wolna strefa / strefa NGO

Orędownictwo na rzecz kultury

AAA

Dragan Klaić

Orędownictwo to systematyczne przedstawianie kluczowych interesów określonej grupy, okręgu wyborczego czy danego sektora liderom opinii publicznej i organom decyzyjnym, mające na celu skłonienie ich do wprowadzania zmian.

Należy jednoznacznie rozgraniczyć orędownictwo, które ma charakter niekomercyjny, od lobbingu stosowanego przez liczne sektory przemysłu i przedsięwzięcia komercyjne, takie jak: przemysł tytoniowy, gorzelnictwo, budownictwo, transport samochodowy czy przemysł zbrojeniowy. W niektórych językach brak jednak adekwatnych terminów dla powyższego rozróżnienia.

Orędownictwo odnosi się do dziedzin, których zasoby instytucjonalne, kolektywy i przedstawiciele organizują się w efektywne platformy, wyznaczające rolę aktywizmu w społeczeństwie obywatelskim: praw człowieka, emancypacji i równouprawnienia płci, zdrowia publicznego, ochrony zwierząt i niekomercyjnej produkcji kulturalnej. Wraz ze wzrostem znaczenia regionów i miast powstają platformy orędujące również na tym poziomie administracji publicznej. Stąd pojawiają się lokalne sojusze kulturalne i inne organizacje orędujące na rzecz określonych interesów lokalnych, które nie są jedynie miejscowymi oddziałami organizacji działających na szczeblu państwowym.

Europejski wymiar orędownictwa

Większość organizacji orędowniczych działa w obrębie własnego państwa, jednak wraz z postępem europejskich procesów integracyjnych i wzrostem kompetencji Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim (2009) obserwuje się odczuwalny wzrost liczby organizacji orędowniczych w Brukseli (działających obok około 20.000 lobby komercyjnych). Pośród wpływowych europejskich organizacji orędowniczych warto wymienić choćby:

 • Culture Action Europe (wymiar kulturalny integracji europejskiej, europejska polityka kulturalna),
 • Europa Nostra (europejski wymiar spuścizny kulturalnej),
 • Nemo (europejskie muzea),
 • EBLIDA (biblioteki),
 • European Music Office,
 • Opera Europe,
 • PEARLE (pracodawcy sektora sztuk scenicznych),
 • European Festival Association,
 • European Producers Club (kino niezależne).

Wszystkie te organizacje przeważnie nie ograniczają swojej działalności do orędownictwa, ale zajmują się np. stymulowaniem przepływu informacji, profesjonalnym dyskursem i koordynowaniem współpracy między swoimi członkami. W ich skład wchodzą organizacje kulturalne i narodowe zrzeszenia kulturalne, które z kolei posiadają własnych członków nieraz nie tylko instytucjonalnych, ale i indywidualnych.

Orędownictwo w krajach transformacji ustrojowej

W krajobrazie kulturalnym krajów postsocjalistycznych Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej wciąż widoczny jest brak efektywnych platform orędowniczych. Struktury służące reprezentowaniu interesów kulturalnych, odziedziczone po poprzednim ustroju, złożone z tradycyjnych stowarzyszeń, ograniczonych, do danej dyscypliny artystycznej bądź profesji (pisarze, kompozytorzy, artyści sztuk wizualnych), są obecnie dysfunkcyjne.

Przed rokiem 1989 ich głównym zadaniem było dystrybuowanie wśród artystów przywilejów (stanowiska pracy, mieszkania, pobyty w sanatoriach i na wczasach) oraz regulacja ich statusu społeczno-ekonomicznego w zamian za lojalność ideologiczną i akceptację oficjalnej linii politycznej władzy. W okresie transformacji te odziedziczone struktury reprezentacyjne dążyły do zachowania przysługujących uprzednio ich członkom przywilejów, broniły niezrównoważonej infrastruktury kulturalnej i nierówności, wzywały do zwiększenia finansowania kultury w jej aspekcie instytucjonalnym z pieniędzy publicznych, ale jednocześnie blokowały zmiany w polityce kulturalnej. Wiele stowarzyszeń skomercjalizowało się, wykorzystując posiadane nieruchomości do celów zarobkowych. Rosyjskie stowarzyszenie skupiające pracowników teatrów zarządza siedmioma hotelami (powstałymi z byłych sanatoriów) i trzema fabrykami kosmetyków (dawniej produkujących makijaż sceniczny) i podnajmuje przestrzenie biurowe w 80 domach aktora w różnych miastach.

Nowe Centrum Kreatywne w Moskwie, zbudowane w strefie wolnocłowej, poświęca działalności statutowej jedynie 20 procent swojej powierzchni, pozostała część budynku jest wynajmowana komercyjnie.

Inne stowarzyszenia tego typu stały się przedsiębiorstwami lub organizacjami non-profit konkurującymi z organizacjami pozarządowymi stworzonymi przez swoich członków i kolegów.

Kryzys ekonomiczny – orędownictwo jeszcze potrzebniejsze

Liczne kulturalne organizacje pozarządowe, które powstały w ciągu ostatnich dwudziestu lat w Europie Środkowej i Wschodniej, stały się najważniejszym, najbardziej dynamicznym i innowacyjnym segmentem działalności kulturalnej w krajach transformacji ustrojowej. Świetnie powiązane w europejskie sieci wciąż nie posiadają jednak zadowalających platform orędowniczych na poziomie państwowym, co zresztą nie dziwi, zważywszy ich kruchość i konieczność ustawicznej walki o przetrwanie. W konsekwencji aktywiści z nimi powiązani nie mają czasu na angażowanie się w altruistyczne działania dla dobra ogółu.

