Kultura w jednoczącej się Europie

AAA

Zygmunt Bauman

Zadanie Europy polega na przekazaniu wszystkim sztuki uczenia się wszystkich od wszystkich.

Ge­or­ge Ste­i­ner prze­ko­nu­je, że głów­ne za­da­nie sto­ją­ce dziś przed Eu­ro­pą nie jest na­tu­ry mi­li­tar­nej czy gos­po­dar­czej, ale ma cha­rak­ter „du­cho­wy i in­te­lek­tu­al­ny”:


„Du­chem Eu­ro­py Wil­liam Bla­ke na­zwał­by »świę­tość naj­drob­niej­sze­go szcze­gó­łu«. To za spra­wą róż­no­rod­no­ści ję­zy­ko­wej, kul­tu­ro­wej i spo­łecz­nej tej nie­zwy­kłej mo­za­i­ki oka­zu­je się czę­sto, że nie­wiel­ka od­leg­łość, rzę­du dwu­dzie­stu ki­lo­me­trów, dzie­li dwa kom­plet­nie róż­ne świa­ty... Eu­ro­pa zgi­nie, je­że­li nie po­dej­mie wal­ki o swo­je ję­zy­ki, lo­kal­ne tra­dy­cje i au­to­no­mię spo­łecz­ną. Je­że­li za­pom­ni, że »Bóg tkwi w szcze­gó­łach«[1].


Po­dob­ne roz­wa­ża­nia znaj­dzie­my w li­te­rac­kiej spu­ściź­nie Han­sa--Ge­or­ga Ga­da­me­ra. Na pier­wszym miej­scu li­sty wy­jąt­ko­wych cnót Eu­ro­py sta­wia Ga­da­mer jej róż­no­rod­ność, bo­gac­two tkwią­ce w roz­rzut­no­ści. Ob­fi­tość róż­nic uwa­ża za naj­cen­niej­szy skarb, ja­ki Eu­ro­pie uda­ło się wy­ra­to­wać z po­żo­gi dzie­jów i ja­ki ma te­raz świa­tu do za­o­fe­ro­wa­nia.

Żyć z In­nym, żyć ja­ko In­ny dla In­ne­go, to fun­da­men­tal­ne za­da­nie czło­wie­ka – za­rów­no na naj­wyż­szych, jak i na naj­niż­szych po­zio­mach... Stąd być mo­że bie­rze się ta szcze­gól­na prze­wa­ga Eu­ro­py, któ­ra mog­ła i mu­sia­ła na­u­czyć się sztu­ki ży­cia z in­ny­mi [2].

Przyjaciele i sąsiedzi

W Eu­ro­pie, jak ni­gdzie in­dziej, In­ny za­wsze miesz­kał tuż-tuż, w za­się­gu wzro­ku i na wy­cią­gnię­cie rę­ki; me­ta­fo­rycz­nie z pew­no­ścią, bo za­wsze w za­się­gu du­cha – ale jak­że czę­sto do­słow­nie, cie­leś­nie. „In­ny” jest tu naj­bliż­szym są­sia­dem, a więc Eu­ro­pej­czy­cy mu­szą ne­go­cjo­wać wa­run­ki te­go są­siedz­twa po­mi­mo dzie­lą­cych ich od­mien­no­ści i róż­nic. Eu­ro­pej­ski kra­jo­braz na­ce­cho­wa­ny, jak po­wia­da Ga­da­mer, wie­lo­ję­zycz­no­ścią, bli­skim są­siedz­twem In­ne­go w moc­no ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni, moż­na uznać za pra­cow­nię ba­daw­czą czy szko­łę, z któ­rej resz­ta świa­ta mog­ła­by wy­nieść wie­dzę i umie­jęt­no­ści de­cy­du­ją­ce o prze­trwa­niu lub zgu­bie.

„Za­da­nie Eu­ro­py”, twier­dzi Ga­da­mer, po­le­ga na prze­ka­za­niu wszyst­kim sztu­ki ucze­nia się wszyst­kich od wszyst­kich. Do­dał­bym: to mi­sja Eu­ro­py, a do­kład­niej mó­wiąc los Eu­ro­py, któ­ry cze­ka, byś­my wspól­ny­mi si­ła­mi prze­ku­li go w na­sze prze­zna­cze­nie.

