wolna strefa / dock's docs

Regulamin konkursu Docks's Docs

AAA

Pobierz Regulamin (Dock's Docs - Regulamin, pdf, 270kb)

Artykuł 1 : Organizatorzy i treść konkursu

1. Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), instytucja publiczna prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, NIP 525-234-20-56, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. RIK 59/2005, w koprodukcji z L’Institut National de l’Audiovisuel (Ina), instytucją państwową o charakterze przemysłowo-handlowym z siedzibą przy 4 avenue de l'Europe, 94366 Bry-sur-Marne, Francja (zwani dalej „Organizatorami”), we współpracy technicznej z Dailymotion, organizują bezpłatny konkurs, który odbędzie się w dniach 7 lutego – 30 kwietnia 2011 roku, wedle warunków określonych poniżej (zwany dalej „Konkursem”).

2. Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu przez uczestników jednego filmu wideo o czasie trwania max. do 5 min (zwanego dalej „Wideo”), opracowanego i stworzonego przy wykorzystaniu obrazów archiwalnych (zwanych dalej „Archiwami”) udostępnionych w sieci przez Organizatorów, którego tematyka odnosi się do historii Stoczni Gdańskiej i Solidarności. W tym celu Organizatorzy udostępniają uczestnikom wybór fragmentów archiwalnych nawiązujących do tematu historii Stoczni Gdańskiej i Solidarności, które mogą być dowolnie wykorzystywane i przetwarzane przez uczestników Konkursu. Archiwa te pobierać będzie można na stronie: www.dailymotion.pl/gdanskremix_pl .

3. W ramach Konkursu uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) może wykorzystać część lub całość udostępnionych do tego celu Archiwów, po otrzymaniu należnego zezwolenia, zależnie od własnego wyboru oraz innych treści wybranych przez niego, stworzonych przez niego lub osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich i praw pokrewnych oraz prawa do wizerunku i prawa do ochrony życia prywatnego. Uczestnik gwarantuje powyższe Organizatorom, podpisując Regulamin.

4. Na czas trwania Konkursu Organizatorzy zezwalają uczestnikom na zwielokrotnianie, odtwarzanie, opracowanie, nadawanie, udostępnionych Archiwów wyłącznie w ramach Konkursu, wyłączając inne okoliczności komercyjne lub niekomercyjne. Wykorzystanie pliku do celów pozakonkursowych jest zabronione.

5. Udział w Konkursie zależy od akceptacji niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad korzystania z serwisu Dailymotion.

Artykuł 2 : Osoby mogące brać udział

1. Konkurs ten otwarty jest dla każdej osoby fizycznej będącej rezydentem Unii Europejskiej, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatorów i partnera technicznego Dailymotion oraz członków ich rodzin, i z wyłączeniem osób, które brały udział w tworzeniu koncepcji i realizacji Konkursu.


2. Jeśli Uczestnikiem będzie osoba niepełnoletnia, musi ona zapewnić od rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na akceptację wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie osoby niepełnoletniej odbywa się przy pełnej odpowiedzialności opiekunów prawnych.

3. Zgłoszenie do Konkursu następuje na podstawie rejestracji (zwanej dalej „Rejestracją”) poprzez podpisanie Regulaminu i wysłanie Video na Grupę Konkursu (wedle Artykułu 4) pod adresem www.dailymotion.com/group/gdanskremix.

Zostanie przyjęta wyłącznie jedna Rejestracja Uczestnika przypisana do jednego adresu i nazwiska (numer IP). Rejestracja będzie ważna, jeśli wszystkie pola formularza zostaną poprawnie wypełnione oraz gdy Uczestnik zapisze się w wymaganym terminie (dokładne daty i godziny Rejestracji) określonym w Artykule 1 niniejszego Regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia wszystkich informacji, które uznają za niezbędne przy zapisie do Konkursu. Podanie nieprawdziwej informacji wiąże się z automatycznym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny, i dostępny na stronie www.dailymotion.com, wedle dat i godzin trwania Konkursu na podstawie warunków uczestnictwa określonych są w Artykule 4 niniejszego Regulaminu. Udział w Konkursie zależy od akceptacji niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad korzystania z serwisu Dailymotion.


