Europa w epoce schyłku

AAA

Andrzej Leder

Przyszłość istnieje, tylko już o niej nie śnimy. Za gorączkową aktywnością trudu kryje się żałoba i niechęć do samych siebie.

„Idea przyszłości, wypełniona nieskończonością możliwości, jest więc bardziej płodna niż przyszłość sama i dlatego więcej odczuwa się uroku w nadziei niż w posiadaniu, we śnie niż w rzeczywistościˮ.
Henri Bergson, „Essai sur les donnees immediates de la conscienceˮ.

Żyjemy w epoce schyłku. Zadziwia zresztą to, jak ogromnemu rozwojowi sił technicznych, środków komunikowania, sposobów zarządzania gospodarką, czy wreszcie nowych sposobów prowadzenia wojen towarzyszy poczucie wyjałowienia, zmęczenia, schyłkowości właśnie. W odróżnieniu do XIX wieku, eksplozja nowości technologicznych nie wywołuje odpowiadającej fali entuzjazmu. Jest raczej tak, że nowe rzeczy i zaskakujące zmiany przyjmowane są jako należna, lecz nudna danina cywilizacji dla niezbyt szczęśliwego człowieka. Żyjemy w zrealizowanej przyszłości, a nie we śnie zapowiadającym ją. Zmiana stała się rutyną, nie budzi nadziei, raczej wywołuje kolejne roszczenia. Jakby człowiek chciał powiedzieć: „to nie to, nie to, wciąż nie to…”.

Znawca spraw kończących się i niezbyt udanych, Walter Benjamin twierdzi, że nie ma epok schyłkowych [1]. Sam będąc postacią par excellence schyłkową, chodzącą kolekcją porażek, nieudanych wysiłków i zmarnowanych szans, musiał mieć w sobie głęboką motywację, by zastanawiać się i analizować wciąż na nowo te okresy w ludzkiej historii, które zapisane zostały jako wsteczne, mroczne i zmarnowane. Chciał podnieść je w dłoniach i uważnym spojrzeniem, za którym idzie błysk myśli, ocalić je dla naszej pamięci. Dlatego, inaczej niż to widzi Zygmunt Bauman, w spojrzeniu Anioła Historii spoglądającego na ruiny przeszłości ‒ w metaforze stworzonej przez Benjamina ‒ odnaleźć można nie tyle wstręt, ile raczej współczucie i zrozumienie dla „rozkładających się i cuchnących resztek po poprzednich ucieczkach”, ucieczkach ze złych epok. Dzięki temu współczuciu Benjamin uczy, jak różne są doświadczenia porażki, jak bardzo różne obrazy człowieczeństwa malują. Uczy jeszcze czegoś więcej, ale do tego wrócimy za chwilę.

Ta różnorodność doświadczeń porażki wynika przede wszystkim z wielości sposobów podejmowania schyłkowej sytuacji. Upada się na różne sposoby; i nie jest wszystko jedno, który z tych sposobów wybierzemy. Może właśnie epoki schyłku najsilniej wymuszają odpowiedzialność, odpowiedzialność „wbrew”, a nie „w zgodzie” z duchem czasu.

Reguły trudu

Epoka, w której żyjemy, nie jest płynna. Raczej kostnieje, staje się coraz bardziej sztywna i jednowymiarowa, z łatwością odbiera doświadczeniu świata jego różnorodne aspekty. O kondycji najważniejszego odłamu współczesnej ludzkości ‒ zglobalizowanego mieszczaństwa [2] ‒ decyduje imperatyw pracy, trudu, samodyscypliny, wymuszany z tak ogromną bezwzględnością, że przysłaniający sobą wagę wszystkich innych spraw. Reguły trudu decydują o efektywności, efektywność decyduje o sukcesie. Bauman podpowiada ‒ nie trzeba dziś poganiaczy czy nadzorców, perspektywa indywidualnej porażki (która jest przecież osobistą katastrofą tych, za których czuję się odpowiedzialny) oraz strach przed tą perspektywą jest wystarczający, by wymusić ogromną koncentrację na jednym celu ‒ osobistym sukcesie. Ale właśnie dlatego nowożytność nie jest płynna.

Wszystko sprowadza się do trudu, który pod pozorem walki o sukces oznacza ucieczkę przed poczuciem klęski. Ten trud wymusza ogromną koncentrację, wielogodzinną mobilizację w działaniu.

Co więcej, sprowadza przeżywanie świata do stałego lęku przed porażką i krótkotrwałych momentów tryumfowania. Oczywiście dotyczy to tych, którzy „są w grze”, pozostali, ci którzy odpadli, nurzają się w pustce i beznadziei. Siłą nowożytności jest jednak to, że zapewnia mieszczańskiej większości „udział w grze”. Gdyby nowożytność przestała go zapewniać, znikłaby.

Cała płynność podporządkowana jest więc temu dominującemu wymiarowi, wymiarowi trudu, wymuszonego przez pragnienie sukcesu i przejmujący lęk przed jego brakiem. Stąd ‒ pod powierzchowną, choć rzeczywistą zmiennością rzeczy i zjawisk ‒ sztywność i jednolitość podstawowego doświadczenia, podstawowej ludzkiej kondycji. Różnorodność „stu kwiatów” rozkwitających pozornie w zasięgu naszej ręki ‒ możliwość wyborów tożsamościowych, seksualnych, kulturowych i wszelkich innych ‒ jawi się jako „płynność” właśnie dlatego, że nie stanowi esencji tego, co najważniejsze ‒ trudu, samodyscypliny, sukcesu albo porażki. Owszem, wybory lub determinanty tożsamościowe ‒ płeć, orientacja seksualna, kolor skóry czy wyznanie ‒ mogą wspomagać lub utrudniać staranie o sukces, ale nie są celem samym w sobie. Co więcej, nadawanie im nadmiernej roli jest piętnowane i wyśmiewane [3]. Ci zaś, którzy naprawdę sprawami tożsamościowymi się przejmują, wbrew pozornie dominującemu dyskursowi „prawa do tożsamości” stają się „błaznami” współczesności. Złowrogimi czasem, ale jednak błaznami [4].

Zmienność i różnorodność przedmiotów konsumpcji ‒ a więc dziś prawie wszystkiego: od powieści i teorii do butów i jachtów ‒ również nie jest doświadczana jako coś samoistnego, lecz raczej jako ścisły znacznik pozycji w jedynym liczącym się wymiarze, wymiarze trudu, sukcesu i porażki.

Czyż nie kupujemy rzeczy dlatego, że świadczą o nas? Nawet we własnych oczach nowa rzecz czyni nas lepszymi. Lepszymi od samych siebie, tych sprzed aktu zakupu. To znany wątek.

