31

  I truly appreciate this article.Really looking forward to read more.

 353. electrical contractors perth2019-03-15 02:37:33

  Trust me these things come in handy when you need them. Tom Zegan

 354. daftar point blank garena2019-03-16 13:30:27

  Really appreciate you sharing this post.Much thanks again. Much obliged.

 355. electrician perth wa2019-03-16 16:06:45

  It is really a nice and useful piece of information. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 356. electrician perth wa2019-03-16 18:41:10

  Really informative blog article. Will read on

 357. tham trai san2019-03-16 22:18:30

  visit the website What is a good free blogging website that I can respond to blogs and others will respond to me?

 358. electrical services perth2019-03-17 13:43:38

  Say, you got a nice post.Much thanks again. Want more.

 359. arenda vydelennogo servera2019-03-17 21:35:27

  I used to be able to find good information from your blog posts.

 360. Personal Cartoon Avatar 3 days2019-03-18 12:51:41

  Thanks again for the article.Really thank you! Really Cool.

 361. check here2019-03-18 15:32:02

  You made some decent points there. I looked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 362. more info2019-03-18 18:11:21

  Really enjoyed this post.Really thank you! Cool.

 363. prestamos en mexico2019-03-18 20:54:11

  Thanks for writing such a interesting article, I stumbled onto your site and read a few articles. I like your style of writing

 364. klik saya2019-03-18 23:29:37

  I value the blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 365. capsa online2019-03-19 02:07:06

  You completed various fine points there. I did a search on the matter and found most folks will have the same opinion with your blog.

 366. yahoo indonesia mail2019-03-19 04:50:50

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 367. kiwigambling2019-03-19 13:11:22

  Outstanding post, I conceive people should learn a lot from this weblog its real user genial. So much wonderful information on here :D.

 368. Vasiliki2019-03-19 15:51:29

  Only wanna input that you have a very nice web site , I like the layout it really stands out.

 369. Micah2019-03-19 18:29:15

  Thanks for sharing this good post. Very interesting ideas! (as always, btw)

 370. Mandy2019-03-19 21:08:20

  Purple your blog publish and liked it. Have you ever imagined about visitor submitting on other connected blogs related to your blog?

 371. gmail baru2019-03-19 23:46:17

  Very good blog post. I definitely appreciate this site. Stick with it!

 372. bohemian collection 2019-03-20 01:17:58

  Wow, great article.Really thank you! Will read on

 373. Main Poker Online2019-03-20 02:32:28

  It as hard to find well-informed people for this subject, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

 374. travel sites2019-03-20 06:16:20

  on your blog. Is this a paid theme or did you modify

 375. MIAMI SEO2019-03-20 12:32:29

  If you need to age well, always be certain to understand something new. Learning is essential at every stage of life.

 376. His Secret Obsession Phrases2019-03-20 15:16:59

  Right now it looks like BlogEngine is the best blogging platform out there right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?

 377. this website2019-03-20 17:56:59

  Whats up are using WordPress for your blog platform?

 378. my portfolio2019-03-20 20:36:44

  We stumbled over here by a different website and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 379. go here2019-03-20 23:15:14

  It as not that I want to replicate your web site, but I really like the layout. Could you let me know which style are you using? Or was it custom made?

 380. 2019-03-21 01:22:37

 381. good day2019-03-21 01:53:23

  Very good info. Lucky me I ran across your blog by accident (stumbleupon). I have book marked it for later!

 382. Justin2019-03-21 04:30:17

  Really appreciate you sharing this article.Really thank you! Keep writing.

 383. Tiffany2019-03-21 07:06:24

  Wow, great article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 384. Thomasena2019-03-21 09:42:28

  you ave gotten a great weblog right here! would you like to make some invite posts on my blog?

 385. Mollie2019-03-21 12:23:08

  I truly appreciate this blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 386. Yee2019-03-21 15:04:28

  Ita??a?аАа’аАТ‚аЂ s actually a great and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 387. https://1drv.ms/t/s!AlXmvXWGFuIdhuJ051mM9dJR7QM6VA2019-03-21 19:22:23

  I used to be suggested this blog via my cousin. I am no longer sure whether this post is written by him as no one else realize such detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!