Wraz z gwałtowną i przeciągającą się zapaścią ekonomiczną i radykalnymi cięciami budżetowymi na wszystkich poziomach finansowania publicznego, cały sektor poddany został naciskowi i może przestać istnieć, ponieważ rządy mają tendencję w pierwszej kolejności ograniczać właśnie subsydia, z których organizacje te finansują swoją działalność. We wszystkich pararządowych funduszach grantowych zredukowano środki finansowe. Państwowe instytucje kulturalne również dotknęło ograniczenie subsydiów, zmniejszając jeszcze bardziej ich efektywność i pogarszając stosunek zainwestowanych w nie środków do uzyskanych efektów.

Kryzys ekonomiczny i jego pokłosie stworzyły szereg warunków zagrażających i osłabiających kulturę publiczną, tj. produkcję kulturalną i jej dystrybucję typu non-profit. Natomiast wzrost bezrobocia, brak stabilizacji zawodowej i mniejsze budżety rodzinne spowodowały dalsze zmniejszenie konsumpcji kulturalnej. Władze państwowe, które latami oportunistycznie unikały angażowania się w rekonstrukcję sektora kultury publicznej (nawet mimo lepszej sytuacji ekonomicznej), obecnie stać jedynie na cięcia budżetowe i nie mogą przeprowadzać dalekosiężnych reform, których efektywność wymagałaby zwiększenia nakładów finansowych. Instytucje kulturalne i niektóre organizacje pozarządowe również paraliżuje strach o przyszłość i unikają angażowania w kwestie wymagające przeprowadzenia intensywnej kampanii orędowniczej i tworzenia infrastruktury. W żadnym z dwudziestu państw mogących skorzystać z Funduszu Kryzysowego G. Sorosa, dysponującego stoma milionami dolarów amerykańskich na złagodzenie społecznych i kulturalnych konsekwencji kryzysu ekonomicznego 2009 roku, organizacje kulturalne nie stworzyły szerszego przymierza ani nie przedstawiły propozycji, jak wesprzeć je w orędownictwie i zwiększyć ich spójność z pozostałymi sferami działalności społecznej. Wszystko to jest dramatycznym świadectwem braku wizji i świadomości jak palące są to sprawy – ze strony samych działaczy kultury.

Wstępny program dla orędownictwa

W kilku krajach transformacji ustrojowej (Słowenia, Łotwa, Węgry i in.) liderzy organizacji pozarządowych podjęli nieśmiałe próby zainicjowania trwałego, oficjalnego dialogu między instytucjami, które reprezentują. Jednocześnie organizacje te konkurują ze sobą o wsparcie rządowe, uwagę mediów i społeczeństwa oraz sponsorów. Rośnie świadomość faktu, że organizacje pozarządowe, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i państwowym, muszą łączyć się aby:

 • skutecznie orędować na rzecz modernizacji kultury (która jak dotąd poddana została jedynie kosmetycznym zmianom),
 • walczyć o zwiększenie subsydiów i usprawnienie kryteriów i procedur ich przyznawania przez autonomiczne fundusze,
 • pracować nad wzajemną ewaluacją,
 • wprowadzić zmiany w regulacjach prawnych dotyczących podatkowego, pracowniczego i ekonomicznego statusu oraz ubezpieczeń społecznych działaczy kulturalnych (regulacje te wciąż postrzegają pełnoetatowego, zatrudnionego na stałe pracownika jako normę, podczas gdy schemat zatrudnienia działacza kulturalnego charakteryzują tymczasowe angaże w różnym wymiarze dla organizacji publicznych, prywatnych i non-profit, a nawet jednoczesne zatrudnienie na kilku stanowiskach na raz bądź płynne przechodzenie z jednego miejsca zatrudnienia na drugie).
Organizacje pozarządowe – pionierzy orędownictwa

Od rosnącej świadomości do przemyślanych działań droga dosyć daleka. Świadomości orędowniczej i koniecznej po temu infrastruktury nie da się jednak narzucić z zewnątrz. Działacze kulturalni powinni:

 •  wspólnie przeanalizować obecną sytuację i dokonać jej projekcji w przyszłość,
 • sformułować swoje cele,
 • zidentyfikować organy decyzyjne, do których powinni kierować swoje postulaty,
 • przedstawić konkretne żądania i propozycje,
 • narzucić kampanii ograniczenia czasowe,
 • wykorzystać swoje zasoby i stworzyć mapę strategiczną,
 • rozwijać mechanizmy nadzoru i ewaluacji.

Mobilizacją w zakresie orędownictwa lepiej objąć cały niekomercyjny sektor kulturalny niż osobno poszczególne dziedziny (sztuki sceniczne, wizualne, literaturę, spuściznę kulturalną, film itd.). Brak równości między kulturalnymi organizacjami pozarządowymi a państwowymi instytucjami kulturalnymi (dotowanymi corocznie niezależnie od efektów ich pracy) sprawia, że trudno wyobrazić sobie włączenie jednych i drugich w jedną wspólną strategię orędowniczą.

Kulturalne instytucje rządowe są przeważnie nastawione defensywnie i dążą do zachowania swojego statusu, podczas gdy ich pozarządowe odpowiedniki mają powody, by postulować daleko idące reformy i tym samym odgrywać pionierską rolę w budowaniu strategii orędowniczej.

Organizacje, które podejmą pierwsze kroki w tym kierunku mogą liczyć na wsparcie europejskiego świata kultury (szczególnie istniejących organizacji orędowniczych). Mają szanse wnieść swój wkład w niedawno zapoczątkowaną kampanię „We Are More” zorganizowaną przez Culture Action Europe, jednocześnie ucząc się i integrując narodowy i europejski wymiar orędownictwa.

Tłumaczył Jakub Banasiak

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

TAGI: Dragan Klaić, orędownictwo, lobbing, NGO, warsztaty

 1. HJMdEQeBMASSPQ2011-09-15 23:38:07

  I can't blieeve you're not playing with me--that was so helpful.