Używając języka teorii Lacanowskiej, płynność dotyczy sfery wyobrażeniowej, jednak procesy generujące i nadające sens tym wyobrażeniom ‒ to co nazywa się symbolicznym ‒ są coraz prostsze, zredukowane do jednego potężnego mechanizmu, rządzącego życiem decydującej większości ludzi współczesnych. Ta redukcja wyjaławia, ogranicza, męczy. A jednocześnie tworzy jeszcze jeden aspekt, w którym współczesne życie jest niesłychanie wymagające: trzeba umiejętnie grać z powierzchownym, zjawiskowym przesytem ‒ tymi wszystkimi zabawkami, które podsuwa nam rynek ‒ by nie zapomnieć o jedynym ważnym wymiarze ‒ sukcesu, prestiżu, trudu, samodyscypliny [5]. Tak jak twórcy z maoistowskiej epoki „stu kwiatów” wykazali się brakiem przenikliwości, nie zauważyli bowiem, że projekt Mao dotyczy jedynej ważnej wówczas sprawy, sprawy lojalności politycznej wobec przewodniczącego, tak współczesny przedstawiciel klasy średniej nie może dać się uwieść konsumowanym rzeczom jako takim, zapominając, że są one tylko znakami jego „dedykacji” (przepraszam za słowo) wobec reguł trudu.

Przewaga efektywności

Cywilizacja, w której żyjemy, wymusza nieprawdopodobny trud i samodyscyplinę. Ale jednocześnie w dziełach swoich najbardziej przenikliwych myślicieli prawie całkowicie odebrała im wartość. Unicestwiona została moralna prawomocność trudu, zakwestionowano też celowość, opartą na jakiejkolwiek wspólnej iluzji. Jest to efekt zbrodni XX wieku.

Rozum celowo-racjonalny, w trudzie wiążący teraźniejszość z przyszłością, znalazł się w stanie oskarżenia. Jego moralna prawomocność rozsypała się w proch, kiedy krzyk umierających oderwał teraźniejszość od przyszłości. Nie można snuć wizji przyszłości, gdy w mózg jak szydło wbija się krzyk. To w tym momencie aktualizuje się metafora Benjamina. Anioł Historii odwraca się plecami od przyszłych, szczęśliwych pokoleń. Patrzy na skrzywdzonych. Nie może im pomóc ‒ czas, który nazywa się postępem, jak wiatr odsuwa go od nich. Nie może nadać sensu ich śmierci.

Wielokrotnie opisywana niemożność rozumnego wytłumaczenia zbrodni XX wieku jest kluczowa dla nastroju, w którym na Zachodzie doszło do „demaskacji rozumu”, wielkiego rozczarowania i upowszechnienia dyskursu krzywdy.

Jednocześnie reguły trudu dają tej cywilizacji ogromną przewagę nad wszelkimi innymi kulturami. Przewagę efektywności. Tej przewagi Europejczyków i ich klonu, Amerykanów, cały świat doświadczał przez ostatnie trzysta lat. Dziś, w obrębie samej dotkniętej kryzysem Europy, doświadczają tego kraje Południa, skonfrontowane z arogancką skutecznością Europejczyków z Północy. I choć w skali globalnej biegun efektywności przesuwa się do Azji Wschodniej, nie zmienia to jednak samego mechanizmu. Kultury, w których reguły trudu zostały dawno już wypracowane i są elementem ciągłej kulturowej transmisji, stosunkowo łatwo wchodzą w obieg „efektywnościowej”, celowo-racjonalnej logiki Zachodu. Tym łatwiej, że nie wloką za sobą ciężaru poczucia winy.

W konsekwencji żyjemy w dziwnym świecie. Z jednej strony świat ten codziennie żąda ogromnego wysiłku, żąda stosowania reguł trudu, które jawią się jako najbardziej „oczywista oczywistość”, z drugiej skłania do uznania, że wysiłek ten jest bezsensowny albo moralnie wątpliwy.

Według krytyków nowożytności, trud jest bezsensowny przede wszystkim w wymiarze wspólnotowym, ostatecznie bowiem wzmacnia tylko ukrytą strukturę obozu koncentracyjnego, która formuje nowoczesne społeczeństwo.

Co bez ogródek ‒ w ten sposób przelicytowując klasyków szkoły frankfurckiej ‒ głosi Giorgio Agamben [6]. Trud w obozie jest formą przelewania z pustego w próżne; nie służy niczemu, na pewno nie służy uwięzionym, raczej stanowi sposób ich odczłowieczenia.

Stąd tak często powracające frazy o „systemie”, który zmusza do pracy wszystkich w nim tkwiących. Wyrażają uczucie, że nasz świat jest rządzony jakąś bezwładnością, że kręci się siłą rozpędu, ale tak naprawdę nie ma w nim głębokiego, bezpośredniego zaangażowania. Świadczą o utracie poczucia sensu, o braku wiary w to, że nasz wyalienowany trud, oderwany od bezpośredniości wyniku, w ostatecznym rozrachunku służy jakiemuś dalekosiężnemu, dobremu porządkowi.

Cynicy i narcyzi

Tego rodzaju frazy służą jeszcze czemuś innemu ‒ usankcjonowaniu skargi na bezsensowność trudu. Różnica pomiędzy utratą poczucia sensu a usankcjonowaniem poczucia bezsensu jest ważna. Brak poczucia sensu skłania do jego poszukiwania, pozwala na bunt i gesty prometejskie. Natomiast dyskursywne usankcjonowanie bezsensu uzasadnia rezygnację, pozwala na osunięcie się w pozycję przedmiotu, który „nie chce, ale musi”. I wynagradza odrzuceniem odpowiedzialności. Mogę tyrać w kieracie, ale wewnętrznie dystansuję się do niego, tylko ktoś naiwny czułby się za ten kierat odpowiedzialny. To zaś pozwala prawomocnie głosić etykę egoizmu; prymat tego, co uznane za moje, nad wszystkim, co za moje nieuznane. Granica tych dwóch sfer – mojego i nie mojego – jest zresztą dość płynna. Dla jednych „moje” to jeszcze dzieci i kochanki, dla innych – tylko to, co we własnym ciele. Albowiem granica ta, wbrew pozorom, nie ma charakteru substancjalnego, lecz tylko funkcjonalny. Jest związana z poczuciem bezpośredniości. To co przeżywam bezpośrednio, jest moje. To, co jakkolwiek niebezpośrednie, objęte może być wytrychem słowa „wyalienowane” i traktowane jako część „systemu”. Wyalienowane instytucje, wyalienowana praca, wyalienowane stosunki między ludźmi.

Dyskursywne uzasadnienie poczucia bezsensu służy ostatecznie tej szczególnej formie cynizmu żerującego na odczarowaniu ‒ albo deziluzji ‒ którą we współczesnym społeczeństwie trafnie diagnozują krytycy tacy jak Peter Sloterdijk czy Slavoj Žižek [7] .

Cynizm żeruje tutaj na pokazaniu iluzorycznego charakteru wszystkiego, co niebezpośrednie, wybiegające poza „mojość”. Tak określić więc można postawę sankcjonującą bezsens, brak wspólnoty celów i ostatecznie związany z nią narcyzm.

Chłodno cedzone analizy, demaskujące zakłamanie wszelkich instytucji, przenikliwe wglądy w naturę ideologicznych zasłon kryjących brutalne interesy ‒ te wszystkie strategie pozwalają na usprawiedliwienie głębokiego poczucia dystansu, unikania odpowiedzialności i pogardy.

Uzasadniają wreszcie przewrotne stwierdzenie, iż w świecie, w którym możliwa jest tylko brutalna gra interesów, jedynie autentyczną postawą jest eksplikacja i obrona własnego interesu oraz bezwzględna walka z interesami innych.