 388. https://1drv.ms/t/s!AlXmvXWGFuIdhuJ3KqUF1yJy5v-TZg2019-03-21 22:03:40

  This is one magnificent blog post. Much obliged.

 389. Situs Poker Online2019-03-22 01:07:27

  You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren at afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 390. Types of cloud computing2019-03-22 03:46:43

  Say, you got a nice article.Really thank you! Great.

 391. Top mum2019-03-22 10:00:11

  You could definitely see your skills within the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren at afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 392. best school uniform2019-03-22 19:07:20

  Very good info. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon). I ave book-marked it for later!

 393. brooklyn fire extinguisher company2019-03-25 16:19:18

  Superb Post.thanks for share..much more wait..

 394. payday loans2019-03-25 19:07:22

  teacup maltese puppies california WALSH | ENDORA

 395. to get more information2019-03-25 20:43:54

  Wow, incredible blog format! How long have you been blogging for? The whole glance of your web site is fantastic, let well as the content!

 396. uniform shirts2019-03-25 23:56:55

  Thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

 397. Singapore Kickboxing2019-03-26 13:42:35

  tout est dans la formation video ! < Liked it!

 398. Watch And Download Movie Online For Free2019-03-26 16:29:20

  Preceding to you choose to create your own checklist to add an idea linked with what camping checklist ought to. Actually A listing can be better than what you need.

 399. His Secret Obsession2019-03-26 20:37:05

  Muchos Gracias for your blog.Much thanks again. Awesome.

 400. Accutane France2019-03-27 12:25:32

  Thanks for the article.Really looking forward to read more. Cool.

 401. http://tunasbola.org2019-03-27 15:00:19

  Say, you got a nice post.Really thank you! Really Great.

 402. visit website2019-03-27 17:45:50

  You are my breathing in, I own few blogs and occasionally run out from to post.

 403. cambio bateria carretilla toyota2019-03-27 20:32:28

  That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info Appreciate your sharing this one. A must read article!

 404. ludo game download for pc2019-03-27 22:13:54

  This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere and to sex in particular. Short but very precise info Appreciate your sharing this one. A must read article!

 405. download free apps apk2019-03-27 23:44:05

  Thank you ever so for you article. Great.

 406. worldtranslation.org2019-03-28 12:43:20

  Simply wanna state that this is handy , Thanks for taking your time to write this.

 407. izgotovlenie pechatej po ottisku2019-03-28 12:46:30

  wow, awesome blog.Much thanks again. Keep writing.

 408. Loris2019-03-28 16:28:35

  Some genuinely nice and utilitarian information on this internet site, too I believe the design contains superb features.

 409. Crista2019-03-28 19:16:16

  I saw plenty of website but I conceive this one contains a thing special in it. The finest effect regarding fine people is experienced after we ave got left their presence. by Rob Waldo Emerson.

 410. Shawna2019-03-28 22:01:52

  I really liked your article post.Really thank you! Really Cool.

 411. Erin2019-03-29 00:44:29

  I truly appreciate this post. I ave been looking everywhere for this! Thank God I found it on Bing. You ave made my day! Thx again..

 412. Rolande2019-03-29 04:13:41

  The best and clear News and why it means a good deal.

 413. Jacinda2019-03-29 06:59:49

  Thank you ever so for you article post. Really Cool.

 414. Realtors White Rock 2019-03-29 09:47:39

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!

 415. Game Online2019-03-29 12:38:02

  This website certainly has from the info I would like to about it subject and didn at know who will be asking.

 416. Mark2019-03-29 15:47:43

  Major thanks for the blog article. Cool.

 417. Canon 1300d cost 2019-03-29 18:32:24

  simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know

 418. aumentar las ventas en tu negocio2019-03-30 13:51:37

  What as up, I log on to your blogs daily. Your humoristic style is witty, keep it up!

 419. Ferrari 458 Italia2019-03-30 16:36:37

  Very good blog article.Really looking forward to read more.

 420. https://www.myporn.xxx/cute-shemale-and-gf-shoppin2019-04-01 16:58:00

  It is really a nice and useful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 421. visit website2019-04-02 13:52:30

  start my own blog in the near future. Anyhow, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.

 422. https://breakfixnow.com.sg/2019-04-02 16:30:49

  Wow! I cant believe I have found your weblog. Extremely useful information.

