wolna strefa / strefa NGO

Kształtowanie się sieci współpracy kulturalnej w Europie:
wyzwania i trendy

AAA

Jean-Pierre Deru

Istnienie sieci współpracy wśród organizatorów kultury to zjawisko znane od niepamiętnych czasów. Zawsze i wszędzie stanowiło ono mocną stronę świata kultury. Z kolei organizowanie sieci obdarzonych określoną strukturą na poziomie europejskim nie ma już tak długiej historii. Najstarsza i nadal aktywna sieć to bezsprzecznie Trans Europe Halles.

Warto zastanowić się nad przyczynami jej powstania. Otóż utworzyli ją organizatorzy kultury z kilku krajów Europy Zachodniej, którym udało się ocalić pewne miejsca, symboliczne i należące do dziedzictwa kulturalnego, a zagrożone likwidacją, ponieważ planowano zastąpić je parkingami i centrami handlowymi. Były to słynne „ugory”, które artyści i organizatorzy kultury tak chętnie sobie przywłaszczają.

Zjawisko Trans Europe Halles pokazało, że nawet całkowicie odizolowani w swoim mieście czy kraju działacze potrafili wygrywać trudne batalie, jeżeli mogli liczyć na wsparcie i solidarność kolegów – tych lokalnych, ale także i przede wszystkim tych z zagranicy.

Kultura to sektor podatny na zagrożenia, niezbyt przebojowy politycznie i w większości przypadków niedofinansowany. Nieraz mieliśmy okazję się przekonać, że wsparcie międzynarodowe czyni bardziej widocznym, przez co może odegrać zasadniczą rolę w razie problemów oraz pomóc w akceptacji projektów. Chodzi tu nie tylko o to, żeby osoby zamierzające zrealizować jakiś projekt zaistniały w oczach decydentów, ale też o to, by wyrwały się ze spirali izolacji i pozbyły poczucia bezsilności.

Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem porównywalnym do capoeiry, tańca czarnych niewolników z Brazylii, w którym słabsi tancerze uzyskują przewagę dzięki wykorzystaniu masy i siły tych mocniejszych, odwracając w ten sposób układ sił.

Niestety, organizatorów kultury zbyt często spycha się (tudzież sami się spychają) do pozycji petentów, o ile nie żebraków. Tymczasem nawet jeżeli rola artystów i działaczy kulturalnych nie cieszy się należytym uznaniem, nie odejmuje to jej ważności, zarówno na poziomie symbolicznym i znaczeniowym, jak i w zakresie wpływu na rozwój i gospodarkę. Aby przekonać do tego sceptyków, wystarczyłoby zapoznać ich z tematyką Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji.

Każdy taki (uroczyście obchodzony) rok co prawda trąci – w moim odczuciu – propagandą instytucjonalną, lecz mimo to potrafi czasami rozjaśnić strefy cienia w polityce kulturalnej. Właśnie przy takich okazjach organizatorzy kultury mogą odwrócić bieg rzeczy i doprowadzić do przyjęcia swoich projektów przez tych, którzy chcieliby się nimi posługiwać czy – w najgorszym wypadku – wykorzystywać ich w sposób instrumentalny. Trzeba zatem nauczyć się capoeiry

Sieci współpracy kulturalnej powstawały przez kilkadziesiąt lat, by stać się niezbędnym narzędziem na poziomie unijnym i międzynarodowym. Okazują się one bardziej elastyczne, a poziom motywacji ich członków jest wyższy niż w bardziej tradycyjnych kanałach współpracy kulturalnej.

Na tym etapie warto powiedzieć kilka słów o stosunkach panujących między sieciami z jednej strony, a krajami/regionami i Unią Europejską z drugiej. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że sieci współpracy, z racji swej przynależności do społeczeństwa obywatelskiego, chcą za wszelką cenę utrzymać swobodę wypowiadania się i organizowania. Z kolei państwa, nie mając nad tymi podmiotami żadnej kontroli, darzą je zazwyczaj umiarkowaną sympatią. Co więcej, ich struktura wykracza poza granice państw i ewoluują one w dość swobodny sposób, w przeciwieństwie do administracji.

W Radzie Europy jakieś dziesięć lat temu wyłonił się wybiegający w przyszłość i oparty trochę na myśleniu mitologicznym trend, zgodnie z którym sieci współpracy mogłyby zastąpić politykę kulturalną realizowaną przez administrację regionalną i krajową.

Oczywiście nic takiego nie jest możliwe. Są to dwa bardzo odległe od siebie światy. Do kontaktu między nimi może dochodzić w momencie, kiedy pewni członkowie sieci starają się przekazać oficjalnym instytucjom w swoim kraju jakieś pomysły czy propozycje będące przedmiotem dyskusji w ramach sieci. Zdarza się to rzadko, ale jeżeli już się zdarzy, może być bardzo przydatne.

Z kolei jeśli chodzi o Unię Europejską, sytuacja wygląda inaczej. Logicznie byłoby przyjąć, że sieci współpracy kulturalnej są naturalnymi – i ważnymi – sprzymierzeńcami Unii i jej aspiracji do odgrywania roli w kulturze, które zaczęła zresztą przejawiać dość późno. Niestety interakcje okazują się beznadziejnie słabe, Unia bowiem czuje nieodparty pociąg do instytucji o odpowiedniej wielkości, umocowaniu i środkach. Z tego powodu rzadko bierze pod uwagę sieci współpracy, a jeżeli już to robi, finansuje w ramach wybranych programów jedynie te, które są mocno eksponowane i znane.

Istnieją jednak sieci mogące się pochwalić dużą reprezentatywnością i to one w konkretnych przypadkach potrafią wpłynąć na kształt polityki albo podszepnąć parlamentarzystom europejskim lub wysokim urzędnikom idee, które zostaną przekute na czyny. To właśnie jest przypadek Culture Action Europe, organizacji, która powstała pod nazwą Europejskie Forum Sztuki i Dziedzictwa (ang. EFAH ).

Poza tym, mówiąc o sieciach współpracy, nie należy zapominać, że są one żywymi organizmami, nie zaś instytucjami. Ich cel nie polega na tym, aby przetrwać przez tysiąc lat w niezmienionej formie. Jak powiedział Neil Wallace: „Życie sieci nie zależy od żadnej struktury, ale od chęci, aby współpracować, coś robić i być, a nie mieć”. Zgodnie z jego propozycją, życie sieci współpracy kulturalnej można podzielić na pięć etapów:

 1. Forming: start, początek sieci.
 2. Storming: chaos początków. Po pomysłach następuje pierwsza fala aktywności.
 3. Norming: sieć zaczyna się pokazywać i stabilizować.
 4. Performing: sieć wie, w jakim punkcie się znajduje, jak ma postępować i kim są jej członkowie.
 5. Adjourning: najtrudniejszy i najdelikatniejszy etap: trzeba zdać sobie sprawę z tego, że życie sieci dobiega końca i że należałoby zacząć od nowa, na nowych podstawach, albo zająć się czymś innym.

Część obecnych sieci działa dobrze, inne przeżywają kryzys. Nie zmienia to faktu, że powyższy model trochę się zestarzał i że należałoby popróbować nowych kierunków lub pogłębić te istniejące, aby sieci współpracy nadal odgrywały swą niezwykle ważną i pożyteczną rolę na scenie kulturalnej.

Sieci współpracy kulturalnej napotykają  problemy wielorakiej natury:

1.  Finansowe

Sieci nie korzystają prawie nigdy z finansowania przez władze krajowe, jako że z definicji mają ponadnarodowy charakter. Poza tym krajowe władze polityczne lub regionalne uważają, że nie ma sensu finansować struktur, nad którymi nie mają kontroli. Naturalne źródło finansowania sieci, czyli składki członkowskie, w najlepszym razie pokrywa 20 procent kosztów, choćby zredukowanych do absolutnego minimum. Wreszcie Unia Europejska finansuje zaledwie kilka sieci współpracy kulturalnej, zwłaszcza te największe i najbardziej widoczne.

2.  Zużycie materiału

Trzeba wiedzieć, że energia potrzebna do funkcjonowania i dynamizmu sieci w znacznym stopniu pochodzi z zaangażowania ochotników – tych, którzy ją uruchomili albo rozwinęli. Czasami dopada ich zmęczenie, a trudno im znaleźć zastępów, którzy przejęliby „opiekę nad dzieckiem” i zadbali o jego wzrost. Jego dalsze losy przebiegałyby być może inaczej, niżby to sobie wyobrażali ci ojcowie założyciele i matki założycielki, którzy potrafią niekiedy kurczowo się trzymać marginalnej przecież, jeśli nie czysto symbolicznej władzy.