Mam wrażenie, że Zygmunt Bauman, jeden z wielkich krytyków nowożytnego rozumu celowo-racjonalnego [8] i jego aspiracji do uniwersalności, przeczuwa jednocześnie, jak bardzo niebezpieczne jest wyjałowienie uniwersalnych reguł trudu z ich teleologicznego, osadzonego gdzieś w przyszłości horyzontu sensu. Wzywa więc do wypracowania nowego uniwersalizmu, zauważając, jak „jedną z możliwych reakcji na tę [współczesnego życia] nieokreśloność jest ideologia ‘końca ideologii’ i praktyka niezaangażowania; inną, równie prawdopodobną, ale o wiele bardziej obiecującą reakcją na stan niepewności jest nabranie przeświadczenia, że poszukiwania powszechnego człowieczeństwa […] nie były w żadnej innej epoce równie konieczne i pilne jak w naszej”.

Poszukiwanie powszechnego człowieczeństwa ‒ cokolwiek to miałoby znaczyć ‒ jest perspektywą obiecującą. Wbrew wszelkim krytykom uniwersalizmu trzeba się z tym zgodzić. Ale czy jest reakcją równie prawdopodobną co cynizm i wycofanie? Wątpię.

Ta nowa przygoda wymagałaby przepracowania żałoby, trawiącej nas po upadku marzeń XIX stulecia w katastrofy stulecia XX. A jak naucza pesymistyczny Zygmunt Freud, praca żałoby jest jedną z najtrudniejszych, zawsze przebiega powoli i z oporem.

Bezpłodność z wyboru

Mroczne znamię schyłkowości jest więc w zadziwiający sposób splecione z potęgą cywilizacji, w której żyjemy. Te dwie strony medalu związane są przez reguły trudu, owocujące skutecznością, a jednocześnie wyjaławiające i redukujące kondycję człowieka do jednego wymiaru.

Świat trudu, wyzuty z jakiegokolwiek dalekosiężnego, wspólnego sensu, traci poza wszystkim innym jedną z najważniejszych swoich cech ‒ zdolność do samopowielania się w czasie, „replikowania się” w substancji następujących po sobie pokoleń. Z bardzo prostej przyczyny. Spustoszone reguły trudu nie sprzyjają powoływaniu tych pokoleń do istnienia.

Ludzie, dla których jedyną „oczywistą oczywistością” jest to, że muszą pracować i odnieść sukces, nie chcą mieć dzieci.

Paradoksalnie, dotyczy to nie tylko tych, których „mojość” zamyka się w granicach własnej skóry. W ich wypadku sprawa jest oczywista, dzieci są najbardziej wymagającym Innym, więc posiadanie ich, płodzenie, wychowywanie stoi w jawnym konflikcie z kultem własnych organów, myśli, sukcesów i trudów. Jednak również ci, którzy w granicach „mojości” zawarli najbliższych właśnie, a więc także potomstwo, wahają się przy każdej prokreacyjnej decyzji. Bo w morderczym wyścigu, w którym dzieci będą musiały wziąć udział, większa liczebność zdaje się zmniejszać środki będące do dyspozycji każdego. Bo wreszcie lęk przed porażką, będący cieniem pogoni za sukcesem, przenoszony jest na tych, za których się odpowiada; każdy, kto boi się upadku, boi się też pociągnięcia w otchłań tych wszystkich, którzy uczepieni są jego rąk i nóg.

Wysiłek, jakiego wymaga życie w dzisiejszym świecie, możliwy jest tylko pod warunkiem przejścia uporczywego, wieloletniego treningu, zwanego socjalizacją.

Wbrew pozorom, trening ten rozpoczyna się bardzo wcześnie, zanim jeszcze człowiek oddany zostanie w ramiona instytucji. Rodzice, socjalizowani zgodnie z regułami trudu, a więc ze zdolnością do znoszenia frustracji, oddalania emocjonalnych gratyfikacji i zastępowania ich konsumpcją, narzucania sobie samodyscypliny i trwania przy jednym celu, od najwcześniejszych lat nieświadomie przekazują te postawy dzieciom. Ta tendencja potęgowana jest potem przez przedszkole, szkołę, wszystkie edukacyjne instytucje. Bez tego zaplecza ludzie nie mogą znieść wysiłku, jakiego wymaga od nich współczesność. Tak jak w czasie I wojny światowej żołnierze senegalscy we francuskiej armii, doskonali w bezpośrednim boju, nie byli w stanie znieść wielogodzinnych ostrzałów artyleryjskich; monotonnego huku i zniszczenia bez końca.

Imigracja nie rozwiązuje więc problemu „kurczenia się” kultury zachodniej. Nawet jeśli imigranci przyswoją sobie część reguł trudu, to kultura, którą stworzą będzie wypadkową ich rodzimych „strategii socjalizacyjnych”, tych które jako społeczności przynieśli ze sobą, z tymi które zastaną na miejscu. Powstaje więc kultura nowa, może lepsza, może gorsza, a może spełniająca warunki pozwalające nazwać ją, za Touraine’em, multikomunitarialną. Na pewno jednak kultura różna od dotychczas nam znanej kultury zachodniej.

Wyjątek potwierdzający regułę

W tym kontekście ciekawy jest przykład dwóch społeczeństw, w których dominują reguły trudu, a jednocześnie ludzie chcą mieć dzieci: francuskiego i amerykańskiego. W USA dotyczy to społeczności z konserwatywnego pasa środkowego zachodu. Idąc więc za intuicjami Franka Thomasa [9], można by podejrzewać, że mamy tam do czynienia z kulturą nowożytną, która jednak nie poczuła się odpowiedzialna za katastrofy XX stulecia, a więc też nie popadła w indywidualistyczne odrzucenie wszelkich projektów dalekosiężnych i wspólnotowych, co więcej, trwa przy opisanym przez Maxa Webera projekcie purytańskiego protestantyzmu.

We Francji natomiast sprawa wydaje się bardziej złożona. Tam dzieci są modne, w najbardziej dosłownym sensie. Na tę modę składają się zapewne dwa czynniki: nadal bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa, zapewniany przez jedno z najbardziej skutecznych państw Europy [10], a jednocześnie głęboka i kulturowo usankcjonowana kontestacja sukcesu zawodowego jako podstawowego sensu życia, być może związana z typowym dla Francji poczuciem, że „wszystko to już mieli, kiedy inni dopiero zaczynali” [11].

Mniejszy lęk przed porażką i mniejszy głód sukcesu pozwala Francuzom rozwijać wymiar czasu wolnego i satysfakcji rodzinnych na skalę nieznaną w innych krajach Zachodu.

Te dwa wyjątkowe przykłady nie zmieniają ogólnego faktu, polegającego na tym, że dziś reguły trudu wyludniają te kraje, w których stają się dominujące. A to zmusza do importowania ludzi, imigrantów, tworzących własne wspólnoty, zmieniające funkcjonowanie całych społeczeństw w sposób tak trafnie opisany przez Zygmunta Baumana. Multikulturalizm, zgodnie ze wspomnianą propozycją Alaina Touraine’a kryjący za sobą multikomunitarianizm, nowoczesną wersję społeczeństwa kastowego, jest tylko jednym z niebezpieczeństw kryjących się w tej sytuacji.