 2. buy cheap oem software2012-02-12 06:39:34

  gkt05y Not bad post, leave it at my bookmarks!....

 3. OlOKcriMmsd2012-04-08 00:39:49

  Dramat kiczu i pomieszania stylf3w taka disizaj jest rzeczywistość wielu polskich miast. Nie ominęła też Kołobrzegu.Kołobrzeg miasto portowe o pięknej historii i specyficznym klimacie.Chodzi przede wszystkim o to, by miało ono swoją charakterystyczną tożsamość.Nowoczesna i wielofunkcyjna doprawiona miejscową tradycją i kulturą wraz z komfortem mieszkania to jest dobra i przyszłościowa architektura miasta transparentna architektura. Tylko jak sprostać wyzwaniom i pogodzić interesy wielu stron? Mam na myśli także wygodne życie mieszkańcf3w kontra turyści i kuracjusze. Niełatwo pogodzić możliwości to, co wartościowe w polskiej tradycji z infrastrukturą oraz otwartością na innowacje i nowoczesny design. Tego pogodzenia życzę kołobrzeskim architektom.Nie przesadzaj ble ble@ Kołobrzeska nowa starf3wka jest przepiękna, ładnie utrzymana, czysta, w miarę nowoczesna i ładnie wkomponowana . .Efekt jest urzekający: nowe domy nie są wcale rekonstrukcją dawnych (jak np. w Warszawie), lecz tylko subtelnie nawiązują do minionych epok.

 4. 2012-04-08 00:39:52

 5. 2012-04-08 06:09:32

 6. 2012-04-08 08:14:21

 7. 2012-04-08 10:48:22

 8. 2012-04-09 17:06:22

 9. 2012-04-11 02:34:27

 10. 2012-04-11 06:07:40

 11. IkOqKLUB2012-09-12 06:02:20

  Good post. I be taught sihotmeng more difficult on totally different blogs everyday. It would at all times be stimulating to read content material from different writers and apply a bit of sihotmeng from their store. I’d desire to use some with the content material on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink in your web blog. Thanks for sharing.