Nie spo­sób prze­ce­nić wa­gi te­go za­da­nia i de­ter­mi­na­cji, z ja­ką Eu­ro­pa win­na się go pod­jąć, sko­ro (by raz jesz­cze za Ga­da­me­rem po­wtó­rzyć) wa­run­kiem si­ne qua non de­cy­du­ją­cym o roz­wią­za­niu ży­wot­nych prob­le­mów współ­czes­ne­go świa­ta jest przy­jaźń i „po­god­na so­li­dar­ność”.

Po­dej­mu­jąc się te­go za­da­nia, mo­że­my i win­niś­my szu­kać na­tchnie­nia we wspól­nym dzie­dzic­twie eu­ro­pej­skim: dla sta­ro­żyt­nych Gre­ków sło­wo „przy­ja­ciel” wy­ra­ża­ło zda­niem Ga­da­me­ra „ca­łość ży­cia spo­łecz­ne­go”. Przy­ja­cie­le to lu­dzie zdol­ni i skłon­ni do życz­li­we­go się do sie­bie od­no­sze­nia nie­za­leż­nie od dzie­lą­cych ich róż­nic i do po­ma­ga­nia so­bie na­wza­jem z po­wo­du tych róż­nic; zdol­ni i skłon­ni do życz­li­wo­ści i uczyn­no­ści bez wy­rze­ka­nia się wy­jąt­ko­wo­ści – a jed­no­cześ­nie do nie­do­pusz­cza­nia, by ta wy­jąt­ko­wość od­da­li­ła ich od sie­bie lub zwró­ci­ła prze­ciw so­bie.

Fuzja horyzontów

Wy­ni­ka­ło­by z po­wyż­szych roz­wa­żań, że my wszy­scy, Eu­ro­pej­czy­cy, i to właś­nie dla­te­go że się tak od sie­bie na­wza­jem i na ty­le spo­so­bów róż­ni­my i wno­si­my w wia­nie do wspól­ne­go eu­ro­pej­skie­go do­mu ty­le róż­nych do­świad­czeń i ukształ­to­wa­nych przez nie form ży­cia, na­da­je­my się zna­ko­mi­cie do te­go, by stać się przy­ja­ciół­mi w ta­kim sen­sie, ja­ki na­da­wa­li przy­jaź­ni sta­ro­żyt­ni Gre­cy, pra­oj­co­wie Eu­ro­py: nie przez skła­da­nie w ofie­rze te­go, co na­szym ser­com dro­gie, ale ofe­ru­jąc je do za­kosz­to­wa­nia są­sia­dom bli­skim i da­le­kim, tak jak oni ofe­ru­ją nam, tak sa­mo szczo­drze, to, co dro­gie ich ser­com.

Ga­da­mer wska­zy­wał, że dro­ga do po­ro­zu­mie­nia co do praw­dy wie­dzie przez „fu­zję ho­ry­zon­tów”. Je­śli to, co każ­de zbio­ro­wi­sko ludz­kie uzna­je za praw­dę, jest osa­dem je­go zbio­ro­we­go do­świad­cze­nia, to ho­ry­zon­ty ogra­ni­cza­ją­ce po­la wi­dze­nia są też gra­ni­ca­mi zbio­ro­wi­sko­wych prawd.

Je­śli przy­by­wa­jąc z róż­no­rod­nych zbio­ro­wisk, pra­gnie­my do­trzeć do praw­dy po­nadz­bio­ro­wi­sko­wej i co do niej się po­ro­zu­mieć, po­trze­bu­je­my „fu­zji ho­ry­zon­tów”, owe­go wstęp­ne­go wa­run­ku syn­te­zy do­świad­czeń o od­ręb­nej hi­sto­rii, lecz wspól­nej przy­szło­ści. To me­sja­ni­stycz­ne po­wo­ła­nie za­strzeg­ła dla sie­bie od pier­wszej chwi­li wła­dza pań­stwo­wa; lub też nim ją właś­nie obar­czo­no.