Być może najpoważniejszym niebezpieczeństwem jest to, co związane ze swoistym błędnym kołem kryjącym się w logice reguł trudu pozbawionych teleologicznego sensu. Im silniej rządzą one społeczeństwem, tym większą potęgę mu dają, doprowadzając do dominacji i rozkwitu sfery materialnej, wszystkiego, co da się zrobić i zorganizować. Jednocześnie coraz bardziej zawężają horyzont pragnień i celów, odbierając społeczeństwu zdolność do długofalowego rzutowania się w przyszłość poprzez pragnienie szczęścia dla następnych pokoleń. Produkują lukę, wyrwę w czasie przyszłym, którą zaludniają przedstawiciele innych kultur, mniej poddanych regułom trudu. Paradoksalnie, ich siła, tkwiąca w przyszłości, związana jest z ich mniejszą sprawczością w teraźniejszości. Tu i teraz nie są równie skuteczni, co ich odchodzący poprzednicy. Kultura więc musi poddać się regresowi.

Przyszłość należy do nas

Żyjemy w zrealizowanej przyszłości. Zgodnie z cytowaną na początku myślą Bergsona, oznacza to utratę nadziei, potencjalności, która kulturę ożywia. Utrata nadziei powoduje zwolnienie z odpowiedzialności za przyszłość. Oznacza więc ekspansję w chwili teraźniejszej, koncentrację na tym, co bezpośrednio uchwytne, namacalne, nieodległe. Trudzie i rzeczach. Oznacza wreszcie skarlenie myśli, która rozwija skrzydła, tylko gdy sięga daleko.

A przecież przyszłość istnieje. Problemem jest nie to, że jej nie ma, tylko to, że już o niej nie śnimy. Z Aniołem Historii Benjamina patrzymy na ruiny przeszłości. Za gorączkową aktywnością trudu kryje się żałoba, niechęć do samych siebie. To jest właśnie źródłem smutku.

Nie czujemy, że przyszłość należy do nas. Mogłaby być nasza, gdybyśmy z troską pomyśleli o naszych następcach. Gdybyśmy, przezwyciężywszy żałobę, uwierzyli, że mamy ogromny dorobek – także złe doświadczenia naszej kultury – który możemy przekazać dalej.

Ale to oznacza wzięcie odpowiedzialności za ludzką przyszłość, za przyszłość dzisiejszych – w sensie dosłownym i metaforycznym – dzieci. Odpowiedzialność za to, by zmianom na globalnej arenie światowej nie towarzyszyły katastrofy, które przecież w takich sytuacjach zdarzały się wielokrotnie. Takie choćby jak te, które towarzyszyły załamaniu się kultury starożytnej. I jeżeli nie możemy im całkiem zapobiec, możemy przynajmniej postarać się, by były raczej mniejsze niż większe. To minimum, które jesteśmy winni naszym spadkobiercom.

 1. 1. Walter Benjamin, „Pasaże”, przeł. I. Kania, Kraków 2006, s. 503.
 2. 2. Mam tu na myśli dominującą już na Zachodzie, a wyłaniającą się we wszystkich innych rejonach świata warstwę mieszczańską, zwaną czasem też klasą średnią, wprzęgniętą mniej lub bardziej w globalny obrót gospodarczy i w dużej mierze od niego zależną, zmuszoną, by pracować z ogromnym wysiłkiem, dostosowując się do przerażającej w gruncie rzeczy dyscypliny.
 3. 3. Jak na przykład rola „homoseksualnej sugestii” u bohatera francuskiego filmu „Plotka”.
 4. 4. w kulturze masowej, na przykład w filmach, będą to postaci różnych przedstawicieli mniejszości – etnicznych, religijnych czy seksualnych – stale swoją mniejszościową kondycję podkreślający, od strony „większościowego” życia politycznego – politycy wracający do XIX-wiecznej symboliki wspólnotowej.
 5. 5. Często przytaczani jako kontrprzykład celebryci – znani z tego, że są znani – również ciężko pracują. Ich pracą jest bywanie, przede wszystkim tam, gdzie bywa też oko kamery czy aparatu fotograficznego, a przedtem – orientowanie się, gdzie się bywa.
 6. 6. „Obóz, a nie Państwo, jest dziś biopolitycznym paradygmatem Zachodu”. „[Ta] teza rzuca ponury cień na modele, za pomocą których nauki o człowieku, socjologia, urbanistyka, architektura starają się dziś przemyśleć i zorganizować przestrzeń publiczną miast na świecie, nie zdając sobie sprawy jasno z faktu, że w ich sercu tkwi […] nagie życie, które określało biopolitykę totalitarnych państw XX wieku”. Giorgio Agamben, „Homo Sacer”, przeł. Mateusz Salwa, Warszawa 2008, s. 247.
 7. 7. Patrz np. Peter Sloterdijk, „Krytyka cynicznego rozumu”, czy rozdział „Cynizm jako forma ideologii” w książce „Wzniosły obiekt ideologii” Slavoja Žižka.
 8. 8. Przede wszystkim w książce „Nowoczesność i Zagłada”.
 9. 9. Thomas Frank, „Co z tym Kansas?” , przeł. J. Kutyła, Warszawa 2008.
 10. 10. Co jednak nie byłoby wystarczające; można choćby przyjrzeć się sytuacji Niemiec, w których zachęty państwa są porównywalne do tych francuskich, a jednak przyrost – ujemny.
 11. 11. Hipotezy te zawdzięczam rozmowie z ekspertem Instytutu Breugla w Brukseli, Nicolasem Veronem.
odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

 1. filip2011-04-17 13:00:30

  świetny, przenikliwy, mądry tekst

 2. eQIeAezDhy2011-09-15 18:05:03

  IMHO you've got the right awnser!

 3. buy cheap oem software2012-02-11 03:22:18

  DTajqT Author, keep doing in the same way..!!

 4. buy cheap oem software2012-02-12 06:45:05

  OdpYlK Pleased to read intelligent thoughts in Russian. I`ve been living in England for already 5 years!...

 5. buy cheap oem software2012-02-12 16:00:31

  s7lF4x Yeah, in my opinion, it is written on every fence!!....

 6. esalerugs.com2012-02-13 15:24:36

  Pleased to read intelligent thoughts in Russian. I`ve been living in England for already 5 years!....

 7. cheapoair2012-02-13 15:46:17

  Yeah !... life is like riding a bicycle. You will not fall unless you stop pedaling!!....

 8. how to get more followers free2012-02-13 16:08:42

  The Author is crazy..!!

 9. Voorhees NJ personal trainer2012-02-13 16:53:29

  Extremely easy by words but in reality�, a lot of things don`t correspond. Not everything is so rosy..!!

 10. 2012-08-05 16:11:38

 11. uTqvybYsskH2012-09-11 13:53:48

  Until I found this I thought I'd have to spend the day idsnie.

 12. 2012-09-11 13:53:50

 13. kcQnAZhnOd2012-09-11 16:31:49

  What a great resoruce this text is.