3.  Strategia

To zasadniczy, a zbyt rzadko wzmiankowany element. Zazwyczaj sieci zaczynają się i budują na fundamencie, jakim są wspólne zainteresowania członków, potrzeba robienia czegoś razem i dzielenia się, a także entuzjazm. Często jednak sieci, nie zawsze świadomie, przekształcają się i zmieniają swoją strategię, kierując się niewłaściwymi motywami (żeby przeżyć finansowo, spełnić wymagania niektórych „członków-konsumentów” itd.). W takich przypadkach ograniczają się nieraz do prostej roli usługodawców, tracąc przy tym duszę – znika ich entuzjazm, znikają interakcje, a przede wszystkim poszukiwanie sensu, a więc i cały dynamizm debat, wzajemnej wymiany, tworzenia perspektyw. W najgorszym razie potrafią nawet popełnić najcięższy grzech: zacząć konkurować z niektórymi spośród swoich członków o podpisanie umów lub o rozpoczęcie projektów, które dostarczą im pieniędzy.

 Nie chodzi o to, aby przynosić gotowe recepty dla wszystkich, przeznaczone do stosowania w każdych okolicznościach. Jest oczywiste, że każda sieć współpracy musi czerpać z własnych doświadczeń, dbać o swoją witalność i znaleźć swoją drogę. Możemy jednak zaproponować pewne kierunki refleksji i działań do przedyskutowania, przy czym nie uważamy ich za kompletne albo jedynie słuszne.

Naszym zdaniem sieci współpracy kulturalnej powinny:

– sprofesjonalizować się, zwłaszcza po to, aby korzystać z finansowania i zarządzać złożonymi programami. Nie powinno to się odbywać ze szkodą dla ich członków – jako że to oni odgrywają kluczową rolę – ani dla ich pasji kulturalnej, bo bez tych dwóch elementów zamienią się w zwykłe biura doradczo-usługowe;

– w niektórych przypadkach dążyć do funkcjonowania zgodnie z logiką platformy współpracy. Byłaby to odpowiedź na coraz pilniejsze potrzeby niektórych organizatorów kultury, którzy chcieliby współpracować z innymi krajami/regionami, lecz odczuwają dotkliwy brak punktów odniesienia, narzędzi metodologicznych i kontaktów;

–  wydaje się, że sieci współpracy kulturalnej mają do odegrania rolę strategiczną, którą na razie odgrywają rzadko lub wcale. Chodzi tu o interakcje z polityką kulturalną – krajową, europejską czy też międzynarodową. Funkcję tę można spełniać na różnych poziomach: doradztwa, lobbowania i proponowania.

Tych klika kierunków mogłoby posłużyć za punkt wyjścia debaty o nowym etapie rozwoju sieci współpracy kulturalnej.

Tłumaczenie: Agata Kozak

odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

 1. UldDZzVkibU2012-01-27 23:32:04

  That saves me. Thanks for being so sseinble!

 2. cheap oem software2012-02-12 06:36:07

  5coqMX Sometimes I also see something like this, but earlier I didn`t pay much attention to this!....

 3. buy cheap oem software2012-02-12 08:36:43

  SZR4V8 Thanks:) Cool topic, write more often! You manage with it perfctly:DD

 4. esalerugs promo code2012-02-13 17:02:36

  Sent the first post, but it wasn`t published. I am writing the second. It's me, the African tourist..

 5. cheapoair promo code2012-02-13 17:25:16

  I must admit, the webmaster has written cool..!!

 6. How to get free followers2012-02-13 17:47:52

  Thanks for the article! I hope the author does not mind if I use it for my course work!....

 7. Cherry Hill NJ personal trainer2012-02-13 18:33:11

  Thanks a lot! An extremely interesting comment!!....

 8. RylveZWpt2012-08-04 08:26:55

  Having grown up just across the Savannah from Augusta in South Carolina this is my faoirvte week of the year. Being fortunate enough to go every year since '89, I'm beyond spoiled but I don't take it for granted. The ANGC is the most perfect place on earth. Everything is done the right way even down to how cheap the food is. Sure they could charge $5 for beer and $5 sandwich but they choose not to. My faoirvtes are the egg salad and the ham and cheese on rye washed down with a Masters Light beer. I really enjoy your blog and read it regularly. Ben

 9. 2012-08-04 08:26:57

 10. 2012-08-05 08:11:26

 11. 2012-08-05 13:53:28

 12. 2012-08-06 23:26:06

 13. 2012-08-07 11:56:55

 14. xDUKsUsXemdbWZA2012-10-12 08:08:29

  Microminima, ο τρόπος με τον οποίο κάνει ο καθείς αυτό που κάνει ενδεχομένως να είναι ναρκιστιστικός, ακόμη και το μπλογκιγκ. Ινδικτε, ούτε το ένα ούτε τ' αλλο. Το κείμενο το ποστάρισα αφενός γιατί όπως είπα κάποια απ' αυτά που γράφει έχουν περάσει κι απ' το δικό μυο το μυαλό και αφετέρου γιατί το βρήκα food for thought. Σαφώς η προσέγγισή σου είναι αυτή της απόλυτα ορθής και ψυχρής λογικής. Ισως να μη συμμερίζεσαι έστω στο ελάχιστο αυτά που γράφει η τύπισσα, γιατί όντως δεν είσαι κομμάτι αυτής της γενιάς, που πέρα απ' το "Εγω", ασχολείται πάρα πολύ και με την (ψευτό, τάχαμουδήθεν, ντεμέκ)αυτοψυχανάλυσή της, δηλαδή και πάλι με τον ευατό της, έστω και αντεστραμμένα, για να καταγγείλει αυτή την εσωστρέφεια και την αυτοαναφορικότητα. GoGo, αυτό ακριβώς που λες: Οι περισσότεροι χρήστες του feacbook, δηλαδή και εγώ, το χρησιμοποιούν, ωστόσο διατηρούν μια αφ' υψηλού στάση απέναντι του, του στιλ "τι μαλακία το φεησμπουκ". Είναι κι αυτη μια διέξοδος για το... οτιδήποτε του καθενός. Δήμητρα, εγώ δεν το έσβησα. Η τύπισσα που έγραψε το κείμενο το 'σβησε. Ωστόσο αμα θες, να σου πω, διότι μια φορά τον έσβησα, μετά δεν άντεξα και τον επανεργοποίησα. Γενικά, αυτό που εγώ πιστεύω, κι ίσως το είπα και πιο πανω, αλλα ας το πω ξεκάθαρα, είναι ότι ο ναρκισισμός υπάρχει, όχι μόνο στο feacbook, αλλά και στα άλλα μέσα, όπως τα μπλογκ. Αλλά για αυτόν, δεν ευθύνεται το μέσο απαραίτητα, αλλά ο χρήστης. Και εντέλει αυτό το κείμενο δεν είχε κανέναν άλλο παραλήπτη, στο ζήτημα του ναρκισισμού τουλάχιστον, παρά μόνο εμένα...

 15. 2012-10-12 08:08:32

 16. 2012-10-13 08:08:26

 17. 2012-10-14 06:08:43

 18. SiYTcebADvieOS2012-10-14 06:15:00

  I would love to get one of those visors to go along with my Georgia Volunteer Traditions hat, belt, and koioze. Volunteer Traditions is top notice when it comes to everything including customer service. I ordered a wrong size for Christmas and didn't realize it to a few months later and they sent a replacement first. They've always been a pleasure to do business with. Thanks for the giveaways RCS.

 19. 2012-10-14 06:15:03

 20. 2012-10-14 16:21:00

 21. 2012-10-14 17:57:32

 22. 2012-10-15 14:24:46

 23. 2012-10-16 01:18:44

 24. 2012-10-16 16:19:18

 25. 2012-10-18 18:36:14

 26. 2012-10-19 09:51:19

 27. 2013-02-28 19:39:22

 28. http://1buyviagrahere.com/2013-03-02 23:13:10

  Kl5JMl Thanks for the post.Really looking forward to read more. Great.

 29. 2013-03-02 23:13:13

 30. buy discount viagra online2013-03-03 05:35:44

  Vkss35 Muchos Gracias for your blog article.Thanks Again. Will read on...

 31. 2013-03-03 05:35:47

 32. Cytotec cheap mexican2013-03-05 00:13:52

  Thanks for the article post.Really thank you! Really Cool.

 33. where can i purchase Viagra online2013-03-05 04:59:38

  wow, awesome blog post.Thanks Again. Great.

 34. 24option2013-03-05 18:16:52

  I really enjoy the blog article.Much thanks again. Great.

 35. buy viagra discount2013-03-06 05:24:48

  Muchos Gracias for your blog post.Really thank you!

 36. alternatives to zoloft2013-03-06 06:25:26

  Thank you for your blog post.Really thank you! Great.

 37. order premarin online2013-03-06 06:25:29

  Really enjoyed this blog article. Really Cool.