 12. 2012-09-12 06:02:25

 13. 2012-09-12 23:30:40

 14. 2012-09-13 07:33:41

 15. 2012-09-13 20:55:41

 16. 2012-09-16 16:18:42

 17. dLKmVGigpYsPPf2012-10-12 03:05:08

  1. Wyrażenie „ex-szlachcice” w wierszu Tadeusza Boya Żeleńskiego „Pieśń o ziemi nesazj” oznacza że szlachta z przełomu wiekf3w 19-go i 20-go miała wiele swobody artystycznej oraz autonomię. Życie szlachty było wesołe i rozrywkowe nocą natomiast za dnia cichło. Obecnie życie pisarzy nie jest takie rozrywkowe i barwne jak w tamtych czasach.2. Bohemą nazywane było f3wczesne środowisko artystyczne, gromadzące się w kawiarniach ktf3rego członkowie spędzali czas na wspf3lnych zabawach i tworzeniu, demonstrując pogardę dla konwenansf3w, norm społecznych i materializmu.3. Mikołaj Kopernik odkrył i przedstawił dowody, że to Ziemia i inne planety kręcą się wokf3ł Słońca, a nie tak jak twierdzili inni średniowieczni uczeni, ze planety i Słońce kręcą się wokf3ł Ziemi. Jego teoria nazywana jest teorią heliocentryczną i tym samym obali teorię geocentryczną. Zasługi Kopernika dla rozwoju fizyki polegają jednak nie tyle na wadze jego własnych odkryć i hipotez, co na wadze problemf3w fizycznych, jakie dzieło jego otworzyło dla następnych pokoleń astronomf3w i fizykf3w.Hugo Kołłątaj .Położył wielkie zasługi w przygotowywaniu i ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja, wcześniej zaś zorganizował manifestację mieszczan w sali sejmowej i na placu Zamkowym. Był zresztą głf3wnym twf3rcą utworzonego 10 V 1791 r. Zgromadzenia Przyjacif3ł Konstytucji Rządowej. Po 3 maja odgrywał jedną z bardziej znaczących rf3l w państwie. Jego zasługi uhonorowano 17 V 1791 r. awansem na podkanclerzego koronnego oraz nagrodzeniem Orderem Orła Białego. W dwa dni pf3źniej podkanclerzy koronny i kanonik katedralny krakowski Hugo Kołłątaj stawił się przed aktami Metryki Koronnej i zeznał, że przystąpił do konfederacji sejmowej zawiązanej dnia 7 X 1788 r., co zostało oblatowane w aktach grodzkich warszawskich 9 października oraz zadeklarował poparcie i podporządkowanie się założeniom Ustawy Rządowej (Konstytucji 3 Maja). Swe zeznanie własnoręcznie podpisał. Uwagę zwraca jedynie fakt, iż wypis z Metryki Koronnej owego zeznania podpisał jako podkanclerzy i niejako opiekun tych akt, sam zeznający.Lech Wałęsa – laureat pokojowej nagrody Nobla, zasłużył się w obaleniu komunizmu w Polsce i NRD, międzynarodowy autorytet Polaka na świecie, inicjator obrad okrągłego stołu, w wyniku ktf3rych „Solidarność” zostaje ponownie zalegalizowana, a czwartego czerwca przeprowadzono wybory parlamentarne, ktf3re doprowadziły do powstania pierwszego niekomunistycznego rządu po II wojnie światowej. Poza tym nastąpiło zniesienie cenzury, centralistycznej gospodarki, powstały pierwsze zręby instytucji demokratycznych zapoczątkowano trudną, ale konieczną reformę państwa i gospodarki. Lech Wałęsa w czasie swojej prezydentury zgodnie z uprawnieniami konstytucyjnymi skutecznie bronił bezpieczeństwa wewnętrznego reprezentował wraz z ministrami Skubiszewskim, Olechowskim i Bartoszewskim nasz kraj poza jego granicami, dążąc do przyjęcia Polski do NATO i Unii Europejskiej.Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) wybitny fizyk i chemik polski. Mieszkała i pracowała we Francji. Jako pierwsza kobieta w historii była profesorem Sorbony. Wraz z mężem Piotrem Curie w 1898 r. odkryła pierwiastki: polon i rad. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Nobla: w 1903 r. z fizyki (wraz z mężem) za badania w dziedzinie promieniotwf3rczości naturalnej, w 1911 r. z chemii za wydzielenie czystego radu. W roku 1995 Maria Skłodowska-Curie została pierwszą kobietą pochowaną pod kopułą paryskiego Panteonu w uznaniu jej zasług.Jan Paweł II Polacy mają co zawdzięczać Janowi Pawłowi II, do jego zasług zaliczają przede wszystkim wyzwolenie Polski , podkreślając przy tym znaczący wpływ papieża na przemiany ustrojowe w kraju, niepodległość oraz uniezależnienie się od Związku Radzieckiego , a także na integrację Polski z Unią Europejską oraz przystąpienie naszego kraju do NATO . Rodacy zawdzięczają papieżowi poprawę wizerunku Polski i jej obywateli w świecie. Jan Paweł II był godnym reprezentantem naszego kraju na arenie międzynarodowej dzięki niemu wiele krajf3w w ogf3le usłyszało o Polsce. Wpajał zasady etyczne oraz uczył, jak żyć, przyczyniając się jednocześnie do odnowy moralnej narodu , był najwyższym autorytetem moralnym i przywf3dcą duchowym , uczył szacunku, tolerancji, zrozumienia i zaufania do innych ludzi , a także uwrażliwiał na los pokrzywdzonych i potrzebujących. Polacy zawdzięczają papieżowi coś szczegf3lnego udział w obalaniu komunizmu, zjednoczenia i społecznego pojednania Polakf3w, zbliżenie między rf3żnymi wyznaniami, religiami, narodami oraz dbałość o pokf3j na świecie , budowanie więzi z młodzieżą , opiekę nad Polską i Polakami, umocnienie pozycji Polski w świecie.Michał Kalecki jeden z najwybitniejszych ekonomistf3w polskich, Zajmował się głf3wnie problematyką wzrostu gospodarczego. Na trzy lata przed J.M. Keynesem opublikował pracę Prf3ba teorii koniunktury (1933), w ktf3rej podjął kwestię wpływu popytu globalnego na rozmiary i strukturę dochodu narodowego, wskazując na decydującą rolę inwestycji. W czasie wojny badał i opisywał zjawiska gospodarki wojennej Wielkiej Brytanii. Po wojnie światowym uznaniem cieszyła się praca Kaleckiego Teoria dynamiki gospodarczej (1954), stanowiąca syntezę jego badań nad procesami wzrostu gospodarki rynkowej. W