Unia Eu­ro­pej­ska jest szan­są ta­kiej fu­zji. Jest wszak ona wspól­ną na­szą pra­cow­nią, w ja­kiej, wie­dząc o tym czy nie, i czy­niąc to z chę­cią al­bo i nie­chęt­nie, do­ko­nu­je­my spa­wa­nia gru­po­wych ho­ry­zon­tów, po­sze­rza­jąc przy tej oka­zji każ­dy z nich. Aby się in­ną niż Ga­da­me­ro­wa prze­noś­nią po­słu­żyć: z przy­nie­sio­nych do pra­cow­ni przez każ­de­go nas, a bar­dzo roz­ma­i­tych ga­tun­ków rud, wy­ta­pia­my wspól­nym wy­sił­kiem i gwo­li wspól­nej ko­rzy­ści krusz­ce war­to­ści, ide­a­łów i za­mia­rów, któ­re u każ­de­go z nas zna­leźć mo­gą upo­do­ba­nie, a i każ­de­mu z nas się przy­dać; jak do­brze pój­dzie, to mo­gą się na­szy­mi wspól­ny­mi war­to­ścia­mi, ide­a­ła­mi czy za­mia­ra­mi oka­zać. A tak już ja­koś się dzie­je, choć­by i bez na­szej wie­dzy, że w to­ku ca­łej tej pra­cy wzbo­ga­ca się i uszla­chet­nia każ­da z rud – co nie­chyb­nie prę­dzej czy póź­niej przy­jdzie nam stwier­dzić.

Mądrość ukryta pod językiem

Pra­ca to dłu­ga, pro­ces po­wol­ny i szyb­kich re­zul­ta­tów nie na­le­ża­ło­by się spo­dzie­wać. Ale pro­ces da­ło­by się przy­śpie­szyć, a re­zul­ta­ty przy­bli­żyć: a mia­no­wi­cie po­ma­ga­jąc ho­ry­zon­tom w ich fu­zji – świa­do­mie i kon­sek­wen­tnie. Nic tak bo­daj nie prze­szka­dza fu­zji ho­ry­zon­tów i nic jej tak nie spo­wal­nia jak odzie­dzi­czo­ne po bu­dow­ni­czych Wie­ży Ba­bel po­mie­sza­nie ję­zy­ków. Unia Eu­ro­pej­ska uzna­ła za swe „ofi­cjal­ne” aż 23 ję­zy­ki. Ale prze­cież w róż­nych kra­jach Unii lu­dzie czy­ta­ją też, pi­szą i my­ślą po ka­ta­loń­sku, ba­skij­sku, wa­lij­sku, bre­toń­sku, szkoc­ku (Ga­e­lic), ka­szub­sku, la­poń­sku, Ro­ma, w mnó­stwie pro­win­cjal­nych od­mian wło­skie­go (prze­pra­szam za nie­uch­ron­ne po­mi­nię­cia – wszyst­kich nie wy­mie­nisz...).

Każ­de­mu z nas, mo­że za wy­jąt­kiem gar­stki nie­sa­mo­wi­tych po­li­glo­tów, brak do­stę­pu do zna­ko­mi­tej wię­kszo­ści eu­ro­pej­skich ję­zy­ków. Wszy­scy je­steś­my z te­go po­wo­du upo­śle­dze­ni i zu­bo­że­ni.

Ty­le się prze­cież w do­świad­cze­niach spi­sa­nych w nie­zro­zu­mia­łych dla nas na­rze­czach kry­je rów­nie przez to nam nie­do­stęp­nej ludz­kiej mą­dro­ści. Jed­ną z naj­i­stot­niej­szych, choć by­naj­mniej nie je­dy­nym skład­ni­kiem tej ukry­tej przed na­mi mą­dro­ści jest świa­do­mość te­go, jak za­dzi­wia­ją­co po­dob­ne są do sie­bie tro­ski, ma­rze­nia czy prze­ży­cia ro­dzi­ców i dzie­ci, mał­żon­ków i są­sia­dów, sze­fów i pod­wład­nych, „swo­ich” i „ob­cych”, przy­ja­ciół i wro­gów – bez wzglę­du na to, w ja­kim ję­zy­ku je spi­sa­no...