 38. buy levitra at a discount2013-03-06 19:26:46

  Appreciate you sharing, great blog. Awesome.

 39. buy levitra2013-03-07 00:10:39

  Wow, great blog post. Will read on...

 40. MxqrroDEZovquQ2013-03-08 03:35:05

  Fantastic article.Really looking forward to read more. Will read on...

 41. FiScpZjxWq2013-03-08 14:14:25

  I truly appreciate this post.Really looking forward to read more.

 42. xDfSglbnuaILZSmKL2013-03-09 09:32:43

  I think this is a real great article.Really looking forward to read more. Will read on...

 43. buy viagra2013-03-12 00:29:51

  Fantastic post.Thanks Again. Want more.

 44. buy viagra pills2013-03-12 00:29:53

  Thanks for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 45. OTRROEmMuyLnYbBx2013-03-12 07:48:21

  I really like and appreciate your blog.Much thanks again. Awesome.

 46. www.thetrimmingcompany.com 2013-03-12 22:20:45

  I am so grateful for your post. Keep writing.

 47. IlNWTGrN2013-03-12 22:26:01

  Im thankful for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 48. green tea benefits2013-03-12 23:51:19

  I really liked your blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 49. JqQNSWLXcwuXwkF2013-03-13 00:06:30

  Really enjoyed this article.Really thank you! Great.

 50. buy viagra online2013-03-13 09:36:38

  Im grateful for the article post.Really thank you!

 51. viagra online2013-03-13 09:36:50

  Thanks a lot for the article post.Thanks Again. Will read on...

 52. viagra no prescription2013-03-13 09:36:52

  Awesome post.Really thank you! Will read on...

 53. buy viagra no prescription2013-03-13 12:43:01

  wow, awesome blog post.Thanks Again. Keep writing.

 54. buy viagra online2013-03-13 12:43:03

  Great, thanks for sharing this blog.Really thank you! Really Great.

 55. bookmarks2013-03-13 21:46:43

  fueh3j Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 56. 2013-03-13 21:46:46

 57. bookmarks2013-03-13 22:41:10

  CsYBhK Thanks so much for the post.Much thanks again. Much obliged.

 58. 2013-03-13 22:41:12

 59. social bookmarks2013-03-14 06:17:24

  oDgDc5 I value the article post. Great.

 60. 2013-03-14 06:17:26

 61. vsgnVCDvw2013-03-15 05:58:18

  I am so grateful for your article post.Much thanks again. Fantastic.

 62. bookmarks2013-03-15 15:31:20

  jdDRJm I truly appreciate this article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 63. 2013-03-15 15:31:22

 64. bookmaring service2013-03-15 16:36:50

  UOM5Vz Muchos Gracias for your blog.Much thanks again. Awesome.

 65. 2013-03-15 16:36:52

 66. ciprofloxacin hcl2013-03-15 17:47:51

  Wow, great post.Really looking forward to read more. Will read on...

 67. ciprofloxacin side effects2013-03-15 19:06:45

  Very good blog article.Really thank you! Really Great.

 68. generic viagra without a prescription2013-03-15 19:26:19

  I really liked your blog.Much thanks again. Fantastic.

 69. order generic viagra2013-03-15 20:45:30

  A big thank you for your blog post.Really thank you! Fantastic.

 70. generic cialis no prescription2013-03-15 21:05:20

  Major thanks for the blog article.Thanks Again. Awesome.

 71. cialis online2013-03-15 22:25:04

  Great blog.Really thank you! Really Great.

 72. Buy Levitra uk2013-03-15 22:44:56

  Im grateful for the blog article.Really looking forward to read more. Cool.

 73. 10mg levitra2013-03-16 00:05:30

  I cannot thank you enough for the article post.Much thanks again. Will read on...

 74. Buy Levitra2013-03-16 02:33:48

  I really liked your article post. Much obliged.

 75. generic cialis no prescription2013-03-16 10:57:24

  wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 76. order generic viagra2013-03-16 15:51:31

  Very good article post.Really thank you! Will read on...

 77. cipro2013-03-16 20:44:55

  I loved your article post.Much thanks again.

 78. Social bookmarks2013-04-19 18:37:27

  lzEAot I really liked your blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 79. 2013-04-19 18:37:34

 80. Social bookmarks2013-04-20 14:27:40

  FUNG8O Thank you for your blog.Much thanks again. Really Cool.

 81. 2013-04-20 14:27:43

 82. 2013-04-23 06:31:27

 83. digital slr lenses2013-05-14 20:43:49

  NPADb6 Thanks so much for the blog post.Thanks Again. Fantastic.

 84. 2013-05-14 20:43:52

 85. 2013-05-18 11:50:38

 86. good seo2013-05-25 07:40:43

  jIx5bU This is one awesome post.Really looking forward to read more.

 87. 2013-05-25 07:40:45

 88. good seo2013-05-25 18:44:09

  en0lFQ Thanks-a-mundo for the article.Really looking forward to read more. Great.

 89. 2013-05-25 18:44:11

 90. seo service2013-05-28 01:13:50

  x1HCK4 wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Will read on...

 91. 2013-05-28 01:13:52

 92. 2013-06-15 10:40:17

 93. cheap social bookmarks2013-06-19 13:35:25

  Pxnn1C This is one awesome post. Cool.

 94. 2013-06-19 13:35:28

 95. ensusaway2013-06-20 14:18:49


  It's shocking how many information and news come out on a daily basis.
  zgtryqpdlfudpjobhf/psh, Levitra vs cialis, gTpRYNp, Female free sample viagra, uHnWxgS, How does viagra work, bYRzkUq, Get viagra, KXgogZZ, Viagra online without prescription, WlkocYD, Is daily dose cialis on the tml formulary, uQJZTYT.
  Woah this blog is great i like reading your posts. Keep up the good paintings! You understand, lots of people are searching round for this information, you can aid them greatly.
  I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.

 96. 2013-06-26 00:28:23

 97. 2013-07-04 03:02:27

 98. news and many more2013-07-04 19:30:47

  awKcGJ Very informative blog article.Thanks Again. Will read on...

 99. 2013-07-04 19:30:49

 100. 2013-07-12 02:40:29

 101. ECtVimRTFxvKRP2013-07-24 17:45:35

  Looking forward to reading more. Great post.Much thanks again. Great.

 102. WcfjiIOTopJMHWjLR2013-07-25 20:01:33

  I value the article.Thanks Again. Want more.

 103. news2013-07-26 14:01:14

  NXncCY Im obliged for the post. Will read on...

 104. 2013-07-26 14:01:17

 105. 2013-07-27 11:27:48

 106. 2013-07-27 14:48:16

  What a great photo. Beautiful. I love your pictures. What kind of cermaa are you using. I have lost my favourite one and need to get a new one (and take better care of it) I am lost without it. I do have a back up one but it is not very good. My mam is having an operation next week. It never rains but it pours! Talk to you soon Pam

 107. 2013-07-27 14:48:18

 108. 2013-07-29 19:05:13

  C'est sfbr que Pinterest e0 un effet pervers.Surtout lrsqoue l'on est photographe.Ce qui est e9nervant c'est lrsqoue l'auteur de la photo n'est pas mentionne9. Je me suis rendue compte que je n'allais plus sur certains blogs (Trendy Girl, Trend Now, Cube me, Design Milk) depuis que j'allais sur Pinterest. Cet APM je suis alle9e voir une expo et je me suis aussi rendue compte que je marchais dans la galerie sans m'arreater devant les toiles parce que je suis tellement habitue9e e0 voir une somme conside9rable d' images via Pinterest que je ne me concentre plus. L'image doit avoir un pouvoir imme9diat.

 109. 2013-07-29 19:05:16

 110. 2013-07-30 14:10:32

 111. 2013-07-30 18:59:25

  I wanted to type a brief word so as to say thkans to you for the great suggestions you are showing on this website. My extended internet research has at the end of the day been compensated with pleasant details to write about with my family and friends. I would mention that most of us site visitors actually are very lucky to dwell in a fine community with so many perfect people with beneficial secrets. I feel very fortunate to have come across the webpages and look forward to tons of more cool moments reading here. Thanks once more for everything.

 112. 2013-07-30 18:59:27

 113. amazing news2013-08-02 16:15:45

  I think this is a real great article post.Thanks Again.

 114. best news2013-08-02 20:41:55

  cZSvkI Say, you got a nice blog post.Much thanks again. Fantastic.

 115. 2013-08-02 20:41:57

 116. amazing seo service2013-08-08 19:03:31

  TEIKrh I cannot thank you enough for the article post. Want more.

 117. 2013-08-08 19:03:33

 118. 2013-08-11 20:18:07

 119. great link buildng2013-08-19 15:11:32

  saXjx3 Great, thanks for sharing this article post. Fantastic.