pracy Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej (1963) zajął się istotą i determinantami wzrostu i rozwoju gospodarki planowej. Niemałe były także jego zasługi w dziedzinie metodologii planowania perspektywicznego, rachunku efektywności inwestycji i statystyki.Aleksander Wolszczan We wrześniu 1990 roku dokonał jednego z największych odkryć w historii Astronomii. Za pomocą radioteleskopu w Arecibo, ktf3ry mieści się na terenie Portoryko, odkrył pierwsze 3 planety krążące poza naszym Układem Słonecznym. Odkrycie zostało oficjalnie zaprezentowane na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w Atlancie w styczniu 1992 roku, oraz opublikowane w czasopiśmie „Nature dnia 9 stycznia 1992 roku. 11 listopada 1997 roku, za wybitne zasługi dla nauki polskiej, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W lutym 2005 roku na konferencji w Aspen w Kolorado ogłosił, że odkrył jeszcze czwartą planetę w tym układzie. Dwa lata pf3źniej, wraz z grupą Polskich astronomf3w, dokonał kolejnego odkrycia.Marian Smoluchowski Wyjaśnił zjawisko błękitu nieba (niebieski kolor nieba), badał zjawiska cieplne w gazach i ciałach sypkich, sformułował teorię ruchf3w Browna, a także statystyczną interpretację II zasady termodynamiki (termodynamiki zasady). Autor prac z dziedziny geofizyki i geologii oraz chemii fizycznej.Stanisław Ulam wspf3łtwf3rca amerykańskiej bomby wodorowej (zwanej pf3źniej w skrf3cie bombą H), ktf3rą zdetonowano po raz pierwszy na Pacyfiku niemal dokładnie 50 lat temu.Jan Matejko malarz, rysownik związany z Krakowem, najwybitniejszy reprezentant nurtu historyzmu w malarstwie polskim. Jeden z najwyżej cenionych malarzy w historii sztuki polskiej, twf3rca narodowej szkoły malarstwa historycznego, ktf3re miało spełnić szczegf3lną rolę w państwie pozbawionym suwerenności politycznej w wyniku traktatf3w rozbiorowych z lat 1772-1795. Ukazując dawną wielkość Rzeczypospolitej i chwałę jej oręża, Matejko pragnął kształtować serca i umysły Polakf3w, wskrzesić wiarę w odrodzenie niepodległej ojczyzny. Jako pierwszy nadał tak wysoką rangę malarstwu historycznemu, zafascynował nim szerokie rzesze społeczeństwa, zamanifestował na arenie międzynarodowej odrębny charakter i wysoki poziom artystyczny sztuki polskiej, zdobywając najwyższe wyrf3żnienia na wystawach w Paryżu, Wiedniu czy Berlinie. Jako członek wielu prestiżowych Akademii i Instytutf3w Sztuki stanął w szeregu najwybitniejszych malarzy europejskich drugiej połowy XIX w.Stanisław Staszic Założenie Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego, przyczyniając się do pomocy chłopom i staje się prekursorem spf3łdzielczości w Polsce, doprowadził do wielu zmian w polskim sejmie, wspf3łorganizator szkoły uniwersyteckiej w Warszawie w roku 1816 oraz Akademii Gf3rniczej w Katowicach, ma zasługi w rozwoju przemysłu i geologii, przygotował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, odkrył złoża węgla kamiennego na terenie Dąbrowy Gf3rniczej i wydał decyzję o budowie kopalni węgla kamiennego w tym miejscu, powstało dzięki niemu wiele ośrodkf3w przemysłowych, z pierwszą w Krf3lestwie Polskim hucie cynku.Ksawery Drucki-Lubecki wprowadził politykę oszczędnościową, egzekwował zaległości podatkowe, zlikwidował deficyt budżetowy, założył Towarzystwo Kredytowe Ziemskiego i Bank Polski, doprowadził do zniesienia bariery celnej między Krf3lestwem Polskim i Rosją, wprowadził przywozowe cła na granicy z Niemcami.4. Konrad Adenauer – Niemiecki prawnik, polityk, działacz chrześcijańsko-demokratyczny. Od 1906 członek Partii Centrum. W okresie międzywojennym prezydent Pruskiej Izby Panf3w, przewodniczący Pruskiej Rady Państwa, nadburmistrz Kolonii. 1933 zwolniony ze stanowisk przez władze hitlerowskie. W związku z zamachem na Hitlera powtf3rnie uwięziony. Po wkroczeniu aliantf3w do Kolonii ponownie objął urząd nadburmistrza. Odegrał wybitną rolę w procesach integracji europejskiej, przyczyniając się do powstania EWG i Euratomu, wprowadził Niemcy do EWWiS oraz Rady Europy, zaliczany do tzw. Ojcf3w Europy. Dążył do budowy ustroju opartego na zasadach demokracji parlamentarnej. Prowadził politykę denazyfikacji oraz remilitaryzacji Niemiec, a także nieuznawania NRD i granicy na Odrze i Nysie. Odegrał ogromną rolę przy wprowadzeniu RFN do zachodnich struktur politycznych i wojskowych NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej. Doprowadził do zbliżenia z Francją (1954 porozumienie w sprawie obszaru Saary, 1963 Traktat elizejski).Władysław Gomułka sekretarz generalny Polskiej Partii Robotniczej oraz I sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, znany też pod pseudonimem Wiesław , był aktywnym działaczem partyjnym, należał do grona wspf3łzałożycieli Polskiej Partii Robotniczej, był pierwszym sekretarzem PZPR i czołowym działaczem ruchu robotniczego w Polsce.Jf3zef Piłsudski – pierwszy Marszałek Polski, bierze udział w tworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej, pod pseudonimem Wiktor redaguje i drukuje pismo PPS-u Robotnik , utworzył Pierwszą Kompanię Kadrową, I Brygadę, Polską Organizację Wojskową, Jf3zef Piłsudski został szefem Departamentu Wojskowego Tymczasowej Rady Stanu, 22 listopada 1918 roku Jf3zef Piłsudski otrzymał tytuł Tymczasowego Naczelnika Państwa. Z kolei wybrany 26 stycznia 1919 roku Sejm Ustawodawczy powierzył Jf3zefowi Piłsudskiemu funkcję Naczelnika Państwa do czasu uchwalenia konstytucji.Jan Paweł II Polacy mają co zawdzięczać Janowi Pawłowi II, do jego zasług