Artykuł 3: Nagrody

1. Konkurs zakończony jest przyznaniem następujących nagród:

Pierwsze miejsce: szkolenie w Ina SUP (równowartość 3000 euro) oraz wizyta na Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu w dniach 8–11 września 2011 roku (dojazd[1] i noclegi opłacone przez Organizatorów), w ramach ceremonii rozdania nagród wraz z projekcją najlepszych Wideo.

Drugie miejsce: szkolenie w Ina SUP  (równowartość 2000 euro) oraz wizyta na Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu w dniach 8–11 września 2011 roku (dojazd [2]i noclegi opłacone przez Organizatorów), w ramach ceremonii rozdania nagród wraz z projekcją najlepszych Wideo.

Trzecie miejsce: szkolenie w Ina SUP (równowartość 1000 euro) oraz wizyta na Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu w dniach 8–11 września 2011 roku (dojazd [3] i noclegi opłacone przez Organizatorów), w ramach ceremonii rozdania nagród wraz z projekcją najlepszych Wideo.

2. W żadnym wypadku nagroda nie może zostać zamieniona lub wymieniona na jakiekolwiek inne przedmioty. Laureat nie może też otrzymać jej równowartości w postaci pieniężnej.

3. Nagroda nie może zostać przekazana innej osobie, Uczestnicy są poinformowani o zakazie jej sprzedaży lub wymiany.

Artykuł 4 : Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ten odbywa się w internecie za pośrednictwem strony www.dailymotion.com (zwanej dalej „ Stroną”), ale jest również wypromowany dzięki banerom reklamowym na stronach prowadzonych przez Organizatorów

2. Uczestnik jest zobligowany :

 • Posiadać konto w serwisie Dailymotion: Jeśli Uczestnik jeszcze nie jest zapisany na Stronie, będzie mógł tego dokonać bezpłatnie, wypełniając formularz dostępny pod adresem http://www.dailymotion.com/register. W tym celu będzie również musiał podać pseudonim (login), ważny adres e-mail, datę urodzenia, płeć.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Konkursu każdej osoby, która nie będzie w pełni przestrzegać Regulaminu.

4. Nie zostaną przyjęte przez Organizatorów Wideo:

 • sprzeczne z zasadami dobrego obyczaju i/lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności o charakterze wulgarnym i obscenicznym,
 • naruszające obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawo autorskie, prawa pokrewne, prawo do wizerunku, prawo własności przemysłowej.

5. W przypadku podejrzenia zaistnienia jednego z wyżej wymienionych przypadków, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zgłoszenia Uczestnikowi prośby o przesłanie innego Wideo na grupę http://www.dailymotion.com/group/gdanskremix i/lub zablokowania tymczasowego lub definitywnego jego udziału w Konkursie.

6. Każde Wideo weźmie udział w Konkursie i zostanie udostępnione w sieci, jeśli będzie odpowiadało następującym wymogom technicznym:

a) Maksymalny rozmiar pliku: 150MB
b) Zaleca się wykorzystanie:

 •  formatów MP4 (H264), MOV, WMV, AVI,
 • rozdzielczości : 640 x 480 lub 320 x 240,
 • 25 obrazów na sekundę (frametape lub fps).

7. Zamknięcie Konkursu odbędzie się 30 kwietnia 2011 roku o północy. Wszelkie uczestnictwo zarejestrowane przez Organizatorów po tym czasie nie zostanie wzięte pod uwagę.

Artykuł 5 : Wybór laureatów

1. W maju 2011 roku jury wybrane przez Organizatorów, składające się z przedstawicieli sektora audiowizualnego i Organizatorów Konkursu, dokona wyboru 3 najlepszych Wideo przesłanych na Konkurs.