 120. 2013-08-19 15:11:35

 121. awesome links for you2013-08-20 03:21:29

  I6aOtl I really like and appreciate your article. Really Great.

 122. 2013-08-20 03:21:31

 123. good seo guys2013-09-04 06:22:40

  eELTBw Really informative blog article.Thanks Again. Will read on...

 124. 2013-09-04 06:22:42

 125. seo service2013-09-06 04:26:12

  V4NEzf Really appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 126. 2013-09-06 04:26:14

 127. the best seo service2013-09-06 05:39:53

  Qxng6A A big thank you for your article post.Really looking forward to read more. Awesome.

 128. 2013-09-06 05:39:55

 129. seo service2013-09-07 15:41:10

  nzTCvQ A round of applause for your article post.Really looking forward to read more. Cool.

 130. 2013-09-07 15:41:12

 131. online business2013-09-12 00:05:26

  lPakOY Major thanks for the article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 132. 2013-09-12 00:05:28

 133. make money online2013-09-13 00:59:35

  BQgsMO Thanks again for the article post.Really looking forward to read more.

 134. 2013-09-13 00:59:37

 135. make money online2013-09-13 01:22:53

  KKYQQ8 Looking forward to reading more. Great blog article.Much thanks again. Will read on...

 136. 2013-09-13 01:22:55

 137. online business2013-09-13 08:22:01

  MCukgv I am so grateful for your article post.Much thanks again. Much obliged.

 138. 2013-09-13 08:22:03

 139. online business2013-09-13 22:37:42

  jibnMv I think this is a real great post.

 140. 2013-09-13 22:37:45

 141. online business2013-09-14 00:20:05

  g68SmN Really enjoyed this article.Thanks Again. Much obliged.

 142. 2013-09-14 00:20:07

 143. awesome link building2013-09-24 22:27:28

  f7X4fV I loved your blog.Much thanks again. Will read on...

 144. 2013-09-24 22:27:31

 145. best link build2013-10-15 23:09:24

  xObHgT Thank you for your article.Really looking forward to read more. Cool.

 146. 2013-10-15 23:09:26

 147. check out these guys!2013-10-15 23:22:27

  Gky6g7 I think this is a real great blog article.Really thank you! Fantastic.

 148. 2013-10-15 23:22:29

 149. check out these guys!2013-10-16 16:29:30

  wWP9WM Very good article.Really looking forward to read more. Will read on...

 150. 2013-10-16 16:29:33

 151. smashing top seo2013-10-25 20:16:59

  yHdd8x Thanks so much for the blog.Much thanks again. Will read on...

 152. 2013-10-25 20:17:01

 153. smashing top seo2013-10-26 17:54:18

  fWTC2T Really appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more.

 154. 2013-10-26 17:54:20

 155. link building2013-10-26 17:59:19

  kwQdoh Thank you ever so for you blog article. Fantastic.

 156. 2013-10-26 17:59:22

 157. smashing top seo2013-11-01 00:18:13

  CbiklE I loved your post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 158. 2013-11-01 00:18:16

 159. watch this2013-11-19 05:26:49

  vCnOPe Thanks so much for the article.Really thank you! Keep writing.

 160. 2013-11-19 05:26:52

 161. Lanorgaddedge2013-12-13 11:25:00

  S13467
  K14329
  k10630

 162. Kideotbastese2013-12-13 11:25:02

  x8472
  a15854
  i5911

 163. envefejet2013-12-13 11:41:40

  e3528
  b17766
  g11259


  zlinks!@#

 164. ApexEffoppy2013-12-13 12:54:37

  y16476
  T12445
  y6705

 165. blureault2013-12-13 12:58:09

  H16278
  y15096
  V17645

 166. broambDralo2013-12-13 13:02:59

  y18994
  c10647
  s8011

 167. zepeadheprige2013-12-13 13:06:33

  U5714
  i4218
  u5655

 168. seo service2013-12-15 16:41:02

  2OGsyk Great blog article.Really looking forward to read more. Great.

 169. 2013-12-15 16:41:08

 170. nice seo guys2014-01-18 16:13:33

  TTHpEX Muchos Gracias for your blog post.Really looking forward to read more. Really Great.

 171. 2014-01-18 16:13:58

 172. 2014-01-20 06:48:37

 173. 2014-02-24 17:01:19

 174. 2014-03-06 04:01:13

 175. nice seo guys2014-03-22 19:31:21

  Mkbcoz Thank you for your article.Thanks Again. Awesome.

 176. 2014-03-22 19:31:23

 177. seo for cheap2014-03-22 20:27:23

  MMK6rd Wow, great blog.Much thanks again. Fantastic.

 178. 2014-03-22 20:27:26

 179. 2014-03-31 03:58:50

 180. best prices2014-04-01 15:47:33

  s60GS4 Really informative post.Thanks Again. Great.

 181. 2014-04-01 15:47:37

 182. XRumerTest2014-04-10 16:06:49

  Hello. And Bye.

 183. 2014-04-12 12:29:53

 184. stunning seo guys2014-04-19 09:03:43

  IpUZAA Very good blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 185. 2014-04-19 09:03:48

 186. アディダス スニーカー2014-04-19 10:00:21

  銆岀棝銇勩€嶈┍銆€涓€鑸鑰呬綋楱撹珖.2 灏跨绲愮煶 2007.03.27 灏跨绲愮煶 澶曟柟銇€佸乏銇叞銇亗銇熴倞銇屽嫉銇c仸銈嬨仾銇ㄣ亜銇嗙▼搴︺仹銇椼仧銆?澶溿伀銇仯銇︺€?涓″伌銇屻偤銉炽偤銉崇棝銇忋仾銈?銆佸墠銇嬨亴銇裤伀銇倝銇亜銇ㄣ亜銈夈倢銇亜銇汇仼銇仾銈娿伨銇椼仧銆傚瘽銇︺亜銈夈倢銇氥€佸竷鍥c伄涓娿伀銇嬨亴銇胯炯銇裤€佸鍐呫伀銇曘仚銇c仸銈傘倝銇勩伨銇椼仧銇屻€佷竴鍚戙伀鍙庛伨銈夈仛銆併仱銇勩伀鐔便仯銇姐亸銆佸悙銇嶆皸銈傚嚭銇︺亶銇︺€併仺銇嗐仺銇嗘晳鎬ヨ粖銈掑懠銇炽伨銇椼仧銆?褰撶洿鍖汇伅鑻ャ亜鍖诲斧銇с€?銆屻仧銇躲倱銆佺煶銇с仐銈囥亞銆?銇ㄩ牸銈娿仾銇勩倐銇仹銇椼仧銆傜棝銇挎銈併倰鎵撱仭銆併仐銇般倝銇忋儥銉冦儔銇í銇仾銇c仸銇嬨倝銆併儓銈ゃ儸銇х敤銈掕冻銇欍仺銆?灏戙仐銇忋仚銇愩仯銇熴亜鎰熴仒 銇屻仐銆?榛掋亜鐮?銇倛銇嗐仾銈傘伄銇屽翱銇ㄤ竴绶掋伀鍑恒仧銇ㄣ仧銈撱€佺棝銇裤亴銈广儍銇ㄦ秷銇堛伨銇椼仧銆傚尰鑰呫伅銆屻倓銇c伇銈娿€佺煶銇с仐銇熴伃銆嶃仺瑷€銇勩伨銇椼仧銆?銇椼亱銇椼€佸赴瀹呫仐銇熺洿寰屻€?

 187. 2014-04-19 10:37:02

 188. check it out2014-04-19 13:04:09

  EYCSJ1 I am so grateful for your blog.Really looking forward to read more.

 189. 2014-04-19 13:04:12

 190. アディダス スニーカー2014-04-22 04:10:02

  浠娿亱銈夛紨锛愬勾鍓嶃伄锛戯紮锛楋紣骞翠唬銇伅鐝惧焦10浜恒仹銇婂勾瀵勩倞锛戝悕銈掓敮銇堛仸銇勩仧绀句細銇с仐銇熴€傘仢銈屻亴浠娿仹銇紦浜恒伀锛戜汉銇屾敮銇堛倠鏅備唬銇仾銈娿€侊紤锛愬勾寰屻伄锛掞紣锛掞紣骞淬伀銇紥浜恒亴锛戜汉銈掋€併亾銇伨銇惧皯瀛愰珮榻㈠寲銇岄€层倎銇般€侊紥锛愶紩锛愬勾銇伅鐝惧焦锛戜汉銇с亰骞村瘎銈婏紤浜恒倰鏀亪銈嬬ぞ浼氥伀銇倠銇ㄨ█銈忋倢銇︺亜銇俱仚銆傘仢銈傘仢銈傜ぞ浼氫繚闅滃埗搴︽敼闈┿伄鍑虹櫤鐐广伅銆佷粖銇с仚銈夋瘞骞达紤鍏嗗唵銈掕秴銇堛倠椤嶃亴澧椼亪缍氥亼銇︺亜銈嬬ぞ浼氫繚闅滃埗搴︺伀闁倧銈嬭不鐢ㄣ倰銇┿亞銇椼仸銇勩亸銇亱銆佷粖銇嫢銇勪笘浠c伄鏂广€呫亴銆佹棩%

 191. www.decennalisabbio2012.it2014-05-09 17:41:22

  蹇滄彺鏅傞枔銇岀祩銈忋倠銇ㄣ€佷粖鍒ュ簻銇€屻伨銇犮伨銇犲儠銈夈伄鍔涖亴瓒炽倞銇亜銇с仚銇€嶃仺銆佸2銈婅冻銈娿仾銇勬瀛愩€傞厭浜曘伅銆屻伩銇仌銈撳劒銇椼亸銇︾珛銇℃銇俱仯銇︺%

 192. best prices2014-05-11 22:48:00

  rlM1za Thanks again for the blog article. Really Great.