Ciś­nie się na myśl re­to­rycz­ne w grun­cie rze­czy py­ta­nie: ileż to wszy­scy zy­ska­li­byś­my mą­dro­ści, a na­sze współ­ży­cie uro­ku, na prze­zna­cze­niu czę­ści uni­j­nych fun­du­szy na fi­nan­so­wa­nie prze­kła­dów człon­kow­skie­go pi­sar­stwa... Prze­ko­na­ny je­stem oso­bi­ście, że by­ła­by to naj­lep­sza bo­daj in­we­sty­cja w przy­szłość Eu­ro­py i po­wo­dze­nie jej mi­sji.

Fragment książki Zygmunta Baumana „Kultura w płynnych czasach”, która ukaże się w maju 2011 roku. Śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od redakcji.

 1. 1. G. Steiner, The Idea of Europe, Tilburg 2004, ss.32-34.
 2. 2. Patrz: H.-G. Gadamer, Das Erbe Europas, Frankfurt 1998
odsłuchaj zawartość strony wersja do druku

TAGI: George Steiner, William Blake, Hans-Georg Gadamer, Kultura w płynnych czasach

 1. bsfaSMZYWMUI2011-12-25 12:53:32

  Your awnesr shows real intelligence.

 2. kXdSQbwF2012-01-28 07:53:43

  BION I'm impsersed! Cool post!

 3. cheap oem software2012-02-11 03:17:34

  hmXy4F Sorry for the off-topic, could you tell where I can get such a nice pattern for my blog ?!....

 4. Above Ground Pool Prices2012-02-24 16:06:54

  However, the author created a cool thing..!

 5. Tori Richard2012-02-24 16:18:54

  Thanks for the article! I hope the author does not mind if I use it for my course work!...

 6. Wedding Stationary2012-02-24 16:31:02

  Thanks for all the answers:) In fact, learned a lot of new information. Dut I just didn`t figure out what is what till the end!...

 7. Mobile Internet Marketing2012-02-24 16:43:08

  Last a few years has been to Ibiza, so met a person there whose style of presentation is very similar to yours. But, unfortunately, that person is too far from the Internet!...

 8. Cabbage Salad2012-02-24 16:55:33

  The topic is pretty complicated for a beginner!...

 9. Ciabatta Recipe2012-02-24 17:08:11

  Good post! Found a lot of new and interesting! Will share the link with others:D

 10. computer support specialist job description2012-06-27 19:28:32

  I’m impressed, I need to say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you might have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the difficulty is one thing that not sufficient persons are speaking intelligently about. I am very glad that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 11. Calandra Ganiban 2012-06-28 16:11:19

  Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and wonderful style and design.

  PoIuYt

 12. 2012-10-12 04:59:27

 13. 2013-02-23 15:55:20

 14. buy viagra online2013-03-02 16:22:43

  sKdCzh Thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 15. 2013-03-02 16:22:47

 16. buy discount viagra online2013-03-02 22:26:46

  J0EZy1 I really like and appreciate your blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 17. 2013-03-02 22:26:48

 18. buy viagra online2013-03-02 22:43:54

  I truly appreciate this article post. Really Cool.

 19. viagra discount2013-03-02 22:43:56

  Great article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 20. Samsung 4072 4pack2013-03-03 00:45:52

  A round of applause for your article post.Really thank you! Awesome.

 21. samsung k40722013-03-03 01:36:08

  Major thanks for the article post.Thanks Again. Awesome.

 22. samsung P4072b double pack2013-03-03 09:00:19

  Very good blog article.Much thanks again. Will read on...

 23. buy discount viagra online2013-03-03 09:01:44

  ruFUAh Really appreciate you sharing this blog article.Really thank you! Fantastic.

 24. 2013-03-03 09:01:46

 25. samsung c40722013-03-03 09:51:03

  Enjoyed every bit of your article.Really looking forward to read more. Awesome.