2. Organizatorzy przekażą listę laureatów swojemu partnerowi technicznemu Dailymotion, który poinformuje ich, wysyłając im e-mail na podany przy rejestracji adres, w którym pojawią się instrukcje do kolejnych etapów.

3. Lista nagrodzonych uczestników Konkursu (zwanych dalej „Laureatami”) zostanie ogłoszona na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatorów i Partnera technicznego Dailymotion.

4. Decyzje jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Wręczenie nagród zależeć będzie od podpisania przez Laureata Konkursu umowy o przeniesienie praw do Wideo lub umowy licencyjnej na niewyłączne korzystanie z Wideo przez Organizatorów, które wygrają Konkurs.

6. Każde dane Uczestnika uniemożliwiające eksploatację Wideo (niepełne, błędne dane lub adres, który po sprawdzeniu okazałby się nieprawidłowy) nie będą brane pod uwagę. Laureat straci nagrodę, która pozostanie wtedy we własności Organizatorów. Ponadto Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się z Laureatem.

7. Uczestnicy, których Wideo nie zostały nagrodzone nie zostaną poinformowani e-mailem.

8. Poza prawami przekazanymi w ramach Ogólnych Zasad Użytkowania Strony, w momencie otrzymania ostatecznych wyników Konkursu, Laureaci udzielają Organizatorom nieodpłatnie niewyłącznej licencji do korzystania z Wideo bez ograniczeń terytorialnych, na okres dziesięciu lat wraz z prawem udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na nośnikach audio i wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, na nośniku multimedialnym w sieciach cyfrowych (w tym w internecie),
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką magnetyczną na kasecie wideo, dyskach audiowizualnych i audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieciach cyfrowych (w tym w internecie),
 • publiczne odtwarzanie i wyświetlanie,
 • opracowanie, w szczególności tłumaczenie, przeróbka wraz z prawem do rozporządzania i korzystania z opracowania,
 • wymiana nośników, na których Wideo utrwalono lub zwielokrotniono,
 • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci cyfrowych,
 • wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 • udostępnianie lub wykorzystanie Wideo w internecie w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Organizatorów, w tym na stronach internetowych Organizatorów.

9. Udzielenie powyższej licencji oraz jej wykorzystanie nie rodzą żadnych roszczeń po stronie Uczestnika względem Organizatorów.

10. Laureaci zostaną poproszeni o podpisanie umowy przekazanej przez Organizatorów, która formalnie określać będzie warunki udzielenia licencji do ich Wideo. W przeciwnym wypadku Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania innego Laureata.

11. Każdy uczestnik oświadcza i zapewnia, że Wideo będzie dziełem oryginalnym oraz że będą mu przysługiwać do Wideo wyłączne autorskie prawa majątkowe, bez obowiązku uzyskania wcześniejszej zgody Organizatorów ani innych właścicieli praw autorskich do archiwów, Wideo nie będzie obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie będzie naruszało przepisów prawa ani interesów lub praw osób trzecich.

12. Każdy uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wskutek nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, a w razie ewentualnego skazania Organizatorów w następstwie wyżej wymienionych powodów – do zagwarantowania wymuszonej interwencji lub do zwrotu za pierwszym wezwaniem całości pokrytych odszkodowań oraz związanych z tym wydatków, w tym kosztów postępowań, adwokatów, ekspertów i innych usług w tej kwestii. Laureat zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie Organizatorów lub właściwego organu, do każdego ewentualnego postępowania toczącego się z udziałem Organizatorów a będącego konsekwencją wykorzystywania Wideo w ramach udzielonej przez Laureata licencji.

Artykuł 6: Ochrona danych osobowych

Uczestnicy Konkursu przystępując do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów i Partnera technologicznego ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w nowelizowanej Ustawie z dnia 6 stycznia 1978 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy Konkursu są odpowiedzialni za przetwarzanie danych w rozumieniu przepisów ww. ustawy.