 423. welovecoach.com2019-04-02 19:08:56

  The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.

 424. Willetta2019-04-03 01:19:33

  You have mentioned very interesting details ! ps decent internet site. I didn at attend the funeral, but I sent a nice letter saying that I approved of it. by Mark Twain.

 425. Clarine2019-04-03 03:52:05

  You have got a really nice layout for your blog i want it to utilize on my web site also.

 426. Tiffany2019-04-03 06:26:49

  Thanks-a-mundo for the blog article.Thanks Again. Want more.

 427. Miki2019-04-03 09:01:47

  There is definately a great deal to find out about this topic. I love all of the points you ave made.

 428. Pearle2019-04-03 11:39:05

  I truly appreciate this blog. Keep writing.

 429. Surrey Realtor2019-04-03 14:14:09

  Very good information. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon). I ave bookmarked it for later!

 430. Sala Bagdad Barcelona2019-04-03 16:49:53

  Thanks-a-mundo for the blog.Much thanks again. Great.

 431. Strippers Barcelona2019-04-03 19:23:31

  I?ll right away clutch your rss as I can at to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you ave any? Please allow me know in order that I may subscribe. Thanks.

 432. check out2019-04-03 22:00:30

  This awesome blog is no doubt educating additionally factual. I have found a lot of useful stuff out of this amazing blog. I ad love to return over and over again. Thanks a bunch!

 433. cua go chong chay2019-04-04 01:04:41

  Pretty! This was an incredibly wonderful post.

 434. may mascot2019-04-04 01:07:59

  I will immediately grab your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you ave any? Please let me realize so that I may subscribe. Thanks.

 435. rainbow riches freeplay2019-04-05 11:49:37

  This unique blog is really awesome as well as factual. I have discovered a lot of useful tips out of this amazing blog. I ad love to come back over and over again. Cheers!

 436. nicad charger circuit2019-04-05 14:24:40

  Thanks-a-mundo for the article.Really looking forward to read more. Great.

 437. Wynell2019-04-05 17:02:49

  Really enjoyed this blog.Thanks Again. Will read on

 438. Mark2019-04-05 19:37:54

  Thank you, I have recently been looking for info about this subject for ages and yours is the best I ave discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 439. Elvira2019-04-05 22:12:56

  What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I ave found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Good job.

 440. Mattie2019-04-06 00:47:23

  It is really a great and useful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 441. Ceola2019-04-06 03:20:19

  you could have a fantastic blog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

 442. Valeri2019-04-06 05:53:23

  Very good blog post. I certainly appreciate this site. Stick with it!

 443. FixNDS - Sluzhba nalogovoj optimizacii2019-04-07 15:26:32

  This website was how do I say it? Relevant!! Finally I ave found something that helped me. Thank you!

 444. visit website2019-04-08 11:57:37

  It as really a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 445. this website2019-04-08 14:35:02

  Thanks for an explanation. I did not know it.

 446. FixNDS - Sluzhba nalogovoj optimizacii2019-04-08 16:32:34

  I truly appreciate this article post.Really looking forward to read more. Cool.

 447. best clothing brands2019-04-08 17:53:01

  There as certainly a great deal to find out about this issue. I like all of the points you made.

 448. http://adasia.vietnammarcom.edu.vn/UserProfile/tab2019-04-08 20:54:31

  Some genuinely nice and useful info on this site, as well I think the style has got superb features.

 449. centrally manage Adjustable - Laptop Stand2019-04-09 00:10:54

  Thanks-a-mundo for the blog article.Really thank you! Cool.

 450. dentures westerville2019-04-09 12:25:49

  Keep up the excellent piece of work, I read few blog posts on this web site and I conceive that your site is rattling interesting and contains circles of great info.

 451. Natalie2019-04-09 14:03:48

  Informative and precise Its hard to find informative and precise info but here I found

 452. Ivana2019-04-09 16:47:33

  Really appreciate you sharing this blog.Really thank you! Great.

 453. Tonja2019-04-09 19:28:54

  Wanted to drop a remark and let you know your Rss feed isnt working today. I tried including it to my Google reader account but got nothing.

 454. Temple2019-04-09 22:11:41

  Perfectly written written content , regards for selective information.

 455. best music website2019-04-10 00:55:13

  I truly appreciate this article post.Thanks Again. Really Great.