 193. 2014-05-11 22:48:02

 194. best prices2014-05-12 13:39:38

  844KNA I really like and appreciate your article.Much thanks again. Really Cool.

 195. 2014-05-12 13:39:40

 196. 2014-05-21 22:28:01

 197. new balance 5742014-06-04 13:30:32

  Different Colors Are Available to Design Comfortable Shoes, A man's pair of shoes reveals more about his finer tastes and preferences in life,In the contemporary world, gone are the days when men used to wear shoes just to accomplish their utilitarian need,If he throws on a nice suit and pairs it with cheap, clunky laceups, he's not what you would call a detail man,And if he leaves his pricey wingtips scuffed and unpolished, he may not be the closer you're looking for,There are numerous styles of shoes out there, but what's great about being a man is that you can do perfectly well by sticking with just a few,The importance of comfortable shoes has been felt and experienced by customers worldwide,Online shopping is becoming increasingly popular for a variety of reasons,There are certainly outside factors such as increasing gas prices, difficulty getting to traditional stores and the hassles often associated with shopping in malls and other traditional stores may contribute to the increased interest in online shopping,Online footwear shop is practicing a stable growth rate due to changing fashion trends,This market has displayed sustainable development owing to driving factors such as rising demand for innovative designs, growing awareness about healthy and active lifestyle, rising population and disposable income levels, and rise in retail culture, It is important that you choose the right pair of shoes because wearing those uncomfortable shoes can endanger your health,There are many people out there that do not understand why wearing comfortable shoes are good for them,You should reconsider when choosing shoes because pointed footwear can be very uncomfortable,Although these pointed shoes can definitely flatter your outfit, this type of shoes would make you feel uncomfortable especially if you have been wearing them for the last 3 to 4 hours,Wearing uncomfortable shoes will most likely bring you pain and this will have a negative effect on your walk of walking, One of the great benefits of ecommerce is that retailers do not have to maintain extra expenditure cost like paying salesman for their services, electricity and so on,It also helps customers to save time on transport,If you are looking to adorn your feet with shoes from major international brands, online footwear shop promises to fulfill that,Virtual stores looks to attract customers globally and often provides discounts on international footwear labels,Some websites also provide additional discounts on first time purchase and offers on anniversary celebrations,This is the best time to get your favorite pair of shoes at a competitive price,So, a little awareness will help you to spend your money wisely, Most of us need to travel to workplaces and be on the job,Shoes are the first thing that you wear in the morning and the last thing you remove in the evening,In this long duration, wearing comfortable shoes help us to keep our body complains of discomfort, tiredness, aches and pains at bay,It also helps you to not only be in a cheerful mood, but also be more productive at your workplace, Online shoe store India, comfortable shoes, branded shoes and accessories for women, men and kids,For more info,Visit: Online Footwear Shop A man's pair of shoes reveals more about his finer tastes and preferences in life,In the contemporary world, gone are the days when men used to wear shoes just to accomplish their utilitarian need,If he throws on a nice suit and pairs it with cheap, clunky laceups, he's not what you would call a detail man,And if he leaves his pricey wingtips scuffed and unpolished, he may not be the closer you're looking for,There are numerous styles of shoes out there, but what's great about being a man is that you can do perfectly well by sticking with just a few,The importance of comfortable shoes has been felt and experienced by customers worldwide,Online shopping is becoming increasingly popular for a variety of reasons,There are certainly outside factors such as increasing gas prices, difficulty getting to traditional stores and the hassles often associated with shopping in mal

 198. ニューバランス 9962014-06-05 05:41:07

  Where to Buy Bridal Shoes?, Weddings are definitely the biggest events in anyone's life,Especially women have no better event within their lives to get ready and also be presented for the reason that most breathtaking looking brides,While dressing up, shoes are also taken into consideration relating to the dress design and color,Corresponding shoes using the dress of each event is one of complicated job inside whole technique of making and planning the dresses to the events,Look for the shoes begin together when the dresses are started to be sewn for your occasions,Deciding upon shoes from your market takes a lot of time to get invested to endure the entire market and number of designs available for sale is searched, after which following a whole means of queries and look, the one pair is chosen,As opposed to putting things off out there and rushing around on roads, purchasing from any online resource is likely one of the best alternatives available,This gives a different group of options for women to select from and decide on their bridal shoes for the weddings,The net assets mostly present a wide range of shoes which you'll find more than your complete variety accessible in the local market as internet resources retain their selection relating to the changing tendencies in the

 199. new balance 5742014-06-09 03:50:47

  Save Your Time And Money, Buy Men Shoes Online, The perfect way to buy to male footwear is by going on the internet,There are many people who shop shoes over the internet rather than buying them at brick and mortar stores because they have recognized benefits of shopping over the internet,This way of shopping allows the shopper to get exactly the type, style and size of men sandals they are looking for by merely a few clicks of the mouse,It doesn't matter whether you are looking for boots, loafers, mules; sneakers, athletics, oxfords; slippers, sandals or any other style, there is a great chance that you can find the desired type and style on the internet,No more missing your favourite TV show just because you have to go shopping,On the internet, the list of items available is never ending,From electronic appliances to leather jackets, pillow covers to cell phones and even musical instruments,All you need is available at a click,This effective method to buy men shoes online is being loved and accepted by many people all over the globe,Convenience is the main reason that makes people to go on a spree on the internet, With the comfort of home or office or any place for that matter, you can enjoy shopping,It requires less time and efforts if you know the right way to buy men shoes online,Moreover, you will come across so many internet stores so you can compare the prices in order to get the least price to save your money,Well, in Dubai, there are plenty of online shopping stores, Due to busy life, men prefer to shop over the internet,This also helps them avoid heavy traffic and save them from wasting time to go from one store to another,Purchasing branded shoes over the internet is so much in trend,There are number of internet purchase stores from where boys will get exactly the pair of footwear that they have been looking for,Besides the discounts and variety, another benefit of this method to buy men shoes online is reliable and safe, Besides this, you will also get the exact size that fits your feet as the size chart is given at good internet purchase stores,Moreover, the return policy, safe payment options and free shipping make this method of buying men formal shoes India even more desirable,It is an easy and hassle free method of shopping, All you need to do is browse through different stores to find the particular styles and design you are looking for,After finding that particular products you can purchase it over the internet and have it delivered right at your doorstep within short period of time,You would be glad to know that most of the e commerce website provide free delivery and you can take advantage of this and make your shopping economical,So, whenever you are buy