 14. 2012-09-11 16:31:52

 15. vIEQdqnpqM2012-09-11 18:23:14

  Opisaliście to ,co denerwuje mnie na tym porltau od dłuższego czasu ,a ostatnio stało się nagminne. Np. pierwszy artykuł z brzegu z działu film: Szok! Oni są nie do zdarcia. Dziadkowie i babcie, ktf3rzy rozkładają młodzież na łopatki O czym jest artykuł o tak szumnym i emocjonalnym tytule? Otf3ż link prowadzi do galerii przedstawiającej podstarzałych aktorf3w.Pf3ł biedy ,kiedy news dotyczy działu rozrywki. Ale spf3jrzmy na dział finanse : Nie będzie już tanich ubrań made in China ! Komunikat jest dość jasny i opatrzony wykrzyknikiem. Przyszły czytelnik zachodzi w głowę ,dlaczego nie będzie chińskich ubrań. Znowu politycy wyskrobali jakąś ustawę? nałożono embargo? Unia wprowadziła zakaz sprzedaży?Nic z tych rzeczy.Czytamy ,że autorka artykułu stawia mgliste prognozy na podstawie wzrostu cen chińskiej bawełny ,na temat przeniesienia produkcji z chin do innych krajf3w i wzrostu cen odzieży. Jak ma się to do tak jednoznacznie określonego nagłf3wka? Jest i więcej przykładf3w takich przekłamanych nagłf3wkf3w ,ale nie będę ich wszystkich opisał.Na koniec dodam tym co mnie jednak najbardziej denerwuje na tym porltau jest tworzenie nagłf3wkf3w z wypowiedzi politykf3w ,w ten sposf3b ,że odbiera się je jako informacje. Np. na stronie głf3wnej nagłf3wek tej treści: (przykład zmyślony na potrzeby komentarza) Jarosław Kaczyński odchodzi z polityki? Po czym okazuje się ,że artykuł jest wywiadem z jakimś posłem SLD ,a treść nagłf3wka nawiązuje do wyrwanej z kontekstu konstrukcji myślowej lub ,co gorsza, pytania dziennikarza.

 16. 2012-09-11 18:23:16

 17. 2012-09-12 02:10:54

 18. 2012-09-12 02:29:09

 19. 2012-09-12 02:36:46

 20. 2012-09-12 13:15:05

 21. 2012-09-12 13:35:19

 22. 2012-09-13 02:06:04

 23. 2012-09-13 06:26:13

 24. 2012-09-13 19:43:01

 25. 2012-09-13 19:50:52

 26. 2012-09-14 00:51:45

 27. 2012-09-14 01:08:29

 28. 2012-09-14 01:16:14

 29. 2012-10-12 04:59:35

 30. 2012-11-30 00:24:17

 31. 2012-12-17 14:35:50

 32. maillot foot destockage2013-01-03 02:40:34

  Appreciate you sharing, great blog.Thanks Again. Cool.

 33. lose weight pills2013-02-01 03:11:36

  2KQOBK I am so grateful for your blog post.Really looking forward to read more. Will read on...

 34. 2013-02-01 03:11:39

 35. yLsmgfoVADWxngTY2013-02-06 06:13:46

  Nowadays, people ulsulay ignore the importance of keeping small promises since they think that they're not that "important". That's probably why . Contrary to what most people think, I think you can tell a lot about a person by seeing if s/he keep the small promises. The same goes for businesses too.

 36. 2013-02-06 06:13:50

 37. 2013-02-07 12:40:18

 38. 2013-02-08 05:09:57

 39. 2013-02-25 02:57:33

 40. Clomiphene 50 mg2013-02-27 19:52:23

  wup5IJ Awesome blog article. Awesome.

 41. 2013-02-27 19:52:25

 42. buy clomid2013-02-28 23:10:31

  UXMGPC Awesome article post.Much thanks again. Keep writing.

 43. 2013-02-28 23:10:33

 44. social bookmarking service2013-03-02 14:38:33

  73c2uz Im grateful for the article.Much thanks again. Fantastic.

 45. 2013-03-02 14:38:36

 46. Samsung 4072 4pack2013-03-03 00:20:47

  Major thankies for the post.Really looking forward to read more. Want more.

 47. samsung k40722013-03-03 01:11:04

  I appreciate you sharing this article. Really Cool.

 48. buy discount viagra online2013-03-03 04:52:43

  IoKPOQ This is one awesome blog.Really thank you! Awesome.

 49. 2013-03-03 04:52:45

 50. samsung P4072b double pack2013-03-03 08:38:29

  Awesome article.Thanks Again. Great.

 51. samsung c40722013-03-03 09:26:08

  Really informative article post.Really thank you! Really Cool.

 52. samsung y40722013-03-03 10:21:02

  I am so grateful for your blog. Will read on...

 53. samsung m40722013-03-03 11:18:01

  Awesome blog.Thanks Again. Cool.

 54. Cheap photo paper2013-03-03 12:08:21

  I really like and appreciate your post.Much thanks again.

 55. A4 photo paper2013-03-03 12:58:52

  Great blog article. Really Great.

 56. Cheap a4 photo paper2013-03-03 13:51:46

  A round of applause for your article.Really looking forward to read more. Great.

 57. Inkjet photo paper2013-03-03 14:49:26

  Major thankies for the article.Much thanks again. Will read on...

 58. bookmaring service2013-03-14 01:03:00

  K8Hxfi Say, you got a nice article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 59. 2013-03-14 01:03:02

 60. bookmaring service2013-03-14 01:16:24

  AxSCOq I value the post.Much thanks again. Fantastic.

 61. 2013-03-14 01:16:26

 62. bookmarks2013-03-14 04:36:42

  KyweLm This is one awesome article post.Really looking forward to read more.

 63. 2013-03-14 04:36:44

 64. bookmaring service2013-03-15 01:24:38

  vNn8Ki I really like and appreciate your blog.Thanks Again. Great.

 65. 2013-03-15 01:24:41

 66. bookmarks2013-03-15 09:16:54

  Bnal2e Awesome blog post.Really thank you! Will read on...

 67. 2013-03-15 09:16:56

 68. ciprofloxacin side effects2013-03-15 17:52:51

  Great, thanks for sharing this post. Great.

 69. what is ciprofloxacin2013-03-15 18:55:35

  Really enjoyed this post.Really looking forward to read more. Cool.

 70. generic viagra online2013-03-15 19:31:25

  Major thanks for the post.Really looking forward to read more. Will read on...

 71. generic viagra no prescription2013-03-15 20:34:32

  I appreciate you sharing this post.Thanks Again. Cool.

 72. generi cialis2013-03-15 21:10:31

  Thanks so much for the blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 73. generic cialis online2013-03-15 22:13:57

  I really liked your post.Thanks Again. Much obliged.

 74. 20mg levitra2013-03-15 22:50:16

  I really liked your blog post. Much obliged.

 75. 10mg levitra2013-03-15 23:54:17

  I loved your blog.Much thanks again. Really Cool.

 76. 2013-03-21 15:12:54

 77. 2013-03-30 09:43:52

 78. 2013-04-26 22:11:05

 79. sac longchamp pliage cuir2013-05-03 10:28:01

  thats was nice information

 80. best compact digital cameras2013-05-14 01:31:14

  bsDIiz I really enjoy the article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 81. 2013-05-14 01:31:17

 82. best compact digital cameras2013-05-14 10:56:30

  s63eZh Im grateful for the blog article.Really thank you! Awesome.

 83. 2013-05-14 10:56:33

 84. good seo2013-05-25 15:11:39

  QnoTd3 I am so grateful for your blog article.Thanks Again. Fantastic.