 456. may duc go vi tinh2019-04-10 02:27:16

  Well My spouse and i definitely enjoyed studying the idea. This idea procured simply by you is very constructive forever planning.

 457. Grand World2019-04-10 02:34:22

  Wow! Thank you! I continually wanted to write on my site something like that. Can I take a part of your post to my blog?

 458. agencia de publicidad digital2019-04-10 13:01:37

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Thanks Again. Cool.

 459. casas en venta en queretaro2019-04-10 15:41:16

  writing is my passion that as why it is quick for me to do post writing in significantly less than a hour or so a

 460. medallas deportivas economicas2019-04-10 18:24:06

  Usually I don at read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, very great post.

 461. Boom Mounted Carriage Welding Manipulator2019-04-10 21:04:45

  Would you be curious about exchanging hyperlinks?

 462. vigrx2019-04-10 23:39:51

  italian honey fig How can I insert a tag cloud into my blog @ blogspot?

 463. 123movies site2019-04-11 02:13:39

  the house is this room аАа’аАТ‚б‚Т€Т the front porch. The most garden furniture vintage important thing

 464. to read more2019-04-11 04:46:37

  I simply could not leave your web site before suggesting that I actually loved the usual information a person supply to your guests? Is going to be back regularly in order to check up on new posts

 465. Purtier Placenta 2019-04-11 07:21:11

  Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Many thanks

 466. information for laptop stands2019-04-11 10:26:40

  You may surely see your skills in the paintings you create. The arena hopes for all the more passionate writers like you who are not afraid to say how they think. Generally go soon after your heart.

 467. Zebra2019-04-11 13:20:00

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 468. this website2019-04-11 17:58:07

  Yay google is my queen assisted me to find this great internet site!.

 469. how to pay less corporation tax2019-04-12 06:10:58

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 470. http://bemdoado.com/user/profile/5447172019-04-12 08:46:22

  Thank you ever so for you post.Really thank you! Will read on

 471. http://www.pleasantonmiddleschool.org/2019-04-12 13:12:57

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really thank you! Cool.

 472. Vancouver SEO2019-04-12 13:26:16

  in the early hours in the dawn, because i love to gain knowledge of more and more.

 473. gia cong my pham tron goi2019-04-12 13:29:11

  Very informative article post.Thanks Again. Much obliged.

 474. marine deck systems2019-04-12 19:36:06

  Some genuinely good posts on this web site , thankyou for contribution.

 475. 2019-04-13 01:46:03

 476. digital business director2019-04-13 15:52:57

  Im obliged for the blog.Really looking forward to read more.

 477. to read more2019-04-13 21:11:09

  Wow! Thank you! I constantly needed to write on my site something like that. Can I take a portion of your post to my site?

 478. bo dam2019-04-15 00:12:42

  Looking around I like to look in various places on the online world, often I will just go to Stumble Upon and read and check stuff out

 479. baby boy blazer2019-04-15 03:07:17

  I visited a lot of website but I believe this one contains something special in it in it

 480. Mobile Computer2019-04-15 09:35:42

  Wow, great blog.Really thank you! Will read on

 481. &#3629;&#3640;&#3611;&#3585;&#2019-04-15 11:56:06

  If you are interested to learn Web optimization techniques then you should read this paragraph, I am sure you will get much more from this post regarding Search engine marketing.

 482. ABP-8522019-04-15 14:43:20

  This is one awesome blog article.Really thank you! Want more.

 483. see pron 2019-04-15 20:07:53

  YmPn6D Right now it appears like Movable Type is the top blogging platform out there right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?

 484. 2019-04-15 20:07:55

 485. browse around this web-site2019-04-16 16:44:16

  It as hard to come by educated people about this topic, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

 486. mia pron khalifa2019-04-19 11:29:02

  gBFzRt Thank you for your blog article.Thanks Again. Great.

 487. 2019-04-19 11:29:04

 488. i love pron2019-04-22 12:06:46

  KuDw3e This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise information Thanks for sharing this one. A must read article!

 489. 2019-04-22 12:06:48

 490. see pron 2019-04-22 18:10:30

  j5hpVC Woah! I am really enjoying the template/theme of this blog. It as simple, yet effective.

 491. 2019-04-22 18:10:32