Wedle ww. ustawy, Uczestnicy posiadają prawo do sprzeciwu, dostępu, dokonania zmiany i wycofania danych osobowych przekazanych w ramach Konkursu. W tym celu mogą wysłać pismo na adres pocztowy Dailymotion (podany w pasku informacji prawnych).

Wszystkie informacje przekazane przez Użytkownika na Stronie są kierowane wyłącznie do wiadomości Dailymotion odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł 7: Ograniczenie odpowiedzialności

1. Udział w Konkursie zakłada znajomość i przyjęcie ograniczeń i specyfiki internetu, jak również wszelką sprawność techniczną, czas odpowiedzi przy konsultowaniu lub transferowaniu informacji, ryzyko zawieszenia pracy i bardziej ogólnie – wszelkie ryzyka związane z połączeniem i transmisją internetową, brak ochrony niektórych danych i ryzyka związane z narażeniem się na ewentualne wirusy i inne zagrożenia typu „crimeware” obecne w sieci.

2. Tym samym Organizatorzy i partner techniczny Dailymotion w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • inne treści zamieszczone na Stronie ani ogólnie inne informacje umieszczane i/lub komunikowane na Stronie,
 • przekaz i/lub odbiór wszelkich danych i/lub informacji w internecie,
 • wszelkiego rodzaju usterki w sieci, które uniemożliwiają poprawne przeprowadzenie/funkcjonowanie Konkursu,
 • kłopoty ze sprzętem nadającym i przekazującym sygnał w sieci,
 • utratę poczty lub poczty elektronicznej i ogólnie utratę jakichkolwiek danych,
 • problemy z przepływem i dostawą energii,
 • funkcjonowanie oprogramowania,
 • skutki związanych z obecnością wirusów zawieszeń systemowych, anomalii lub awarii technicznych,
 • wszelkie uszkodzenia w komputerze Uczestnika Konkursu,
 • wszelkie problemy techniczne, materialne i związane z oprogramowaniem wszelkiego typu usterki, które spowodowałyby utrudnienie lub uniemożliwienie udziału w Konkursie lub uszkodziłyby sprzęt lub oprogramowanie uczestnika.

3. Ponadto Organizatorzy i partner techniczny Dailymotion nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenie bezpośrednie lub pośrednie zaistniałe w wyniku zawieszenia w sieci, wszelkiego rodzaju niesprawności, zawieszenia lub anulowania Konkursu ani za szkody, które mogłyby pojawić się w wyniku zawieszenia połączenia ze Stroną. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zabezpieczyć się przed każdym ewentualnym zagrożeniem utraty danych lub oprogramowań przetrzymywanych na komputerze. Każda osoba w pełni odpowiada za jej połączenie ze Stroną i udział w Konkursie.

4. Organizatorzy i partner techniczny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zmiany lub zamknięcie Konkursu, z powodów niezależnych od nich.

Artykuł 8. Właściwość prawa

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie właściwe przepisy prawa francuskiego.

2. We wszystkich możliwych sporach wynikających z interpretacji lub realizacji niniejszego Regulaminu, a nierozstrzygniętych w drodze ugody, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie kompetentny sąd francuski.

3. Z zastrzeżeniem wyraźnego błędu, informacje wynikające niniejszego Regulaminu, w razie zaistniałego sporu, stanowią bezsporny dowód tego, co zostało w nich zaświadczone.

4. Każde przewinienie lub próba przewinienia wobec niniejszego Konkursu przez Uczestnika doprowadzi do wyeliminowania Uczestnika z Konkursu i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania sądowego.

 1. 1. do ceny biletu lotniczego/kolejowego w obie strony w wysokości równowartości 1 500 € brutto
 2. 2. do ceny biletu lotniczego/kolejowego w obie strony w wysokości równowartości 1 500 € brutto
 3. 3. do ceny biletu lotniczego/kolejowego w obie strony w wysokości równowartości 1 500 € brutto
odsłuchaj zawartość strony wersja do druku