 26. Cheap photo paper2013-03-03 12:37:23

  wow, awesome post. Great.

 27. A4 photo paper2013-03-03 13:24:22

  Hey, thanks for the blog post.Really thank you! Really Cool.

 28. Cheap a4 photo paper2013-03-03 14:17:47

  Very informative blog article.Much thanks again. Really Great.

 29. Inkjet photo paper2013-03-03 15:11:11

  Thanks a lot for the post. Fantastic.

 30. Roman qfmf2013-03-04 19:42:18

  Click on the titles to link you there!

 31. Ambrose ogqy2013-03-05 08:21:59

  My account in paypal is: herve leger bandage dresses moc.361|gnalsmij#moc.361|gnalsmij . (Very important: please do not write the name of the software in paypal, write only "clothing" , if you write the name of a cracked software, the paypal maybe limit mine or your paypal account.). After you paid, please send me another email to tell me you have paid and tell me what you need.

 32. bookmaring service2013-03-14 02:48:27

  Mm3kRs Great, thanks for sharing this post.Really thank you!

 33. 2013-03-14 02:48:29

 34. bookmaring service2013-03-14 08:12:59

  VTCDm7 Im thankful for the post.Thanks Again. Awesome.

 35. 2013-03-14 08:13:01

 36. bookmaring service2013-03-14 16:22:06

  SpRKzf Thanks a lot for the blog article.Much thanks again. Great.

 37. ciprofloxacin side effects2013-03-15 17:56:23

  wow, awesome article post.Much thanks again. Keep writing.

 38. order generic viagra2013-03-15 19:35:05

  Thank you ever so for you article.Much thanks again. Much obliged.

 39. cheap cialis2013-03-15 21:14:13

  Thanks again for the blog. Awesome.

 40. 20mg levitra2013-03-15 22:53:59

  Fantastic post.Much thanks again. Fantastic.

 41. Rushton xb2013-03-16 17:30:46

  |

 42. Francis Parker fiw2013-03-21 17:31:20

  |

 43. Regina wkq2013-03-24 19:09:47

  |

 44. 2013-03-30 01:46:47

 45. Portia Davitt2013-04-02 23:01:50


  You have made some decent points there. I checked on the net to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 46. buy social bookmarks2013-04-19 13:47:22

  kaCoU1 Im thankful for the blog article. Want more.

 47. 2013-04-19 13:47:29

 48. social bookmarking service2013-04-19 16:51:22

  wroz5S Wow, great blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 49. 2013-04-19 16:51:25

 50. 2013-04-28 09:20:36

 51. longchamp outlet2013-05-01 12:53:43

  Awesome Blog. I add this Post to my bookmarks.

 52. slr lenses2013-05-14 12:55:48

  RMp3hx A big thank you for your blog post.

 53. 2013-05-14 12:55:51

 54. camera buying guide2013-05-14 19:14:13

  sg9Wwq I really enjoy the blog article.Thanks Again. Really Great.

 55. 2013-05-14 19:14:19

 56. good seo2013-05-25 14:25:14

  bBQLqE Looking forward to reading more. Great blog.Thanks Again. Really Great.

 57. 2013-05-25 14:25:17

 58. 2013-05-27 08:17:40

 59. seo service2013-05-27 13:41:15

  7Sx4hP Looking forward to reading more. Great blog article.Much thanks again. Really Great.

 60. 2013-05-27 13:41:18

 61. seo service2013-05-28 00:05:39

  c4LojN Im thankful for the post.Much thanks again. Cool.

 62. 2013-05-28 00:05:41

 63. ebooks free download pdf novels 2013-05-31 05:34:50

  Appreciating the dedication you put into your website and in depth information you offer. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 64. 2013-06-15 20:21:56

 65. social bookmarks2013-06-20 00:57:15

  JAScGd Major thanks for the blog. Much obliged.

 66. 2013-06-20 00:57:18

 67. 2013-06-28 07:05:44

 68. 2013-06-29 16:42:45

 69. great service2013-07-04 15:55:51

  DWeutE This is one awesome blog article. Awesome.