 200. new balance 9962014-06-14 09:25:01

  Numerous Various Sorts Of Womens Nike Basketball Shoes, You will find numerous kinds of ladies Nike basketball shoes which are put on every day for their recognized designs and comfort,They provide children as well as mens also, and covers all of the bases by performing so,Listed here are some from the leading sellers in these designs,The lady style Hyperdunk 2010 will come in numerous various colors like crimson, white, blue, black, whitened and metallic colors along with silver accents,These shoes tend to be higher leading versions, and provide extra ankle stability and are really light in weight,The upper portion from the footwear provides mesh along with a artificial mix along with a midsole produced of Phylon to assist with instep cushion,It comes with an extra plastic insert assistance for your instep also,The actual outer sole is perfect for grip and features a lengthy life because of the traction pattern therein, Another style discovered wellliked may be the Dunk High,It comes in blue and red, black and white also as gray as well as purple,It features a higher leading with regard to help, along with a nubuck, leather as well as suede upper,The tongue is actually mesh and enables for simple air flow, whilst the midsole runs the whole length to ensure that you really feel minimum influence from running and jumping, The actual Shox BB Pro shoes are available in any kind of accessible color Nike provides, since it may be customized from the Nike iD,This really is completed around the website whenever you order the shoes,You're in a position to choose from patent or normal leather also as nubuck for the uppers,The actual midsole is like numerous other people talked about while offering Shox columns while Phylon is utilized close to the heel for over sufficient assistance,Foam cushioned sock liners along with a zoom unit assist with general cushioning, This shoe also provides the chance to place your personal iD around the sides from the footwear, or perhaps have your preferred pet or animal around the swoosh solar panel,This shoe is accessible in numerous sizes consist of wider suits, to suit all ladies of all sizes,In order to customize your order for this footwear, you need to go to the website, An additional from the leading sellers is actually Zoom Lebron Soldier IV,that is once more a higher leading,It features a synthetic and leatherbased upper for much more help as well as higher comfort zones,There's also a strap across the middle from the footwear that's fastened with Velcro to allow a snug fit, The midsole of the style provides the Zoom Nike is renowned for, and an air pouch in the heel to assist using the effect from operating and jumping,This really is one good reason it's present in each the running footwear and basketball shoe regions of the website,The outsole has the exact same pattern as other basketball shoes, to assist with grip, These and numerous other ladies Nike basketball shoes are utilized by several college and higher school basketball teams everywhere,They're perfect for ladies wish to produce a much better game through enhancing the comfort and match also as help they've whilst playing,To obtain particulars of the actual designs listed or any kind of other people accessible, go to the website or your nearby dealer for more information choices, For more detailed information about cheap Nike basketball shoes , pay a visit to our store online,Here we have many newest style and you will have yours with high satisfy, Cheap Nike shoes for sale, You will find numerous kinds of ladies Nike basketball shoes which are put on every day for their recognized designs and comfort,They provide children as well as mens also, and covers all of the bases by performing so,Listed here are some from the leading sellers in these designs,The lady style Hyperdunk 2010 will come in numerous various colors like crimson, white, blue, black, whitened and metallic colors along with silver accents,These shoes tend to be higher leading versions, and provide extra ankle stability and are really light in weight,The upper portion from the footwear provides mesh along with a artificial mix along with a midsole produced of Phylon to assist with instep cushion,It comes with an extra plastic insert assistance for your instep also,The actual outer sole is perfect for grip and features a lengthy life because of the traction pattern therein, Another style discovered wellliked may be the Dunk High,It comes in blue and red, black and white also as gray as well as purple,It features a higher leading with regard to help, along with a nubuck, leather as well as suede upper,The tongue is actually mesh and enables for simple air flow, whilst the midsole runs the whole length to ensure that you really feel minimum influence from running and jumping, The actual Shox BB Pro shoes are available in any kind of accessible color Nike provides, since it may be customized from the Nike iD,This really is completed around the website whenever you order the shoes,You're in a position to choose from patent or normal leather also as nubuck for the uppers,The actual midsole is like numerous other people talked about while offering Shox columns while Phylon is utilized close to the heel for over sufficient assistance,Foam cushioned sock liners along with a zoom unit assist with general cushioning, This shoe also provides the chance to place your personal iD around the sides from the footwear, or perhaps have your preferred pet or animal around the swoosh solar panel,This shoe is accessible in numerous sizes consist of wider suits, to suit all ladies of all sizes,In order to customize your order for this footwear, you need to go to the website, An additional from the leading sellers is actually Zoom Lebron Soldier IV,that is once more a higher leading,It features a synthetic and leatherbased upper for much more help as well as higher comfort zones,There's also a strap across the middle from the footwear that's fastened with Velcro to allow a snug fit, The midsole of the style provides the Zoom Nike is renowned for, and an air pouch in the heel to assist using the effect from operating and jumping,This really is one good reason it's present in each the running footwear and basketball shoe regions of the website,The outsole has the exact same pattern as other basketball shoes, to assist with grip, These and numerous other ladies Nike basketball shoes are utilized by several college and higher school basketball teams everywhere,They're perfect for ladies wish to produce a much better game through enhancing the comfort and match also as help they've whilst playing,To obtain particulars of the actual designs listed or any kind of other people accessible, go to the website or your nearby dealer for more information choices, For more detailed information about cheap Nike basketball shoes , pay a visit to our store online,Here w

 201. good backlinks2014-06-18 21:44:41

  gaH0aD A round of applause for your blog post.Really looking forward to read more.

 202. 2014-06-18 21:44:44

 203. www.thisweekinearth.net/html/nbnet-tag/nb5742014-07-01 18:08:04

  Earth Shoes Are Not Like Any Other, Are you interested in a shoe to not only conform to your foot, but to also help you with your posture and your health? Earth shoes will naturally be able to allow your feet to feel their absolute best, while also allowing your feet to breathe better with the natural materials that are used,With Earth Shoes significant technology, you will be able to increase your posture when walking and even standing,The Earth's Women's Lazer Walking Shoe is very lightweight and offers you a better and steadier stride when you are walking,The Kalso' Negative Heel' expertise will help improve a person's posture by reducing any fatigue in the foot and legs, while microfiber material helps allow the feet to breathe so no moisture is piled up,Are you a real fashionista? Well, what about a 'simpleista?' The Earth Simplista is a very basic Mary Jane, but has so much more to offer a woman than your everyday shoe,These leather shoes with adjustable strap offer a great fit that is comfortable and durable with a comfortable lining for optimal comfort,A natural walking motion is constant with the arch support that you will find in these shoes and the cushiony footbed gives your feet the best comfort,When the weather gets nasty out, you need a pair of Earth Elite boots,These fancy looking patent boots are able to block out just about any kind of wet and messy weather,They are waterproof and ultra comfy with a mircofiber lining,The rubber sole is actually able to help control step shock and they are officially Vegan certified,These tall boots are just right for you when you need protection from the weather and all the benefits of an Earth shoe,The Earth Pizzazz shoe is a great shoe to be worn when the weather is warm and sunny,The leather and suede duo footbed keeps your feet nice and comfortable when you have a lot of walking to do and the Kals' Negative Heel Technology' actually helps tone the body by shifting all weight onto the heels when walking,Now what other pair of your sandals are able to make you look good and get you into shape? When your feet have had a long day, they need to be rewarded for getting you around where you needed to go, and what better way to do that then put them in a pair of cozy slippers? I Luv Planet Earth slippers are absolutely the best slippers around,These bamboo and microfiber slippers offer not only comfort, but also antiodor and moisture control,When you need to give your feet a rest, do it with a pair of slippers that will really reward them,Earth shoes are able to really give you the best pleasurable experience when out and about,Not only will these shoes help your feet stay comfortable, warm and dry but they also have the power to help your posture, to tone your body and to provide a unique and stable walking motion,When you want to get the absolute most out of your shoes, you need a pair that is willing to really help you in so many different ways,So go ahead and get out there to find a pair of these shoes for your lifestyle,You will love the benefits that they have to offer! Are you interested in a shoe to not only conform to your foot, but to also help you with your posture and your health? Earth shoes will naturally be able to allow your feet to feel their absolute best, while also allowing your feet to breathe better with the natural materials that are used,With Earth Shoes significant technology, you will be able to increase your posture when walking and even standing,The Earth's Women's Lazer Walking Shoe is very lightweight and offers you a better and steadier stride when you are walking,The Kalso' Negative Heel' expertise will help improve a person's posture by reducing any fatigue in the foot and legs, while microfiber material helps allow the feet to breathe so no moisture is piled up,Are you a real fashionista? Well, what about a 'simpleista?' The Earth Simplista is a very basic Mary Jane, but has so much more to offer a woman than your everyday shoe,These leather shoes with adjustable strap offer a great fit that is comfortable and durable with a comfortable lining for optimal comfort,A natural walking motion is constant with the arch support that you will find in these shoes and the cushiony footbed gives your feet the best comfort,When the weather gets nasty out, you need a pair of Earth Elite boots,These fancy looking patent boots are able to block out just about any kind of wet and messy weather,They are waterproof and ultra comfy with a mircofiber lining,The rubber sole is actually able to help control step shock and they are officially Vegan certified,These tall boots are just right for you when you need protection from the weather and all the benefits of an Earth shoe,The Earth Pizzazz shoe is a great shoe to be worn when the weather is warm and sunny,The leather and suede duo footbed keeps your feet nice and comfortable when you have a lot of walking to do and the Kals' Negative Heel Technology' actually helps tone the body by shifti

 204. nice penalty removal2014-07-03 20:40:37

  oOWqF0 This is one awesome article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 205. 2014-07-03 20:40:40

 206. awesome seo2014-07-04 10:08:23

  moCLsS Great blog.Much thanks again. Awesome.