 85. 2013-05-25 15:11:42

 86. good seo2013-05-25 18:21:29

  2eVSNC Very neat blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 87. 2013-05-25 18:21:33

 88. seo service2013-05-27 23:49:50

  6lx01O Wow, great blog article.Really looking forward to read more. Will read on...

 89. 2013-05-27 23:49:52

 90. seo service2013-05-28 07:51:39

  2mLA7q Awesome blog article.Thanks Again. Fantastic.

 91. 2013-05-28 07:51:41

 92. 2013-06-05 17:16:07

 93. best social bookmarks2013-06-19 17:51:24

  GjDEBs Thanks for the blog.Really thank you! Great.

 94. 2013-06-19 17:51:26

 95. best social bookmarks2013-06-20 01:04:34

  55jJX9 Muchos Gracias for your article post. Keep writing.

 96. 2013-06-20 01:04:36

 97. 2013-07-04 06:21:44

 98. great service2013-07-04 14:35:14

  XUx3N5 Great article.Really thank you! Want more.

 99. 2013-07-04 14:35:17

 100. ONEnaVBgQEHfBYH2013-07-24 10:34:47

  I value the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 101. OaOWLWaipnKuWdis2013-07-25 12:38:43

  A round of applause for your blog post. Will read on...

 102. best news on earth2013-07-26 12:57:13

  PJRgWs I really liked your blog.Really thank you! Awesome.

 103. 2013-07-26 12:57:15

 104. super news2013-08-02 19:43:59

  Dayi1x Great blog.Thanks Again. Much obliged.

 105. 2013-08-02 19:44:01

 106. super news2013-08-02 19:47:46

  Ylx1yU Appreciate you sharing, great blog.Much thanks again. Great.

 107. 2013-08-02 19:47:48

 108. 2013-08-12 21:28:48

 109. great link buildng2013-08-19 15:30:46

  pxW3HE Thanks again for the blog article.Much thanks again. Much obliged.

 110. 2013-08-19 15:30:48

 111. awesome links for you2013-08-19 15:57:21

  r6rQMu Major thanks for the article post.Really thank you! Fantastic.

 112. 2013-08-19 15:57:24

 113. awesome links for you2013-08-20 02:53:07

  XUslLY Im thankful for the article.Thanks Again. Great.

 114. 2013-08-20 02:53:09

 115. good seo guys2013-09-04 01:50:49

  yGNvAJ A big thank you for your blog. Awesome.

 116. 2013-09-04 01:50:51

 117. great seo service2013-09-04 05:29:11

  tfAhV6 Really appreciate you sharing this article.Really thank you! Will read on...

 118. 2013-09-04 05:29:13

 119. the best seo service2013-09-07 06:07:21

  mJO7i6 Thanks-a-mundo for the blog.Much thanks again. Cool.

 120. 2013-09-07 06:07:23

 121. make money online2013-09-11 23:43:54

  5gBxET Thank you for your blog.Much thanks again. Really Great.

 122. 2013-09-11 23:43:56

 123. make money online2013-09-12 17:48:53

  AOm3PX Very good blog article.Really thank you! Want more.

 124. 2013-09-12 17:48:55

 125. online business2013-09-13 03:34:18

  Mcj42d Fantastic article post.

 126. 2013-09-13 03:34:20

 127. awesome link building2013-09-24 23:52:10

  G0iNLC I really like and appreciate your article. Much obliged.

 128. 2013-09-24 23:52:12

 129. pro link building2013-09-25 00:19:03

  ROGgnn Say, you got a nice blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 130. 2013-09-25 00:19:06

 131. check out these guys!2013-10-15 11:54:27

  dEx1zT Thanks for the post.Much thanks again.

 132. 2013-10-15 11:54:29

 133. check out these guys!2013-10-15 17:46:20

  6dyB9r Thanks for the blog post.Really thank you! Want more.

 134. 2013-10-15 17:46:22

 135. top seo guys2013-10-23 18:58:20

  wcbyuP Enjoyed every bit of your blog post.Much thanks again. Great.

 136. 2013-10-23 18:58:22

 137. top seo guys2013-10-24 00:07:01

  z57cy0 A round of applause for your article post.Much thanks again. Much obliged.

 138. 2013-10-24 00:07:03

 139. smashing top seo2013-10-26 06:32:47

  QYI6XJ Thank you for your article post.Really looking forward to read more. Want more.

 140. 2013-10-26 06:32:49

 141. top seo guys2013-10-31 10:05:57

  agn3Ky I truly appreciate this article.Much thanks again. Great.

 142. 2013-10-31 10:05:59

 143. awesome seo thing2013-12-15 00:22:26

  Ygp2MV Fantastic post.Really thank you! Awesome.

 144. 2013-12-15 00:22:28

 145. nice seo guys2014-01-18 18:32:13

  dRYUAt wow, awesome article.Much thanks again. Want more.

 146. 2014-01-18 18:32:15

 147. awesome things!2014-01-30 18:38:35

  5o3sm5 Say, you got a nice blog post. Want more.

 148. 2014-01-30 18:38:37

 149. stunning seo guys2014-01-31 15:41:00

  r73AnK Say, you got a nice post. Awesome.

 150. 2014-01-31 15:41:04

 151. awesome things!2014-02-28 19:23:38

  oJF5Ae Major thankies for the blog post.Much thanks again. Really Cool.

 152. 2014-02-28 19:23:45

 153. 2014-03-06 07:42:11

 154. 2014-03-08 08:45:26

 155. 2014-03-20 10:57:48

 156. nice seo guys2014-03-22 18:57:36

  YE0gyS Great blog article.Really looking forward to read more.

 157. 2014-03-22 18:57:38

 158. 2014-03-23 19:44:31

 159. nice seo guys2014-04-01 11:17:40

  Mrnuqz Thank you for your article post.Much thanks again. Keep writing.

 160. 2014-04-08 02:01:30

 161. 2014-04-08 12:58:12

 162. awesome things!2014-04-21 03:54:50

  dhRlfA Thanks again for the post.Really looking forward to read more. Really Great.

 163. 2014-04-21 03:54:52

 164. imagenesgaleriagync2014-04-26 22:20:30  name
  Telly George

 165. check it out2014-05-12 14:16:14

  2pt9ZT Say, you got a nice blog.Thanks Again. Keep writing.

 166. 2014-05-12 14:16:16

 167. 2014-05-18 23:18:23

 168. 2014-05-21 07:24:29

 169. 2014-05-21 15:44:59

 170. seo cheap2014-06-04 18:48:50

  2FeZOy Thanks a lot for the blog post. Much obliged.

 171. 2014-06-04 18:48:52

 172. awesome seo2014-06-18 15:02:16

  whILTe Enjoyed every bit of your blog post.Much thanks again.

 173. 2014-06-18 15:02:20

 174. 2014-06-23 12:43:49

 175. 2014-07-17 17:53:52

 176. 2014-07-19 07:47:56

 177. crorkz linkz2014-08-01 23:58:50

  W2BeUP Muchos Gracias for your post. Keep writing.

 178. 2014-08-01 23:58:52

 179. matzcrorkz2014-08-03 20:31:26

  l5f39r Really informative post.Really looking forward to read more. Really Great.

 180. 2014-08-03 20:31:29

 181. crorkz2014-08-03 21:34:03

  sJfRWs Very informative blog article.Really thank you! Fantastic.