 70. 2013-07-04 15:55:53

 71. NNQEvpAqfecwsJQrTy2013-07-24 18:07:08

  Major thanks for the blog.Really thank you! Really Cool.

 72. DyovwGtZbHbm2013-07-25 20:21:31

  Muchos Gracias for your article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 73. hot news2013-07-26 09:42:28

  BpFdSY Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Much thanks again. Great.

 74. 2013-07-26 09:42:30

 75. 2013-07-30 15:18:54

 76. best news2013-08-02 20:33:20

  EJiB7G Great blog.Really thank you! Cool.

 77. 2013-08-02 20:33:22

 78. great link buildng2013-08-19 16:17:30

  wOyZND Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Will read on...

 79. 2013-08-19 16:17:32

 80. awesome links for you2013-08-20 03:06:19

  2mcjgw Enjoyed every bit of your blog post.Really thank you! Want more.

 81. 2013-08-20 03:06:21

 82. best link building2013-09-04 04:50:32

  IHWU0E A big thank you for your post.Much thanks again. Much obliged.

 83. 2013-09-04 04:50:35

 84. link building2013-09-06 21:54:30

  NYcOrY I cannot thank you enough for the blog article.Really thank you! Awesome.

 85. 2013-09-06 21:54:33

 86. seo service2013-09-07 05:26:50

  2M8xs6 Really appreciate you sharing this blog article.Really looking forward to read more.

 87. 2013-09-07 05:26:53

 88. the best seo service2013-09-07 10:01:22

  jlBoho I appreciate you sharing this blog post.Much thanks again. Much obliged.

 89. 2013-09-07 10:01:24

 90. make money online2013-09-12 00:08:07

  9z57G1 Really appreciate you sharing this blog. Will read on...

 91. 2013-09-12 00:08:09

 92. only for 5 dollars2013-09-13 04:35:46

  jb1yOE I appreciate you sharing this article post.Really thank you! Will read on...

 93. 2013-09-13 04:35:48

 94. online business2013-09-13 06:42:18

  tgypzB I appreciate you sharing this article.Really thank you! Fantastic.

 95. 2013-09-13 06:42:20

 96. awesome link building2013-09-25 01:24:02

  vWyCNV I really liked your post. Awesome.

 97. 2013-09-25 01:24:05

 98. best link build2013-10-16 02:38:42

  i3WTLa Looking forward to reading more. Great blog post.Really looking forward to read more. Will read on...

 99. 2013-10-16 02:38:45

 100. check out these guys!2013-10-16 13:29:54

  sjIOlK I loved your post.Thanks Again.

 101. 2013-10-16 13:29:57

 102. take a look at it!2013-10-24 13:57:32

  broyVs Very neat article.

 103. 2013-10-24 13:57:35

 104. link building2013-10-24 17:31:25

  BLqthe Very informative blog article. Cool.

 105. 2013-10-24 17:31:28

 106. take a look at it!2013-10-26 13:59:43

  4H0pv0 I appreciate you sharing this blog.Much thanks again. Really Great.

 107. 2013-10-26 13:59:45

 108. take a look at it!2013-10-31 12:42:51

  zIkRId Very neat post.Really thank you! Awesome.

 109. 2013-10-31 12:42:54

 110. watch this pls2013-11-18 09:30:14

  Y0gA9D Very informative blog article.Much thanks again. Fantastic.

 111. 2013-11-18 09:30:58

 112. Aileenjackiehg2013-11-21 11:26:17

  Hi www.culturecongress.eu . <a href=>her comment is here </a>, OSPV , <a href=>buy 100 mg viagra </a>, PSQU.review
  Good luck!

 113. 2013-12-21 07:26:52

  I'll gear this review to 2 types of pelope: current Zune owners who are considering an upgrade, and pelope trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 114. 2013-12-21 07:26:54

 115. 2013-12-26 00:34:12

 116. 2013-12-26 03:47:34

 117. nice seo guys2014-01-16 05:22:08

  sXpOuL I loved your blog post.Really thank you! Want more.

 118. 2014-01-16 05:22:10

 119. 2014-01-27 17:13:01

 120. awesome things!2014-02-28 21:12:30

  5vb1oK wow, awesome blog article.Much thanks again. Want more.