 207. 2014-07-04 10:08:26

 208. www.cluboutfitters.net/NewBalanceWomen/2014-07-08 14:13:05

  Womens Ugg Boots The Most Popular Varieties in Vogue, Womens Ugg boots have come a long way from their initial purpose as footwear offering comfortable warmth during winters,Yes, they still offer the cozy warmth of genuine sheepskin wool, but today they have also become fashion accessories that every women would like to flaunt,These boot come in a wide variety of options to suit the tastes of a myriad range of personalities,Here are a few varieties that you can go for, and be rest assured that you never go out of fashion,Long Boots for Women These boots never go out of fashion,You can wear them just anywhere from parties, professional outings to an evening out with friends,They too come in a wide variety of options as per differences in colors, sizes, flat or high heeled soles, with tie up laces, buttons and many more,Today there are so many varieties that you would be spoilt for choice,These boots can be worn with any outfit ranging from jeans, dresses to shorts and miniskirts,The long Ugg boots go a long way to accentuate the height of a tall person; however it looks good on short statured women too, if matched properly with the appropriate outfit and accessories,Short Ugg Bootsvar CasaleArgs new Object;CasaleArgs,version 2;CasaleArgs,adUnits "6,4";CasaleArgs,casaleID 129019; Thou

 209. www.pngimgs.pw/2014-07-08 20:58:03

  Stylish Ugg Boots, In the past few years, a small boot brand name generally reserved for surfers in Australia burst into the shoe scene,That brand name was Ugg, a legal name popularized by surfers who appreciated the warm, fuzzy lining of the boots,Surfers in Australia depended around the warm insides of Ugg boots to help keep their feetwarm after they came from the water, but no one thought of Uggs as fashionable for the time,Uggs are unisex sheepskin boots, which have got fleece to the within as well as a tanned outer surface that has a rubber sole,They are not waterproof, so that they you should not do that very well in the snow, that is ironic, mainly because numerous Us citizens initially acquired their Uggs as snow boots,Several years ago, a lot of Hollywood celebrities gave Uggs a try, and similar to that, the boots have been almost everywhere! Currently, you will obtain ugg boots with popular style,The retailer recently collaborated with shoe designer Tamara Mellon of Jimmy Choo to produce a line of boots with studded stars as well as other fashionable finishes, like fringes,Uggs have gone from functional to stylish in just a couple of ages, and nowadays, the brand has far more than simply boots,Now, you may get Ugg footwear, Ugg sandals, Ugg clogs, Ugg slippers the record goes on and on! Ugg boots help you continue to be warm after the cold air rushes in, but many thanks into a stylish revamp, these surfer boots can also make it easier to keep tremendous classy,Here are some picks for the fall season,UGG Boots Classic Tall They're the Ugg boots that started it all the traditional tall boot is among the brand's "heritage styles," Not long ago, these boots underwent a large style makeover, and they now are available in marbled copper sheepskin, so that you can continue to be warm and come up with a statement with the same time,The tall Ugg boots will be the most versatile style, simply because they seem wonderful pulled all of the way up and in addition rolled down using a portion of the fleece sheepskin showing,With a gentle foam insole covered in real sheepskin, these boots are really secure as well as incredibly warm,UGG Boots Classic Short The classic shorts, like their taller relatives, are also part of the boots that started off everything,Nevertheless they arrived future, inside of a shorter style that was popularized by university college students throughout the country, who could be noticed sporting their Ugg boots with every little thing from denim miniskirts to tucked in sweatpants or black leggings,Each and every pair of traditional brief boots is lined in plush fleece, which keeps your feet cozy and warm, regardless of what the temperature is exterior,You can expect to also find a reinforced heel that can outlast the check of time,These boots will not attract a great deal of attention; rather, they are stylish within a much more classic way,Look at receiving these boots inside the simple chestnut shade, mainly because they'll go with almost anything you have on,Ugg Australia Women's Lynnea Clog As mentioned above, Ugg has drastically expanded their offerings over the years,Now, you are able to uncover not only boots, but in addition sandals, slippers and in some cases clogs! Clogs are very stylish this year, and Ugg's just take about the famous shoe is at as soon as trendy and warm,Having a suede and leather upper as well as a sheepskin fleece lining, these sneakers give you a little added height,They are super stylish, modeled soon after the clogs that Chanel designer Karl Lagerfeld designed famous some seasons again, with molded rubber heels, leather lined heels and nail head trim,Fantastic for that woman who really wants to stay warm and trendy at as soon as, these appear wonderful by using a gown and a pair of thick tights,UGG Slippers Second to the traditional type, the slipon sheepskin slippers produced by Ugg are among the hottest kinds to choose from,These slippers are not technically meant for the good outdoors, but that has not stopped higher education students from sporting them to class en masse,Warm, cozy and cozy, these slippers are totally lined with sheepskin and have a soft, versatile outer,They're manufactured to mold to the foot, so you can expect to certainly not desire to take them off,Most effective of all, they're fashionable ample to use out in public while they are plainly cozy slippers, they will not likely look ridiculous out and about from the globe,Uggs may have come from modest beginnings, but lately, the stylish boots could be spotted on every person from college children across the northeast to celebrities looking to give their feet a relaxation from 6 inch heels,Get oneself a pair of Uggs this drop to guarantee that you just will not just remain toasty, but you also remain trendy in addition,There is no good reason that you need to need to sacrifice style just to keep warm Ugg provides variations which will continue to keep your toes warm and cozy and can nevertheless make you glimpse great! Therefore, if you decide to go in for those trendy yet professional Uggs Outlet, you can take a look at some really economical and authentic online stores which offer great discounts,There are some really distinctive online shops where you can access a wide range of Ugg Boots like UGG Classic Boots, UGG Boots Argyle Knit, Ugg Boots For Kids and so on,You can also choose styles, designs and colors that may not be easily available in real stores,Besides, thes

 210. 2014-07-19 05:00:04

 211. 2014-07-20 19:45:31

 212. crorkz matz2014-08-01 17:52:55

  JCW2Rr Really appreciate you sharing this blog.Really thank you! Awesome.

 213. 2014-08-01 17:52:57

 214. matzcrorkz2014-08-03 21:09:38

  yDRz5Z Fantastic blog post.Thanks Again. Fantastic.

 215. 2014-08-03 21:09:40

 216. matzcrorkz2014-08-04 22:35:48

  XaYhcE I appreciate you sharing this article post. Awesome.

 217. 2014-08-04 22:35:50

 218. matzcrorkz2014-08-05 15:05:35

  szNfEN Im thankful for the article.Thanks Again. Fantastic.

 219. 2014-08-05 15:05:37

 220. cheap mbt shoes2014-08-15 23:54:49

  Pygmies The Shortest Ethnic Race of Humans Found on Earth The term Pygmy can be defined as any ethnic group whose average height would be much lower than the world average, to be precise any group whose male members would not grow taller than 150 cm or a little below the five foot mark. There are several such races that inhabit parts of central Africa. Australia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Papua New Guinea and parts of Brazil are the other parts of the world that are inhabited by this particular type of people. Though it may sound a bit weird to know that such an ethnic group of people do exist, it is a fact that they have been coexisting from time immemorial. As the term Pygmy is sometimes considered to be somewhat derogatory, most people belonging to this group would rather be referred to by the names of their clans like Aka, Baka, Mbuti, Twa and Bambenga. These tribes are found in Central African Republic and the Congo regions. The term Pygmy itself has its origins from a Latin term Pygmaei denoting a measure of length, the approximate length from the elbows to the knuckles of a clenched fist. Greek and Indian mythologies contain references of dwarfish people existing in parts of India and Africa. The short stature of the Pygmies is mainly attributed to hereditary traits which could have evolved over a period of time due to their living deep in the jungles devoid of sufficient sunlight and subsequently low penetration levels of ultra violet rays, which could have contributed to stunted growth. This could have been because of low levels of Vitamins in the body resulting in undernourished bone structures. They are efficient huntergatherers in spite of disadvantageous physical capabilities, and were experts in tracking their prey. They also bartered the meat and other forest produce for cultivated food and other products from the neighboring tribes who were more advanced.Each tribe had its own dialect and customs and traditions. However, there were instances of intermarriage among various tribes when the new bride moved into the grooms dwelling after the groom had paid a price that was mutually agreed upon. Another advantage the groom got out of marrying a woman living far away from his territory was that he gained hunting rights in new territories and improved his status in the social strata. Some tribes had the practice of making it a condition that the groom moved to the bride's area for a period of time and got accustomed to their living style and culture and then paid the "dowry" or bride price to his prospective inlaws before the marriage could be solemnized. An amazing yet sensible custom with most tribes was that there would always be a gap of a minimum of three years between children. This was because the wife needed to be movi

 221. 2014-10-07 01:44:56

 222. 2014-10-12 08:23:01

 223. 2014-10-15 05:31:00

 224. 2014-10-17 05:29:48

 225. 2014-10-18 19:13:17

 226. crorkz linkz2014-10-20 17:58:00

  Ct6hML This website online is mostly a stroll-by for all of the info you wished about this and didn't know who to ask. Glimpse right here, and you'll definitely discover it.