 182. 2014-08-03 21:34:05

 183. crorkz matz2014-08-04 22:08:18

  31NV0X Thanks so much for the article post.Thanks Again. Keep writing.

 184. 2014-08-04 22:08:20

 185. matzcrorkz2014-08-04 23:09:54

  d7xO3l wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Will read on...

 186. 2014-08-04 23:09:56

 187. 2014-10-15 00:43:29

 188. 2014-10-15 18:44:22

 189. 2014-10-16 14:19:01

 190. 2014-10-16 21:44:16

 191. 2014-11-15 23:17:17

 192. 2014-12-03 10:01:45

 193. 2015-01-08 06:04:39

 194. 2015-01-10 21:51:09

 195. 2015-01-11 11:28:48

 196. crorkz linkz2015-01-16 01:03:17

  bx9OjJ I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I've incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :)

 197. 2015-01-16 01:03:19

 198. 2015-05-03 21:26:39

 199. 2015-06-24 17:09:06

 200. 2015-07-14 03:42:46

 201. 2015-07-15 02:58:27

 202. 2015-07-30 18:28:33

 203. 2015-08-05 22:33:48

 204. 2015-08-10 00:39:39

 205. 2015-09-28 17:37:56

 206. 2015-10-26 08:33:57

 207. 2015-10-26 13:08:43

 208. 2016-01-08 17:09:09

 209. 2016-02-04 17:28:53

 210. 2016-04-11 02:17:30

 211. 2016-04-25 03:58:00

 212. 2016-04-28 17:56:49

 213. 2016-05-06 03:39:33

 214. 2016-05-25 01:46:08

 215. 2016-06-01 00:04:22

 216. 2016-06-27 18:59:05

 217. 2016-07-08 18:08:50

 218. 2016-07-13 09:26:57

 219. 2016-08-08 01:40:56

 220. 2016-08-10 23:54:40

 221. 2016-08-11 07:52:58

 222. 2016-08-13 05:57:17

 223. 2016-09-04 13:48:23

 224. 2016-10-06 21:05:29

 225. fake tits2016-10-11 08:02:14

  pz5nOW This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I ave shared your web site in my social networks!

 226. 2016-10-11 08:02:16

 227. 2016-10-21 19:02:28

 228. 2016-11-04 00:55:24

 229. 2016-11-23 21:39:42

 230. 2016-11-23 21:39:55

 231. 2016-12-22 11:04:19

 232. 2017-01-07 04:15:14

 233. 2017-01-07 15:49:24

 234. 2017-01-08 13:14:33

 235. 2017-01-08 14:18:54

 236. 2017-01-28 13:18:04

 237. 2017-05-07 07:43:19

 238. 2017-05-18 15:57:00

 239. 2017-12-16 00:59:35

 240. 2017-12-31 00:21:02

 241. 2018-01-14 21:15:15

 242. 2018-11-21 20:27:26

 243. 2018-11-25 18:39:43

 244. 2018-11-27 09:42:10

 245. suba suba2018-12-17 05:15:13

  x0x8Ls Wonderful article! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing.

 246. 2018-12-17 05:15:15

 247. 2018-12-18 18:15:32

 248. 2019-01-03 06:38:29

 249. 2019-03-23 10:59:07

 250. 2019-04-04 23:01:54

 251. suba me2019-04-16 00:43:13

  5Bo9XI me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

 252. 2019-04-16 00:43:15

 253. suba suba2019-04-19 15:58:19

  AHlH9A I truly appreciate this blog article.Thanks Again.

 254. 2019-04-19 15:58:21

 255. 2019-05-12 20:32:26

 256. 2019-05-20 14:37:42

 257. 2019-06-01 00:43:36

 258. 2019-06-07 05:59:17

 259. 2019-06-21 15:54:53

 260. 2019-06-22 13:58:17

 261. 2019-07-03 03:33:16

 262. 2019-07-17 09:39:09

 263. 2019-07-28 08:57:27

 264. 2019-08-07 22:32:55

 265. 2019-08-16 15:58:27

 266. me suba2019-10-26 03:45:59

  IC9wy1 This is a topic that as close to my heart Cheers! Where are your contact details though?

 267. 2019-10-26 03:46:01

 268. suba suba2019-11-07 15:21:53

  aPa3Vt Pretty! This was a really wonderful article. Thanks for providing this info.

 269. 2019-11-07 15:21:55

 270. 2019-11-28 23:16:27

 271. 2019-11-30 22:35:50

 272. 2019-12-09 08:34:42

 273. 2019-12-10 03:38:28

 274. 2019-12-22 18:09:23

 275. 2019-12-23 16:16:38

 276. 2020-01-04 12:05:59

 277. 2020-01-15 01:15:00

 278. 2020-01-16 18:31:30

 279. 2020-01-26 16:28:34

 280. 2020-02-04 12:34:26

 281. 2020-02-06 16:15:22

 282. 2020-02-17 17:43:52

 283. 2020-02-20 00:28:30

 284. 2020-03-01 08:37:23

 285. 2020-03-02 20:35:29

 286. 2020-05-09 23:03:38

 287. 2020-05-19 18:25:22

 288. 2020-05-25 21:01:12

 289. 2020-05-27 02:33:36

 290. 2020-06-07 12:51:31

 291. 2020-06-08 19:32:25

 292. suba suba2020-06-09 17:14:04

  It is actually a great and useful piece of information. I am glad that you simply shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 293. 2020-06-20 17:06:42

 294. 2020-06-21 22:15:31

 295. 2020-08-03 04:19:36

 296. 2020-08-03 17:55:08

 297. 2020-08-06 12:26:40

 298. 2020-08-09 17:47:49

 299. 2020-08-13 07:54:05

 300. 2020-08-16 05:44:58

 301. 2020-08-18 16:02:57

 302. 2020-08-30 16:13:20

 303. 2020-09-02 04:03:36

 304. 2020-09-05 12:25:13

 305. 2020-09-12 06:45:01

 306. 2020-09-15 12:03:43

 307. 2020-09-21 09:47:49

 308. 2020-09-21 22:03:45

 309. 2020-09-24 21:36:05

 310. RoyalCBD.com2020-09-25 09:11:07

  tsJR5L Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the website is really good.

 311. 2020-09-25 09:11:10

 312. Tattoo Shops2020-09-30 15:34:34

  Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 313. leer noticia2020-09-30 16:06:22

  When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

 314. top mexican swinger2020-09-30 17:13:07

  These are really impressive ideas in regarding blogging.

 315. 부커취2020-09-30 17:44:23

  Very good information. Lucky me I came across your website by chance (stumbleupon). I have book-marked it for later!

 316. 관전클럽2020-10-05 14:17:51

  It as really a great and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 317. bespoke lighting effects laser light projector2020-10-05 15:27:12

  Pretty part of content. I just stumbled upon your website and in

 318. 온라인카&a2020-10-05 16:40:24

  soon it wilpl be well-known, due to itss feature contents.

 319. 2020-10-06 05:56:51

 320. 2020-10-06 17:42:45

 321. profile2020-10-06 19:16:44

  Say, you got a nice blog.Really thank you! Much obliged.

 322. 토토사이&a2020-10-07 17:43:39

  This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Cool.

 323. this website2020-10-07 18:55:58

  Really appreciate you sharing this blog.Really thank you!