 121. 2014-02-28 21:12:32

 122. cezar782014-03-03 02:25:46

  I love to read you website

  betting.pw

 123. 2014-03-06 14:32:14

 124. nice seo guys2014-03-22 14:31:15

  23cWD6 Thank you for your blog. Want more.

 125. 2014-03-22 14:31:18

 126. best prices2014-03-22 18:04:19

  HolxNN Fantastic post.Thanks Again. Really Cool.

 127. 2014-03-22 18:04:22

 128. nice seo guys2014-04-01 11:42:39

  Y39Nm0 Really enjoyed this post.Thanks Again. Awesome.

 129. 2014-04-01 11:42:42

 130. 2014-04-02 01:38:24

 131. 2014-04-09 02:43:58

 132. 2014-04-09 04:47:44

 133. awesome things!2014-04-20 02:24:32

  fX2AAJ Appreciate you sharing, great post. Keep writing.

 134. 2014-04-20 02:24:34

 135. check it out2014-05-12 01:45:33

  2IyyNG Looking forward to reading more. Great article.Thanks Again. Cool.

 136. 2014-05-12 01:45:36

 137. 2014-05-22 12:42:02

 138. 2014-05-23 15:43:40

 139. 2014-05-26 04:20:07

 140. awesome seo solutions2014-06-04 17:51:47

  ge6n6K Great, thanks for sharing this article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 141. 2014-06-04 17:51:57

 142. cheap seo services2014-06-19 13:59:12

  lAMJ63 Say, you got a nice blog post.Really thank you! Keep writing.

 143. 2014-06-19 13:59:14

 144. 2014-06-23 12:43:37

 145. nice penalty removal2014-07-04 00:57:57

  BGyRpT I truly appreciate this blog post.Thanks Again. Much obliged.

 146. 2014-07-04 00:58:00

 147. 2014-07-19 16:43:37

 148. 2014-07-30 16:32:45

 149. mattew crorkz2014-08-01 20:42:38

  zsbSmG Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 150. 2014-08-01 20:42:40

 151. crorkz2014-08-03 20:57:50

  79wfBU Thank you ever so for you article post.Really thank you! Cool.

 152. 2014-08-03 20:57:52

 153. matzcrorkz2014-08-03 21:31:14

  cvbFGW Major thankies for the article.Much thanks again. Keep writing.

 154. 2014-08-03 21:31:16

 155. matzcrorkz2014-08-03 21:53:31

  o1CdUe Thank you for your article post.Really looking forward to read more.

 156. 2014-08-03 21:53:33

 157. crorkz2014-08-04 22:11:18

  U2Qxsd Really enjoyed this article.

 158. 2014-08-04 22:11:20

 159. matzcrorkz2014-08-04 22:23:41

  GNJBPc Thanks for the blog post.Much thanks again. Fantastic.

 160. 2014-08-04 22:23:43

 161. crorkz2014-08-04 23:30:47

  IVsoFr Very informative blog article.Really thank you!

 162. 2014-08-04 23:30:49

 163. crorkz2014-08-06 08:38:58

  5roQbD I really liked your blog post.Much thanks again. Really Great.

 164. 2014-08-06 08:39:01

 165. 2014-08-25 02:19:43

 166. 2014-10-11 08:50:13

 167. 2014-10-17 01:07:17

 168. crorkz2014-11-23 19:00:10

  VetbYg Thanks , I have just been searching for information about this subject for ages and yours is the greatest I've discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 169. 2014-11-23 19:00:13

 170. 2014-12-07 15:13:02

 171. 2014-12-10 00:11:35

 172. 2015-01-07 10:55:36

 173. 2015-01-08 12:49:14

 174. 2015-01-11 07:21:16

 175. crorkz2015-01-16 04:43:06

  DRta9J Usually I don't read article on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very great post.

 176. 2015-01-16 04:43:09

 177. rrfootballk92015-01-21 15:51:21

  Hello, this is my twitter.

 178. football tips2015-01-27 19:38:58

  Hey there, great website. Keep going the good work.