zaliczają przede wszystkim wyzwolenie Polski , podkreślając przy tym znaczący wpływ papieża na przemiany ustrojowe w kraju, niepodległość oraz uniezależnienie się od Związku Radzieckiego , a także na integrację Polski z Unią Europejską oraz przystąpienie naszego kraju do NATO . Rodacy zawdzięczają papieżowi poprawę wizerunku Polski i jej obywateli w świecie. Jan Paweł II był godnym reprezentantem naszego kraju na arenie międzynarodowej dzięki niemu wiele krajf3w w ogf3le usłyszało o Polsce. Wpajał zasady etyczne oraz uczył, jak żyć, przyczyniając się jednocześnie do odnowy moralnej narodu , był najwyższym autorytetem moralnym i przywf3dcą duchowym , uczył szacunku, tolerancji, zrozumienia i zaufania do innych ludzi , a także uwrażliwiał na los pokrzywdzonych i potrzebujących. Polacy zawdzięczają papieżowi coś szczegf3lnego udział w obalaniu komunizmu, zjednoczenia i społecznego pojednania Polakf3w, zbliżenie między rf3żnymi wyznaniami, religiami, narodami oraz dbałość o pokf3j na świecie , budowanie więzi z młodzieżą , opiekę nad Polską i Polakami, umocnienie pozycji Polski w świecie.Jan III Sobieski – krf3l Polski od 1674 roku, dowodził wojskami polskimi pod Podhajcami i Chocimiem. Poprzez zawarcie w Jaworowie tajnego przymierza z Francją chciał uzyskać sojusznika do walki z Brandenburgią o Prusy Wschodnie i Austrią o Śląsk. Plany krf3lewskie po części tylko pokrzyżowały walki z Turcją, ktf3re zakończyły się bitwą i traktatem pokojowym w Żf3rawnie. Przeciwko planom Jana III Sobieskiego wystąpiła grupa magnatf3w, pozostająca pod wpływami Brandenburgii i Austrii oraz Stolica Apostolska. Pod naciskiem tych sił krf3l zawarł polsko-austriackie przymierze zaczepno-odporne, ktf3re przyniosło zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem oraz zobowiązywało krf3la, jako sygnatariusza Ligi Katolickiej, do kontynuowania wojny z Turcją. Efektem tego były dwie nieudane wyprawy przeciwko zhołdowanej przez Turkf3w Mołdawii. Sobieski zawarł z Rosją pokf3j wieczysty. Należał do najwybitniejszych wodzf3w Rzeczypospolitej. Mecenas kultury i sztuki.5. „Hierarchiczna struktura społeczna” oznacza podział społeczeństwa na klasy. Każdy człowiek zajmuje w niej inne miejsce i wykonuje inną pracę na rzecz społeczności. Ważną częścią struktury jest jej historyczna ciągłość oraz o tradycja, ktf3ra w społeczeństwie winna być kultywowana i przekazywana kolejnym pokoleniom np.: syn rolnika powinien być rolnikiem a nie prawnikiem.„Wysoki poziom urbanizacji” charakterystyczny jest dla krajf3w wysokorozwiniętych np.: kraje Europy Zachodniej, USA. Kanada, Australia, Japonia. Charakteryzują się one przestrzennym rozwojem miast oraz zmianą stylu życia na miejski.6. Cechy społeczności prymitywnej: scentralizowanie władzy przekonanie o naturze innych jako z gf3ry złej i przeświadczenie o konieczności kontrolowania tej natury przekonanie o wyższości jednych istot nad innymi przekonanie o naturalności dominacji i eliminacji jednych jednostek lub gatunkf3w przez inne uznanie aktf3w nacisku, manipulacji i pozbawiania życia, jako środkf3w niezbędnych do przeżycia lub jako sposobu rozwiązywania problemf3w rywalizacja płci7. kultura w ujęciu szerszym – rozumie się zwykle to wszystko, co zostało wytworzone przez człowieka. Zasadniczym elementem kultury są wartości. Przyjmuje się, że bez wspf3lnego dążenia do pewnych wartości nie może istnieć żadna grupa społeczna i szersza zbiorowość. Społeczeństwo i kultura nie mogą być utożsamiane. Przez kulturę rozumie się niekiedy „całość stylf3w życia rozmaitych grup ludzkich, stosunkf3w w tych grupach i postaw ich członkf3w, a także uznawane przez nie wartości, przekonania, normy i sposoby poznawania świata”kultura w ujęciu węższym kultura rozumiana jest jako kultura ducha (cultura animi). W jej zakres wchodzą m.in. takie dziedziny, jak filozofia, religia, nauka, sztuka. Proces komunikowania, będący immanentną częścią każdej z tych dziedzin, zakłada umiejętność posługiwania się znakami oraz symbolami.„Pałac Kultury i Nauki” – ujęcie szersze„Ministerstwo Kultury” – ujecie węższe Instytut Kultury Materialnej PAN – ujęcie szersze budownictwo Biskupina należy do kultury łużyckiej – ujęcie węższe8. Nie ma cywilizacji bez kultury natomiast istnieją kultury na poziomie niższym niż cywilizacja.9. kultura materialna: wszelkie wytwory człowieka: obraz, rzeźba, maszynykultura duchowa: malarstwo, muzyka, sztuka kulinarnaKultura materialna służy zaspokojeniu energii, natomiast kultura duchowa służy zaspokajaniu informacji.10. akty twf3rcze – obraz, symfonia, rzeźbaakty instynktowne – tradycja, religia, podaniaakty rutynowe – modlitwa, kulinaria, poglądy11. Nowela ktf3rą ułożyła w głowie Ewa nie przekazana nikomu w mowie ani w piśmie nie jest wytworem kultury. Dopiero po powrocie z bezludnej wyspy, jeśli opowie ją komuś bądź spisze stanie się to wytworem kultury.12. a – jedzenie, ubrania, łf3żkob – silniki, maszyny, brońc – malarstwo (obraz), sztuka kulinarna (kanapka), muzyka (płyta CD)d – radio, prasa, telewizor13. Moim zdaniem totemy i talizmany należą do kultury, są wytworem człowieka oraz przedmiotem wierzeń. Totem należy do kultury materialnej natomiast talizman do kultury duchowej.14. Both definitions have something in common. Namely, in both cases mentioned is that the creation of material culture to satisfy human needs for example: medicine or clothes.15. material culture: clothing, food, advertisingspiritual culture: the art of cooking, the patterns of behavior, slavery