 227. 2014-10-20 17:58:02

 228. 2014-11-19 05:12:15

 229. 2014-11-20 13:00:36

 230. crorkz jremy2014-11-23 19:08:04

  5klugV F*ckin' amazing issues here. I am very satisfied to look your article. Thank you so much and i am looking forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 231. 2014-11-23 19:08:06

 232. 2014-12-24 14:19:15

 233. 2015-01-07 06:04:39

 234. 2015-01-07 14:01:14

 235. 2015-01-10 21:50:23

 236. 2015-01-11 00:57:12

 237. 2015-01-11 01:04:49

 238. crorkz linkz2015-01-16 05:22:30

  ORBtQ6 I'm still learning from you, while I'm making my way to the top as well. I certainly enjoy reading all that is written on your site.Keep the stories coming. I loved it!

 239. 2015-01-16 05:22:32

 240. 2015-01-31 12:14:12

 241. 2015-02-21 13:45:22

 242. 2015-03-04 21:55:28

 243. 2015-03-22 07:02:05

 244. 2015-03-22 16:01:25

 245. 2015-03-23 00:19:43

 246. 2015-03-23 12:05:58

 247. 2015-04-19 00:04:44

 248. 2015-05-03 00:34:31

 249. 2015-05-03 12:35:36

 250. 2015-05-28 07:37:24

 251. 2015-07-03 17:35:37

 252. 2015-07-14 09:51:19

 253. 2015-07-17 01:14:37

 254. 2015-07-30 16:12:12

 255. 2015-08-04 17:01:05

 256. 2015-08-07 22:02:28

 257. 2015-08-10 00:40:03

 258. 2015-08-10 21:48:27

 259. 2015-08-11 12:06:30

 260. 2015-08-26 06:41:17

 261. 2015-09-22 19:03:58

 262. 2015-09-30 15:01:18

 263. 2015-10-06 11:42:33

 264. 2015-10-22 07:15:32

 265. 2015-10-25 04:25:04

 266. 2015-10-25 10:59:36

 267. 2015-10-26 00:14:29

 268. 2015-10-26 02:08:19

 269. 2015-10-26 02:27:36

 270. 2015-10-26 12:44:07

 271. 2015-10-30 11:44:37

 272. 2016-01-12 03:02:38

 273. 2016-02-05 04:58:07

 274. 2016-02-05 04:58:10

 275. 2016-02-05 07:03:11

 276. 2016-02-07 07:40:49

 277. 2016-04-12 12:08:07

 278. 2016-05-06 00:55:48

 279. 2016-05-13 00:08:54

 280. 2016-05-20 23:58:25

 281. 2016-07-05 19:22:11

 282. 2016-07-06 10:24:09

 283. 2016-08-06 06:20:49

 284. 2016-08-08 11:06:43

 285. 2016-08-11 07:12:32

 286. 2016-08-14 06:45:05

 287. 2016-08-17 17:42:52

 288. 2016-08-23 13:48:27

 289. 2016-09-30 00:15:57

 290. 2016-10-18 15:36:15

 291. 2016-10-23 07:08:02

 292. 2016-10-27 22:18:14

 293. 2016-11-15 11:24:28

 294. 2016-12-11 16:50:27

 295. 2016-12-28 15:45:35

 296. 2016-12-28 17:40:17

 297. 2017-01-01 10:25:10

 298. 2017-01-01 19:09:24

 299. 2017-01-08 12:57:33

 300. 2017-01-09 17:26:03

 301. 2017-01-22 04:14:51

 302. 2017-02-10 11:14:45

 303. Anne2017-03-03 03:09:30

  [b]Money Lobby GTA 5 Online[/b] to szybki sposob na kase w GTA Online.

  Mozesz zebrac nawet [b]GTA$ 100 000 000[/b] wciagu 3 dni dostepu do specjalnych sesji podczas ktorych na glowe Twojej postaci sypana jest wirtualana
  gotowka.
  Za 5EUR wplacone przez Paypal, Paysafecard lub SMS
  otrzymujesz zaproszenie do [b]Money Lobby[/b] z
  gtaforum.pl.  Kup teraz [b]Money Lobby GTA Online[/b]

 304. 2017-03-04 01:04:04

 305. XRumerTest2017-03-16 22:03:43

  Hello. And Bye.

 306. XRumerTest2017-03-20 19:43:56

  Hello. And Bye.

 307. Mike2017-03-28 02:08:14

  [b]Money Lobby GTA V Online[/b] to szybki sposob na kase w GTA Online.
  Mozesz zebrac nawet [b]GTA$ 100 000 000[/b] wciagu 3 dni
  dostepu do specjalnych sesji podczas ktorych na glowe Twojej postaci sypana jest
  wirtualana gotowka.
  Za 5EUR wplacone przez Paypal, Paysafecard lub SMS otrzymujesz zaproszenie do [b]Money Lobby[/b] z gtaforum.pl.
  Kup teraz [b]Money Lobby GTA Online[/b]

 308. XRumerTest2017-03-28 08:14:55

  Hello. And Bye.

 309. 2017-03-28 12:29:40

 310. 2017-03-28 15:20:51

 311. 2017-03-28 17:30:03

 312. 2017-03-29 01:33:28

 313. 2017-03-29 06:42:31

 314. 2017-03-29 08:25:13

 315. 2017-03-29 14:11:25

 316. 2017-03-30 03:42:49

 317. 2017-03-30 07:57:48

 318. 2017-03-30 13:49:39

 319. 2017-03-30 23:01:15

 320. 2017-03-31 00:36:12

 321. 2017-03-31 03:52:25

 322. 2017-03-31 05:27:44

 323. 2017-03-31 06:55:48

 324. 2017-03-31 06:55:52

 325. 2017-03-31 11:32:48

 326. 2017-03-31 14:30:21

 327. 2017-03-31 20:16:17

 328. 2017-04-01 00:52:51

 329. 2017-04-01 10:27:16

 330. 2017-04-01 13:27:51

 331. 2017-04-01 21:15:15

 332. 2017-04-02 01:20:25

 333. 2017-04-02 04:55:24

 334. 2017-04-02 07:49:24

 335. 2017-04-02 09:18:45

 336. 2017-04-02 12:30:35

 337. 2017-04-02 17:21:06

 338. 2017-04-02 18:57:02

 339. 2017-04-02 23:42:11

 340. 2017-04-03 04:24:46

 341. 2017-04-03 05:59:46

 342. 2017-04-03 14:31:18

 343. 2017-04-03 22:04:49

 344. 2017-04-04 10:02:17

 345. 2017-04-04 14:21:57

 346. 2017-04-04 15:20:00

 347. 2017-04-04 16:27:13

 348. 2017-04-05 05:12:51

 349. 2017-04-05 08:30:23

 350. XRumerTest2017-04-05 20:40:54

  Hello. And Bye.

 351. 2017-04-05 22:39:03

 352. 2017-04-06 10:58:10

 353. 2017-04-06 13:22:10

 354. 2017-04-06 18:04:13

 355. 2017-04-07 02:12:00

 356. 2017-04-07 16:47:12

 357. 2017-04-07 22:56:56

 358. 2017-04-08 04:17:17

 359. 2017-04-08 09:16:36

 360. 2017-04-08 18:21:48

 361. 2017-04-09 04:50:37

 362. XRumerTest2017-04-28 01:25:38

  Hello. And Bye.

 363. XRumerTest2017-05-05 22:26:38

  Hello. And Bye.

 364. XRumerTest2017-05-07 02:16:06

  Hello. And Bye.

 365. 2017-08-25 12:00:39

 366. 2017-09-09 07:18:55

 367. 2018-11-27 06:23:44

 368. 2018-11-27 12:23:43

 369. 2018-11-28 17:38:15

 370. 2018-12-05 04:55:32

 371. 2018-12-10 04:41:36

 372. 2018-12-10 04:57:24

 373. 2018-12-10 11:18:33

 374. 2018-12-10 11:35:14

 375. chocopie2018-12-20 22:59:20

  eekZsz Wohh precisely what I was searching for, thankyou for putting up. Talent develops in tranquillity, character in the full current of human life. by Johann Wolfgang von Goethe.

 376. 2018-12-20 22:59:22

 377. i love pron2018-12-21 04:19:22

  tmQ0aK Its like you read my mind! You seem to know so much about this,

 378. 2018-12-21 04:19:24

 379. 2018-12-26 08:53:17

 380. 2019-01-05 14:36:36

 381. 2019-01-05 18:03:04

 382. 2019-01-05 19:35:56

 383. 2019-01-05 22:53:36

 384. 2019-03-19 14:49:50

 385. see pron 2019-04-15 17:55:22

  ntAeq8 There is perceptibly a bundle to know about this. I feel you made various nice points in features also.

 386. 2019-04-15 17:55:24