 179. fixed matches2015-01-27 19:51:21

  Hey there owner of www.culturecongress.eu. Great site. I think you should be little more strict with the comments.

 180. Nilda2015-03-10 20:52:55

  I like the valuable information you provide in your articles. I'll bookmark your weblog and check again here regularly. I'm quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 181. 2015-06-24 17:08:48

 182. 2015-07-13 20:36:43

 183. 2015-07-13 22:22:29

 184. 2015-07-28 23:00:01

 185. 2015-07-29 20:19:26

 186. 2015-08-10 00:41:20

 187. 2015-08-11 13:24:11

 188. 2015-10-24 09:28:17

 189. 2015-10-24 22:31:02

 190. 2015-10-24 22:31:04

 191. 2015-10-26 11:31:13

 192. 2016-01-12 05:11:38

 193. 2016-02-05 02:06:34

 194. 2016-02-05 03:28:24

 195. 2016-02-07 09:43:28

 196. 2016-04-12 14:36:31

 197. 2016-05-06 03:24:22

 198. 2016-05-08 08:32:41

 199. 2016-05-12 16:37:32

 200. 2016-05-25 02:07:01

 201. 2016-06-27 06:06:29

 202. 2016-07-01 17:11:03

 203. 2016-07-08 06:37:58

 204. 2016-07-13 11:26:38

 205. 2016-07-13 12:34:30

 206. 2016-08-07 03:21:36

 207. 2016-08-11 06:20:41

 208. 2016-08-13 06:44:52

 209. 2016-08-13 20:29:01

 210. 2016-08-13 20:29:16

 211. 2016-08-13 20:31:02

 212. 2016-09-04 18:22:56

 213. 2016-10-07 00:19:22

 214. 2016-10-21 22:14:18

 215. 2016-10-29 18:09:10

 216. 2016-10-29 22:12:49

 217. 2016-10-31 08:06:58

 218. 2016-11-01 10:31:56

 219. 2016-11-03 22:40:46

 220. 2016-11-24 01:54:01

 221. 2016-12-22 11:07:33

 222. 2017-01-01 07:21:24

 223. 2017-01-02 10:09:47

 224. 2017-01-02 10:10:01

 225. 2017-01-07 00:53:20

 226. 2017-01-08 12:42:03

 227. 2017-01-28 14:14:35

 228. 2017-04-01 05:52:09

 229. 2017-04-02 04:18:22

 230. 2017-05-07 09:12:28

 231. 2017-05-12 11:40:46

 232. 2017-05-12 12:12:33

 233. 2017-05-12 12:27:13

 234. 2017-05-12 14:06:00

 235. 2017-05-12 14:52:56

 236. 2017-05-12 14:55:48

 237. 2017-05-13 00:22:48

 238. 2017-05-20 11:57:01

 239. 2017-05-20 11:57:27

 240. 2017-12-16 03:12:19

 241. 2017-12-31 02:05:34

 242. 2018-01-14 20:04:03

 243. 2018-05-01 18:06:27

 244. 2018-05-01 18:18:04

 245. 2018-05-01 18:40:19

 246. suba me2018-05-30 21:47:16

  c0QOz7 Only wanna admit that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.

 247. 2018-05-30 21:47:18

 248. 2018-08-06 18:51:08

 249. 2018-09-12 22:10:52

 250. 2018-11-27 02:09:26

 251. 2018-11-27 09:45:04

 252. 2018-12-03 03:57:43

 253. 2018-12-10 06:00:01

 254. 2018-12-10 12:34:15

 255. 2019-01-05 15:12:43

 256. 2019-01-05 20:07:07

 257. 2019-01-17 17:15:39

 258. 2019-01-18 07:54:14

 259. 2019-01-18 11:26:54

 260. 2019-01-20 14:06:45

 261. 2019-01-21 06:28:19

 262. me suba2019-04-15 20:42:35

  A2Yspe You made some good points there. I looked on the internet for the issue and found most guys will go along with with your blog.

 263. 2019-04-15 20:42:37

 264. i love pron2019-04-16 00:30:14

  QTKxFS Usually I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 265. 2019-04-16 00:30:16