 18. 2012-10-12 03:05:10

 19. 2012-10-12 10:23:11

 20. 2012-10-12 21:31:07

 21. 2012-10-14 17:17:24

 22. 2012-10-15 04:21:03

 23. 2013-02-24 12:04:35

 24. buy discount viagra2013-03-03 00:41:14

  AtDErz wow, awesome blog article.Really looking forward to read more.

 25. 2013-03-03 00:41:16

 26. amazing site2013-03-03 03:56:28

  31YvBn I loved your blog post.Really thank you! Fantastic.

 27. 2013-03-03 03:56:31

 28. buy discount viagra2013-03-03 11:15:20

  UKytd8 Great article post.Thanks Again. Want more.

 29. 2013-03-03 11:15:24

 30. bookmaring service2013-03-13 15:51:35

  o7SWir Really enjoyed this blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 31. 2013-03-13 15:51:39

 32. bookmaring service2013-03-13 18:39:24

  NvvLrx Major thankies for the blog post. Will read on...

 33. 2013-03-13 18:39:26

 34. bookmarks2013-03-13 23:48:50

  bvDUpw Fantastic article.Much thanks again. Keep writing.

 35. 2013-03-13 23:48:54

 36. what is ciprofloxacin2013-03-15 17:34:11

  Very neat blog.Really looking forward to read more.

 37. ciprofloxacin side effects2013-03-15 17:50:22

  Looking forward to reading more. Great article post.Really thank you! Want more.

 38. generic viagra without a prescription2013-03-15 19:12:35

  I cannot thank you enough for the blog post.Thanks Again. Really Great.

 39. generic viagra without a prescription2013-03-15 19:28:44

  Fantastic article post.Much thanks again. Fantastic.

 40. generic cialis online2013-03-15 20:51:25

  I appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Great.

 41. generic cialis online2013-03-15 21:08:03

  I really like and appreciate your article post.Thanks Again. Keep writing.

 42. Buy Levitra2013-03-15 22:30:54

  Great blog post. Great.

 43. Buy Levitra uk2013-03-15 22:47:32

  Im grateful for the post.Thanks Again. Want more.

 44. 2013-03-23 01:27:57

 45. Social bookmarks2013-04-19 23:03:43

  SxdEoN Major thankies for the post.Really thank you! Really Great.

 46. 2013-04-19 23:03:45

 47. 2013-04-22 14:07:27

 48. digital camera guide2013-05-14 01:27:20

  P8Ak8k Im grateful for the blog post.Really thank you! Will read on...

 49. 2013-05-14 01:27:23

 50. 2013-05-19 22:22:36

 51. good seo2013-05-25 15:05:45

  t6yEmW I really like and appreciate your article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 52. 2013-05-25 15:05:53

 53. seo service2013-05-28 07:35:22

  5OAOCT Hey, thanks for the post. Will read on...

 54. 2013-05-28 07:35:24

 55. 2013-06-16 23:18:25

 56. cheap social bookmarks2013-06-19 19:21:38

  1aPKjj Awesome blog.Thanks Again. Really Cool.

 57. 2013-06-19 19:21:41

 58. great service2013-07-04 16:37:29

  kIf1zH I really liked your blog post.Thanks Again. Really Great.

 59. 2013-07-04 16:37:31

 60. Lilian2013-07-13 21:31:48

  I love it when folks come together and share thoughts. Great blog, keep
  it up!

 61. 2013-07-19 09:42:42

 62. MGGQYWEXhxGQaC2013-07-24 18:22:26

  wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 63. best news on earth2013-07-26 15:12:28

  StKlCG Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Really looking forward to read more.

 64. 2013-07-26 15:12:30

 65. news2013-08-02 18:00:35

  nLYS1R Really enjoyed this article.Thanks Again. Awesome.

 66. 2013-08-02 18:00:37

 67. awesome links for you2013-08-19 14:48:51

  PV6xYe Thanks again for the blog post. Great.

 68. 2013-08-19 14:48:53

 69. awesome links for you2013-08-20 00:23:38

  Ul0ztu This is one awesome post.Really thank you! Much obliged.

 70. 2013-08-20 00:23:40

 71. good seo guys2013-09-04 02:13:21

  ZcCwnf I cannot thank you enough for the article post.Much thanks again. Really Cool.

 72. 2013-09-04 02:13:24

 73. link building2013-09-06 22:42:40

  Wz9ZVF Really informative post. Much obliged.

 74. 2013-09-06 22:42:42

 75. seo service2013-09-08 00:07:47

  XmXWDk Thanks so much for the article.Really thank you! Keep writing.

 76. 2013-09-08 00:07:49

 77. make money online2013-09-12 01:51:06

  nvQJkw Muchos Gracias for your article post.Thanks Again. Really Great.

 78. 2013-09-12 01:51:08

 79. make money online2013-09-12 02:48:07

  SqAech Fantastic blog article.Thanks Again. Much obliged.

 80. 2013-09-12 02:48:09

 81. make money online2013-09-13 04:26:19

  aZ1duh Great, thanks for sharing this blog.Much thanks again. Cool.

 82. 2013-09-13 04:26:21

 83. online business2013-09-13 17:53:24

  x2iHiE Thank you for your blog post.Much thanks again. Fantastic.

 84. 2013-09-13 17:53:26

 85. awesome link building2013-09-24 21:14:45

  1H1YKe Very neat post.Thanks Again. Really Cool.

 86. 2013-09-24 21:14:49

 87. best link build2013-10-15 21:46:32

  p132Fw I am so grateful for your article post.Much thanks again. Much obliged.

 88. 2013-10-15 21:46:34

 89. link building team2013-10-16 02:50:07

  75KnZG I really like and appreciate your article.Thanks Again. Keep writing.

 90. 2013-10-16 02:50:09

 91. best link build2013-10-16 03:23:01

  KjQqnQ Major thanks for the blog post.Much thanks again. Much obliged.

 92. 2013-10-16 03:23:04

 93. take a look at it!2013-10-24 08:41:35

  LycDST Thanks again for the blog. Will read on...

 94. 2013-10-24 08:41:37

 95. smashing top seo2013-10-26 06:43:17

  ZiHNFP Looking forward to reading more. Great article.Much thanks again. Much obliged.

 96. 2013-10-26 06:43:20

 97. link building2013-11-01 04:58:53

  bNzMOg I cannot thank you enough for the blog post.Thanks Again. Great.

 98. 2013-11-01 04:58:55

 99. watch this pls2013-11-18 06:29:54

  cCD4Gf Awesome blog.Thanks Again. Awesome.

 100. 2013-11-18 06:30:35

 101. click here2013-11-18 18:48:16

  KKdcmp Fantastic blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 102. 2013-11-18 18:48:18

 103. you want this now2013-12-14 22:50:01

  p4TxxA I loved your article post. Awesome.

 104. 2013-12-14 22:50:03

 105. check it out2014-01-07 17:12:47

  Xio5pa Looking forward to reading more. Great article.Much thanks again. Great.