 324. magazine2020-10-12 00:48:05

  There is definately a great deal to learn about this issue. I like all of the points you made.

 325. more info2020-10-12 11:34:41

  You made some first rate points there. I looked on the internet for the difficulty and located most individuals will go along with along with your website.

 326. more about2020-10-12 12:43:50

  Say, you got a really great blog post.Many thanks again. Really Great.

 327. Rippoff report2020-10-12 17:52:45

  Pretty! This has been a really wonderful post. Thank you for providing this information.

 328. to get more information2020-10-12 19:03:04

  Just what I was searching for, thank you for putting up.

 329. instant pot reviews2020-10-12 20:14:50

  Really informative article.Really thank you! Much obliged.

 330. IPTV Subscription2020-10-12 21:25:19

  This very blog is no doubt educating and also informative. I have picked helluva useful stuff out of this blog. I ad love to go back over and over again. Thanks!

 331. sello shiny2020-10-16 00:11:25

  Usually I don at read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, very great post.

 332. 500-450 Exam2020-10-16 01:06:18

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 333. biet thu the residence phu quoc2020-10-16 16:29:24

  You are my breathing in, I own few web logs and rarely run out from to brand.

 334. 1 million wsop free chips2020-10-16 18:17:50

  It as genuinely very complicated in this active life to listen news on TV, so I simply use world wide web for that purpose, and obtain the latest news.

 335. C_ACTIVATE12 pdf2020-10-20 09:26:56

  There as definately a great deal to know about this topic. I really like all the points you made.

 336. y te duoc bach mai2020-10-20 09:57:50

  you could have an important weblog here! would you prefer to make some invite posts on my weblog?

 337. black friday �����2020-10-20 12:43:42

  I?ve recently started a blog, the info you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

 338. kevin david scam2020-10-20 13:57:04

  I truly appreciate this post.Really thank you! Great.

 339. to learn more2020-10-20 20:13:26

  Wonderful goods from you, man. I ave have in mind your stuff prior to and you are just too

 340. 2020-10-23 14:40:28

 341. 2020-10-26 09:22:13

 342. thuoc tieu chay2020-10-26 18:07:58

  Thanks for the article.Really thank you! Keep writing.

 343. น้ำผ&#2020-10-26 19:06:11

  Really enjoyed this article.Much thanks again. Great.

 344. builders2020-10-26 20:21:53

  Muchos Gracias for your article. Really Great.

 345. stiiizy pink acai2020-10-26 22:05:25

  you are stating and the best way by which you assert it.

 346. psihologija2020-10-30 16:19:34

  Review my homepage; burn fat while sleeping

 347. du an lavilla green city tan an2020-11-03 17:32:51

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again..

 348. black friday youtube2020-11-03 19:30:04

  I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

 349. 2020-11-04 06:12:14

 350. 2020-11-07 04:15:50

 351. PCCSA Dumps2020-11-09 15:34:31

  Im grateful for the blog article.Much thanks again. Great.

 352. click for more2020-11-09 16:15:11

  Thanks so much for the post.Really thank you! Awesome.

 353. how to do search retargeting on Google2020-11-09 17:42:25

  Spot on with this write-up, I really assume this website wants rather more consideration. IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžll probably be once more to read far more, thanks for that info.

 354. Zarabianie internet2020-11-09 21:30:21

  Normally I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 355. Android Tablet PC2020-11-13 01:25:13

  Some genuinely superb blog posts on this internet site , appreciate it for contribution.

 356. alquiler de carros bogota2020-11-13 02:52:42

  You have made some decent points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 357. goede sapcentrifuge kopen2020-11-13 04:51:30

  pretty useful stuff, overall I imagine this is worth a bookmark, thanks

 358. landscaper in leicester2020-11-17 00:19:47

  I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 359. blockchain mining2020-11-17 00:58:08

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 360. crypto currency banking2020-11-17 02:18:56

  Thank you for your article post.Really thank you! Keep writing.

 361. ethereum dex2020-11-17 03:40:53

  This website definitely has all the info I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 362. copy trading crypto2020-11-17 05:02:18

  this december, fruit this december, fruit cakes are becoming more common in our local supermarket. i love fruit cakes::

 363. get deal2020-11-17 06:26:43

  Thank you for your article.Thanks Again. Awesome.

 364. tank tops2020-11-17 07:07:04

  That as good point and article Keep up writing, I am following your blog!

 365. see it now2020-11-17 07:47:49

  Major thankies for the post.Thanks Again. Fantastic.

 366. seguro automotriz hdi2020-11-17 08:28:19

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 367. tylenol arthritis2020-11-17 09:08:37

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 368. Tattoo Artists2020-11-17 09:49:43

  Scene erotique amateur video ejaculation femme Here is my webpage film x

 369. visit site2020-11-17 16:17:33

  There as certainly a great deal to know about this issue. I love all of the points you made.

 370. cheapest smm panel2020-11-17 18:36:40

  Your style is so unique compared to other people I ave read stuff from. Thank you for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 371. social media reseller panel2020-11-17 18:37:03

  This site has got some extremely helpful stuff on it! Cheers for helping me!

 372. water heater repair chandler az2020-11-17 20:25:07

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site is extremely good.

 373. 2020-11-22 01:09:37

 374. Biden2020-11-23 12:55:26

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 375. buy generic kamagra2020-11-23 14:23:13

  You have made some decent points there. I checked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 376. Reusable Face Masks Manufacturer America2020-11-23 15:46:19

  party Poker.com view of Three Gorges | Wonder Travel Blog

 377. to get more information2020-11-23 17:09:19

  Keep up the good work i will return often.

 378. brujos near me2020-11-23 18:34:48

  you are in point of fact a good webmaster. The site loading speed is incredible.

 379. sanitizantes2020-11-23 19:58:40

  There is certainly a great deal to learn about this topic. I really like all the points you ave made.

 380. ����� 242020-11-23 21:25:21

  to your post that you just made a few days ago? Any certain?

 381. personalized golf hats2020-11-23 22:50:39

  I really liked your article post.Much thanks again. Want more. anal creampie

 382. washington dc cbd2020-12-24 10:05:10

  zCjOeV Wow! Thank you! I constantly needed to write on my site something like that. Can I implement a portion of your post to my site?

 383. 2020-12-24 10:05:12

 384. RoyalCBD2020-12-24 15:08:08

  pwZy6c Say, you got a nice blog article.Thanks Again. Keep writing.

 385. 2020-12-24 15:08:10

 386. washington dc2020-12-24 19:32:34

  Kr5l59 the time to read or take a look at the content material or websites we ave linked to below the

 387. 2020-12-24 19:32:36

 388. 2021-01-17 22:11:57

 389. 2021-02-07 00:08:17

 390. 2021-02-09 21:29:15

 391. Royal CBD2021-02-22 13:35:45

  r1C2ld Your style is unique in comparison to other people I ave read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I all just book mark this blog.

 392. 2021-02-22 13:35:47

 393. 2021-02-24 12:05:05

 394. 2021-02-24 23:42:44

 395. 2021-02-26 16:13:12

 396. washington dc2021-03-02 14:44:24

  5sevhq I think this is a real great article. Will read on

 397. 2021-03-02 14:44:26

 398. 2021-03-13 04:14:42