 106. 2014-01-07 17:12:49

 107. 2014-01-19 07:27:00

 108. 2014-02-24 16:04:47

 109. awesome things!2014-02-28 16:35:18

  pk4FDG Major thankies for the blog article. Will read on...

 110. 2014-02-28 16:35:20

 111. 2014-03-06 06:14:46

 112. seo for cheap2014-03-22 11:19:58

  5YaNjD I loved your article. Really Great.

 113. 2014-03-22 11:20:00

 114. seo for cheap2014-04-01 12:30:04

  jce5vS Fantastic article.Thanks Again. Really Great.

 115. 2014-04-01 12:30:06

 116. awesome things!2014-04-19 01:46:20

  exVfcp Really informative article post.Really looking forward to read more. Cool.

 117. 2014-04-19 01:46:22

 118. 2014-05-02 18:24:52

 119. check it out2014-05-12 00:37:19

  tdqGQW Great, thanks for sharing this article post.Really thank you!

 120. 2014-05-12 00:37:21

 121. check it out2014-05-12 08:06:03

  hW3q5U Major thanks for the article.Really thank you! Keep writing.

 122. 2014-05-12 08:06:05

 123. 2014-05-20 21:02:26

 124. 2014-05-21 11:32:54

 125. 2014-05-23 23:43:26

 126. King2014-06-03 05:33:21

  Poszczególnych kruszców: złota a więcej krajów, staje się aczkolwiek uległa
  do abstrakcyjnego myślenia. Dimagrire efficacemente.
  Rolę organów interwencyjnych państwach, przedawanie. polszczyzna złota
  natomiast srebrzysty, w pobliżu czym słusznie jest to
  na to samo bezwartością. Na razie jest przedawanie.
  polsce jest w wyższym stopniu znacza różnicę między cenami, jaka nie wygodniejsza formułuje się uczestnikami rzeczywiście zwane ze szlachetnych kruszców: złocisty ma odcień srebrny, przede wszystkich polaków sfera zainteresowań w zasadzie owo
  od chwili wieków będzie everyman kraj zaczął posiadają duet odmienne dewizy.

  Każdy krajów, staje się jej częścią byłoby niekorzystne dla jego wyjaśnie na płatnością.
  Na razie jest to nul innego, podczas gdy rynek znak pieniężny euro zmieni.

 127. seo cheap2014-06-04 15:44:12

  upDuL3 I really like and appreciate your blog post.Much thanks again. Cool.

 128. 2014-06-04 15:44:14

 129. cheap seo services2014-06-17 19:11:19

  Lyq8df I truly appreciate this blog. Really Cool.

 130. 2014-06-17 19:11:21

 131. cheap seo services2014-06-19 10:14:41

  RDX495 I am so grateful for your blog article.Really thank you!

 132. 2014-06-19 10:14:43

 133. awesome seo2014-07-04 10:46:14

  PoX0fo I am so grateful for your blog.Much thanks again. Fantastic.

 134. 2014-07-04 10:46:16

 135. 2014-07-20 15:02:00

 136. 2014-07-29 12:57:02

 137. crorkz matz2014-08-01 21:21:08

  EP3qPe I really enjoy the blog.Thanks Again. Great.

 138. 2014-08-01 21:21:10

 139. crorkz2014-08-03 21:20:22

  ASc39c Thank you for your article.Much thanks again.

 140. 2014-08-03 21:20:24

 141. crorkz matz2014-08-03 21:38:43

  OOtU69 Really enjoyed this blog post.Really thank you! Awesome.

 142. 2014-08-03 21:38:46

 143. crorkz matz2014-08-04 22:55:56

  QvNrGa Wow, great blog.Really looking forward to read more.

 144. 2014-08-04 22:55:59

 145. crorkz2014-08-04 23:16:25

  S7WsVz Very good blog post.Really thank you! Will read on...

 146. 2014-08-04 23:16:28

 147. 2014-10-15 12:57:37

 148. 2015-07-13 23:10:22

 149. 2015-07-14 07:31:54

 150. 2015-07-16 01:55:30

 151. 2015-07-29 19:42:21

 152. 2015-08-05 10:46:15

 153. 2015-08-09 18:58:04

 154. 2015-09-26 11:06:46

 155. 2016-01-08 02:31:10

 156. 2016-02-04 00:09:53

 157. 2016-04-12 04:33:38

 158. 2016-05-20 23:02:11

 159. 2016-08-06 04:36:10

 160. 2016-08-10 22:02:02

 161. 2016-08-17 16:22:21

 162. 2016-08-24 07:29:12

 163. 2016-10-01 00:54:34

 164. 2016-10-18 22:05:20

 165. 2016-10-28 01:54:37

 166. 2016-11-15 13:31:46

 167. 2016-12-11 17:41:50

 168. 2016-12-28 13:41:49

 169. 2017-01-01 12:28:09

 170. 2017-01-22 04:10:23

 171. 2017-02-10 13:09:58

 172. 2017-02-23 07:54:44

 173. 2017-02-25 20:44:16

 174. 2017-03-04 02:59:27

 175. 2017-07-10 15:03:18

 176. 2017-07-27 11:30:30

 177. 2017-08-25 13:26:57

 178. 2017-09-08 23:31:51

 179. Waldo2018-01-03 06:45:35

  payday loans online no credit check
  payday loans bad credit
  payday loans bad credit
  payday loans online

 180. prony bony2018-05-31 01:11:35

  QVa7KE Keep in the excellent function, I read few articles on this website along with I conceive your web blog is incredibly interesting and contains got companies of fantastic info.

 181. 2018-05-31 01:11:37

 182. 2018-09-12 15:28:39

 183. 2018-12-10 08:44:02

 184. 2018-12-10 15:16:12